KSBA/8Sd/41/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Sd/41/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200489 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Malichová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016200489.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: H. K., X.. XX.XX.XXXX, L. R.J. XXXX/XX, XXX XX L., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o invalidný dôchodok o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu vo veci dôchodkového poistenia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08.02.2016, takto

rozhodol:

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Navrhovateľ opravným prostriedkom zo dňa 17.02.2016, Krajskému súdu v Bratislave (ďalej iba „súd“) doručeným prostredníctvom odporkyne dňa 24.03.2016, žiadal preskúmať rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 08.02.2016, ktorým navrhovateľovi priznala invalidný dôchodok od 14.08.2014 vo výške 331,10 eur mesačne, zodpovedajúci poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou o 50 % . Na základe opravného prostriedku navrhovateľa, týkajúceho začiatku priznania invalidného dôchodku, bol posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne opätovne posudzovaný zdravotný stav navrhovateľa, a na základe zmeny v posudkových záveroch bol rozhodnutím zo dňa 11.04.2016 navrhovateľovi invalidný dôchodok priznaný od 20.09.2013.

2. Podaním doručeným súdu dňa 08.09.2017 vzal navrhovateľ svoj návrh späť a z dôvodu odpadnutia predmetu sporu žiadal konanie zastaviť.

3. Podľa § 491 ods. 1 Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 Z.z. (ďalej len „S.s.p.“), ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

4. Podľa § 491 ods. 2, druhá veta Správneho súdneho poriadku, ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona, ak by boli v neprospech žalobcu, ak je ním fyzická osoba alebo právnická osoba.

5. Podľa § 492 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. 6. Podľa § 492 ods. 2 Správneho súdneho poriadku, odvolacie konania podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. 7. Podľa ust. § 250d ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1964 Zb. (ďalej len „O.s.p.“) súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť ( § 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

8. Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

9. Podľa ust. § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

10. Podľa ods. 2 cit ust. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

11. Krajský súd v Bratislave, so zreteľom na dispozitívny úkon navrhovateľa, ktorým pre vyhovenie jeho návrhu vzal podaný opravný prostriedok späť, konanie v zmysle ustanovení § 250d ods. 3 v spojení s ust. § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 O.s.p. zastavil, pričom svoj procesný postup podriadil zneniu ust. § 492 ods. 1 S.s.p a na svoje rozhodnutie aplikoval na vec vzťahujúce sa ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

12. V zmysle jeho ustanovení postupoval aj pri rozhodovaní o trovách konania, a o ich náhrade rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že žiadnemu z účastníkov právo na náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajskom súde v Bratislave.