KSBA/9Co/454/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/454/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315204291 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Floreková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1315204291.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: SLOVAKIA ENERGY, s. r. o., Bratislava, Plynárenská 7/A, IČO: 36 807 702, zastúpená JUDr. Ľudmilou Jurčovou, advokátkou, Bratislava, Michalská 9, proti odporcovi: D. U., D. D., J. XX/XXXX, zastúpený opatrovníčkou A. C., I. T. Okresného I. D. X., o zaplatenie 105,16 € s príslušenstvom, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III zo dňa 26. 5. 2015, č. k. 45C/148/2015-40, v pomere 3 : 0, takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie navrhovateľa o d m i e t a.

Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal odporcu povinnosťou zaplatiť navrhovateľovi sumu 105,16 € s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 18,60 € od 6. 3. 2012 do zaplatenia, ďalej 8,75 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 86,56 € od 5. 12. 2012 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku, titulom dlhu na dodávku elektriny.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa tak, že odporcu zaviazal povinnosťou zaplatiť navrhovateľovi sumu 16,50 ® titulom súdneho poplatku a ďalej sumu 49,98 € trovy právneho zastúpenia za celkom dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia a podanie návrhu na súd) á 16,60 €/1 úkon, ako aj 2 x režijný paušál á 8,39 €, podľa vyhl. č. 655/2004 Z. z. Súd prvého stupňa nepriznal právnej zástupkyni navrhovateľa odmenu zvýšenú o DPH, nakoľko súdu nebolo predložené osvedčenie právneho zástupcu o jeho registrácii pre účely dane z pridanej hodnoty. Trovy konania priznal súd prvého stupňa navrhovateľovi, ktorý mal plný úspech v konaní, podľa § 142 ods. 1 O. s. p.

Uvedený rozsudok napadol odvolaním navrhovateľ, vo výroku o trovách konania, v ktorej časti sa domáhal jeho zmeny tak, že odvolací súd prizná navrhovateľovi trovy právneho zastúpenia zvýšené o DPH, spolu vo výške 59,14 €. K odvolaniu pripojil aj fotokópiu osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, pre právnu zástupkyňu navrhovateľa.

Na odvolanie navrhovateľa sa odporca nevyjadril.

Skôr ako odvolací súd pristúpi k vecnému preskúmaniu napadnutého rozhodnutia, zaoberá sa otázkou včasnosti podaného odvolania.

V zmysle § 204 ods. 1 veta prvá O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Napadnutý rozsudok bol navrhovateľovi doručený do vlastných rúk dňa 2. 7. 2015 (doručenka pripojená na č. l. 45 spisu). Pätnásťdňová odvolacia lehota začala plynúť navrhovateľovi dňa 3. 7. 2015 a jej posledný pätnásty deň pripadol na 17. 7. 2015, ktorý deň bol piatok. Navrhovateľ však podal odvolanie na pošte až dňa 23. 7. 2015, t. j. po uplynutí odvolacej lehoty (obálka s odtlačkom razítka pošty pripojená na č. l. 51 spisu).

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Odvolací súd z uvedeného dôvodu odvolanie odporcu ako oneskorene podané odmietol, v zmysle cit. § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p., bez toho, aby sa zaoberal odvolaním po vecnej stránke.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1, v spojení s § 146 ods. 2 prvá veta O. s. p., ktoré je svojou povahou vzniknutej procesnej situácii najbližšie (odvolací súd o odvolaní nerozhodol meritórne, podobne ako v prípade zastavenia konania); odporcovi trovy odvolacieho konania nepriznal, keďže tento si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, resp. mu v odvolacom konaní žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.