KSBA/9Co/363/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/363/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1311214950 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1311214950.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Magdalény Florekovej, v právnej veci navrhovateľov: 1./ D.. P. E., B. F. - X., C. Č.. XXXX/XX, Š. H. Q., 2./ D.. T. E., B. K., Š. H.T. Q., obaja zastúpení P.. F. Š., T. V. F., O. Č.. XX, proti odporcovi: INVEST - KAPITAL, a. s., so sídlom v Bratislave, Hattalova č. 12/C, IČO: 35 871 334, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, na odvolanie navrhovateľov proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III, č. k. 44C/149/2011-134 zo dňa 13. marca 2013, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa p o t v r d z u j e.

Odporcovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobný návrh navrhovateľov o zrušenie rozsudku Stáleho rozhodcovského súdu, zriadeného pri Rozhodcovskej, arbitrážnej a mediačnej, a. s., so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta 7, Bratislava, IČO: 35 862 882, vydaného dňa 14. 10. 2011 vo veci sp. zn. PB 1210001 (ďalej len rozsudok).

Vychádzal zo zistenia, že X. B., T.. Q.., dňa 29. 10. 2007 uzatvorila so spoločnosťou CM COMFORTA, s. r. o., so sídlom v Martine, Kollárova 90, IČO: 36 397 23, ako vystaviteľom bianko zmenky a navrhovateľmi 1./ a 2./ ako avalistami bianko zmenky, dohodu o vyplnení bianko zmenky č. XX/XX/ XXXXXX/G/XXX ako zabezpečovací prostriedok k zmluve o úvere č.XX/XX/XXXXXX zo dňa 29. 10. 2007. Obsahom dohody je i rozhodcovská doložka (článok V. bod 4 dohody). Poštová banka, a. s., je majiteľom bianko zmenky vystavenej v súlade s dohodou na zmenkovom formulári ako vlastná zmenka s doložkou "bez protestu" a nie "na rad." Zmluvne dohodnutý záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o úvere, nebol vystaviteľom bianko zmenky, ako zmenkovým dlžníkom, riadne a včas splatený. Oznámenie o vyplnení bianko zmenky, ktorého súčasťou bola výzva na plnenie, bolo vystaviteľovi zaslané listom zo dňa 27. 9. 2010 a navrhovateľom 1./ a 2./ listom zo dňa 27. 9. 2010. Návrh na rozhodcovské konanie z 25. 11. 2010 bol navrhovateľom riadne doručený, navrhovatelia k nemu písomným vyjadrením z 4. 2. 2011 (doručené rozhodcovskému súdu 07. 02. 2011) podali spoločnú žalobnú odpoveď. Účastníci podpísali rozhodcovskú doložku, zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu. Rozhodcovský súd sa vyjadreniami navrhovateľov zaoberal a uviedol v odôvodnení rozsudku, ako skutočnosti uvádzané navrhovateľmi vyhodnotil. Z notárskej zápisnice spísanej na notárskom úrade P.. Ľ. P. Z. XXX/XXXX, Z. XXXXX/XXXX, Z. XXXXX/XXXX zo dňa 31. 10. 2007 bolo zistené, že sú v nej označení navrhovatelia 1./ a 2./ (ako ručitelia a povinné osoby) a X. B., T.. Q.., (ako veriteľ a osoba oprávnená) a obsahuje právny záväzok povinnej osoby voči osobe oprávnenej podľa ustanovení § 41 ods. 2 zákona číslo 233/1995 Z. z. v platnom znení. Navrhovatelia 1./ a 2./ vyhlásili, že v zmysle § 303 Obchodného zákonníka zaväzujú sa splniť záväzok dlžníka a osoby povinnej (CM COMFORTA, s. r. o., so sídlom v Martine, Kollárova 90, IČO: 36 397 237) vyplývajúci zo zmluvy o úvere č. XX/XX/XXXXXX, na základe ktorej sa osoba oprávnená zaviazala poskytnúť účastníkovi 2/ peňažné prostriedky, ako dlhodobý úver vo výške 7.642.250,- SK a zo zmluvy o úvere č. XX/XX/XXXXXX, na základe, ktorej sa osoba oprávnená zaviazala poskytnúť účastníkovi 2/ peňažné prostriedky ako krátkodobý revolvingový úver do výšky 2.000.000,- SK, ak osoba dlžník a osoba povinná nesplní tento záväzok riadne a včas. Zároveň notárska zápisnica obsahuje súhlas povinných osôb s tým, aby bola vykonateľným exekučným titulom v zmysle ustanovení § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok). Z notárskej zápisnice spísanej na notárskom úrade P.. Ľ. P. Z. XXX/XXXX, Z. XXXXX/XXXX, Z. XXXXX/XXXX zo dňa 29. 10. 2007 bolo zistené, že jej účastníkmi sú X. B., T.. Q.. (účastník 1/) ako veriteľ, oprávnená osoba, CM COMFORTA, s. r. o., so sídlom v Martine, Kollárova 90, IČO: 36 397 237 (účastník 2/) ako dlžník a povinná osoba a obsahuje právny záväzok povinnej osoby voči osobe oprávnenej podľa ustanovení § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. v platnom znení. Ručiteľ a povinná osoba vyhlásili, že v zmysle § 303 Obchodného zákonníka sa zaväzuje splniť záväzok dlžníka a osoby povinnej, vyplývajúci zo zmluvy o úvere č. XX/XX/ XXXXXX, na základe ktorej sa osoba oprávnená zaviazala poskytnúť účastníkovi 2/ peňažné prostriedky ako dlhodobý úver do výšky 7.642.250,- SK a zo zmluvy o úvere č. XX/XX/XXXXXX, na základe ktorej sa osoba oprávnená zaviazala poskytnúť účastníkovi 2/ peňažné prostriedky ako krátkodobý revolvingový úver do výšky 2.000.000,- SK, ak osoba dlžník a osoba povinná nesplní tento záväzok riadne a včas. Zároveň notárska zápisnica obsahuje súhlas povinnej osoby s tým, aby bola vykonateľným exekučným titulom v zmysle ustanovení § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z. z. (exekučný poriadok).

