KSBA/7Sa/62/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Sa/62/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201246 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beata Jurgošová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1017201246.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: J.. Y. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom I.. Y. XXX, XXX XX Ž., zast.: Mgr. JUDr. Zoltán Perhács, PhD., advokát, Tichá 45, 811 02 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: KRPZ-BB-VO2-94-010/2016-PRAV zo dňa 06.04.2017 a č.: PPZ-KA30-657-005/2017 zo dňa 20.06.2017, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave p o s t u p u j e vec miestne príslušnému Krajskému súdu v Banskej Bystrici.

odôvodnenie:

Dňa 18.07.2017 bol konajúcemu Krajskému súdu v Bratislave doručený návrh na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: KRPZ-BB-VO2-94-010/2016-PRAV zo dňa 06.04.2017 a č.: PPZ- KA30-657-005/2017 zo dňa 20.06.2017. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca má trvalé bydlisko na adrese I.. Y. XXX, XXX XX Ž..

Podľa ust. § 9 ods. 1 SSP konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností existujúcich v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Podľa ust. § 13 ods. 3 SSP v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu, v konaniach podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) a na konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo; ak takého súdu niet a žalobcom je fyzická osoba, je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa fyzická osoba zdržuje.

Podľa § 199 ods. 1 písm. g/ SSP sociálnymi vecami sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ministra obrany Slovenskej republiky a nadriadeného určeného podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 18 ods. 2 prvá veta SSP ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému správnemu súdu.

Vzhľadom k tomu, že žalobca má trvalé bydlisko v Ž., nie je daná miestna príslušnosť Krajského súdu v Bratislave a správny súd rozhodol, že na konanie o tejto žalobe je miestne príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici.

Po právoplatnosti uznesenia bude spis zaslaný miestne príslušnému Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná. ( § 439 ods. 2 písm. a) SSP).