KSBA/6Co/418/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Co/418/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1205201207 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1205201207.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: Š. G., O. V. Š. H.. Č.. XX, X. V., K.. Y. XX.XX.XXXX proti žalovaným: 1/ L. M., 2/ W. M., D. V. Š. H.. Č.. X, X. V., obaja zast. advokátom JUDr. Arpádom Katonom, Senecká ul. č. 23, Veľký Biel, o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, na odvolanie U. U., E.. G., V. Y. H.. Č.. XXX, D. P., proti uzneseniu Okresného súdu Pezinok zo 6. februára 2014, č. k. 4C/527/2008-328, takto

rozhodol:

Odvolanie sa o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. 2. Súd prvej inštancie konanie zastavil podľa § 104 ods. 1 prvá veta O.s.p. z dôvodu neodstrániteľného nedostatku podmienky konania - straty spôsobilosti žalobcu byť účastníkom konania, keďže žalobca dňa XX.XX.XXXX zomrel. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. 3. Proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie U. U., E.. G.. Navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a konanie prerušil. Uviedla, že jej neb. otec L. G. bol bratom zomrelého žalobcu Š. G.. Je preto dedičkou po nebohom žalobcovi. Keďže ide o majetkovú vec, súd prvej inštancie mal podľa odvolateľky konanie prerušiť a pokračovať v ňom po skončení dedičského konania s dedičmi nebohého žalobcu. 4. Odvolací súd, ktorý bol viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 C.s.p.), preskúmal napadnuté uznesenie, prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie treba odmietnuť. 5. V predmetnej veci sa pôvodný žalobca Š. G. proti žalovaným domáhal určenia neplatnosti darovacej zmluvy, ktorou žalovaným daroval nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. X. V.. Žalobca dňa XX.XX.XXXX zomrel. Vzhľadom na to, že ide o majetkový spor, bolo potrebné zistiť dedičov žalobcu a v konaní pokračovať s nimi (§ 63 ods. 2 C.s.p.). Okresný súd Bratislava III uznesením z 25.08.2015, č. k. 30D/47/2014- 21 dedičské konanie po poručiteľovi Š. G. zastavil podľa § 175h ods. 1 O.s.p., keďže poručiteľ nezanechal žiadny majetok. V odôvodnení tohto uznesenia je uvedené, že poručiteľ zomrel ako rozvedený, bez zanechania závetu a listiny o vydedení, pričom ako dedič zo zákona v I. dedičskej skupine prichádza do úvahy syn poručiteľa E. M., O.. XX.XX.XXXX, ktorého bydlisko je nezistené. U. U., rod. G. (odvolateľka) ako dieťa nebohého súrodenca žalobcu by mohla dediť po poručiteľovi ako dedič zo zákona v III. dedičskej skupine (§ 475 ods. 1, 2 Obč. zák.). Jej dedičské právo však neprichádza do úvahy, pretože dedičom po poručiteľovi je jeho syn E. M., ktorý je zákonným dedičom v I. dedičskej skupine. V konaní o prejednávanej veci by preto bolo možné pokračovať iba s E. M., ktorý je právnym nástupcom pôvodného žalobcu - poručiteľa. U. U.Á., E.. G. nie je dedičkou po poručiteľovi, preto ani nie je jeho právnou nástupkyňou a v konaní s ňou nemožno pokračovať. Keďže odvolateľka nie je právnou nástupkyňou poručiteľa (pôvodného žalobcu), nemožno ju považovať za sporovú stranu a preto nie je oprávnená na podanie odvolania proti napadnutému uzneseniu súdu prvej inštancie. 6. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odseku 5. odvolací súd odvolanie odmietol podľa § 386 písm. b/ C.s.p. 7. Toto rozhodnutie prijal odvolací súd pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, c/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, d/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo e/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C.s.p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C.s.p.).

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c/ je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvom pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a/ a b/ (§ 422 ods. 1 C.s.p.).

Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii (§ 427 ods. 1 prvá veta C.s.p.). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne / dovolacie dôvody/ a čoho sa dovolateľ domáha /dovolací návrh/ (§ 428 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). Povinnosť podľa ods. 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 CSP). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C.s.p.).