KSBA/9Co/274/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/274/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1105218869 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Floreková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1105218869.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľa: W. G., V. Ž., I. X, zastúpený Advokátskou kanceláriou JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o., Žilina Národná 10, proti odporcovi: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4, IČO : 00 585 441, o zaplatenie 1.846,91 € s príslušenstvom, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1. 2. 2013 č.k. 10C/141/2005-194, v pomere hlasov 3 : 0, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach p o t v r d z u j e . Navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

Uvedeným rozsudkom súd prvého stupňa uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 1.650,88 € s úrokom z omeškania 8 % ročne od 24. 1. 2005 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku ( navrhovateľ sa domáhal zaplatenia celkom sumy 1.846,91 € s úrokom z omeškania vo výške 15 % ročne od 24. 1. 2005 do zaplatenia ) návrh navrhovateľa zamietol. Odporcovi tiež uložil zaplatiť navrhovateľovi náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 1.085 € a na účet prvostupňového súdu trovy štátu vo výške 787,78 €, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. V odôvodnení svojho rozhodnutia prvostupňový súd uviedol, že navrhovateľ dňa 7. 4. 2004 uzatvoril s CK MEDINA TOURS, s.r.o. prostredníctvom CK OSTTOUR Zmluvu o obstaraní zájazdu, predmetom ktorej bola destinácia W. - B. X. Z.O. D. XX. X. Y. XX. X. XXXX v sume 55.640,- Sk. súčasťou kúpy zájazdu bolo aj komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu, vrátane poistenia storna zájazdu. Navrhovateľ stornoval predmetný zájazd z dôvodu choroby dňa 15. 5. 2004; poistnú udalosť oznámil odporcovi po skončení liečenia dňa 27. 5. 2004. Odporca odmietol poskytnúť navrhovateľovi poistné plnenie s poukazom na výluku poistenia, ktorá sa vzťahuje na chronické choroby v zmysle Hlavy VII, čl. IV, tretia odrážka všeobecných poistných podmienok odporcu. Navrhovateľovi nebola vrátená cestovnou kanceláriou z dôvodu storna žiadna čiastka zo zaplatenej ceny zájazdu 55.640,- Sk. v konaní bola sporná skutočnosť, či sa v prípade navrhovateľovej choroby zo dňa 14. 5. 2004 jednalo o chronické ochorenie, ktoré by spadalo do výluk poistenia. Odporca sa v konaní bránil tým, že chronickosť ochorenia navrhovateľa posúdila posudková lekárka odporcu vzhľadom na nález navrhovateľa z 25. 1. 2004. Existenciu tohto nálezu však odporca okrem záznamu posudkovej lekárky nijako nepreukázal, hoci to bol odporca, ktorého v konaní zaťažovalo dôkazné bremeno na preukázanie dôvodov odmietnutia poistného plnenia. V rámci dokazovania súd prvého stupňa nariadil aj dokazovanie znalcom, pričom znalecký posudok znalca U.. C. E. - C. Č.. X/XXXX podľa súdu prvého stupňa dostatočne preukázal, že v prípade ochorenia navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004 išlo o ochorenie akútne, pričom navrhovateľ sa na toto ochorenie neliečil ani 6 mesiacov pred zájazdom tak, ako to uvádza Hlava VII, čl. III, odrážka prvá Všeobecných poistných podmienok odporcu. Znalec mal pre účely vyhotovenia znaleckého posudku k dispozícii aj vyjadrenie oddelenia neurochirurgie FNM Martin o ošetreniach navrhovateľa, kde neevidovali ošetrenie navrhovateľa z januára 2004. Aj keď navrhovateľ sám uviedol, že bol v januári 2004 ošetrený vo FNM Martin pre zapálený nerv chrbta, znalec jasne ustálil, že v danom prípade obe ochorenia spolu nesúvisia a tiež, že ochorenie navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004 nebolo chronické. Prvostupňový súd tak dospel k záveru, že neboli naplnené dôvody výluky z poistenia uplatnené odporcom. Navrhovateľ si v konaní uplatňoval zaplatenie celej sumy, ktorú uhradil ako cenu zájazdu, avšak podľa Všeobecných poistných podmienok odporcu, hlavy VII, čl. V ods. 1, odrážka piata a ods. 2, má poistený spoluúčasť v sume 700 Sk a tiež stanovenú maximálnu hranicu poistného plnenia v rozsahu 95 % v prípade 100 % stornopoplatku cestovnej kancelárie. Súd prvého stupňa sa stotožnil s výpočtom výšky poistného plnenia, ktorý predložil odporca ( č.l. 167 spisu ), a ktorý nenamietal ani navrhovateľ. Preto po zohľadnení navrhovateľom uhradenej sumy 55.640,- Sk za 3 osoby, stornopoplatku 23,24 € za osobu a maximálnej hranice plnenia 95 % zo stornovanej sumy zaviazal odporcu k úhrade sumy 1.650,88 € a vo zvyšku návrh navrhovateľa zamietol. Navrhovateľovi ďalej priznal úroky z omeškania, na základe § 797 ods. 3 Obč. zák. , a to šestnástym dňom od skončenia poistného šetrenia, ktorého výsledok oznámil odporca listom zo dňa 6. 7. 2004. Navrhovateľ si však uplatnil úroky z omeškania od neskoršieho termínu, vyplývajúceho s poskytnutej lehoty na plnenie v zmysle jeho predžalobnej výzvy zo dňa 7. 1. 2005, a síce od 24. 1. 2005. Tieto priznal súd prvého stupňa vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby NBS k uvedenému dátumu a vo výške presahujúcej túto sadzbu návrh zamietol. Rozhodnutie o trovách konania oprel súd prvého stupňa o ust. § 142 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého ak mal účastník úspech vo veci len čiastočný, súd náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov právo. Keďže navrhovateľ sa domáhal zaplatenia sumy 1.846,91 €, pričom úspešný bol čo do sumy 1.650,88 €, dosiahol tak úspech v konaní 89,39 %; odporca bol úspešný v zamietnutej časti žalovanej sumy, t.j. 196,03 €, čo predstavuje úspech odporcu 10,61 %. Celkový úspech navrhovateľa v konaní tak predstavuje 78,78 % ( 89,39 % - 10,61 % ), v ktorej výške mu priznal aj náhrada trov konania, spočívajúca v trovách právneho zastúpenia za zastupovanie JUDr. Kvetoslavy Kolínovej, a to nasledovne : - 2 úkony á 2.450 Sk ( príprava a prevzatie veci a podanie návrhu na súd dňa 12. 5. 2005 + 2 x režijný paušál 150 Sk ), - 1 úkon á 2.450 Sk ( účasť na pojednávaní dňa 15. 1. 2007 + 20 % DPH + režijný paušál 178 Sk, - 2 úkony á 81,33 € ( účasť na pojednávaní dňa 21. 9. 2012 a 23. 11. 2012 + režijný paušál 2 x 7,63 € + 20 % DPH; ďalej náhrada cestovných výdavkov za cestu osobným motorovým vozidlom Opel Vectra 2,2 DTI, na trase Žilina - Bratislava a späť, spolu 400 km, dňa 15. 1. 2007 pri priemernej spotrebe paliva 6,31l/100 km, cene paliva 1,18 €/l a sadzbe základnej náhrady za l km : 0,183 € ( 0,183 x 400 = 73,20 € a /6,3 x 1,18/ : 100 = 0,07434 x 400 = 29,74 € ), čo činí spolu 102,94 €; ďalej náhrada cestovných výdavkov za cestu osobným motorovým vozidlom zn. Audi A6, na trase Žilina - Bratislava a späť, spolu 400 km, dňa 21. 9. 2012 pri priemernej spotrebe paliva 8,61/100 km, cene paliva 1,485 €/l a sadzbe základnej náhrady za 1 km : 0,183 € ( 0,183 x 400 = 73,20 a /8,6 x 1,485/ : 100 = 0,12771 x 400 = 51,08 € ), čo činí spolu 124,28 €; ďalej náhrada cestovných výdavkov za cestu osobným motorovým vozidlom zn. Audi A6, na trase Žilina - Bratislava a späť, spolu 400 km, dňa 23. 11. 2012 pri priemernej spotrebe paliva 8,61/100 km, cene paliva 1,448 €/l a sadzbe základnej náhrady za 1 km : 0,183 € ( 0,183 x 400 = 73,20 a /8,6 x 1,448/ : 100 = 0,124528 x 400 = 49,81 € ), čo činí spolu 123,01 €; ďalej náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 15. 1. 