Rozsudkom bola uložená povinnosť navrhovateľom zaplatiť právnemu predchodcovi odporcu zmenkovú sumu 104.173,59 Eur s úrokom z omeškania vo výške 6 % ročne zo sumy 104.173,59 Eur od 21. 11. 2009 až do zaplatenia, zo sumy 2.000,- eur od 21. 12. 2009 až do zaplatenia, zo sumy 2.000,- eur od 28. 09. 2010 do zaplatenia, zo sumy 2.000,- eur od 21. 2. 2010 až do zaplatenia a zo sumy 700,- eur od 31. 7. 2009 do zaplatenia, zmenkovú odmenu vo výške 337,- Eur, zmluvnú pokutu vo výške 10.417,36 Eur a trovy rozhodcovského konania. Rozsudok bol doručený navrhovateľovi 1./ dňa 14. 10. 2011, navrhovateľke 2./ dňa 10. 11. 2011. Návrh na zrušenie Rozsudku navrhovatelia súdu doručili dňa 13. 12. 2011.

Navrhovatelia sa v zmysle ust. § 40 ods. 1 písm. b/ zák. č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní žalobou domáhali zrušenia predmetného rozhodcovského rozsudku z dôvodu, že rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej už predtým právoplatne rozhodol, keďže uznesením Okresného súdu Martin 17Er/5694/2009-113, EX 2702/2009 zo dňa 13. 9. 2012 sa začalo proti navrhovateľom konanie o vymoženie sumy 281.976,22 eur s príslušenstvom na základe exekučného titulu - notárskych zápisníc.

