KSBA/6Co/294/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Co/294/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1314209088 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kuchtová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1314209088.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: v 1/ rade E. V., bytom Z. XX, F., Š. I. L., v 2/ rade R. V., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 3/ rade Y.. R. T., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 4/ rade K. H., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 5/ rade S. M., F. Z. XX, F., Š.Á. I. L., v 6/ rade R. Q., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 7/ rade X. Q., F. Z. XX, F., štátny občan L., v 8/ rade Y. C., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 9/ rade H. C., F. Z. XX, F., Š. I. L., v 10/ rade X. C., F. Z. XX, F., Š. I. L., všetci zastúpení: JUDr. Margita Kováčová, Žilinská 20, Bratislava a C. Č., F. W. XXXX/X, F. proti odporcom: v 1/ rade HEALTH PROMOTION s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, IČO: 35 893 966, v 2/ rade ATI, spol. s r.o., Ružová dolina 8, Bratislava, IČO: 31 389 252, v konaní o určenie platnosti odstúpenia od zmluvy o nadstavbe bytov a o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia na odvolanie navrhovateľov v 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ a 10/ rade a C. Č., proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 26.02.2015, č.k. 45C/118/2014-198, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 26.02.2015, č.k. 45C/118/2014-198, p o t v r d z u j e .

