KSBA/67Cbi/346/2000


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 23.6.2016

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 21.2.2013

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 67Cbi/346/2000 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1000899916 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Pospech ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1000899916.14Uznesenie Krajský súd v Bratislave, pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v právnej veci navrhovateľa : JUDr. Ing. E. Ď., R. X, X., Česká republika, právne zastúpený JUDr. Jozefom Holíčom, Lužická 7, 811 08 Bratislava, proti odporcovi : JUDr. Ján Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu ŽELSTAV A-Z, spol. s.r.o. v konkurze, IČO: 31 328 750, so sídlom Štefánikova 15, Bratislava, o žiadosti na oslobodenie od súdnych poplatkov, takto

rozhodol:

Odporcovi, JUDr. Jánovi Benčurovi, správcovi konkurznej podstaty úpadcu ŽELSTAV A-Z, spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom SKP Záhradnícka č. 41, 821 08 Bratislava, sa p r i z n á v a oslobodenie od súdnych poplatkov.

odôvodnenie:

Dňa 17.9.2012 bola osobne doručená Krajskému súdu v Bratislave žiadosť odporcu na oslobodenie od súdnych poplatkov, ku ktorej bolo priložené tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov bola odôvodnená skutočnosťou, že uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2.12.2011, sp. zn. 38K/111/1995-5568 bol JUDr. Ján Benčura, advokát, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka ŽELSTAV A-Z, spol. s.r.o., so sídlom Štefánikova č. 15 Bratislava. Podaním zo dňa 10.1.2012 požiadal SKP v konkurznej veci pod sp. zn. 38K/111/1995 o zrušenie konkurzu podľa § 44 ods. 1 písm. a) - d) zákona č. 328/1991 Zb., nakoľko už nie sú splnené predpoklady pre konkurz a majetok úpadcu nebude postačovať na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom a nie je spôsobilý hradiť súdne poplatky za vydanie rovnopisov, ktoré súd spoplatňuje podľa položky 24a a 28 sadzobníka súdnych poplatkov podľa zákona č. 71/1992 Zb. Po predložení vyššie uvedeného tlačiva pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje oslobodenie od zaplatenia súdnych poplatkov a zvážení dôvodov, konajúci súd priznal SKP úpadcu ŽELSTAV A-Z, spol.s.r.o., JUDr. Jánovi Benčurovi, oslobodenie od zaplatenia súdnych poplatkov v súlade s ustanovením § 138 ods. 1 OSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je možné podať opravný prostriedok (§202 ods. 3 písm. d/ OSP).