KSBA/5Sd/7/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Sd/7/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200066 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milota Tóthová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016200066.1ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave samosudkyňou JUDr. Milotou Tóthovou v právnej veci navrhovateľa I.. F. B., Q. W. F. XXXXX/XX, Q., proti Sociálnej poisťovni ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o sumu zvýšenia invalidného dôchodku, takto

rozhodol:

Súd rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 potvrdzuje. Účastníkom náhradu trov konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 odporkyňa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 navrhovateľovi zvýšila od 1. januára 2016 starobný dôchodok na 540,70 eur mesačne.

Navrhovateľ návrhom zo dňa 10.1.2016 žiadal preskúmať toto rozhodnutie a požadoval preskúmať a prepočítať výšku starobného dôchodku od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ako aj odstrániť nespravodlivosť a nastoliť spravodlivosť.

V písomnom podaní zo 25.2.2016 opakovane žiadal o preskúmanie a prepočítanie výšky starobného dôchodku so spätnou platnosťou od roku 2004, o odstránenie nespravodlivosti a o nastolenie ústavnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia. Taktiež namietal, že bol porušený čl. 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. V prílohe doložil ním vypočítaný starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z.z. a jeho porovnanie s vymeraným dôchodkom z roku 2000 podľa zákona č. 100/1988 Zb., stanovenie základne pre rok 2004, kedy nadobudol platnosť zákon č. 461/2003 Z.z., tabuľku s porovnaním dôchodkov od roku 2004 do roku 2015 v eurách podľa zákona č. 461/2003 Z.z. so skutočne vyplatenými dôchodkami podľa zákona č. 100/1988 Zb. vrátane vyčíslenia rozdielov a celkového nedoplatku na dôchodku, fotokópie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia (poistenia) za roky 1973 až 2000 a osobný list dôchodkového poistenia.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 27.1.2016 a 23.3.2016 uviedla, že navrhovateľovi bol právoplatným rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 2. novembra 2000 podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení priznaný od 1. novembra 2000 starobný dôchodok. Uviedla, že napadnutým rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 bol navrhovateľovi podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z. zvýšený od 1. januára 2016 starobný dôchodok. Poukázala na to, že k 31. decembru 2015 sa navrhovateľovi vyplácal starobný dôchodok v sume 538,80 eur mesačne a vzhľadom na ustanovenie § 1 písm. a) opatrenia, ktorým sa starobný dôchodok zvyšuje o sumu 1,90 eur mesačne, navrhovateľovi sa zvýšil starobný dôchodok o uvedenú sumu a od 1. januára 2016 sa vypláca v sume 540,70 eur mesačne. Zdôraznila tiež, že predmet súdneho konania je vymedzený tým, čo bolo predmetom rozhodnutia napadnutého opravným prostriedkom, inými nárokmi, než boli riešené napadnutým rozhodnutím správneho orgánu sa súd nemôže zaoberať a v tejto súvislosti poukázala na právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedený v rozsudku č. 9So 65/2008 zo dňa 29.9.2008. Napadnuté rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 žiadala ako vecne správne potvrdiť.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie podľa § 250l a nasl. O s.p., prejednal návrh navrhovateľa a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom odporkyne, oboznámil sa s obsahom dávkového spisu odporkyne číslo XXX XXX XXXX X a s obsahom spisového materiálu a zistil tento skutkový stav. Na základe žiadosti navrhovateľa o priznanie starobného dôchodku odporkyňa právoplatným rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX zo dňa 2. novembra podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení priznala navrhovateľovi od 1.11.2000 starobný dôchodok v sume 5 938 Sk mesačne. Právoplatným rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX zo dňa 14. marca odporkyňa podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 301/2006 Z.z. zvýšila navrhovateľovi od 4. augusta 2006 starobný dôchodok na sumu 11 959 Sk mesačne. Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 odporkyňa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 navrhovateľovi zvýšila od 1. januára 2016 starobný dôchodok na 540,70 eur mesačne.

