KSBA/6S/223/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/223/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201544 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marián Degma ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015201544.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/ A, 831 04 Bratislava, zast.: PRK Partners, s.r.o., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická č. 17, 842 13 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2121/2015 zo dňa 15.07.2015, jednohlasne, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 21.09.2015 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2121/2015 zo dňa 15.07.2015, ako aj rozhodnutia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto, ktorými bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 2.000,- Eur v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách.

2. Písomným podaním doručeným krajskému súdu dňa 29.05.2017 žalobca zobral svoj návrh vo veci v celom rozsahu späť podľa § 63 Správneho súdneho poriadku a nežiadal náhradu trov konania. Dôvodom späťvzatia návrhu bola tá skutočnosť, že žalobca nemá záujem pokračovať v konaní.

3. Podľa § 63 Správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP), žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá spať sčasti, správny súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne správny súd v rozhodnutí vo veci samej.

4. Krajský súd v Bratislave konanie zastavil, nakoľko žalobca zobral žalobu späť v celom rozsahu.

5. Podľa § 99 písm. a) SSP správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca vzal žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol.

6. Vzhľadom na vyššie uvedené Krajský súd v Bratislave konanie v súlade s § 99 písm. a) v spojení s § 63 SSP zastavil.

7. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 170 písm. b) SSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

8. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011). Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu po nadobudnutí jeho právoplatnosti možno podať kasačnú sťažnosť prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave (§ 438 SSP v spojení s § 444 SSP).

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je 30 dní od doručenia rozhodnutia krajského súdu (§ 443 ods. 1 SSP).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak má sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); je žalovaným Centrum právnej pomoci (§ 449 ods. 1 a 2 SSP).

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).