2007 a späť, t.j. 8 polhodín x 297 Sk, t.j. 2.376 Sk. ďalej náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 21. 9. 2012 a dňa 23. 11. 2012 a späť, t.j. 2 x 6 polhodín x 12,71 €, t.j. 152,52 €. Trovy právneho zastúpenia navrhovateľa tak predstavujú spolu 1.071,23 €, z čoho 78,78 % činí 843,06 €. Trovy právneho zastúpenia ďalej pozostávajú z úkonov vykonaných Advokátskou kanceláriou JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o., a to : - 1 úkon á 81,33 € ( účasť na pojednávaní dňa 1. 2. 2013 + režijný paušál 7,81 € + 20 % DPH ), ďalej náhrada cestovných výdavkov za cestu osobným motorovým vozidlom zn. Audi A6, na trase Žilina - Bratislava a späť, spolu 400 km, dňa 1. 2. 2013 pri priemernej spotrebe paliva 8,61/100 km, cene paliva 1,421 €/l a sadzbe základnej náhrady za 1 km : 0,183 € ( 0,183 x 400 = 73,20 a /8,6 x 1,421/ : 100 = 0,122206 x 400 = 48,88 € ), čo činí spolu 122,08 €; ďalej náhrada za stratu času za cestu na pojednávanie dňa 1. 2. 2013 a späť, t.j. 6 polhodín x 13,01 €, t.j. 78,06 €. Trovy právneho zastúpenia navrhovateľa v tomto prípade tak predstavujú spolu 307,11 €, z čoho 78,78 % činí 241,94 €. Trovy právneho zastúpenia navrhovateľa potom predstavujú úhrnom 1.085 € ( 843,06 € + 241,94 € ). Rozhodnutie o trovách štátu odôvodnil súd prvého stupňa použitím ust. § 148 ods. 1 O.s.p.; v konaní vznikli trovy znaleckého dokazovania v celkovej výške 881,28 €, preto súd prvého stupňa uložil účastníkom konania povinnosť ich úhrady vo výške zodpovedajúcej ich neúspechu v konaní, t.j. u navrhovateľa 10,61 ¨t.j. 93,50 € a u odporcu vo výške 89,39 %, t.j. 787,78 €. Uvedený rozsudok napadol v zákonnej lehote odvolaním odporca, a to vo výroku, ktorým súd prvého stupňa návrhu navrhovateľa vyhovel, ako aj výroku o trovách konania a trovách štátu, na povinnosť ktorých bol odporca zaviazaný. Prvostupňovému súdu vytýkal, že na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a že jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odporca nesúhlasil so záverom prvostupňového súdu, podľa ktorého zo znaleckého posudku vyplynulo, že ochorenie navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004 bolo akútnym ochorením, pričom navrhovateľ sa neliečil na predmetné ochorenie ani posledných 6 mesiacov. Súd mal z posudku rovnako za preukázané, že ochorenia z 25. 1. a 14. 5. 2004 spolu nesúvisia a ochorenie zo dňa 14. 5. 2004 nemá povahu chronického ochorenia, a to napriek tomu, že znalec sám v posudku skonštatoval, že „...posúdiť podstatu ohorenia z 25. 1. 2004 nedokáže, nakoľko o danom ochorení neexistujú žiadne záznamy v zdravotnej dokumentácii pacienta, ktorá mu bola k dispozícii....posúdenie súvisu medzi oboma ochoreniami je aj napriek absencii podrobných medicínskych údajov o ochorení zo dňa 25. 1. 2004 možné s vysokou presnosťou..... takmer štyri mesiace časového odstupu oboch ochorení bez klinických ťažkostí a pravidelnej liečby sú pre chronické ochorenie chrbtice nepravdepodobné.“ Odporca v odvolaní poukazoval na to, že znalec jednoznačne nevylúčil skutočnosť chronickosti posledného ochorenia navrhovateľa zo 14. 5. 2004, neskonštatoval jednoznačne, že posledné ochorenie navrhovateľa z mája 2004 nie je chronické, svoj znalecký posudok založil výlučne na svojich subjektívnych úvahách a na tvrdeniach navrhovateľa. Znalec sám skonštatoval, že podstatu ochorenia zo dňa 25. 1. 2004 napriek všetkej dokumentácii o zdravotnom stave posúdiť nedokáže, z ktorého dôvodu mal súd prvého stupňa podľa názoru odporcu nariadiť buď nové znalecké dokazovanie, alebo tento dôkaz vyhodnotiť v prospech odporcu, so záverom, že znalec nevylúčil chronickosť ochorení navrhovateľa. Podľa odporcu preto znalecký posudok ako dôkaz v konaní neobstojí a subjektívne tvrdenia znalca v ňom typu „...nadväznosť a súvis na iné ochorenie chrbtice je s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou vylúčiteľná“ sú neprofesionálne, nepresné a nejednoznačné, nakoľko predmetný záver znalca sa dá vykladať aj v prospech odporcu, že existuje súvis a povaha chronickosti ochorení navrhovateľa. Odporca dodal, že znalec nezdôvodnil svoje závery presvedčivo, nepoužil žiadne právne predpisy, ani z oblasti zdravotníctva a medicíny, ktorými by svoje závery odôvodnil. Odporca vytýkal prvostupňovému súdu, že nepripustil výsluch posudkovej lekárky odporcu U.. D., ktorá dospela k záveru o chronickom ochorení navrhovateľa. A mala v čase likvidácie tejto poistnej udalosti k dispozícii nález z 25. 1. 2004. Tým, že súd prvého stupňa odmietol výsluch posudkovej lekárky odporcu, odňal odporcovi právo konať pred súdom a nedostatočným odôvodnením rozhodnutia zároveň porušil právo odporcu na spravodlivé súdne konanie podľa § 157 O.s.p. Súd prvého stupňa mal vyhodnotiť a vysporiadať sa aj s tvrdeniami odporcu o tom, že podľa čl. V predložených Všeobecných poistných podmienok vzťahujúcich sa na predmetné poistenie ASSIST- CARD, ktoré ako povinnosť poisteného navrhovateľa ukladajú neodkladne oznámiť poistnú udalosť; avšak navrhovateľ túto oznámil odporcovi až po skončení práceneschopnosti. Súd sa mal zaoberať skutočnosťou, akej povahy bolo zranenie navrhovateľa pred zájazdom a z akého dôvodu predmetnú udalosť neoznámil odporcovi počas práceneschopnosti napr. telefonicky alebo nesplnomocnil inú osobu na splnenie si tejto povinnosti. Súd v tomto smere opomenul vykonať dôkazy a jeho vysporiadanie sa s procesnou obranou odporcu v rozhodnutí je nedostatočné. Navrhovateľ sám nikdy nespochybnil ochorenie zo dňa 25. 1. 2004, teda na takéto ochorenie sa navrhovateľ s istotou liečil. Skutočnosť, že v jeho zdravotnej dokumentácii o tom chýbal nález a dokumenty o predmetnom ochorení, považuje odporca za účelové konanie navrhovateľa. Súd sa nesnažil vyžiadať si nález od príslušnej poisťovne, resp. od iných inštitúcií, ktoré by s ním mohli disponovať a nepredvolal na výsluch ošetrujúceho lekára navrhovateľa, u ktorého sa navrhovateľ liečil. Tým, že navrhovateľ zrejme vytiahol tento nález zo dňa 25. 1. 2004 zo svojej zdravotnej dokumentácie, súd pochybil, ak sa nález nesnažil zadovážiť z iných inštitúcií, ale uspokojil sa so subjektívnymi názormi znalca. Znalec sám uviedol v posudku, že označenie „...M54.3 neoznačuje žiadne konkrétne ochorenie, ale je kódom medzinárodnej klasifikácie chorôb. V tomto konkrétnom prípade označuje písmeno M ochorenie muskuloskeletárneho systému a číselný kód 54 označuje bolesti chrbtice a kód 3 upresňuje, že ide o bolesti krížovej chrbtice s dráždením v oblasti sedacieho nervu.“ Za najdôležitejšiu odporca považoval v odvolaní skutočnosť, že článok IV Všeobecných poistných podmienok združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy uzatvorenej s navrhovateľom a ktoré definujú pojem poistná udalosť tak, že poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas trvania poistenia a na základe ktorého podľa týchto poistných podmienok vzniká právo na poistné plnenie.“ Zo záverov znaleckého posudku ani vykonaného dokazovania nijako nevyplýva, že by navrhovateľ utrpel dňa 14. 5. 2004 úraz, ale ako súd konštatoval v rozsudku, išlo o náhle vzniknuté bolesti v krížovej oblasti. Súd sa teda nezaoberal ani definíciou poistnej udalosti v prípade navrhovateľa v zmysle poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok. Súd teda neskúmal, či pri udalosti z mája 2004 utrpel navrhovateľ poškodenie zdravia, ktoré sa dá označiť úrazom, argumentoval odporca v odvolaní. Odporca ďalej nesúhlasil s tým, že bol zaviazaný zaplatiť navrhovateľovi celú sumu zájazdu s príslušenstvom a aj trovy štátu. Súd prvého stupňa nemal preukázané „zmluvne“, že by navrhovateľ nedostal žiadne finančné prostriedky od niektorej z cestovných kancelárií - CK MEDINA TOURS, s.r.o. alebo SK OSTTOUR, s.r.o., vychádzal len z ich vyjadrení. Vyjadrenia týchto cestovných kancelárií sa netýkajú storna. Navrhovateľ tiež nepredložil súdu obchodné podmienky cestovnej kancelárie, tvoriace neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu. Navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno o prijatí či neprijatí finančných prostriedkov zo strany dotknutých cestovných kancelárií. Súd pochybil, keď odporcu zaviazal na úhradu storna v plnej výške s príslušenstvom, aj keď nemal preukázané, že udalosť z 14. 5. 2004 bola úrazom a znalec jednoznačne nevylúčil chronickú povahu jeho ochorení z r. 2004. Odporca osobitne v odvolaní argumentoval nedostatkom riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Navrhoval napadnuté rozhodnutie buď zmeniť tak, že odvolací súd návrh navrhovateľa zamietne, alebo rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Na odvolanie odporcu sa navrhovateľ nevyjadril. Odvolací súd preskúmal vec v napadnutých častiach ( t.j. vo vyhovujúcom výroku, výroku o trovách konania a o povinnosti odporcu zaplatiť trovy štátu ) podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia odvolacieho pojednávania ( § 214 ods. 2 O.s.p. ). Vo veci verejne vyhlásil rozsudok podľa § 156 ods. 3 v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaniu odporcu nemožno priznať úspech. Podľa § 797 ods. 1 Obč.zák. právo na poistné plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené inak, ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (poistený). Podľa § 797 ods. 2 Obč. zák. právo na plnenie vznikne, ak nastane udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť (poistná udalosť). Podľa § 799 ods. 2 Obč. zák. kto má právo na poistenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada. Poistné podmienky mu môžu uložiť aj ďalšie povinnosti. V danom prípade si navrhovateľ uplatňoval zaplatenie sumy 1.846,91 € s príslušenstvom titulom poistného plnenia z dôvodu stornovania zájazdu, keď mal s odporcom uzavreté komplexné cestovné poistenie, v jeho rámci aj poistenie storna zájazdu. Na základe Zmluvy o obstaraní zájazdu ( ktorého súčasťou bolo aj komplexné cestovné poistenie s poistením storna zájazdu ) zo dňa 7. 4. 2004 sa mal zájazd uskutočniť v termíne od 16. 5. 2004 do 27. 5. 2004; navrhovateľ za zájazd uhradil sumu 55.640 Sk, v prepočte 1.846,91 €. Navrhovateľ stornoval predmetný zájazd ( ktorého sa mali zúčastniť celkom 3 osoby ) dňa 15. 5. 2004 v CK MEDINA TOURS, s.r.o. a dňa 27. 5. 2004 u odporcu ( odtlačok prijímacej pečiatky odporcu s dátumom na č.l. 182 spisu ). Nebolo sporné, že navrhovateľ uhradil poistné spolu s cenou zájazdu. Dôvodom storna zájazdu bolo akútne ochorenie navrhovateľa - seknutie v oblasti chrbtice. Odporca v odvolaní namietal, že bolo povinnosťou navrhovateľa oznámiť odporcovi poistnú udalosť neodkladne, on tak ale urobil až po skončení práceneschopnosti. Podľa Všeobecných poistných podmienok Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD Classic Špeciál, Hlavy VII poistných podmienok pre poistenie storna zájazdu čl. I ( č.l. 29 spisu ), predmetom tohto poistenia je odškodnenie za stornopoplatok, ktorý účastník zájazdu musí uhradiť cestovnej kancelárii v prípade stornovania zájazdu (keď z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na cestu). Podľa Všeobecných poistných podmienok Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD Classic Špeciál, Hlavy VII poistných podmienok