KSBA/6S/347/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/347/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016202775 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marián Degma ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016202775.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: OZ Triblavina, Hviezdoslavova 1789/1, 900 27 Bernolákovo, právne zast.: E - S attorneys-at-law, s.r.o. advokátska kancelária, Záhradnícka 51, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, za účasti: 1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, 2. A.. E. H., predseda Petičného výboru za prestavbu „Diaľnice D1 Bratislava - Trnava s súbežnými kolektormi" a Výstavbu „Križovatky Triblavina" v súlade s vydanými povoleniami z roku 2013, J. H. XX, L., 3. J. P., P. X, L., 4. Občianske združenie Ivanka, Poľná 2873/12A, Ivanka pri Dunaji, 5. A.. V. F., Š. XX, L., 6. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. mesta, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 7. Mestská časť Bratislava - Vajnory, miestny úrad, Roľnícka 109, Bratislava, 8. Obec Ivanka pri Dunaji, obecný úrad, 900 28 Ivanka pri Dunaji (časť Farná), 9. Mestská časť Bratislava - Jarovce, miestny úrad, Mandľová 80, Bratislava, 10. Mestská časť Bratislava - Rusovce, miestny úrad, Mierová 21, Bratislava, 11. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, miestny úrad, Padlých hrdinov 1, Bratislava, 12. Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava, 13. Mestská časť Bratislava - Ružinov, miestny úrad, Mierová 21, Bratislava, 14. Obec Most pri Bratislave, obecný úrad, 900 46 Most pri Bratislave, 15. Obec Kalinkovo, obecný úrad č. 211, 900 43 Kalinkovo, 16. Mestská časť Bratislava - Čunovo, miestny úrad, Hraničiarska 144, Bratislava, 17. Obec Dunajská Lužná, obecný úrad, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná (Nové Košariská), 18. J.. H. F., J. Y.Ý., P. X, L., 19. J. H., H. XX, XXX XX A. J. G., 20. H. B., J. XX/A, XXX XX A. J. G., 21. H. G., R. XXX/X, B., 22. Y. Y., S. XX, A. J. G., 23. C. R., H. XX, A. J. G., 24. A.. C. Z., J. F. XX, B., 25. G. K., J. XX, A. J. G., 26. C. R., J. J. X, A. J. G., 27. E. R., J. J. X, A. J. G., 28. H.. A.. H. H., F. XX, L., 29. JS. Z. R. O., R. X, A. J. G., 30. H. H., L. XX, L., 31. H. R., B. X, A. J. G., 32. H. J., J. V. X, A. J. G., 33. U. P., H. XX, A. J. G., v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo dňa 24.10.2016, o návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby žalobou napadnutého rozhodnutia č. 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo dňa 24.10.2016 z a m i e t a.

odôvodnenie:

1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 22.12.2016 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia žalovaného č. 7543/2016-9.2 (28/2016-rozkl.) zo dňa 24.10.2016, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 3200/2016-1.7/ml zo dňa 11.07.2016, ktorým ten rozhodol podľa ust. § 29 ods. 2 zákona EIA na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ,,Ďialnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever“ predloženého navrhovateľom Národná diaľničná spoločnosť, a.s., NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava v spojení s § 18 ods. 2 písm. c) zákona EIA a príslušných ustanovení správneho poriadku. 2. Spolu so žalobou podal žalobca aj návrh na priznanie odkladného účinku správnej žaloby, ktorý dôvodil tým, že v súčasnosti prebieha stavebné konanie a jeho pokračovaním hrozí bezprostredná závažná ujma na životnom prostredí.

3. Podľa § 185 SSP, správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok, a) ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom, b) ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie.

4. Podľa § 186 ods. 1 SSP, nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie alebo opatrenie nemôže byť podkladom na vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo opatrení orgánov verejnej správy.

5. Podľa § 188 SSP, ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

6. Po preštudovaní spisového materiálu správny súd dospel k záveru, že návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby nie je možné vyhovieť. Tunajší súd konštatuje, že žalobca svoj návrh dostatočne neodôvodnil, pretože nijako neosvedčil jeho tvrdenie ohľadnej závažnej ujmy na životnom prostrední, ktorú ani nešpecifikoval a teda nepreukázal dôvodnosť takéhoto návrhu.

7. Na základe uvedených skutočností postupoval správny súd v súlade s § 188 SSP a rozhodol o návrhu žalobcu tak ako je uvedené vo výroku uznesenia.

8. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť (§ 439 ods. 2 písm. e) SSP).