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa v konaní o určenie platnosti odstúpenia od zmluvy o nadstavbe bytov, ktorú mali navrhovatelia uzavrieť s odporcom v 1/ rade dňa 23.10.2007, predmetom ktorej mala byť nadstavba bytov č. X E. XX v povalových priestoroch obytného domu na Z. G. XX - XX nehnuteľnosti vedené na LV č. XXXX v katastrálnom území W. Y., F. - Y..Č.. W. Y., I. F. K., napadnutým uznesením zo dňa 26.02.2015 zamietol návrh navrhovateľov v 1/ až 3/ rade na nariadenie predbežného opatrenia. Navrhovatelia návrh skutkovo odôvodnili tým, že odporca v 1. rade ako stavebník sa zaviazal vykonávať stavebné práce na predmetnej nehnuteľnosti do 12 mesiacov po vydaní stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2010. Technický stav nehnuteľnosti sa zhoršoval, pri dažďoch prenikala voda do domu, pivníc, strecha bola v katastrofálnom stave a na základe záverov prijatých na schôdzi vlastníkov bytov dňa 09.08.2010, navrhovatelia vyzvali odporcu v 1/ rade, aby začal so stavebnými prácami v termíne do 30.09.2010, nakoľko sa znehodnocoval majetok navrhovateľov s tým, že ak do uvedeného termínu stavebník nezačne so stavebnými prácami, navrhovatelia si sami zabezpečia opravu strechy. Pred uzavretím zmluvy o nadstavbe bytov odporca v 1/ rade prezentoval navrhovateľom projekt nadstavby, s ktorým navrhovatelia súhlasili a zmluvu o nadstavbe bytov podpísali. Projekt predložený odporcom v 1/ rade stavebnému úradu však nebol zhodný s projektom, na základe ktorého bola uzavretá zmluva o nadstavbe bytov. Nakoľko mali pochybnosti o tom, či obytný dom po stránke statiky vydrží tlak dvoch poschodí, požiadali H.. K.. C. C. Z.. o expertízne posúdenie, z ktorého záveru vyplynulo, že bez zosilnenia základov domu nie je možné nadstavovať nehnuteľnosť viac ako 1 poschodie. Nesúhlas s projektom stavby navrhovatelia oznámili starostovi listom zo dňa 25.02.2011 a žiadali o zastavenie prác, týkajúcich sa stavebného povolenia. Stavebný úrad vyzval odporcu v 1/ rade na vyjadrenie k expertíznemu posudku, na ktorú nereagoval. Navrhovatelia listom zo dňa 14.12.2011 odstúpili od zmluvy o nadstavbe bytov z dôvodu, že odporca v 1/ rade si nesplnil povinnosti vyplývajúce z čl. XI bodu 5 a čl. XI bodu 9 uvedenej zmluvy. Následne spoločnosť ATI, spol. s r.o., Bratislava, odporca v 2/ rade dňa 12.06.2012 oznámila navrhovateľom, že prevzala práva a povinnosti vyplývajúce zo stavebného povolenia odporcu v 1/ rade. Stavebný úrad v stanovisku zo dňa 20.09.2012 konštatoval, že stavebné povolenie uplynutím dňa 07.04.2012 stratilo platnosť a akékoľvek práce vykonávané zo strany spoločnosti ATI, spol. s r.o., na bytovom dome po uplynutí lehoty sú v rozpore so zákonom. Napriek tomu sa odporca v 2/ rade pokúsil demontovať strechu na nehnuteľnosti a navrhovatelia boli nútení zavolať políciu, ktorá mu nariadila demontovať lešenie. Navrhovatelia sa dozvedeli, že odporca v 2/ rade podniká kroky smerujúce k tomu, aby bola lehota výstavby predĺžená a obávajú sa, že začne s demoláciou ich novej strechy a napriek statickému posudku začne s nadstavbou nehnuteľnosti. Prvý krát navrhovatelia dňa 17.04.2014 podali návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhali, aby súd uložil odporcom v 1/ a 2/ rade zdržať sa akýchkoľvek prípravných a stavebných prác súvisiacich s nadstavbou bytového domu, ktorý sa nachádza v k.ú. W. Y., I.: F. - Y..Č.. W. Y., I. F. K., postavený na parc. č. XXXXX/XX, zastavané plochy, súp. č. XXXX na G.. Z. U. Č.. XX,XX, zapísaný na LV č. XXXX. Súd zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia uznesením č.k. 45C/118/2014-75, zo dňa 09.06.2014, ktoré v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2Co/634/2014-88, zo dňa 17.09.2014 nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2014. Navrhovatelia dňa 09.02.2015 opätovne podali návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhali, aby súd uložil odporcom v 1/ a 2/ rade zákaz užívania a vstupu do nehnuteľnosti - bytového domu so súp. č. XXXX na Z. G.. Č.. XX-XX, U. F., postaveného na par.č. XXXXX/XX, zastavané plochy a nádvoria vo výmere XXX Y.X, vedeného na LV č. XXXX parcely registra „Z.“ pre k.ú. W. Y., I. F. - Y..Č.. W. Y., I. F. K., ktorý je v spoluvlastníctve navrhovateľov a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia navrhovatelia odôvodnili tým, že odporca v 2/ rade bez súhlasu spoluvlastníkov nehnuteľnosti neoprávnene, násilne - vypáčením vchodových dverí do nehnuteľnosti a dverí vedúcich do nebytového priestoru, povale domu, vnikol do nehnuteľnosti, postavil si pred nehnuteľnosť lešenie, rekonštruovanú časť strechy vo vnútri povale demontoval, začal vŕtacie práce do jej podlahy a zamedzil im vstup na povalu, dvere do tohto nebytového priestoru zaklincoval a umiestnil na ne tabuľu s nápisom „Zákaz vstupu na stavenisko“. Ďalej na nehnuteľnosť pripevnil oznámenie „Stavba povolená“ a to i napriek tomu, že Okresný Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. I.