Na svoje rozhodnutie aplikoval ust. § 40 ods. 1 písm. b/; § 41 ods. 1 veta prvá zák. č. 244/2002 Z. z., odvolávajúc sa na právny záver prijatý v uznesení Najvyššieho súdu SR z 25. 11. 2010 sp. zn. 3Cdo/63/2009 v dôsledku čoho konštatoval, že predmetné notárske zápisnice nemožno považovať v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 písm. b/ Zákona o rozhodcovskom konaní za právoplatné rozhodnutia súdu, či už všeobecného alebo rozhodcovského, nakoľko notárske zápisnice sami o sebe nie sú rozhodnutím a nemajú ani účinky, ktoré zákon s rozhodnutím spája (právoplatnosť a záväznosť pre účastníkov a pre všetky orgány). Pokiaľ by mal zákonodarca na mysli všetky exekučné tituly, tak by túto skutočnosť v predmetnom ustanovení výslovne uviedol, uzavrel prvostupňový súd, a preto návrh navrhovateľov na zrušenie rozhodcovského rozsudku zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O. s. p. veta prvá, keďže však úspešný odporca si trovy konania voči navrhovateľom neuplatnil, súd prvého stupňa mu ich náhradu nepriznal.

Rozsudok odvolaním v zákonom stanovenej lehote napadli navrhovatelia, nestotožňujúc sa so záverom súdu prvého stupňa, že notárske zápisnice nemožno považovať v zmysle ust. § 40 ods. 1 písm. b/ Zákona o rozhodcovskom konaní za právoplatné rozhodnutia súdu. Na základe notárskych zápisníc Z. XXX/XXXX T. Z. XXX/XXXX právny predchodca odporcu podal návrh na vykonanie exekúcie. V prípade, ak by tvrdenie súdu zodpovedalo skutočnostiam, notárske zápisnice by neboli považované za exekučné tituly a súd by potom nemohol vydať súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Notárske zápisnice sú exekučným titulom. Poukazuje na rozpornosť tvrdení odporcu, že na jednej strane notárska zápisnica sama o sebe nemusí znamenať, že dlh existuje, rozhodnúť o tom však môže len súd, avšak napriek týmto tvrdeniam na základe uvedených notárskych zápisníc vymáha voči navrhovateľom totožné pohľadávky v exekučnom konaní. Súd nevzal do úvahy nález Ústavného súdu SR sp. zn. 1 ÚS 5/2013 z 13. 07. 2000. Z uvedených dôvodov navrhuje, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a návrhu v celom rozsahu vyhovel.

Odporca v písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že ak má súd rozhodnúť o splnení podmienok na zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 ods. 1 bod b/ Zákona o rozhodcovskom konaní, navrhovateľ musí nad všetku pochybnosť preukázať existenciu skoršieho právoplatného rozhodnutia všeobecného alebo rozhodcovského súdu. Rozhodnutie exekučného súdu podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, týkajúce sa notárskych zápisníc, ako spôsobilých exekučných titulov, nie je takým meritórnym rozhodnutím požadovaným § 40 ods. 1 bod b/ Zákona o rozhodcovskom konaní. Ústavný súd SR aj napriek tomu, že nerozlišuje medzi exekučnými titulmi z hľadiska toho, či im predchádzalo alebo nepredchádzalo preskúmanie veci súdom z hľadiska hmotného práva, resp. notárska zápisnica, ako vykonateľný exekučný titul, požíva rovnakú súdnu ochranu, aká sa vyskytuje vykonateľnému rozhodnutiu súdu, avšak ďalej v časti nálezu dodáva, že by nebolo možné pripustiť exekúciu na základe exekučnej notárskej zápisnice, a to práve s ohľadom na jej mimosúdny spôsob vzniku vtedy, ak by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je potrebné bezpodmienečne trvať. Z tohto tvrdenia jednoznačne vyplýva skutočnosť, že existencia notárskej zápisnice má mimosúdny pôvod, teda nemá silu judikovaného rozhodnutia, a to aj napriek tomu, že zákon jej prepožičal niektoré vlastnosti rozhodnutia a rovnako, že je za zákonom stanovených podmienok súdne preskúmateľná, napr. vtedy keď by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je potrebné bezpodmienečne trvať. Z uvedených dôvodov navrhuje, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil.

Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O. s. p.), v medziach daných odvolaním vec preskúmal podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia ústneho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. (tento rozsudok bol odvolacím súdom vyhlásený podľa § 156 ods. 3 O. s. p.) dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľov nemožno priznať úspech.