pre poistenie storna zájazdu čl. VII, odrážka prvá ( č.l. 30 spisu ), poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni, že nastala poistná udalosť, ktorá je dôvodom pre plnenie poisťovne. Podstata informačnej povinnosti poisteného spočíva po vzniku poistnej udalosti v tom, že je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť. Termín „bez zbytočného odkladu, bezodkladne “ znamená, že poistený je povinný oznámiť poistnú udalosť poisťovateľovi, len čo mu to okolnosti dovolia ( napr. v prípade úrazu poisteného spojeného s hospitalizáciou v nemocnici je poistený povinný oznámiť poistnú udalosť až po jeho prepustení z nemocnice ). Poistený je teda povinný túto povinnosť splniť bez zbytočného odkladu, t.j. v čase čo najskôr po poistnej udalosti, ale súčasne podľa možností poisteného. Navrhovateľ oznámil poistnú udalosť odporcovi v rámci zachovania lehoty upravenej v ust. § 799 ods. 2 Obč. zák., resp. v zmysle cit. čl. I, Hlavy VII poistných podmienok, t.j. bezodkladne, vzhľadom na jeho možnosti, ktoré mu v tom čase dovoľoval jeho zdravotný stav. Ako totiž vyplynulo z vykonaného dokazovania, navrhovateľ bol dňa 14. 5. 2004 hospitalizovaný MFN Martin s diagnózou Lumbago acuta, M543, za účelom konzervatívneho liečenia akútneho stavu, až do 17. 5. 2004, kedy bol prepustený do domáceho ošetrenia s doporučením kľudového režimu, nepreťažovania a medikamentóznej liečby ešte v rozsahu 7 dní ( správa pre ošetrujúceho lekára, č.l. 11 spisu ), t.j. do 24. 5. 2004. Navrhovateľ oznámil poistnú udalosť odporcovi po ukončení liečby s ohľadom na jeho zdravotný stav dňa 27. 5. 2004, t.j. na tretí deň po ukončení domáceho ošetrovania, podľa názoru odvolacieho súdu včas, v súlade s poistnými podmienkami ( resp. ust. § 799 ods. 2 Obč. zák. ). Odvolací súd v tejto súvislosti len poznamenáva, že odporca vo svojom liste zo dňa 6. 7. 2004, ktorým odporcovi oznámil, že jeho nárok na odškodnenie neuznáva, ako jediný dôvod uviedol výluku z poistenia pre chronické choroby; neskoré oznámenie poistnej udalosti odporca nenamietal. Podľa Všeobecných poistných podmienok Združeného poistenia pre cesty a pobyt v zahraničí a poskytovania pomoci ASSIST-CARD Classic Špeciál, Hlavy VII poistných podmienok pre poistenie storna zájazdu čl. III, prvá odrážka ( č.l. 29 spisu ), poistenému vznikne právo na plnenie, ak v čase platnosti poistenia stornoval zájazd (zrušil účasť na zájazde) z nasledovných vážnych dôvodov : choroba, úraz alebo smrť poisteného (chorobu je možné akceptovať iba vtedy, ak sa 6 mesiacov pred zájazdom na túto chorobu poistený neliečil a choroba nevznikla v dôsledku alkoholizmu alebo užívania drog). Odporca v odvolaní namietal, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, poukazujúc na to, že svoje rozhodnutie prvostupňový súd založil na záveroch znaleckého posudku, ktorý je podľa odporcu nedostatočne kvalifikovaný, účelový, nepresvedčivý, založený na subjektívnych úvahách a tvrdeniach znalca. Odporca zdôrazňoval v odvolaní rozpor medzi konštatovaním znalca v posudku, že na jednej strane „....nedokáže posúdiť podstatu ochorenia ( navrhovateľa, pozn. odvol.súdu ) zo dňa 25. 1. 2004“ pre chýbajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii, zároveň však dospel k záveru, že „...je aj napriek absencii podrobných medicínskych údajov o ochorení z 25. 1. 2004 možné s vysokou presnosťou.......takmer štyri mesiace časového odstupu oboch ochorení bez klinických ťažkostí a pravidelnej liečby sú pre chronické ochorenie nepravdepodobné.“ Odporca namieta, že podľa záverov znaleckého posudku tak znalec nevylúčil jednoznačne chronickosť ochorenia navrhovateľa. Odvolací súd k uvedenému uvádza, že ochorenie zo dňa 25. 1. 