-F.-I.-XXXX/XXXXKVJ zo dňa 07.01.2015 zrušil rozhodnutie staveného úradu Y. Č. F. W. Y., ktorým rozhodol o predĺžení lehoty dokončenia stavby. Navrhovatelia majú za to, že odporca v 2/ rade svojim protiprávnym konaním zo dňa 28.01.2015 a 30.01.2015 dáva najavo, že v poškodzovaní ich majetku bude pokračovať napriek ich nesúhlasu a tomu, že nemá žiaden vlastnícky vzťah k predmetnej nehnuteľnosti, ktorý by ho oprávňoval k vstupu do predmetnej nehnuteľnosti a jej užívania. Navrhovatelia požiadali M. R. o pomoc pri riešení ich problému, ktorá záznam o konaní odporcu v 2/ rade uviedla dňa XX.XX.XXXX I. XX.XX Q.. vo svojich U. U. W.. Podľa tvrdenia navrhovateľov odporca v 2/ rade svojím konaním zasiahol do ich vlastníckeho práva, obmedzil im právo nakladať so svojim majetkom, spôsobil im škodu a robí na nich dlhodobo nátlak. Na preukázanie svojich tvrdení o naliehavej potrebe dočasnej úpravy pomerov účastníkov navrhovatelia predložili listinné doklady - 10 ks fotografií a CD nosič, na ktorých je zachytené protiprávne konanie odporcu v 2/ rade a rozhodnutie Okresného Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky č. I.-F.-I.-XXXX/XXXX/KVJ zo dňa 07.01.2015. Navrhovatelia v doplnenom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia doručený súdu dňa 26.02.2015 uviedli, že odporca v 2/ rade odmieta uznať práva navrhovateľov a na ďalšiu bez právneho dôvodu ich obmedzuje v užívaní a nakladaní s nehnuteľnosťou tým, že im demontuje strechu nehnuteľnosti a spôsobuje im škodu na ich majetku. V súčasnej dobe odporca v 2/ rade pristavil lešenie k obytnému domu, rozobral časť strechy a v priestore na poslednom poschodí - povale vykonáva stavebné práce, ktoré navrhovatelia nevedia zadefinovať nakoľko ich nechce pustiť do týchto priestorov. Súd prvého stupňa konštatoval, že v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia dňa 09.02.2015 navrhovatelia preukázali, že odporca v 2/ rade hrubo zasiahol do vlastníckeho práva navrhovateľov tým, že násilne vypáčil vchodové dvere a dvere vedúce na povalu, vstúpil do nehnuteľnosti bez súhlasu navrhovateľov a začal demontovať strechu nehnuteľnosti a nakladať s majetkom navrhovateľov ako so svojím vlastným, rozoberaním strechy nehnuteľnosti spôsobil navrhovateľom škodu na ich majetku a nedovolí vstúpiť vlastníkom nehnuteľnosti do nebytových priestorov, i napriek nesúhlasu vlastníkov pokračuje v stavebných úpravách v priestore povaly domu a poškodzuje majetok vlastníkov. Vec právne posúdil podľa § 102 ods. 1, v spojení s ust. § 76 ods. 1 písm. e/, f/ O.s.p.. Z predložených listinných dôkazov mal súd prvého stupňa za osvedčené, že Y. Č. F. - W. Y., Y. Ú.C. F. - W. Y., oddelenie územného konania a stavebného poriadku dňa 24.02.2010 vydal stavebné povolenie číslo: Ú. - XXXX/XXXX-L.-V., na zmenu dokončenej stavby bytového domu - nadstavbu „C. F. H. Z. G.. XX E. XX F. na T.. Č.. XXXXX/XX v kat. území W. Y., F., pre stavebníka HEALTH PROMOTION s.r.o., Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2010. Pre uskutočnenie stavby boli stanovené podmienky v bode 2 stavebného povolenia, podľa ktorého stavebné povolenie stratí platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, podľa § 67 stavebného zákona. Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti boli záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, stavba mala byť ukončená do 24 mesiacov, podľa § 66 ods. 2, písm. d/ stavebného zákona. Dňa 15.06.2012 bolo stavebnému úradu doručené oznámenie o zmene oprávnenej osoby - stavebníka na stavbe „C. F. H. Z. G.. XX E. XX F., prílohou ktorého bola Zmluva o prevode práv a povinností zo stavebného povolenia. Z upozornenia prokurátora k stavebnému konaniu č. Ú.-XXXX/XXXX-L.-V. - stavebník ATI, spol. s r.o. súd prvého stupňa zistil, že so stavbou sa začalo do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia, teda do dňa 07.04.2012, stavebné povolenie tak nemohlo v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stratiť platnosť. Stavebník dňa 04.04.2013 podal na stavebný úrad žiadosť o predĺženie lehoty. Stavebnému úradu bolo dané do pozornosti, že je potrebné rozlišovať lehotu platnosti stavebného povolenia a lehotu na dokončenie stavby, nakoľko nedodržanie lehoty na dokončenie stavby nemá za následok neplatnosť stavebného povolenia. Stavebný úrad tak mimo neúplnosti administratívneho spisu nesprávne postupoval vo svojom stanovisku ohľadne platnosti stavebného povolenia Ú. - XXXX/XXXX- L.-V., zo dňa 20.09.2012, keď po vyše dvoch rokoch od právoplatnosti stavebného povolenia oznámil, že to stratilo platnosť z dôvodu nezačatia stavby, ktorej začatie stavebník riadne dňa 04.04.2011 oznámil a bol nečinný aj v časti vyjadrenia sa k návrhu na predĺženie lehoty výstavby zo dňa 04.04.2013.

