KSBA/9Co/226/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/226/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315216405 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Floreková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1315216405.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcu: Friendly Finance Slovakia, s.r.o., Košice, Hlavná 104, IČO : 47 243 368, zastúpená Mgr. Henrichom Schindlerom, advokátom, Banská Bystrica, Janka Kráľa 7, proti žalovanej: E. A., D. D., N. X, o zaplatenie 521,06 €, na odvolanie žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III zo dňa 7. 1. 2016 č.k. 14C 505/2015 - 47, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e. Žalobca m á právo na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvej inštancie odmietol odpor podaný žalovanou proti platobnému rozkazu Okresného súdu Bratislava III č.k. 14C/505/2015 - 19 zo dňa 24. 8. 2015, s poukazom na ust. § 174 ods. 3 písm.b/ O.s.p. ( účinného do 30. 6. 2016, poznámka odv.súdu ), keď dospel k záveru, že žalovaná vo svojom odpore proti platobnému rozkazu žiadnym spôsobom nevyvrátila žalobcom uplatnenú pohľadávku. Odpor neodôvodnila žiadnymi skutkovými či právnymi skutočnosťami, ktoré by uplatnený a priznaný nárok spochybňovali. Žalovaná vo svojom odpore neuviedla vecné dôvody, ale naopak potvrdila, že si je vedomá záväzku voči žalobcovi a chce ho uhradiť, avšak v splátkach, pričom poukazovala na svoju zlú finančnú situáciu - je na materskej dovolenke, poberá mesačný príjem vo výške 226 € ( súd prvej inštancie nesprávne uviedol sumu 2.226 € ), býva na ubytovni, za ktorú platí 110 €/mesiac. Odpor žalovanej preto prvoinštančný súd odmietol podľa § 174 ods. 3 písm.b/ O.s.p. ako odpor podaný bez odôvodnenia vo veci samej. 2/ Uvedené uznesenie napadla v zákonnej lehote odvolaním žalovaná, v celom rozsahu, domáhajúc sa zjavne jeho zrušenia a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedla, že sa odvoláva pre uvedenie nepravdivých informácií, ktoré sú v rozhodnutí. Pripája svoj zdokladovaný mesačný príjem, ktorým je rodičovský príspevok a dávky na dieťa, ako aj nájomnú zmluvu. Čestne prehlásila, že nepoberá žiadny iný príjem. K odvolaniu pripojila žalovaná kópiu nájomnej zmluvy, z ktorej vypláva, že platí nájom vo výške 220/€ za mesiac za ubytovanie, ako aj Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa vo výške 23,52 € mesačne a napokon Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku vo výške 203,20 €/mesiac. 3/ Na odvolanie žalovanej sa žalobca nevyjadril. 4/ Odvolací súd preskúmal vec v napadnutom, t.j. v celom rozsahu ( § 379, § 380 ods. 1 CSP ), bez nariadenia odvolacieho pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné. 5/ Podľa § 470 ods. 1 prechodných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok platného a účinného od 1.7.2016 (ďalej len „CSP“) ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. 6/ Podľa § 470 ods. 2 CSP právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v neprospech strany. 7/ Podľa § 172 ods. 1 O.s.p. ( účinného do 30. 6. 2016 ) súd môže aj bez výslovnej žiadosti navrhovateľa a bez vypočutia odporcu vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených navrhovateľom. V platobnom rozkaze uloží odporcovi, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Ustanovenie § 43 sa nepoužije. 8/ podľa § 267 ods. 1 CSP odpor proti platobnému rozkazu sa musí vecne odôvodniť. Ustanovenie § 129 sa pri nedostatku vecného odôvodnenia nepoužije v odôvodnení žalovaný opíše rozhodujúce skutočnosti, o ktoré opiera svoju obranu proti uplatnenému nároku. k odporu pripojí listiny, na ktoré sa odvoláva, prípadne označí dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. O tom musí byť žalovaný v platobnom rozkaze poučený. 9/ Podľa § 267 ods. 2 CSP súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný a) oneskorene, b) neoprávnenou osobou alebo c) bez vecného odôvodnenia; o tomto následku musí byť žalovaný poučený v platobnom rozkaze. 10/ Súdna prax a teória ustálili, že na odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu môže žalovaný uviesť akékoľvek tvrdenia, či už vecné alebo právne, ktoré spochybňujú opodstatnenosť platobným rozkazom uloženej povinnosti. Nie je pritom rozhodujúce, či žalovaným uvádzané skutočnosti sú aj spôsobilé privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie ( R 76/1999 ). Z obsahu odporu proti platobnému rozkazu, ktorý podala žalovaná ( č.l. 45 spisu ), vyplýva, že nijako nespochybňuje výšku voči nej uplatňovanej pohľadávky, keď dokonca uvádza, že si je vedomá svojho záväzku a aj ho chce uhradiť, poukazuje len na skutočnosť, že ho chce zaplatiť v splátkach, vzhľadom na jej zlú finančnú situáciu. Žalovaná teda v odpore proti platobnému rozkazu vôbec nespochybnila výšku uplatňovaného dlhu, len požiadala o možnosť jeho úhrady v splátkach, poukazujúc na jej nepriaznivú finančnú situáciu. Žalobcom uplatňovaný dlh tak nie je nijako sporný. Žalovaná v ňou podanom odpore proti platobnému rozkazu neuviedla žiadne vecné dôvody, pre ktoré s platobným rozkazom nesúhlasí ( § 267 ods. 1 CSP, predtým § 172 ods. 1 O.s.p. ). O povinnosti žalovanej uviesť v odpore vecné dôvody, pre ktoré platobný rozkaz neobstojí, bola žalovaná poučená v platobnom rozkaze. 11/ Zlá finančná situácia žalovanej nemôže byť v zmysle zákona dôvodom na zrušenie dôvodne vydaného platobného rozkazu. Žalovaná môže dosiahnuť povolenie úhrady dlhu dohodou so žalobcom. Odvolací súd pre úplnosť poznamenáva, že údaj o výške mesačného príjmu ( rodičovského príspevku a prídavku na dieťa spolu 226 € mesačne ) v odôvodnení napadnutého uznesenia v sume 2226 € mesačne je zjavne nesprávny, ide však očividne len o chybu v písaní ( žalovaná riadne zdokladovala súdu výšku jej príjmu v sume 226 € mesačne ); zároveň ale odvolací súd dodáva, že táto chyba v písaní nemala žiadny vplyv na rozhodnutie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu podaného žalovanou - pre rozhodnutie o odmietnutí odporu bola totiž významná len tá skutočnosť, či žalovaná nejako spochybní pohľadávku, voči nej uplatňovanú. Ako však už bolo uvedené v texte vyššie ( porovnaj bod 10/ ), žalovaná skutočnosť, že má voči žalobcovi uplatňovaný dlh, nespochybila, naopak tento potvrdila. 12/ Pokiaľ teda súd prvej inštancie odporu podaný žalovanou bez vecného odôvodnenia odmietol podľa § 267 ods. 2 písm. c/ CSP, rozhodol vecne správne, nakoľko pre takéto rozhodnutie boli splnené zákonné podmienky. 13/ Odvolací súd z uvedených dôvodov napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne ( § 387 ods. 1 CSP ). 14/ O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 262 a § 255 ods. 1 CSP. Žalobca bol v odvolacom konaní plne úspešný, preto mu odvolací súd priznal právo na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. O samotnej výške priznanej náhrady trov rozhodne súd prvého stupňa samostatným uznesením ( § 262 ods. 2 CSP ). 15/ Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 393 ods. 2 CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa ( § 419 CSP ). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c/ strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri riešení ktorej sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne ( § 421 ods. 1 CSP ). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c/ je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a/ a b/ ( § 422 ods.1 CSP ). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané ( § 424 CSP ). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii ( § 427 ods.1 prvá veta CSP ). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde ( § 427 ods.2 CSP ). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom ( § 429 ods. 1 CSP ). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa( § 429 ods.2 CSP ). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení ( § 431 ods.1 CSP ). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada ( § 431 ods.2 CSP ). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci ( § 432 ods. 1 CSP ). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia ( § 432 ods.2 CSP ).