2004 nespochybnil ani samotný navrhovateľ, ako je zachytené v zápisnici z pojednávania dňa 15. 1. 2007 ( č.l. 63 spisu ). Znalecký posudok, ktorého nedostatky a závery odporca namieta, má všetky náležitosti vyžadované zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ako vyplýva z obsahu znaleckého posudku č. 1/2010, vypracovaného súdom ustanoveným súdnym znalcom U.. C. E.-C., tento bol vyhotovený podľa úloh, vymedzených znalcovi uznesením súdu prvého stupňa, ktorým bolo nariadené znalecké dokazovanie. Znalec sa pridržiaval znenia spomínaného uznesenia; v rámci svojich záverov zodpovedal aj otázky, na ktorých založil svoju obranu v konaní odporca. Znalcove závery nemožno označiť ako subjektívne, účelové či nepresvedčivé z dôvodu, že nezodpovedajú predstavám odporcu. Nezodpovedá skutočnosti, že závery znalca sú založené na jeho subjektívnych tvrdeniach a na tvrdeniach navrhovateľa - závery znalca vychádzajú predovšetkým zo zdravotnej dokumentácie navrhovateľa a zdravotných vyšetrení, ktoré navrhovateľ absolvoval. Keďže odporca odmietol navrhovateľovi poskytnúť poistné plnenie z dôvodu, že podľa jeho názoru spadá ochorenie navrhovateľa pod výluky z poistenia, kľúčová pre rozhodnutie veci bola otázka, či ochorenie navrhovateľa, pre ktoré bol v dňoch 14. 5. 2004 až 17. 5. 2004 hospitalizovaný, má povahu chronického ochorenia, vzhľadom na predchádzajúce ochorenie navrhovateľa zo dňa 25. 1. 2004. Na zodpovedanie tejto otázky boli potrebné odborné znalosti a vedomosti, ktorými súd nedisponoval, preto vo veci nariadil dokazovanie znalcom. Znalec bol schopný na túto otázku odpovedať, aj keď nemal k dispozícii žiadny zdravotný záznam o ochorení navrhovateľa zo dňa 25. 1. 2004, ktorý sa v zdravotnej dokumentácii navrhovateľa nenachádzal. Dospel k záveru - na základe existujúcich zdravotných záznamov o ochorení navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004, ako aj vlastného vyšetrenia navrhovateľa - že toto ochorenie ( ktoré bolo dôvodom stornovania zájazdu ) s ochorením navrhovateľa dňa 25. 1. 2004 nesúvisí a že ochorenie navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004 nemalo povahu chronického ochorenia. Tento svoj záver aj vysvetlil, keď uviedol, že ak by malo byť ochorenie navrhovateľa zo dňa 14. 5. 2004 chronickým - a nie akútnym, t.j. náhlym - je nepravdepodobné, že by sa v časovom období medzi 25. 1. 2004 až 14. 5. 2004 ( t.j. po dobu viac než 4 mesiacov ) u navrhovateľa neobjavili nejaké klinické ťažkosti, keď navyše navrhovateľ nemal nastavenú žiadnu pravidelnú liečbu ochorenia chrbtice. Znalec dodal, že poškodená alebo inak chorá chrbtica by nedokázala bez aktívnej medicínskej podpory ( liekov, rehabilitácie, ortopedických pomôcok ) znášať ani záťaž bežného denného života. V máji 2004 bol navrhovateľ klinicky a rádiologicky vyšetrený na Ortopedickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin, pričom neboli nájdené žiadne známky štrukturálnych zmien v zmysle chronických chorobných zmien. Aj pri prijímaní navrhovateľa na hospitalizáciu dňa 14. 5. 2004 bola u navrhovateľa stanovená diagnóza akútne bolesti driekovej chrbtice ( Lumbalgia acuta ). Znalec v posudku uvádza, že anamnestické údaje a klinický obraz popísaný v zdravotnej dokumentácii navrhovateľa dokumentujú vznik a priebeh náhleho ( t.j. akútneho ) ochorenia chrbtice ( č.l. 129 spisu ). Svoj záver o akútnom ochorení znalec v posudku vysvetľuje dostatočne zreteľne a presvedčivo, napriek konštatovaným chýbajúcim zdravotným záznamom o ochorení navrhovateľa zo dňa 25. 1. 2004, kedy napriek ich absencii znalec svoje stanovisko oprel o iné zistené súvisiace skutočnosti ( žiadne zaznamenané prejavy ochorenia chrbtice v období po 25. 1. 2004 do 14. 5. 