Y. Č. F. - W. Y., ako príslušný stavebný úrad, rozhodnutím č. Ú.-XXXX/XXX, XXXX/KON-C. T..-XX, zo dňa 10.06.2014 podľa § 68 Stavebného zákona povolila zmenu stavby pred dokončením, týkajúcej sa stavby „C. F. H. Z. G.. XX E. XX, F., na pozemku parc.č. XXXXX/XX V..Ú.. W. Y., na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. Ú.-XXXX/XXXX-L.-V., zo dňa 24.02.2010, právoplatné dňa 07.04.2010, ktorá spočíva v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, a to do 04.04.2016, čím sa mení podmienka na dokončenie stavby vyššie uvedeného stavebného povolenia. Stavebný úrad súčasne uviedol, že toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. Ú.-XXXX/XXXX-L.-V., zo dňa 24.02.2010, právoplatné dňa 07.04.2010, ktorého ostatné podmienky zostávajú v platnosti. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní vychádzal z odôvodnenia rozhodnutia Okresného Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky č. I.-F.-I.-XXXX/XXXX/KVJ, zo dňa 07.01.2015, ktorý ako príslušný odvolací orgán zrušil spoločným odvolaním účastníkov konania (navrhovateľov 3, 4, 5, 8, 9 10) napadnuté rozhodnutie stavebného úradu Y. Č.E. F. - W. Y. Č.. Ú.-XXXX/XXX, XXXX/KON-C. T..-XX, zo dňa 10.06.2014 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakoľko pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstrániť zmenou výrokovej časti odvolaním napadnutého rozhodnutia. Navrhovanému predbežnému opatreniu nevyhovel ani z dôvodu, že smeruje k úprave pomerov účastníkov mimo rámca občianskoprávnych vzťahov, čím absentuje právny záujem navrhovateľov na nariadení navrhovaného predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní. Navrhovatelia sa teda návrhom na nariadenie predbežného opatrenia domáhajú zákazu stavebných prác v rámci stavebného konania upravených normami správneho práva podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, čím sledujú dosiahnutie zastavenia stavebných prác v občianskom súdnom konaní mimo rámca správneho konania a kompetencie orgánu štátneho stavebného dohľadu v zmysle § 102 Stavebného zákona. Pokiaľ by súd v občianskom súdnom konaní uložil povinnosť odporcom stavebné práce zastaviť, zasiahol by tým neoprávnene do právomoci stavebného úradu. Navrhované predbežné opatrenie sa tak výrazne vymyká z rámca občianskoprávneho vzťahu a preto nemožno dovodiť ani naliehavosť potreby dočasnej úpravy takýchto vzťahov medzi účastníkmi konania v občianskom súdnom konaní. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia v celom rozsahu zamietol. O náhrade trov konania v súvislosti s návrhom navrhovateľov na nariadenie predbežného opatrenia súd prvého stupňa rozhodne až pri rozhodovaní vo veci samej v zmysle § 145 O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu v zákonom stanovenej lehote podali odvolanie navrhovatelia v 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, 9/ a 10/ rade a C. Č. a žiadali, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie. Zároveň si uplatnili trovy konania vo výške 33,- Eur za uhradený súdny poplatok. V odôvodnení navrhovatelia uviedli, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovatelia sa svojim návrhom domáhali, aby súd prvého stupňa predbežným opatrením dočasne a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci vedenej na súde prvého stupňa pod sp. zn. 45C/118/2014 nariadil odporcom v 1/ a 2/ rade zákaz užívania vstupu do predmetnej nehnuteľnosti. Predloženými dôkazmi navrhovatelia osvedčili, že sú výlučnými, podielovými, resp. bezpodielovými vlastníkmi nehnuteľnosti. Na druhej strane odporcovia v 1/ a 2/ rade nepredložili ani žiaden relevantný dôkaz právnej sily, ktorý by ich oprávňoval k vstupu a užívaniu predmetnej nehnuteľnosti. Odporcovia v 1/ a 2/ rade bez právneho dôvodu hrubým spôsobom - vlámaním, vnikli do ich nehnuteľnosti a bránia navrhovateľom slobodne nakladať s ich vlastníctvom, demontovali strechu na nehnuteľnosti a odviezli ju na neznáme miesto, čím spôsobili navrhovateľom nemalú škodu na ich majetku. Uviedli, že v tomto konaní sa nedomáhajú, aby súd odporcom v 1/ a 2/ rade uložil povinnosť zastaviť stavebné práce, ale dožadujú sa ochrany svojich vlastníckych práv k predmetnej nehnuteľnosti v zmysle ust. § 126 Obč. zák., ako i Ústavy SR čl. 20, pretože odporcovia bránia navrhovateľom slobodne nakladať s ich spoluvlastníctvom a spôsobujú im svojim protiprávnym konaním reálnu ujmu na ich majetku. Odporcovia vstupujú do nehnuteľnosti, ktorá je v spoluvlastníctve navrhovateľov a neoprávnene obsadili nebytový priestor bez súhlasu vlastníkov, spôsobujú im reálnu ujmu na ich majetku, pričom k tejto skutočnosti sa súd vôbec nevyjadril. Súd prvého stupňa si účelovo okolnosti prispôsobil tvrdením, že návrhom sa navrhovatelia dožadujú zastavenia stavebných prác, pričom navrhovatelia sa dožadujú ochrany svojich vlastníckych a spoluvlastníckych práv k predmetnej nehnuteľnosti. Navrhovatelia dôkazmi, ako aj fotografiami predmetnej nehnuteľnosti osvedčili danosť ich právneho nároku pre vydanie predmetného predbežného opatrenia, dočasne upraviť pomery účastníkov. Preto navrhovatelia navrhujú, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), prejednal odvolanie v súlade s ust. § 212 ods. 1 O.s.p., viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania, preskúmal napadnuté uznesenie, prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľov, ktorí podali návrh na nariadenie, v poradí už druhého predbežného opatrenia, nie je dôvodné.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie.

Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Podľa § 76 ods. 1 písm. f/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Z dikcie vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že základným predpokladom prípustnosti a dôvodnosti predbežného opatrenia je tvrdenie a osvedčenie existencie právneho vzťahu medzi účastníkmi konania a nevyhnutnosť dočasnej úpravy právnych vzťahov medzi nimi. Predbežné opatrenie plní funkciu prostriedku regulujúceho právne vzťahy na obdobie po jeho vydaní a má preto výrazný preventívny zmysel i účinok, ktorý v naliehavým prípadoch môže zamedziť i vzniku škody alebo inej ujmy, a ak k nej došlo, predbežným opatrením je možné zabrániť jej rozširovaniu. Vydanie predbežného opatrenia vo všeobecnosti teda predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku), a aby neboli vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežnej úpravy a podmienkou pre jeho vydanie je osvedčenie, že bez okamžitej, i keď len dočasnej úpravy pomerov by bolo právo niektorého z účastníkov ohrozené. V každom prípade je však potrebné, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako aj osvedčenie, že je tu nebezpečie bezprostredne hroziacej ujmy.

Predbežné opatrenie má charakter provizórneho riešenia vzťahov medzi účastníkmi a má miesto vtedy a tam, kde v konkrétnom prípade je odôvodnená obava, že jeho nenariadením by sa podstatne zhoršila právna pozícia navrhovateľa v danom občianskoprávnom vzťahu. Pre nariadenie a ďalšie trvanie predbežného opatrenia nie je potrebné jednoznačne preukázať oprávnenosť uplatneného nároku. Postačuje, aby tento nárok bol osvedčený.