Súd prvého stupňa správne objasnil podstatu ust. § 40 ods. 1 písm. b/ zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, platného a účinného do 31. 12. 2014, v prípade ktorom sa môže žalobou podanou na príslušnom súde domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku, len ak rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej už predtým právoplatne rozhodol súd, alebo sa o nej právoplatne rozhodlo v inom rozhodcovskom konaní. Vyčerpávajúcim spôsobom navrhovateľom vyargumentoval prečo notársku zápisnicu, ako exekučný titul, nemožno považovať za právoplatné rozhodnutie súdu, tak ako to vyžaduje spomínané ustanovenie zákona o rozhodcovskom konaní, so záverom ktorým sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, bez potreby zdôrazniť, resp. doplniť zdôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa, pretože by už iba zopakoval správnosť prijatého záveru.

Navrhovatelia sa domnievajú, že vydaním rozhodcovského rozsudku by mohlo dôjsť k duplicitnému vymáhaniu pohľadávky právneho predchodcu odporcu voči navrhovateľom, keďže na podklade notárskej zápisnice došlo k začatiu exekučného konania.

V súdenej veci je nutné poznamenať, že zvolená právna ochrana zo strany navrhovateľov, je dôsledkom nepochopenia významu odlišných právnych inštitútov, akým je „notárska zápisnica ako exekučný titul“ a „právoplatné rozhodnutie súdu,“ ktorých význam a účinky z nich plynúce, si navrhovatelia v kontexte ust. § 40 ods. 1 písm. b/ zák. č. 244/2002 Z. z. nesprávne stotožňujú. Notárska zápisnica má mimosúdny pôvod a nemá vlastnosti súdneho rozhodnutia. Pri skúmaní splnenia podmienok zrušenia rozhodcovského rozsudku podľa § 40 ods. 1 písm. b/ Zákona o rozhodcovskom konaní, súd musí mať preukázanú existenciu skoršieho právoplatného rozhodnutia všeobecného alebo rozhodcovského súdu, v ktorom sa súd zaoberal hmotnou stránkou podstaty veci a o tomto skutkovom základe aj meritórne rozhodol, čo v konaní preukázané nebolo. Prvostupňový súd nespochybňuje, že notárska zápisnica nemôže byť exekučným titulom, tak ako to nesprávne navrhovatelia v odvolaní interpretujú. Práve naopak, prvostupňový súd zdôrazňuje, že notárska zápisnica je exekučný titulom, avšak nie je právoplatným rozhodnutím súdu, keďže nemá účinky, ktoré zákon s rozhodnutím spája (právoplatnosť a záväznosť pre účastníkov a pre všetky orgány), a to aj napriek tomu, že zákon jej prepožičal niektoré vlastnosti rozhodnutia. Rovnako tak rozhodnutie exekučného súdu podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, týkajúce sa notárskych zápisníc, ako spôsobilých exekučných titulov, nie je meritórnym rozhodnutím, požadovaným § 40 ods. 1 písm. b/ Zákona o rozhodcovskom konaní. Pokiaľ navrhovatelia vyslovili obavu z duplicitného vymáhania dlhu a v snahe predísť takémuto konaniu zo strany odporcu, podali žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, nie je zvolená obrana prioritne namieste z vyššie uvedených dôvodov. Ak by aj hypoteticky spomínaná situácia nastala, duplicitnému vymáhaniu dlhu bráni ust. § 57 ods. 1 písm. f/ zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a súd by exekúciu zastavil, nakoľko po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané.

Súd prvého stupňa v danom prípade v potrebnom rozsahu pre rozhodnutie vo veci samej zistil skutkový stav, správne vec právne posúdil a navrhovateľ v odvolaní neuviedol žiadne skutočnosti, resp. tvrdenia, s ktorými by sa nebol súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku dôsledne vysporiadal, z dôvodov ktorých odvolací súd, rozsudok súdu prvého stupňa, ako vecne správny, potvrdil podľa § 219 ods. 1 a 2 O. s. p.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p. tak, že v tomto konaní plne úspešnému odporcovi ich náhradu nepriznal, pretože absentoval v zmysle § 151 ods. 1 O. s. p návrh na ich priznanie.

Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zákonov).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné.