KSBA/8Sd/77/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Sd/77/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201145 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Pospech ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1015201145.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľky: L. L., Z. XXXX/XX, XXX XX V.E., právne zast. JUDr. Marianom Ďurinom, advokátom, AK ul. Sibírska č. 4, 831 02 Bratislava, proti odporcovi: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, právne zast. JUDr. Evou Kuchárikovou, v spore o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku takto

rozhodol:

Súd napadnuté rozhodnutie XXX XXX XXXX X zo dňa 19.06.2015, v spojení so zmenovým rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. augusta 2015 ako vecne správne p o t v r d z u j e , podľa § 250q ods. 2 O.s.p. Navrhovateľke ani právnemu zástupcovi navrhovateľa súd náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.6.2015 bola podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietnutá žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku. Navrhovateľka nesúhlasila s predmetným rozhodnutím a namietala, že je chýbali len štyri dni, aby zodpovedala podmienkam veľmi prísneho reglementu zákona o sociálnom zabezpečení. Poukázala na rigorózny prístup zo strany odporcu a poukazuje na § 176 zákona č. 100/1988 Zb., podľa ktorého mohol minister práce a sociálnych vecí a rodiny odstraňovať tvrdosť zákona. Namieta, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a má za to, že doterajší stav zakladá nerovnosť. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3.8.2015 bolo zmenené napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.6.2015, bol doplnený výrok a odôvodnenie. K opravnému prostriedku navrhovateľky sa odporca písomne vyjadril svojím písomným podaním zo dňa 6.8.2015, s tým, že navrhovateľka nesplnila podmienky ďalšieho nároku na vdovský dôchodok do 2 rokov od zániku nároku na vdovský dôchodok dňom 23. marca 2003 a na posudzovanie jej nároku na vdovský dôchodok sa § 74 zákona č. 461/2003 Z.z. nevzťahuje a preto bola jej žiadosť na uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku zamietnutá. Vzhľadom na podrobne uvedené dôvody pri posudzovaní nároku navrhovateľka žiada, aby konajúci súd napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.6.2015 v spojení so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3.8.2015 ako vecne správne potvrdil. Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie, podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov, ktoré uviedla navrhovateľka vo svojom opravnom prostriedku podľa § 244 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný. Z obsahu spisového materiálu súd zistil nasledovný skutkový a právny stav. Žiadosťou zo dňa 26.5.2015, doručenou Sociálnej poisťovni - ústredie dňa 28.5.2015 navrhovateľka požiadala o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku, ktorého výplata bola navrhovateľke zastavená dňom 24.3.2003. Podľa § 259 zákona č. 461/2003 v znení zákona č. 721/2004 Z.z. v konaniach o nárokoch na dávky a ich výplatu z nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, o nároku na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu, o nárokoch na náhradu škody, spôsobenú pracovným úrazom alebo chorobou z povolania o nároku zamestnanca z pracovného pomeru, ktoré sa uspokojovali z garančného fondu a o nároku na podporu o ktorých nebolo rozhodnuté právoplatne, ktoré vznikli pred 1.1.2004 sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31.12.2003 s odchýlkami ďalej ustanovenými. Podľa § 46 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení nárok na vdovský dôchodok vznikne znova, ak sa splní niektorá z podmienok uvedených v ods. 2 písm. a, c, až e do 2 rokov po zániku predošlého nároku na vdovský dôchodok alebo do 5 rokov, ak ide o nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý zomrel za okolností uvedených v ods. 2 písm. f) alebo vdova sa začne starať aspoň o jedno nezaopatrené dieťa. Navrhovateľka do 2 rokov od zániku na vdovský dôchodok nesplnila žiadnu z uvedených podmienok. Nakoľko nárok na vdovský dôchodok vznikol dňa 24. marca 2002 a zanikol 23. marca 2003 podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení posudzovania jej nároku na vdovský dôchodok podľa § 74 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. nie je možné, pretože nárok na vdovský dôchodok podľa tohto zákona sa posudzuje u vdovy ak sociálna udalosť - úmrtie manžela nastala za účinnosti zákona č. 461/2003 Z.z., v znení neskorších predpisov. Pretože navrhovateľka nesplnila podmienky ďalšieho nároku na vdovský dôchodok do 2 rokov od zániku nároku na vdovský dôchodok dňom 23.3.2003 a na posudzovanie jej nároku na vdovský dôchodok sa nevzťahuje ust. § 74 zákona č. 461/2003, bola jej žiadosť odporcom na uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku správne zamietnutá.

Podľa § 176 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov mohol tvrdosti, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní tohto zákona odstrániť v rozsahu svojej pôsobnosti minister práce a sociálnych vecí a rodiny v konaní, ktoré začalo na žiadosť občana. Právny zástupca navrhovateľky žiadal napadnuté rozhodnutie odporcu zrušiť ako diskriminačné a právna zástupkyňa odporcu žiadala napadnuté rozhodnutie zo dňa 19.6.2015 spolu so zmenovým rozhodnutím zo dňa 3.8.2015 potvrdiť ako vecne správne a vydané v súlade so zákonom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konajúci súd konštatuje, že preskúmavané rozhodnutie odporcu ako aj konanie, ktoré mu prechádzalo, je plne v súlade so zákonom č. 100/1988 Zb. o Sociálnom zabezpečení. Odporca pred vydaním oboch rozhodnutí riadne zistil skutkový a právny stav a odôvodnenie rozhodnutia je dostatočne zrozumiteľné, obsahujúce všetky zákonom požadované náležitosti ako aj uvedenie skutočností, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia a je z neho zrejmé, akými úvahami sa odporca riadil pri posudzovaní nároku navrhovateľky a preto jeho rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.6.2015 v spojení so zmenovým rozhodnutím toho istého čísla zo dňa 3.8.2015 ako vecne správne potvrdil podľa § 250q ods. 2 O.s.p.

Právny zástupca navrhovateľky si uplatnil trovy právneho zastúpenia, ktoré však konajúci súd nepriznal nakoľko navrhovateľka nebola úspešná v konaní a rozhodol, že navrhovateľke ani právnemu zástupcovi navrhovateľky trovy konania nepriznáva. Odporcovi právo na náhradu trov konania v správnom súdnictve neprináleží.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Bratislave, písomne, dvojmo. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p.), proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu ho odvolávateľ podáva a v čom vidí nesprávnosť postupu a rozhodnutia súdu.