Predbežné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov, čo však neznamená, že by bolo možné predbežné opatrenie vydať len na základe návrhu a bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako i osvedčenie, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. V konaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia musia byť taktiež rešpektované minimálne požiadavky zodpovedajúce princípom spravodlivého procesu, resp. základnému právu na súdnu ochranu. Rozhodnutie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia musí mať predovšetkým rovnako, ako iné rozhodnutia zákonný podklad, musí byť vydané príslušným organom a nemôže byť prejavom svojvôle, teda musí byť najmä náležite odôvodnené.

Zo spisu vyplýva, že medzi navrhovateľmi v 1/ až v 10/ rade a stavebníkom HEALTH PROMOTION s.r.o., Bratislava došlo k uzavretiu zmluvy o nadstavbe bytov zo dňa 23.10.2007, Č.. X-XX v povalových priestoroch obytného domu súp. č. XXXX na Z. G.. XX - XX nehnuteľnosti vedenej na LV č. XXXX, U. V.. Ú. W. Y., F. podľa § 21 a nasl. zák. č. 182/1993 Z.z.. Súd prvého stupňa z predložených listinných dôkazov mal za osvedčené, že Y. Č. F., Y. Ú. F. - W. Y., oddelenie územného konania a stavebného poriadku dňa 24.02.2010 vydal stavebné povolenie č. Ú.-XXXX/XXXX-L.-V., na zmenu dokončenej stavby bytového domu - nadstavbu „C. F. H. Z. G.. XX - XX, F. pre stavebníka HEALTH PROMOTION s.r.o., Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnosť 07.04.2010. V súvislosti s uskutočnením stavby boli stanovené podmienky v bode 2 stavebného povolenia, v zmysle ktorého stavebné povolenie stratí platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia podľa § 67 stavebného zákona. Dňa 15.06.2012 bolo stavebnému úradu doručené oznámenie o zmene oprávnenej osoby stavebníka.

Návrh navrhovateľov na nariadenie v poradí prvého predbežného opatrenia zo dňa 17.04.2014, ktorým sa domáhali, aby súd uložil odporcom v 1/ a 2/ rade zdržať sa akýchkoľvek prípravných a stavebných prác, súvisiacich s nadstavbou bytového domu bol zamietnutý, pričom Krajský súd v Bratislave pod sp. zn. 2Co/634/2014, zo dňa 17.09.2014 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.

Ďalším návrhom na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 09.02.2015 sa navrhovatelia domáhali, aby súd uložil odporcom v 1/ a 2/ rade zákaz užívania a vstupu do nehnuteľnosti - bytového domu súp. č. XXXX na Z. G.. Č.. XX - XX, U. F., ktorý návrh navrhovatelia odôvodnili tým, že odporca v 2/ rade násilne vnikol do nehnuteľnosti, začal demontovať časť strechy vo vnútri povaly, zamedzil vstup na povalu, zaklincoval tento nebytový priestor a umiestnil na ne tabuľu s nápisom „Zákaz vstupu na stavenisko“. V doplnenom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia navrhovatelia uviedli, že odporca v 2/ rade odmieta uznať práva navrhovateľov, obmedzuje ich v užívaní nakladania s nehnuteľnosťou tým, že im demontuje strechu a spôsobuje im škodu na ich majetku.

Správne súd prvého stupňa poukázal na rozhodnutie Okresného Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky č. I.-F.-I.-XXXX/XXXX/KVJ, zo dňa 07.01.2015, ktorý ako odvolací orgán zrušil rozhodnutie stavebného úradu Y. Č. F. - W. Y. Č.. Ú.-XXXX/XXX, XXXX/KON-C. T.. -XX, zo dňa 10.06.2014 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie z dôvodu pochybenia stavebného úradu, ktoré sa týkalo najmä skutočnosti, že stavebný úrad neoznámil začatie predmetného konania dostatočným spôsobom, čím odoprel možnosť účastníkov stavebného konania vyjadriť sa k navrhovanej zmene, rozhodol o veci, o ktorej nebolo ani začaté konanie. Odvolací orgán mal za to, že výrok napadnutého rozhodnutia bol neurčitý, nejednoznačný, tiež stavebný úrad vo výroku opomenul uviesť stavebníka, resp. toho, komu zmenu stavby pred jej dokončením povoľuje, uviedol nesprávne číslo stavebného povolenia, čo malo za následok neurčitosť, nejednoznačnosť a zmätočnosť výroku napadnutého rozhodnutia. Odvolací orgán vytkol stavebnému úradu nerešpektovanie lehoty v ust. § 49 správneho poriadku, keď pri vybavovaní žiadosti doručenej stavebnému úradu dňa 04.04.2013 rozhodol po viac ako jednom roku. Odvolací orgán - Okresný Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky teda zrušil rozhodnutie Y. Č. F. - W. Y. príslušného ako stavebný úrad č. Ú.-XXXX/XXX, XXXX/KON-C., zo dňa 10.06.2014, ktorým tento stavebný úrad povolil zmenu stavby pred dokončením, týkajúcu sa stavby rekonštrukcie bytového domu na Z. G.. XX- XX, F., ktorá spočívala v predĺžení lehoty na dokončenie stavby a to do 04.04.2016, čím malo dôjsť k zmene podmienky na dokončenie stavby vyššie uvedeného stavebného povolenia (stavebné povolenie č. Ú.-XXXX/XXXX-L.-V., zo dňa 24.02.2010, právoplatné 07.04.2010). Rozhodnutie - zmena stavby pred dokončením, bolo neoddeliteľnou súčasťou stavebného povolenia zo dňa 24.02.2010, ktorého ostatné podmienky zostávali v platnosti.

Súd prvého stupňa správne uviedol, že navrhovanému predbežnému opatreniu nie je možné vyhovieť ani z dôvodu absencie právneho záujmu navrhovateľom na nariadení navrhovaného predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní, keď smeruje k úprave pomerov účastníkov mimo rámca občianskoprávnych vzťahov.

Navrhovatelia v odvolaní uvádzajú, že sa nedomáhajú v tomto občiansko-súdnom konaní, aby súd odporcom v 1/ a 2/ rade uložil povinnosť zastaviť stavebné práce, ale dožadujú sa ochrany svojich vlastníckych práv, pretože odporcovia bez súhlasu navrhovateľov vstupujú do nehnuteľnosti, ktorá je v spoluvlastníctve navrhovateľov a spôsobujú im reálnu ujmu na ich majetku. Táto námietka navrhovateľov neobstojí, pretože síce v samotnom návrhu navrhovateľov zo dňa 09.02.2015 navrhovatelia uviedli, aby súd uložil odporcom v 1/ a 2/ rade zákaz užívania a vstupu do nehnuteľnosti bytového domu, avšak tento zákaz užívania a vstupu do nehnuteľnosti odôvodnili tým, že odporca v 2/ rade vypáčil vchodové dvere, vnikol do nehnuteľnosti, postavil si pred nehnuteľnosť lešenie, rekonštruovanú časť strechy vo vnútri demontoval, začal vŕtacie práce do jej podlahy, umiestnil tabuľu s nápisom „Zákaz vstupu na stavenisko“ a navyše v doplnenom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia uviedli, že odporca v 2/ rade obmedzuje navrhovateľov v užívaní a nakladaní s nehnuteľnosťou tak, že demontuje strechu, spôsobuje im škodu, pristavil lešenie k obytnému domu a vykonáva stavebné práce, ktoré navrhovatelia nevedia zadefinovať. Vzhľadom na odôvodnenie návrhu na vydanie predbežného opatrenia je teda zrejmé, že navrhovatelia sa jeho návrhom domáhajú v podstate zákazu vykonávania stavebných prác a to v rámci stavebného konania, keď súd prvého stupňa správne poukázal na tú skutočnosť, že existenciu právneho vzťahu mal osvedčenú najmä zo zmluvy o nadstavbe bytov zo dňa 23.10.2007 medzi navrhovateľmi a odporcom v 1/ rade a odporcom v 2/ rade. Tieto skutočnosti vyplývajú aj z predložených listinných dôkazov, rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia Y. Ú. F. - W. Y. zo dňa 24.10.2010 (právoplatné 07.04.2010), rozhodnutia Y. Č. F. W. Y. (príslušný stavebný úrad) - rozhodnutie zo dňa 10.06.2014, ako aj rozhodnutie Okresného Ú. F., odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 07.01.2015, teda jedná sa o stavebné práce v rámci stavebného konania, ktoré sú upravené normami správneho práva v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Správny je záver súdu prvého stupňa, že v prípade, ak by v občianskom súdnom konaní bola uložená povinnosť odporcom stavebné práce zastaviť, došlo by k neopravnému zásahu do právomoci stavebného úradu. V tomto zmysle odvolací súd už vo svojom uznesení č.k. 2Co/634/2014-88, zo dňa 17.09.2014 vyslovil obdobné závery, ktoré je možné aplikovať i na rozhodovanie v súvislosti s poradím už druhým návrhom na nariadenie predbežného opatrenia, i keď petit v prvom prípade smeroval k zdržaniu sa akýchkoľvek prípravných a stavebných prác súvisiacich s nadstavbou bytového domu, závery odvolacieho súdu je možné aplikovať i na vec v poradí druhého návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

Navyše návrh na vydanie predbežného opatrenia smeroval voči odporcovi v 1/ rade, ako aj voči odporcovi v 2/ rade, pričom z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia jednoznačne vyplýva, že v čase podania návrhu na nariadenie predbežného opatrenia len odporca v 2/ rade mal bez súhlasu spoluvlastníkov neoprávnene a násilne vniknúť na predmetnú nehnuteľnosť. Voči odporcovi v 1/ rade navrhovatelia teda v konaní nepreukázali, že by tento hrubo zasiahol do vlastníckeho práva navrhovateľov, keď správne i súd prvého stupňa konštatoval, že len odporca v 2/ rade mal zasiahnuť do vlastníckeho práva navrhovateľov násilným vypáčením vchodových dverí, demontovaním strechy a pokračovaním v stavebných prácach v priestore povaly domu.

Odporca v 2/ rade svojim konaním, vniknutím do bytového domu, postavením lešenia, demontovaním strechy, zamedzením vstupu na povalu tabuľou „Zákaz vstupu na stavenisko“, teda vykonával stavebné práce v rámci stavebného konania upravené normami správneho práva. V prípade vyhovenia návrhu na vydanie predbežného opatrenia a to zákazu užívať a vstupovať na nehnuteľnosť voči odporcovi v 2. rade by došlo k zasiahnutiu do právomoci stavebného úradu.

Z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia zo dňa 06.02.2015, doručený súdu prvého stupňa 09.02.2015 vyplýva, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia nebol podaný všetkými účastníkmi konania vo veci samej, len odporcovi v 3/ až 10/ rade a navyše C. Č., W.. XX.XX.XXXX, F. W. Č.. XXXX/X, F., ktorá nie je účastníčkou konania vo veci samej. Z obsahu spisu vyplýva (č.l. 118), že je vlastníčkou bytu v bytovom dome súp. č. XXXX na Z. G. XX-XX. Návrh na vydanie predbežného opatrenia však, pokiaľ sa týka tejto navrhovateľky, nebol bližšie zdôvodnený a to najmä, pokiaľ sa týka vzťahu predbežného opatrenia k veci samej, z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia touto navrhovateľkou nevyplynulo, čoho sa mieni v prípade nariadenia predbežného opatrenia domáhať návrhom na začatie konania vo veci samej, keďže v danej veci nejde o konanie, ktoré by mohlo začať aj bez návrhu. Naviac, i v prípade tejto navrhovateľky platia totožné dôvody, teda, že sa jedná o stavebné práce v rámci stavebného konania, ktoré sú upravené normami správneho práva.

Odvolací súd preto rozhodnutie súdu prvého stupňa s poukazom na ust. § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté odvolacím senátom pomerom hlasov 3 : 0 .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.