KSBA/6S/79/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/79/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200593 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Langová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200593.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Miloty Tóthovej v právnej veci žalobcu: GEODETICCA, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice, IČO: 36 572 161, zastúpeného advokátskou kanceláriou: IURISTICO s.r.o., Štefánikova 26, 040 01 Košice, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, 820 04 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3018-6000/2013-ON/52 zo dňa 21.3.2013 takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave žalobu z a m i e t a.

Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Včas podanou žalobou doručenou súdu dňa 3.4.2013, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 3018-6000/2013-ON/52 zo dňa 21.3.2013, ktorým žalovaný podľa § 139 ods. 1 písm. c/ zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), zastavil konanie o námietkach. Úrad vytkol žalobcovi, ktorý podal námietky, že síce doložil plnomocenstvo oprávňujúce podpísať námietky za žalobcu ním splnomocnenou advokátskou kanceláriou, absentoval však doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie udeliť takéto splnomocnenie, napr. výpis z obchodného registra žalobcu. Napriek tomu, že na predmetne konanie sa nevzťahuje správny poriadok, nemôže správny orgán konať bez opory v zákone a poukázal na článok 2 ods. 2, článok 46 Ústavy Slovenskej republiky. Vo všeobecnosti platí, že sa nedokazujú skutočnosti všeobecne známe, pričom okolnosti na ktoré žalovaný poukázal sú známe z verejne prístupného obchodného registra. Žalobca poukázal na zápis svojej spoločnosti v obchodnom registri a z neho vyplývajúce informácie o štatutárnych zástupcoch žalobcu. Z uvedených informácií vyplýva, že osoba konateľa žalobcu je známa všetkým tretím osobám vrátane žalovaného, z informácií publikovaných v Obchodnom vestníku, a preto nedoloženie výpisu z obchodného registra nemôže mať dôsledky na konanie o námietkach tak, ako to posúdil žalovaný. Žalovaný si súčasne nezabezpečil výpis z obchodného registra splnomocnenca, z ktorého vyplýva, kto je oprávnený za splnomocnenca konať a podpisovať. Na základe uvedených dôvodov žiadal žalobca napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušiť, vrátiť na ďalšie konanie a priznať náhradu trov konania.

Žalovaný vo svojom vyjadrení k žalobe doručenom súdu dňa 15. 5. 2013 uviedol, že Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ako verejný obstarávateľ vyhlásil užšiu súťaž na predmet zákazky "Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a aparatúr pre snímanie povrchu terénu" vo Vestníku verejného obstarávania číslo 14/2013 zo dňa 19. 1. 2012 pod značkou 907 - MUS. Žalobca listom zo dňa 1. 3. 2013 doručenom úradu dňa 6. 3. 2013 podal námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní smerujúce proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Žalovaný napadnutým rozhodnutím konanie o námietkach zastavil. Poukázal na ustanovenie § 153 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého sa na postup podľa tohto zákona nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, okrem taxatívne uvedených postupov. Konanie o námietkach ako procesný postup žalovaného je upravený v ustanovení § 138 až § 140 zákona, z čoho vyplýva, že sa na tento postup nevzťahuje zákon o správnom konaní. Účelom úpravy je dosiahnuť čo najrýchlejší proces uplatnenia revíznych prostriedkov. V tejto súvislosti poukázal na právne názory Krajského súdu v Bratislave v obdobných prípadoch, prezentované v jeho rozsudkoch sp. zn. 3 S 187/2011 a 2 S 131/2011. Žalovaný poukázal na ustanovenie § 138 ods. 6, 7 zákona a uviedol, že normatívna úprava zákona o verejnom obstarávaní vymedzuje obsahové náležitosti podaných námietok a ich príloh, pričom z nich jednoznačne vyplýva, že prílohou podaných námietok je doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky. Jedinou zo zákona vyplývajúcou výnimkou kedy doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky nemusí byť prílohou podaných námietok je situácia, kedy bol tento doklad záujemcom predložený verejnému obstarávateľovi v rámci predloženej ponuky a podobne. Zákon o verejnom obstarávaní nepozná reglementáciu, v zmysle ktorej by perfektnosť námietok bolo možné posudzovať na báze všeobecne známych informácií, prípadne informácií známych z úradnej činnosti. Zákon vyžaduje ako prílohu podaných námietok doklad preukazujúci konkrétnu skutočnosť. Teoretické úvahy žalobcu uvedené v žalobe nemajú podľa neho relevantný základ. V danom prípade meritórna otázka nesúvisí s procesom dokazovania v konaní o námietkach ale výlučne s posúdením obsahových náležitostí žalobcom podaných námietok. Za úplnosť a perfektnosť návrhu zodpovedá navrhovateľ. Prílohou námietok podaných žalobcom preukázateľne nebola príloha podľa § 138 ods. 7 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, čo nespochybňuje ani samotný žalobca, v dôsledku čoho bola objektívne naplnená zákonná podmienka pre zastavenie konania. Rozhodnutie žalovaného vychádzalo z riadne a správne právneho posúdenia veci, zistenie skutkového stavu je v súlade s obsahom na vec sa vzťahujúcich spisov, pričom rozhodnutie bolo riadne zdôvodnené. Na základe uvedených dôvodov žiadal žalovaný, aby súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.

