KSBA/6Sa/45/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Sa/45/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201832 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milota Tóthová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016201832.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: Y. N., U. H.na Y. XX, XXX XX U., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave žalobu o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Dňa 05.10.2016 bola tunajšiemu správnemu súdu doručená žaloba proti rozhodnutiu žalovanej vo veci nezapočítania odpracovaných rokov.

2. Uznesením č.k. 6Sa/45/2016-9 zo dňa 27.10.2016 vyzval tunajší súd žalobkyňu na odstránenie vád žaloby zo dňa 21.09.2016 s tým, aby v lehote 10 dní predložila kópiu napadnutého rozhodnutia a oznámila, kedy napadnuté rozhodnutie prevzala.

3. Podľa § 59 ods. 1 S.s.p. ak ide o podanie vo veci samej, z ktorého nie je zrejmé, čoho sa týka a čo sa ním sleduje, alebo ide o podanie neúplné alebo nezrozumiteľné, správny súd uznesením vyzve toho, kto podanie urobil, aby podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní.

4. Podľa § 59 ods. 3 S.s.p. ak sa v lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne uznesením; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať.

5. Žalobkyňa dňa 18.11.2016 prostredníctvom elektronickej pošty doručila podanie, v ktorom oznámila, že žalovaná prehodnotila svoj postoj a započítala jej odpracované roky. Novým rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 30.09.2016 jej bol priznaný starobný dôchodok a následne aj nárok na minimálny starobný dôchodok pri odpracovaní viac ako 40 rokov.

6. Správny súd výzvou zo dňa 01.12.2016 vyzval žalovanú, aby v lehote 10 dní písomne oznámila súdu, či berie žalobu zo dňa 21.09.2016 späť, čím by došlo k zastaveniu konania. Súčasne bola vyzvaná, aby v stanovenej lehote zaslala kópiu napadnutého rozhodnutia, nakoľko táto nebola pripojená k žalobe.

7. Žalobkyňa bola v uznesení na odstránenie vád podania poučená o tom, že v prípade, ak v určenej lehote podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd v zmysle § 59 ods. 3 S.s.p. podanie odmietne uznesením. Pretože žalobkyňa neodstránila vady svojho podania, pre ktoré nemožno v konaní pokračovať, súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia. 8. O trovách konania súd rozhodol podľa § 170 písm. a) SSP tak, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, ak bola žaloba odmietnutá.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave. V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 sa podáva a návrh výroku rozhodnutia. Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti (§ 445 ods. 1, 2 SSP).