2004, tiež v období pred 25. 1. 2004; výsledky klinických a rádiologických vyšetrení navrhovateľa, ktoré absolvoval v máji 2004 nepreukázali žiadne štrukturálne zmeny v zmysle chronických chorobných zmien ). Tieto zistenia vyvracajú tvrdenie odporcu o chronickom ochorení navrhovateľa. Na uplatnenie výluky z poistenia by musel byť takýto záver - t.j. chronickosť ochorenia - jednoznačne preukázaný; dôkazné bremeno v tomto smere však odporca neuniesol ( odporca bol povinný preukázať dôvody odmietnutia poistného plnenia ), ako správne uzavrel prvostupňový súd. Odporcom naznačované tvrdenie o tom, že navrhovateľ mal zo svojej zdravotnej dokumentácie odstrániť nejaké záznamy, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní a odvolací súd ho vníma ako ničím nepodloženú špekuláciu zo strany odporcu. Nevykonanie dôkazov, ktoré navrhoval v konaní vykonať odporca, nebolo zo strany súdu odňatím možnosti konať pred súdom; v zmysle ust. § 120 ods. 1 O.s.p. rozhodovanie o tom, ktoré z navrhovaných dôkazov budú vykonané, patrí výlučne súdu, a nie účastníkovi konania ( porovnaj R 37/1993 ). Rozsah dokazovania, vykonaný súdom prvého stupňa, považoval aj odvolací súd za dostatočný; nepovažoval za potrebné dokazovanie vo veci doplniť. Neobstojí ani námietka odporcu v odvolaní, založená na tom, že poistná udalosť, na základe ktorej žiada navrhovateľ priznať poistné plnenie, nemá povahu úrazu a preto nie je ani poistnou udalosťou, z ktorého dôvodu navrhovateľovi poistné plnenie neprináleží. Predsa v Hlave VII poistných podmienok pre poistenie storna zájazdu, v čl. III prvá odrážka, nie je uvedený úraz ako výlučný vážny dôvod, pre ktorý poistenému vznikne nárok na plnenie z tohto druhu poistenia; uvedený článok v prvej odrážke uvádza okrem úrazu aj smrť poisteného a tiež chorobu poisteného. V konaní nebolo sporné, že dôvodom, pre ktorý navrhovateľ stornoval zájazd nebol úraz, ale ( akútne, nie chronické ) ochorenie chrbtice. Z uvedených dôvodov nedošlo k naplneniu podmienok pre uplatnenie výluky z poistenia v zmysle čl. IV ( tretia odrážka ) Hlavy VII Poistných podmienok pre poistenie storna zájazdu; v konaní nebolo preukázané, že v prípade choroby navrhovateľa dňa 14. 5. 2004 išlo o chronickú chorobu. Navrhovateľ v konaní preukázal aj to, že neobdržal žiadne plnenie ani z CK MEDINA TOURS, s.r.o., ani CK OSTTOURs.r.o., a to písomnými potvrdeniami týchto cestovných kancelárií ( nebola mu vrátená žiadna suma zo zaplatenej ceny zájazdu, č.l. 169, č.l. 157 spisu ). Z rozhodnutia prvostupňového súdu je ďalej zrejmé, že súd prvého stupňa nepriznal navrhovateľovi celú ním uplatňovanú istinu s príslušenstvom ( t.j. nie plnú cenu zájazdu ), ako namieta odporca, ale túto krátil v zmysle dohodnutých poistných podmienok, berúc do úvahy maximálny limit plnenia vo výške 95 %, ako aj stornopoplatok. Súd prvého stupňa vo veci vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, zistený skutkový stav správne právne posúdil. Svoje rozhodnutie tiež náležito odôvodnil, v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. Odvolací súd z uvedených dôvodov napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých častiach ako vecne správny potvrdil, keď vecne správne rozhodol súd prvého stupňa aj o povinnosti odporcu zaplatiť navrhovateľovi trovy konania a tiež na neho pripadajúce trovy štátu ( § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ). O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. V odvolacom konaní úspešnému navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, keďže navrhovateľ si v odvolacom konaní náhradu trov neuplatňoval ( v odvolacom konaní mu trovy nevznikli. ).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.