KSBA/6Cbi/106/2005


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Cbi/106/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1005203675 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2007 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Kosorínová ECLI:ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: Ing. J. L., Ú. - O. ul. XXXX/XX,. XXX. XX. P., zastúpeného: JUDr. M. K. - advokátka, N.. S. XX,. XXX. XX. B. proti žalovanému: JUDr. P. K. - správca konkurznej podstaty úpadcu X. D., a.s., N.. X.. M. XX,. XXX. XX. B., so sídlom S. V. X/A,. XXX. XX. B. (predtým JUDr. I. G. - S. úpadcu so sídlom H. XX,. XXX. XX. D. S.) o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky, takto

rozhodol:

Súd žalobu zamieta.

Žalovanému súd náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Žalobou podanou na súde dňa 9.11.2005 žalobca právo na určenie pravosti pohľadávky prihlásenej do konkurzu na majetok úpadcu vo výške 117.271,- Sk ako pohľadávky I. triedy v konkurze vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod spisovou značkou 1 K 136/04. Na prieskumnom pojednávaní konanom dňa 13.10.2005 správkyňa konkurznej podstaty túto pohľadávku v plnom rozsahu poprela. Žalobca v žalobe ďalej uviedol, že oprávnenosť pohľadávky žalobcu bola preukázaná rozsudkom Krajského súdu v Bratislave sp.zn.: 17 Cb 112/03 z 26.10.2004, ktorým bol úpadca zaviazaný na zaplatenie 90.591,- Sk istiny a úrokmi z omeškania. Žalobca si v prihláške uplatnil istinu spolu s vyčíslenými úrokmi z omeškania ku dňu vyhlásenia konkurzu. Svoj nárok ďalej oprel o kúpnu zmluvu o odkúpení akcií X.. garantovanej, a.s., a ich spätnej kúpe po piatich rokoch od uzatvorenia zmluvy, pričom úpadca v priebehu uvedeného súdneho konania pohľadávku žalobcu uznal.

Bývalá správkyňa konkurznej podstaty úpadcu sa k žalobe písomne vyjadrila dňa 27.12.2005, v ktorom vyjadrení navrhla žalobu zamietnuť s odôvodnením, že žalobca nepreukázal, že došlo k spätnému odkúpeniu akcií, preto sa žalobca nemôže domáhať zaplatenia ich kúpnej ceny za akcie X.. garantovanej a.s., pretože je naďalej ich vlastníkom. Nakoľko ku dňu vyhlásenia konkurzu nedošlo k vzájomného plneniu, nemôže si žalobca uplatňovať zmluvne dohodnuté kúpnu cenu.

Súd vykonal dňa 1.3.2007 pojednávanie za účasti oboch účastníkov konania. Vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu i žalovaného, obsahom časti konkurzného spisu najmä: zväzkom veriteľa - žalobcu č. 222, uznesením Krajského súdu v Bratislave spisová značka 1 K 136/04 z 29.3.2005, zápisnicou z prieskumného pojednávania, rozsudkom Krajského súdu v Bratislave spisovej značky 17 Cb 112/2003 z 26.10.2004, právoplatným 1.3.2005 a vykonateľným 4.3.2005. Na základe takto vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že žalobca nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby.

Podľa § 23 ods. 1 ZKV pohľadávka sa pokladá za zistenú, ak ju nepoprel správca ani jeden z konkurzných veriteľov. Popretie pohľadávky úpadcom sa poznamenáva v zozname prihlášok, ale nemá pre zistenie pohľadávky význam.

Podľa § 24 ZKV správca je oprávnený najneskôr do skončenia prieskumného pojednávania poprieť pravosť alebo výšku pohľadávky prihlásenej konkurzným veriteľom.

Podľa § 23 ods. 2 ZKV konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravo, výšky a poradia, môžu sa domáhať svojho práva v lehote určenej súdom. Žalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli; smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní. Ak nejde o vec patriacu do právomoci súdu, rozhodne o pravosti pohľadávky príslušný správny orgán.

Podľa § 23 ods. 3 ZKV kto popiera vykonateľnú pohľadávku, musí toto stanovisko uplatniť podľa povahy pohľadávky buď na súde alebo na príslušnom správnom orgáne v lehote určenej súdom.

S ohľadom na termín prieskumného pojednávania sa konštatuje, že žaloba žalobcu bola podaná včas v lehote stanovenej konkurzným súdom.

Z obsahu konkurzného spisu sa zisťuje, že konkurz na majetok úpadcu X. D., a.s., N.. X.. M. XX,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX. bol vyhlásený uznesením spisovej značky 1 K 136/04 zo 6.11.2005 a za správkyňu konkurznej podstaty ustanovená JUDr. I. G.. Na prieskumnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 13.10.2005 správkyňa konkurznej podstaty pohľadávku žalobcu poprela.

V danom prípade pohľadávky žalobcu prihlásené do konkurzu ako vrátenie sumy zaplatenej úpadcovi na základe zmluvy o odkúpení akcií X. G., a.s., číslo 689900/002 z 23.3.2000 spolu s násobkom zaplatenej čiastky. Suma 90.591,- Sk spolu s úrokom z omeškania bola žalobcovi priznaná rozsudkom Krajského súdu v Bratislave spisovej značky 17 Cb 112/2003 z 26.10.2004, ktorý nadobudol právoplatnosť daň 1.3.2005 a vykonateľnosť dňa 4.3.2005 - t.j. pred vyhlásením konkurzu. Ide teda o vykonateľnú pohľadávku.

S poukazom na ustanovenie § 23 ods. 3 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov je na podanie žaloby - uplatnenie svojho popierajúceho stanoviska aktívne legitimovaný správca konkurznej podstaty. Preto súd žalobu v tejto časti zamietol z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie žalobcu. V prípade nepodania takejto žaloby sa na pohľadávku hľadí ako na pohľadávku nespornú.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p.. Žalovanému súd náhradu trov konania nepriznal, pretože mu žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní od

doručenia rozsudku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha / § 205 ods. 1 O.s.p./. Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov, tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné / § 42 ods. 3 O.s.p/.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykoval navrhované dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené / § 205a/,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci / § 205 ods. 2 O.s.p./.