KSBB/12Co/301/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/301/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6214204922 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Halušková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6214204922.1Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a členov senátu Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, právne zastúpeného Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA, s. r. o., so sídlom 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín, IČO: 47 234 679, proti žalovanému H. V., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom N. XXXX/XX, XXX XX M. K., za účasti Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Nám. Legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778 (do 30. 06. 2016 vystupujúceho v procesnom postavení vedľajšieho účastníka), právne zastúpeného advokátom JUDr. Andrejom Cifrom, so sídlom J. Kráľa 5/A, 984 01 Lučenec, o zaplatenie 655,52 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Veľký Krtíš č. k. 2C/194/2014-62 zo dňa 24. 03. 2015 takto

rozhodol:

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žalovaný m á nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Nám. Legionárov 5, Prešov, IČO: 42 176 778 (do 30. 06. 2016 vystupujúce v procesnom postavení vedľajšieho účastníka na strane žalovaného) m á nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Veľký Krtíš (ďalej len „okresný súd“, resp. „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo dňa 24. 03. 2015 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 62,22 Eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku (prvý výrok) a vo zvyšku súd návrh zamietol (druhý výrok). Žalovanému nepriznal náhradu trov konania (tretí výrok) a žalobcovi uložil povinnosť nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného Združeniu na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov, trovy právneho zastúpenia vo výške 120,27 Eur, na označený účet právneho zástupcu, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku (štvrtý výrok).

2. Žalobca v zákonnej lehote podal odvolanie proti druhému a štvrtému výroku rozsudku. Odvolanie odôvodnil poukazom na § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. h), f), § 205 ods. 2 písm. b), § 205 ods. 2 písm. d), § 205 ods. 2 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „ O. s. p.“).

3. Písomným podaním zo dňa 28. 03. 2017 oznámil odvolaciemu súdu JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty, že na majetok úpadcu H. V. - J., N. XXXX/XX, XXX XX M. K., IČO XX XXX XXX bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/78/2015 zo dňa 15. 12. 2015 vyhlásený konkurz; uznesenie bolo uverejnené v obchodnom vestníku OV č. 244/2015 dňa 21. 12. 2015.

4. Podľa § 369 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. 5. Podľa § 369 ods. 3 CSP ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

6. Nakoľko žalobca vzal podaním doručeným odvolaciemu súdu dňa 18. 08. 2017 späť svoje odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, odvolací súd odvolacie konanie podľa citovanej právnej úpravy zastavil.

7. Podľa § 256 ods. 1 CSP ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.

8. Procesné zavinenie na zastavení odvolacieho konania nesie žalobca, čo zakladá nárok protistrany (žalovaného) na náhradu trov odvolacieho konania voči žalobcovi. Nositeľom rovnakých procesných práv ako žalovaný bol aj vedľajší účastník vystupujúci na jeho strane do 30. 06. 2016. Vedľajšiemu účastníkovi mohla byť priznaná náhrada trov konania (teda i náhrada trov právneho zastúpenia) voči žalobcovi len v prípade, ak právo na náhradu trov konania vzniklo tej strane sporu, na ktorej v konaní vystupoval. Vedľajší účastník v odvolacom konaní do 30. 06. 2016 podal vyjadrenie k odvolaniu z 24. 06. 2015 (č. l. 79). Napadnuté rozhodnutie bolo vydané za účinnosti procesného kódexu, ktorým bol Občiansky súdny poriadok účinný do 30. 06. 2016. Od 01. 07. 2016 sú súdy povinné aplikovať Civilný sporový poriadok, podľa prechodného ustanovenia § 470 ods. 1 ktorého platí, že ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 470 ods. 2 veta prvá CSP (ale) právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Zohľadňujúc vzájomnú súvzťažnosť ustanovení § 470 ods. 1 CSP a § 470 ods. 2 CSP odvolací súd konštatuje, že nová právna úprava vychádza z princípu okamžitej aplikability procesnoprávnych noriem (§ 470 ods. 1 CSP), rešpektuje ale procesný účinok úkonov uskutočnených do 30. júna 2016, ktorý zostal zachovaný aj po 30. júni 2016 (§ 470 ods. 2 CSP). Z tohto dôvodu odvolací súd rozhodol aj o náhrade trov konania vedľajšieho účastníka, vystupujúceho ako účastník konania do 30. 06. 2016 na strane žalovaného.

9. O výške priznanej náhrady trov konania rozhodne s poukazom na § 262 ods. 2 CSP súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

10. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Banskej Bystrici, ako súdu odvolacieho, pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 CSP).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 CSP). Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n) CSP (§ 421 ods. 2 CSP).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 CSP nie je prípustné, ak a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c) odvolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b) (§ 422 ods. 1 CSP).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie (§ 422 ods. 2 CSP).

Dovolanie nie je prípustné proti rozsudku, ktorým sa vyslovilo, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je a proti uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania (§ 76 CMP).

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné (§ 423 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP).