KSBA/8Sd/79/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Sd/79/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201179 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Malichová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015201179.3ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou, v právnej veci navrhovateľky: T. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX/X, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku, na odvolanie navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 19. júna 2015 v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 26. októbra 2015, takto

rozhodol:

Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 19. júna 2015 v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 26. októbra 2015 z r u š u j e a vec v r a c i a odporkyni na ďalšie konanie.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom sp.zn. 10Sd/147/2013 zo dňa 25.11.2014 zrušil podľa ust. § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 z 08.07.2013 o zamietnutí žiadosti navrhovateľky zo dňa 22.05.2013 o zvýšenie invalidného dôchodku pre jeho nepreskúmateľnosť a nedostatok dôvodov, keďže v lekárskych správach posudkových lekárov sociálneho poistenia chýbalo porovnanie aktuálneho zdravotného stavu s predchádzajúcim posudzovaným zdravotným stavom navrhovateľky t.j. pre rozpor s ust. § 209 ods. 4 ZSP, a pre nespĺňanie uvedených zákonných podmienok vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. Napadnutým rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 19.06.2015, právne odôvodneným ust. § 71 ods. 1, § 73 ods. 2 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej iba „ZSP“) bola navrhovateľke znovu zamietnutá žiadosť zo dňa 22.05.2013 o zvýšenie invalidného dôchodku, založená na posudku posudkového lekára pobočky Sociálnej poisťovne v Galante zo dňa 2. júna 2015, podľa ktorého je v zmysle ust. § 71 ods. 1 ZSP naďalej invalidná, s nezmenenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť celkom 50% a z toho dôvodu jej v zmysle ust. § 73 ods. 2 ZSP patrí suma invalidného dôchodku v nezmenenej výške.

2. Proti tomuto rozhodnutiu podala dňa 20.07.2015 navrhovateľka na Krajský súd v Bratislave žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, pretože rozhodnutie správneho orgánu vychádzalo z nesprávneho právneho posúdenia veci, zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov, zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov a v konaní správneho orgánu bola zistená taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia. V žalobe poukázala na nezohľadnenie nových diagnóz: Vaskulitída intrakraniálna, Vertigo a Cervikokraniálny syndróm, nález osteofytov v segmente C5/6, podložené magnetickou rezonanciou, ktoré sa uvádzajú v lekárskej správe neurológa z 13.02.2015 a sú podľa nej závažnejšie ako ochorenie SLE, keďže sa týkajú mozgu, a neboli zahrnuté do posúdenia jej zdravotného stavu v posudku posudkového lekára pobočky Sociálnej poisťovne v Galante, ktorý je podkladom napadnutého rozhodnutia. Vzniesla námietku aj riadneho neodôvodnenia rozhodnutia, navrhla vyhotovenie znaleckého posudku v súdnom konaní, keďže pochybuje o nestrannosti odporkyne z dôvodu prepojenosti medzi posudkovými lekármi jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne. Navrhla zrušenie napadnutého rozhodnutia a jeho vrátenie na ďalšie konanie odporkyni.

3. Na svojich odvolacích námietkach zotrvala navrhovateľka aj na pojednávaniach pred krajským súdom dňa 24.05.2016 a dňa 19.07.2017, kde k posúdeniu posudkovým lekárom predložila lekársku správu neurológa, MUDr. I. Burana, z 05.05.2016, pôsobiaceho v spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. Bratislava. Uviedla, že trpí nestabilitou pri chôdzi a preto nie je schopná pravidelnej práce pre nepredvídateľné ataky závratov (čo v predloženej lekárskej správe konštatuje aj MUDr. Buran) a lekárskym vyšetrením má potvrdené NMR, PET, CT zmeny v mozgovom tkanive. Namietla zaujatosť posudkových lekárov odporkyne a poukázala na pretrvávajúce pohybové zdravotné problémy a migrény. Na pojednávaní pred krajským súdom dňa 19.07.2017 predložila písomné vyjadrenie a poukázala na lekársku správu, konečný posudok Sociálnej poisťovne - ústredie v Bratislave zo dňa 27.06.2016, kde nemá započítané ďalšie prejavy zhoršenia svojho ochorenia. Uviedla, že rozhodujúce ochorenie SLE, ktoré sa jej zhoršuje, je uvedené v posudku podľa hodnotenia ECLAM na 5 bodov, ale podľa progresie tohto ochorenia má zhoršený zdravotný stav a v závislosti od toho, správne hodnotenie podľa ECLAM má byť 8 bodov. Ďalej poukázala na to, že bod 3 a bod 4 posudku je rozporný, keďže konštatujú že sa stotožňujú s predchádzajúcim posudkovým záverom a pritom menia rozhodujúce zdravotné postihnutie.

4. Dňa 26.10.2015 vydala odporkyňa nové rozhodnutie, ktorým zrušila svoje predchádzajúce rozhodnutie zo dňa 19. júna 2015 o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o zvýšenie invalidného dôchodku a súčasne čiastočne vyhovela jej opravnému prostriedku, priznala jej mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60% a zvýšila jej invalidný dôchodok na sumu 174,70 eur. Dňa 27.06.2016 bola na základe nového posúdenia zdravotného stavu navrhovateľky, vykonaného na základe dožiadania konajúceho súdu, vydaná lekárska správa s výrokom posudku: miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách je 60 %.

5. Odporkyňa sa v konaní plne pridržiavala písomného stanoviska zo dňa 28.12.2015 a posudkových záverov lekárskych správ posudkových lekárov. V stanovisku uviedla, že napadnutým rozhodnutím realizovali rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, sp.zn. 10Sd 147/2013 z 25.11.2014, keď bol dňa 02.06.2015 pobočkou Sociálnej poisťovne v Galante opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky. Lekársky posudok z uvedeného posúdenia bol podkladom na vydanie napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 19.06.2015, ktorým navrhovateľke znovu zamietli jej žiadosť zo dňa 22.05.2013 o zvýšenie invalidného dôchodku, keďže podľa lekárskeho posudku bol vyhodnotený jej zdravotný stav podľa ust. § 71 ZSP na rovnakej úrovni 50% miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na základe opravného prostriedku navrhovateľky bol jej zdravotný stav dňa 05.10.2015 opätovne posúdený posudkovým lekárom na pobočke Sociálnej poisťovne v Trnave, ktorý vyhodnotil zdravotné ťažkosti navrhovateľky zvýšením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10%, t.j. na celkovú mieru poklesu schopnosti 60%. V dôsledku tejto zmeny v posudkových záveroch boli po opätovnom posúdení nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok vydané dve rozhodnutia s rovnakým č. XXX XXX XXXX 0. Jedno zo dňa 26.10.2015, ktoré zrušilo napadnuté rozhodnutie z 19.06.2015 (podľa § 112 ods. l ZSP) a druhé o zvýšení invalidného dôchodku od 22.05.2013 podľa § 73, § 112 ods. 4, § 82 a § 293ce ZSP. Vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody žiadala, aby krajský súd obe zmenové rozhodnutia z 26.10.2015 potvrdil ako zákonné a vecne správne. Len ako subjektívny názor navrhovateľky zaradil jej námietky o zaujatosti a kompetentnosti posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne - ústredie v Bratislave, MUDr. Satinskej a k navrhovateľkou uvedeným okolnostiam k odborným lekárskym posudkom poukázal na svoju nekompetentnosť zaujať k nim odborné stanovisko a na zváženie súdu dal, či bude potrebné opätovne posudzovať zdravotný stav navrhovateľky odborníkom, reumatológom.

6. Krajský súd v Bratislave (ďalej len „súd“) ako vecne a miestne príslušný (§ 244, § 246 ods. 1 a § 246a ods. 1 O.s.p.) podľa § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok vo veci konal podľa doterajších právnych predpisov, napadnuté rozhodnutie odporkyne v spojení so zmenovými z 26.10.2015 ako i konanie ktoré mu predchádzalo, preskúmal v súlade s ust. § 250l ods. 1 O.s.p. v rozsahu a medziach dôvodov odvolania, oboznámil sa s pripojenými listinnými dôkazmi, písomnými podaniami, s obsahom administratívneho spisu najmä s lekárskymi správami posudkových lekárov sociálneho poistenia, ktorí vyhodnocovali stav zdravotných ťažkostí navrhovateľky od jej invalidizácie až po súčasnosť a dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporkyne v spojení so zmenovými zo dňa 26.10.2015 je potrebné zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie (ust. § 250q ods. 3 O.s.p.).

7. Podľa § 491 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

8. Podľa § 491 ods. 2, druhá veta Správneho súdneho poriadku, ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona, ak by boli v neprospech žalobcu, ak je ním fyzická osoba alebo právnická osoba.

9. Podľa § 492 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

10. Podľa § 492 ods. 2 Správneho súdneho poriadku, odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

11. Z ust. § 71 ods.1 a 2 ZSP vyplýva, že poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles pracovnej schopnosti poistenca sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov. Prihliada sa na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 4). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú, ale pokles pracovnej schopnosti priznaný pre rozhodujúce zdravotné postihnutie možno zvýšiť, najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, prípadne je tento dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí, podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov je uvedená v percentách v prílohe č. 4 cit. zákona (§ 71 ods. 5, 6, 7 a 8 ZSP).

12. Podľa ust. § 112 ods. 4 ZSP dávka sa vypláca vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

13. Podľa kapitoly XV., odd. D, položka 1, písm. a/ prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, možno pokles schopnosti zárobkovej činnosti pre systémové ochorenia spojivového tkaniva (lupus erytematosus a ostatné) a ich ľahké poruchy vyjadriť v rozpätí 30-40%, stredne závažné poruchy v rozpätí 60-70%. Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti a výkonnosti.

14. Podľa kapitoly XV., odd. E, položka 3, písm. c/ prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, je možné pre degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, s trvalým ťažkým postihnutím funkcie a často recidivujúcimi, s ťažkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice, vyjadriť pokles schopnosti zárobkovej činnosti v rozpätí 40-50%, pričom sa určí podľa priebehu, aktivity a funkčných porúch chrbtice, potvrdených rtg. diagnostikou chrbtice.

15. Posúdenie dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu a jeho následkov na pracovnú schopnosť občana vyžaduje odborné lekárske znalosti, preto vo veciach sociálneho poistenia je takéto dokazovanie zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia (§ 153 ods. 5 ZSP). 16. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 ods.8 ZSP). Posudkoví lekári túto posudkovú lekársku činnosť vykonávajú vo veciach sociálneho poistenia aj pre účely súdneho konania.

17. Z ust. § 195 ods. 1 a 2 ZSP vyplýva organizačnej zložke Sociálnej poisťovne povinnosť postupovať pred vydaním rozhodnutia tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci a na ten účel má obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Podklady sú najmä návrhy, podania a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti.

18. Z ust. § 209 ods. 1-4 ZSP vyplýva, že rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. V odôvodnení rozhodnutia má organizačná zložka Sociálnej poisťovne uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodovala.

19. Preskúmaním veci konajúci súd zistil, že na základe jeho rozsudku sp. zn. 10Sd 147/2013 zo dňa 25.11.2014, bol pobočkou Sociálnej poisťovne v Galante, dňa 02.06. 2015 opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky. Tento lekársky posudok bol podkladom napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 19.06.2015, ktorým odporkyňa znovu zamietla žiadosť navrhovateľky zo dňa 22.05.2013 o zvýšenie invalidného dôchodku, nakoľko posudkový lekár vyhodnotil jej zdravotný stav podľa ust. § 71 ZSP s rovnakým posudkovým záverom (ako predchádzajúci posudok pobočka SP BA z 24.06.2013) s celkovou úrovňou 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, tzn. nedošlo k posudkovo významnej zmene pri rozhodujúcom zdravotnom postihnutí navrhovateľky pre SLE - chronické zápalové autoimunitné ochorenie (systémový lupus erythematosus). Priznaná percentuálna miera poklesu pracovnej schopnosti 40%, pre uvedené rozhodujúce zdravotné postihnutie, zaradené v kapitole XV., odd. D, položka 1, písm. a/ prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, bola navrhovateľke zvýšená o 10% pre ostatné zdravotné postihnutia, medzi ktorými sú zaradené ochorenia: varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu, iné hypotyreózy, iné koagulačné poruchy. Na základe opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky dňa 05.10.2015 znovu posúdený posudkovým lekárom pobočky Sociálnej poisťovne v Trnave. Na základe zhodnotenej zmeny zdravotného stavu navrhovateľky - zhoršenia ťažkostí v krčnej oblasti chrbtice, zvýraznenie bolestí a nestability pri chôdzi, statodynamické poruchy hrudnej chrbtice, bolo zmenené rozhodujúce zdravotné postihnutie na ochorenie chrbtice zaradené podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení v kapitole XV., odd. E, položka 3, písm. c/ na úroveň 50% a táto úroveň bola zvýšená o 10% pre ostatné zdravotné postihnutia, medzi ktorými sú zaradené ochorenia: varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu, iné hypotyreózy, iné koagulačné poruchy. Zdravotný stav navrhovateľky bol tiež posúdený posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave v rámci konania o opravnom prostriedku dňa 05.02.2016, ktorí potvrdili posudkový záver v predchádzajúcom lekárskom posudku pobočky SP v Trnave z 05.10.2015. V posudku je ako terajšie ochorenie uvedené: na CT mozgu prítomný kalcifikát naliehajúci na AV vľavo na vetrokaudálnom okraji ľavej mozočkovej hemisféry. Na MRI supratentoriálne prevažne subkortikálne v BH mozgu, frontotemporálne, prítomných niekoľko multiformných lézii do 2 mm, v každej hemisfére sú 4 lézie nešpecifického charakteru, najskôr mikrovaskulárnej etiológie.

20. Na dožiadanie konajúceho súdu, bol posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne, ústredia v Bratislave dňa 27.06.2016 znovu posúdený zdravotný stav navrhovateľky. Z obsahu doloženej lekárskej správy neurológa vyplýva, že navrhovateľke podľa kontrolného NMR mozgu oproti predchádzajúcemu vyšetreniu pribudlo ložisko subkortikálne vpravo, trvá ataxia pri chôdzi a má pozitívny Unterbergerov test-posun dopredu a doprava, diagnostický záver je Vaskujlitída pri základnom ochorení Lupus + ostatné dgg.. Posudkoví lekári sa v tomto posudku vôbec nevysporiadali a nezhodnotili priložený lekársky nález od MUDr. I. Burana, keďže bez ďalšieho odborného posúdenia iba na str. 5 posudku uvádzajú, že bolo doložené nové ambulantné vyšetrenie od neurológa z 05.05.2016 s objektívnym nálezom ataxie pri chôdzi hlavne dozadu, ktoré popisuje zmeny v bielej hmote mozgu z NMR vyšetrenia mozgu, tiež pozitívny Unterbergerov test a diagnostický stav je vaskujlitída (zápal ciev) pri základnom ochorení SLE. Ďalej iba konštatujú, že preskúmali všetky odborné lekárske nálezy s tým, že posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky na účely invalidity, s určenou mierou poklesu pracovnej schopnosti 60% od roku 2013, je pre ňu mimoriadne priaznivé a nadštandardné, systémové ochorenie nevykazuje takú dynamiku zhoršovania, aby umožňovalo preradenie do inej položky s vyššou percentuálnou mierou (MPSVZČ) a závraty (vertigo-ošiaľ) u navrhovateľky, ktoré sú najvýznamnejším príznakom, sú subjektívnym príznakom pacientky.

21. Súd posúdil lekárske správy posudkových lekárov a dospel k záveru, že predložené posudky nespĺňajú kritéria stanovené zákonom, nakoľko objektívne nevyhodnocujú zdravotný stav navrhovateľky, neobsahujú odborné zhodnotenie a posúdenie jej zdravotného stavu na účely invalidity z hľadiska všetkých predložených lekárskych nálezov, sú aj v rozpore s odbornými lekárskymi nálezmi a preto nemôžu byť ani podkladom pre zhodnotenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rozhodujúce ochorenie navrhovateľky SLE (systémový lupus erythematosus), ktorým trpí podľa priloženej zdravotnej dokumentácie od roku 2006 má množstvo rôznych prejavov, ktoré sa v priebehu ochorenia môžu rôznym spôsobom vyvíjať a postihovať orgány tela aj životne dôležité, ktorým rozhodne mozog je. Uvedené lekárske nálezy na mozgu, s diagnostickým záverom vaskujlitídy pri základnom ochorení SLE, neboli odborne zhodnotené, preto v ďalšom konaní bude úlohou odporkyne ich z medicínskeho hľadiska zhodnotiť riadne a komplexne, na aktuálny zdravotný stav navrhovateľky, podľa posudkových kritérií a zákonných možností s prizvaním špecialistu v odbore, lekára z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany, ktorý zhodnotí aktivitu SLE aj podľa hodnotiaceho systému ECLAM (§ 153 ods. 8 ZSP). V posudku odporkyňa uvedie na základe akých prevažujúcich zdravotných prejavov (diag. ochorení) nastala táto zmena a či je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľky so zreteľom aj na závažnosť jej ostatných zdravotných postihnutí ( § 71 ods.6 ZSP) , aký má vplyv na výkonnosť organizmu a pracovnú schopnosť navrhovateľky, zdôvodní tiež určenú mieru poklesu zárobkovej činnosti z posudkového hľadiska uvedeného v prílohe č. 4 ZSP, určeného pre jednotlivé druhy zdravotného postihnutia. Odporkyňa zaujme stanovisko aj k tvrdeniu navrhovateľky o nezohľadnení nových diagnóz v posudkoch, vyplývajúcich z lekárskej správy MUDr. Buranovej zo dňa 13.02.2015, priloženej k žalobe a keďže postihujú mozog, zdôvodní ich závažnosť.

22. Krajský súd mal z vykonaného dokazovania preukázané, že v danej veci neprebehlo konanie spoľahlivo podriadené ust. § 195 a nasl. zákona č. 461/2003 Z.z., zdravotný stav navrhovateľky nebol posúdený objektívne, komplexne a presvedčivo v zmysle ust. § 71 zákona o sociálnom poistení. Na základe uvedeného krajský súd napadnuté rozhodnutie zrušil podľa § 250l ods. 2 a § 250j ods. 2 písm. c/ a d/ O.s.p. a vec vrátil na ďalšie konanie, v ktorom odporkyňa zabezpečí opätovné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky v zmysle záverov tohto rozsudku.

23. Náhradu trov konania súd posúdil podľa ust. § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods.1 O.s.p. a v konaní úspešnej navrhovateľke, ktorá si náhradu trov konania neuplatnila ich náhradu nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.