KSBA/7Sa/58/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Sa/58/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8117204983 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beata Jurgošová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:8117204983.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: S.. Ľ. P., bytom Ľ. X, Y., zast.: JUDr. Vladimír Zeleňák, advokát, Letná 47, Košice, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 20.11.2008, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave p o s t u p u j e vec miestne príslušnému Krajskému súdu v Prešove.

odôvodnenie:

Dňa 10.7.2017 bola konajúcemu Krajskému súdu v Bratislave ako správnemu súdu (ďalej len správny súd) doručená správna žaloba žalobcu na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 20.11.2008. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca má trvalé bydlisko na adrese Ľ. X, Y..

Podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len SSP) správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách v sociálnych veciach.

Podľa § 9 ods. 1 SSP konanie sa uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností existujúcich v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Podľa § 10 SSP na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 13 ods. 3 SSP v konaní o správnej žalobe proti rozhodnutiam o poskytovaní právnej pomoci podľa osobitného predpisu, v konaniach podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) a na konanie o vykonateľnosti rozhodnutí cudzích orgánov verejnej správy je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu, miesto podnikania alebo sídlo; ak takého súdu niet a žalobcom je fyzická osoba, je miestne príslušný krajský súd, v ktorého obvode sa fyzická osoba zdržuje.

Podľa § 199 ods. 1 písm. a) SSP sociálnymi vecami sa na účely tohto zákona rozumie rozhodovanie Sociálnej poisťovne.

Podľa § 18 ods. 2 prvá veta SSP ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému správnemu súdu.

Vzhľadom na to, že žalobca má trvalé bydlisko Ľ. X, Y., nie je daná miestna príslušnosť Krajského súdu v Bratislave a správny súd rozhodol, že na konanie o tejto žalobe je miestne príslušný Krajský súd v Prešove.

Po právoplatnosti uznesenia bude spis zaslaný miestne príslušnému Krajskému súdu v Prešove na ďalšie konanie. Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná. (§ 439 ods.2 písm. a) SSP)