KSBA/7Co/210/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/210/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1215225733 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1215225733.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Mariany Harvancovej a Mgr. Adely Unčovskej,v právnej veci žalobcu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, IČO 00 603 481, Primaciálne námestie 1, Bratislava, proti žalovanému: A.. E. F., nar. XX.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX, naposledy bytom L. XX, L., o zaplatenie istiny 2.208,32 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II zo dňa 31.5.2016, č.k. 19C/438/2015-76, jednomyseľne takto

rozhodol:

Rozsudok Okresného súdu Bratislava II zo dňa 31.5.2016, č.k. 19C/438/2015-76 sa zrušuje a konanie o žalobe žalobcu sa zastavuje.

Žalobcovi sa nepriznáva nárok na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Bratislava v rozsudku zo dňa 31.5.2016, č.k. 19C/438/2015-76 uložil žalované mu A.. E. F., nar. XX.X.XXXX, bytom L. XX, L., povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 2 208,32 eur s úrokom z omeškania 5,05% ročne zo sumy 2 208,32 eur od 27.9.2015 do zaplatenia a trovy konania za zaplatený súdny poplatok 132 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

2. Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný namietajúc, že v konaní došlo k vadám, súd prvej inštancie neúplne zistil skutkový stav veci, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, keďže následne vykonané dôkazy zavážia pri rozhodovaní súdu. Odvolateľ súdu oznámil, že na nariadené pojednávanie vo veci sa nedostavil z dôvodu dlhodobej hospitalizácii na psychiatrii.

3. Žalobca v písomnom vyjadrení sa k odvolaniu navrhol rozhodnutie súdu prvej inštancie ako vecne a právne správne potvrdiť.

4. Súd prvej inštancie následne zistil, že A.. E. F. dňa XX.X.XXXX zomrel. Z uznesenia Okresného súdu Bratislava II zo dňa 28.3.2017, č.k. 46 D/127/2017-29, Dnot 17/2017 vyplynulo, že poručiteľ A.. E. F., nar. XX.X.XXXX, posledným bytom L. XX, L. dňa XX.X.XXXX zomrel, nezanechal závet, zomrel ako rozvedený a ako dedičia zo zákona v prvej dedičskej skupine podľa § 437 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej „Občiansky zákonník“) prichádzajú do úvahy C. E. F., nar. XX.X.XXXX, bytom L. XX, L. a H. F., nar. XX.X.XXXX, bytom L. X, L., každý rovnakým dielom. Keďže Okresný súd Bratislava II v označenej veci vykonaným šetrením zistil, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok, dedičské konanie po A.. E. F., nar.XX.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX s použitím ust. § 187 ods.1 zák.č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej „C.m.p.“), zastavil; označené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2017.

5. Súd prvej inštancie následne vec predložil na odvolací súd. 6. Podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 veta prvá zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne.

7. Podľa § 187 ods.1 C.m.p. súd konanie zastaví , ak poručiteľ nezanechal žiaden majetok.

8. Podľa § 378 ods. 1 zák.č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej „C.s.p.“), na konanie na odvolacom súde sa primerane použijú ustanovenia o konaní pred súdom prvej inštancie, ak tento zákon neustanovuje inak.

9. Podľa § 161 ods. 1 C.s.p., súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky za ktorých môže konať a rozhodnúť.

10. Podľa § 161 ods. 2 C.s.p., ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

11. Podľa § 61 C.s.p., procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

12. Podľa § 63 ods. 1 C.s.p., ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť alebo či v ňom môže pokračovať.

13. Podľa § 63 ods. 2 C.s.p., v konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to, len čo sa skončí konanie o dedičstve.

14. Ako prvoradé odvolací súd konštatuje, že ust. § 63 C.s.p. vychádza z ust. § 107 ods. 1,3 zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 30.6.2016 (ďalej „O.s.p.“) a upravuje prípady, keď k strate procesnej subjektivity fyzickej osoby, teda k jej smrti došlo počas konania, t.j. v období od doručenia žaloby do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Oproti pôvodnej právnej úprave, súd po smrti strany počas konania má po posúdení povahy sporu možnosť len konanie zastaviť alebo v konaní pokračovať. Povahou veci sa pritom rozumie povaha hmotných práv a povinností, o ktoré v konaní ide, čo vyplýva práve z toho, že procesné nástupníctvo sa odvodzuje od nástupníctva hmotnoprávneho (uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22Cdo/368/2012).