V danom prípade súd nepribral do konania podľa ust. § 250 ods. 1 O.s.p. verejného obstarávateľa, Národné lesnícke centrum so sídlom: T. G. Masaryka 22, 960 92 vo Zvolene, pretože napadnutým rozhodnutím nie sú priamo dotknuté žiadne subjektívne práva a povinnosti tohto subjektu.

Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci (§ 246 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe (§ 249 ods. 2 O.s.p.), ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa ust. § 250f ods. 1 a 2 O.s.p.. Termín a miesto vyhlásenia rozsudku boli vyhlásené zákonom určeným spôsobom na internetovej stránke a úradnej tabuli súdu.

Podľa § 244 ods. 1 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. najmä s hmotnými a procesnými administratívnymi predpismi.

Súd v intenciách § 244 ods. 1 O.s.p. musí preskúmavať aj zákonnosť postupu správneho orgánu. Postupom správneho orgánu sa vo všeobecnosti rozumie aktívna činnosť správneho orgánu podľa procesných a hmotnoprávnych noriem, ktorou realizuje právomoc stanovenú zákonmi. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený, ale súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu konania a konanie musí ukončiť vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti, ak sa na také konanie vzťahuje zákon o správnom konaní.

Z obsahu spisu ako i z nesporných tvrdení účastníkov konania súd zistil, že Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ako verejný obstarávateľ vyhlásil po oznámení má uverejnenom v úradnom vestníku zo dňa 22. januára 2013, číslo EÚ/S S 15 pod číslom 21200 - 2013 - SK a vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 19. januára 2013, číslo 14/2013 pod značkou 907 - MUS, verejné obstarávanie na zákazku "Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a aparatúr pre snímanie povrchu terénu". Okrem špecifikácie typu verejného obstarávania, predmetu zákazky, podmienok týkajúcich sa zákazky, postupu verejnej súťaže a ďalších doplnkových informácií, predmetné oznámenie obsahovalo aj údaj o lehote na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť, ktorá bola stanovená na deň 18. 2. 2013 do 10:00 hod. Listom zo dňa 8. februára 2013 na požiadanie žalobcu špecifikovala podmienky účasti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Následne žalobca listom zo dňa 15. februára 2013 podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 136 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 20. februára 2013 obstarávateľa doručil žalobcovi oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu tak, že jeho žiadosť zamietol. Dňa 6. 3. 2013 boli žalovanému doručené námietky žalobcu, podané prostredníctvom jeho splnomocneného zástupcu, proti podmienkam uvedeným v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky, v ktorom uviedol, že s vybavením jeho žiadosti o nápravu nesúhlasí a jeho dôvody považuje za nezákonné. Prílohu námietok tvorilo plnomocenstvo udelené Ing. Bc. Michalom Černokom ako konateľom žalobcu, advokátskej kancelárií IURISTICO s.r.o. so sídlom v Košiciach, pričom za splnomocnenca súhlas so zastupovaním žalobcu podpísal Mgr. Tomáš Horkay, advokát. V spise sa nachádza odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť žalobcu o vysvetlenie technických podmienok účasti ako i oznámenie verejného obstarávateľa zo dňa 20. 2. 2012 o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.

V spise sa nachádza vyjadrenie verejného obstarávateľa k námietkam, v ktorom je uvedené, že v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, žiadosť o nápravu smerujúca proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia v európskom vestníku. Posledný termín na doručenie písomnej žiadosti o nápravu predstavuje denne 1. 2. 2013. Žiadosť o nápravu bola verejnému obstarávateľovi doručená dňa 18. 2. 2013 vedenie predkladania žiadostí o účasť, t. j. po uplynutí lehoty určenej zákonom. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ žiadosť o nápravu zamietol. Podľa jeho názoru právo podať námietky zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená v zákonom určenej lehote. V ďalšom texte svojho vyjadrenia obstarávatelia vysvetlili svoje stanovisko k technickým podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní. Dňa 21. 3. 2013 bolo vydané napadnuté rozhodnutie žalovaného, ktorým konanie o námietkach podľa § 139 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zastavil. V odôvodnení tohto rozhodnutia uviedol svoje stanovisko v zhode s obsahom vyjadrenia k žalobe popísanom vyššie.

Podľa § 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Podľa § 9 ods. 1 zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.

Podľa ust. § 153 zákona o verejnom obstarávaní, v účinnom znení, (t.j. v znení účinnom v čase vyhlásenia verejného obstarávania) všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na konania podľa tohto zákona okrem konania podľa § 116 ods. 9 a 11, § 123 ods. 2, § 125 ods. 2, § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a § 149.

Podľa ust. § 136 ods. 1, písm. c) a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7, môže podať žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov.

Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 a) do desiatich dní odo dňa uverejnenia oznámenia podľa 1. § 22 ods. 6 v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce, 2. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. a), § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4 v európskom vestníku, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, koncesiu na stavebné práce a súťaž návrhov a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení, 3. § 50 ods. 4, § 67 ods. 2 písm. b) alebo § 108b ods. 4 vo vestníku, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a koncesiu na služby a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení, b) do desiatich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach pri súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo v súťažných podmienkach poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov,

c) do desiatich dní odo dňa prevzatia alebo uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov, d) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu, proti výberu účastníkov v súťaži návrhov alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, e) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, ak žiadosť o nápravu smeruje proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka, f) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak žiadosť o nápravu smeruje proti výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov.

Podľa ust. § § 138 ods. 1 až 8 zákona o verejnom obstarávaní, podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 2 písm. g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (ďalej len "navrhovateľ") môže pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podať námietky proti a) zámeru uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu na práce uverejnenom podľa § 22 ods. 6, proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa § 50 ods. 4, § 67 ods. 2, § 77, § 105 ods. 5 alebo § 108b ods. 4, b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk alebo podmienkam uvedeným v súťažných podmienkach v súťaži návrhov poskytnutých v lehote na predkladanie návrhov, c) podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk alebo návrhov, d) výberu záujemcov v užšej súťaži podľa § 52 ods. 1 a § 82 ods. 1, v rokovacom konaní so zverejnením podľa § 56 ods. 1 a § 85 ods. 1, v súťažnom dialógu podľa § 60 ods. 3, v súťaži návrhov podľa § 105 ods. 2 alebo proti výberu záujemcov pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 108i ods. 1, e) vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka, f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov, g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a kontrolovaný.

Konanie o námietkach je začaté dňom doručenia námietok úradu.

Námietky v listinnej podobe musia byť podané úradu a kontrolovanému a) najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 136 ods. 6 alebo 7, b) najneskôr do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosti podľa § 136 ods. 6 alebo 7, c) pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v odseku 2 písm. a) až f).

Námietky podané úradu musia obsahovať a) identifikačné údaje navrhovateľa, b) identifikačné údaje kontrolovaného, c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú, d) označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 2 smerujú, e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, f) návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 139 ods. 2 alebo 3, g) podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa.

Prílohami námietok sú a) písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil, b) doklad o poukázaní kaucie na účet úradu, c) doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa odseku 6 písm. g), ak nebol predložený kontrolovanému.

Ak námietky podáva osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného, v námietkach musí uviesť, ktoré jej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.

Podľa ust. § 139 ods. 1, písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní, úrad zastaví rozhodnutím konanie o námietkach, ak a) námietky neboli podané oprávnenou osobou podľa § 138 ods. 2, b) boli podané po lehote podľa § 138 ods. 5, c) neobsahujú všetky náležitosti podľa § 138 ods. 6 a prílohy podľa § 138 ods. 7.

Konanie o námietkach je pomerne prísne formalizovaným procesom a absencia zákonom požadovaných náležitostí podaných námietok je dôvodom pre obligatórne zastavenie konania. Zákon neukladá povinnosť žalovanému pred vydaním rozhodnutia o námietkach žiadať od navrhovateľa doplnenie námietok v prípade absencie niektorej obligatórnej náležitosti určenej zákonom ani iniciatívne si zabezpečovať doklad, ktorého predloženie vyplýva navrhovateľovi. Znamená to, že žalovanému nevyplývala v danom prípade povinnosť osloviť a zabezpečiť si predloženie príslušného aktuálneho dokladu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, pretože pre právne účely nie je postačujúce len nahliadnutie do výpisu zverejneného obchodným registrom na internete, tak ako to požadoval v žalobe žalobca. Z vyššie citovaných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že oprávnenie podpisovať za navrhovateľa musí byť preukázané dokladom, ktorý musí tvoriť prílohu námietok, z ktorého vyplýva toto oprávnenie konateľa spoločnosti, podávajúcej námietky. Z obsahu predloženého administratívneho spisu žalovaného týkajúceho sa konania o námietkach žalobcu ako i z nesporných tvrdení účastníkov konania vyplýva, že žalobca súčasne s predložením námietok k tomuto podaniu nepripojil doklad vyplývajúci zo zákona, takýto doklad nebol predložený ani verejnému obstarávateľovi, a preto žalovaný konal v súlade so zákonom, ak konanie o námietkach zastavil.

Na základe uvedených dôvodov súd žalobu podľa ust. § 250j ods. 1 O.s.p. ako nedôvodnú zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol súd podľa § 250k ods. 1 O.s.p. a vzhľadom na neúspech žalobcu v konaní, tomuto nepriznal ich náhradu. Žalovaný na náhradu trov konania nemá zo zákona nárok.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.)

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, písomne, dvojmo prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže oprávnený podať návrh na výkon exekúcie podľa osobitného zákona.