KSBA/8Sd/52/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Sd/52/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200886 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Pospech ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1015200886.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľky: L. R., K. Č.: XXX XXX/XXXX, L. U. XXXX/XX, XXX XX L., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8, Bratislava, právne zast. Mgr. Ľudmilou Harnasovou, v spore o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd napadnuté rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 5.11.2014 o priznaní invalidného dôchodku, v spojení s rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 26. marca 2015 o zvýšení sumy invalidného dôchodku p o t v r d z u j e , podľa § 250q ods. 2 O.s.p. Navrhovateľke súd náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5.11.2014 bol navrhovateľke podľa ustanovenia § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznaný od 25.6.2014 invalidný dôchodok v sume 346,40,- Eur mesačne. Rozhodnutie bolo navrhovateľke expedované dňa 28.11.2014. Navrhovateľka v zákonom stanovenej lehote proti vyššie uvedenému rozhodnutiu podala opravný prostriedok, v ktorom namietala nesprávne posúdenie dátumu vzniku invalidity, ktorý žiadala priznať od augusta 2013. K predmetu sporu a k opravnému prostriedku navrhovateľky sa odporca písomne vyjadril svojím písomným podaním zo dňa 25.5.2015 s tým, že navrhovateľke sa nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia o priznaní invalidného dôchodku a odporca má za to, že o nároku navrhovateľky na invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a v súlade so zisteným skutkovým stavom a preto žiadal napadnuté rozhodnutie zo dňa 5.11.2014 o priznaní invalidného dôchodku v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.3.2015 o zvýšení invalidného dôchodku ako správne potvrdiť. Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov, ktoré uviedla vo svojom opravnom prostriedku navrhovateľka, podľa § 244 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný. Z obsahu spisového materiálu zistil nasledovný skutkový a právny stav. Podľa ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia, uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Podľa ustanovenia § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne pobočky Bratislava zo dňa 14.10.2014, ktorý bol vypracovaný v rámci realizácie rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 10Sd/205/2013 zo dňa 25.6.2014 je navrhovateľka od 25.6.2014 invalidná podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Keďže navrhovateľka splnila aj ostatné podmienky na vznik nároku na invalidný dôchodok, bol jej invalidný dôchodok napadnutým rozhodnutím priznaný. Na základe opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava dňa 10.2.2015 a posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne ústredie a obaja posudkoví lekári zotrvali na pôvodnom posudku, že navrhovateľka je od 25.6.2014 invalidná podľa ustanovenia § 71 ods. 1 zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 26.3.2015 bol navrhovateľke podľa § 70 ods. 1, § 112 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. od 25.6.2014 zvýšení invalidný dôchodok na sumu 354,60,- Eur. Suma invalidného dôchodku sa zvýšila po preukázaní nových údajov rozhodujúcich na výpočet dôchodku od 1.7.2013 do 14.7.2013 a od 1.1.2014 do 24.6.2014. Bol preukázaný vymeriavací základ a obdobie dôchodkového poistenia, čím sa počet doteraz započítaných dní obdobia dôchodkového poistenia zvýšil na 16 882 dní. Z dôvodu, že sa navrhovateľke nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia odporcu vo veci priznania invalidného dôchodku konajúci súd dospel k záveru, že rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 5.11.2014 o priznaní invalidného dôchodku v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.3.2015 o zvýšení sumy invalidného dôchodku sú správne a boli vydané v súlade so zákonom a preto ich potvrdil podľa § 250 q ods. 2 O.s.p. Navrhovateľka si trovy konania neuplatnila a preto súd rozhodol, že navrhovateľke trovy konania nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Bratislave, písomne, dvojmo. V odvolaní je potrebné uviesť okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 O.s.p.), proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu ho odvolávateľ podáva a v čom vidí nesprávnosť postupu a rozhodnutia súdu.