15. V prejednávanej veci žalovaný v priebehu odvolacieho konania dňa 17.1.2017 zomrel, čím stratil procesnú subjektivitu (spôsobilosť byť stranou sporu). Ako prvoradou otázkou sa preto odvolací súd zaoberal tým, či má žalovaný v danej veci procesného nástupcu (resp. procesných nástupcov). Procesným nástupcom je vždy ten, kto podľa hmotného práva prevzal právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide. Uvedené znamená, že právnym nástupcom v občianskoprávnych sporoch sa môžu stať iba osoby, ktoré po strane sporu dedili, a tým vstúpili do jej práv a povinností.

16. Odvolací súd zdôrazňuje, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka). K nadobudnutiu dedičstva poručiteľovým dedičom (resp. dedičmi), k nadobudnutiu dedičstva štátom jeho pripadnutím podľa ust. § 460 Občianskeho zákonníka alebo k nadobudnutiu dedičstva poručiteľovými veriteľmi na základe dohody o prenechaní predlženého dedičstva k úhrade dlhov poručiteľa však nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobudnutí dedičstva a okrem iného predpokladá, že dedičstvo po každom poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté. Podľa uznesenia súdu o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa a v dobe od smrti poručiteľa až do právoplatného uznesenia súdu o dedičstve tu nemôže byť istota, s akým výsledkom konanie o dedičstve skončí. Ak nezanechal poručiteľ majetok alebo ak zanechal majetok len nepatrnej hodnoty , nemá poručiteľ právneho nástupcu, ktorý by vstúpil do jeho práv a povinností a súd musí konanie o dedičstve zastaviť (§ 187 ods.1 C.m.p., resp. § 175h ods.1 O.s.p. v znení účinnom do 30.6.2016). Je potrebné zdôrazniť, že pri rozhodovaní o zastavení dedičského konania podľa § 187 ods.1 C.m.p. sa neskúma dedičské právo a neriešia sa ani prípadné spory o dedičstvo. 17. V danej veci z obsahu spisu vyplýva, že Okresný súd Bratislava II v uznesení zo dňa 28.3.2017, č.k. 46 D/127/2017-29, Dnot 17/2017 konštatoval, že poručiteľ A.. E. F., nar. XX.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX, posledným bytom L. XX, L., nezanechal závet, zomrel ako rozvedený a ako dedičia zo zákona v prvej dedičskej skupine podľa § 437 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník prichádzajú do úvahy C. E. F., nar. XX.X.XXXX, bytom L. XX, L. a H. F., nar. XX.X.XXXX, bytom L. X, L., každý rovnakým dielom. Keďže v označenej veci vykonaným šetrením zistil, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok, dedičské konanie po A.. E. F., nar.XX.X.XXXX, zomr. XX.X.XXXX s použitím ust. § 187 ods.1 C.m.p. zastavil (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.5.2017).

18. Na základe uvedeného odvolací súd v posudzovanej veci dospel k záveru, že smrťou žalovaného, ktorý nemá právneho nástupcu, ktorý by vstupoval do jeho práv a povinností, vznikol neodstrániteľný nedostatok podmienky konania a v konaní nie je možné ďalej pokračovať. Nakoľko v danom prípade strata spôsobilosti byť stranou sporu bez právneho nástupcu nastala po začatí konania, ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorý zaťažuje celé konanie, vedie k zastaveniu celého konania, t.j. nielen odvolacieho konania a rozsudok súdu prvej inštancie napadnutý odvolaním žalovaného je potrebné zrušiť. Vychádzajúc z uvedeného odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie podľa § 370 ods. 2 , § 161 ods. 1,2 C.s.p. zrušil a konanie o žalobe žalobcu zastavil (s použitím analógie podľa čl.4 C.s.p.).

19.O trovách konania odvolací súd rozhodol s použitím analógie (čl. 4 C.s,p.) podľa § 256 ods.1 C.s.p. v spojení s § 262 ods. 1 C.s.p. keď nebolo možné použiť zásadu úspechu v spore ani zásadu procesného zavinenia pri zastavení konania a nepriznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania, zohľadňujúc skutočnosť, že po strate spôsobilosti žalovaného byť stranou sporu a nemajúceho právneho nástupcu, ktorý by vstupoval do jeho práv a povinností, v danom prípade ani nebolo voči komu náhradu trov konania priznať.

20. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 C.s.p.).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).