Navrhovateľ pri výsluchu v súdnom konaní zotrval na podanom návrhu a uviedol, že zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení bol diskriminačný voči dôchodcom, ktorí odchádzali do dôchodku v roku 2003, nakoľko rozhodujúce obdobie, z ktorých a dôchodky vypočítavajú od roku 2004 ale aj dôchodky do roku 2004 je podľa najnovšej úpravy rovnaké a začína sa rokom 1984. Od tohto obdobia poistenci odvádzali rovnaké odvody do Sociálnej poisťovne ale ich dôchodky sú diametrálne odlišné. Poukázal na to, že od roku 2004, kedy nadobudol platnosť nový zákon o sociálnom poistení nebola doriešená nespravodlivosť.

Zástupkyňa odporkyne sa v plnom rozsahu pridŕžala písomných vyjadrení zo dňa 27.1.2016 a 23.3.2016, poukázala na to, že podmienky zvýšenia starobného dôchodku boli dané zákonom a odporkyňa v postupovala v zmysle zákona. Zdôraznila, že odporkyňa nevytvára zákony, iba ich vykonáva. Napadnuté rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 žiadala ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 82 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení účinnom k 1.1.2016 dôchodková dávka, okrem vyrovnávacieho príplatku, sa do 31. decembra 2017 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien a medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a od priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70%, priemernej mesačnej sumy vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku a od priemernej mesačnej sumy sirotského dôchodku vykázaných Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku; na určenie priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku, priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% a priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70% sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku,

Podľa § 82 ods. 2 písm. d) cit. zákona starobný dôchodok vyplácaný k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a starobný dôchodok priznaný od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú podľa odseku 1 písm. a) o pevnú sumu určenú percentom, ktoré sa určí v roku 2016 ako súčet 80% medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20% medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku,

Podľa § 82 ods. 12 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vydá opatrenie a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "Zbierka zákonov") najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým ustanoví a) pevnú sumu zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odsekov 2 až 7, 9 a 10, b) percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa odseku 8.

Podľa § 293ce ods. 3 písm. a) cit. zákona pevná suma zvýšenia starobného dôchodku sa určí percentom, ktoré sa určí ako súčet 50% medziročného rastu spotrebiteľských cien a 50% medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok roku 2012, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2012.

Podľa § 1 písm. a) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2016 sa ustanovuje takto: 1,90 eura, ak ide o starobný dôchodok.

V preskúmavanej veci súd zistil, že na základe žiadosti o starobný dôchodok odporkyňa rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX zo dňa 2. novembra podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení priznala navrhovateľovi od 1.11.2000 starobný dôchodok v sume 5 938 Sk mesačne. Navrhovateľ toto rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku nenapadol opravným prostriedkom a toto rozhodnutie je právoplatné. Právoplatným rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX zo dňa 14. marca odporkyňa podľa § 293k zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 301/2006 Z.z. zvýšila navrhovateľovi od 4. augusta 2006 starobný dôchodok na sumu 11 959 Sk mesačne. Navrhovateľ ku dňu 31.12.2015 poberal starobný dôchodok v sume eur 538,80 eur mesačne. Rozhodnutím číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 odporkyňa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z.z., ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016 navrhovateľovi zvýšila od 1. januára 2016 starobný dôchodok na 540,70 eur mesačne. Súd konštatuje, že odporkyňa správne postupovala pri zvýšení sumy starobného dôchodku v roku 2016, keď od 1. januára 2016 starobný dôchodok navrhovateľa zvýšila o 1,90 eur mesačne na sumu 540,70 eur mesačne.

Predmetom konania v tejto veci bolo len preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015, ktorým odporkyňa rozhodla výlučne zvýšení starobného dôchodku navrhovateľa od 1. januára 2016. Súd je viazaný týmto predmetom konania a nie je oprávnený v tomto konaní riešiť iné právne otázky, konkrétne námietky navrhovateľa týkajúce sa žiadosti o prepočítanie výšky starobného dôchodku od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Rovnako tak nemôže prihliadnuť na námietky navrhovateľa týkajúcich požiadavky o odstránenie nespravodlivosti a nastolenia spravodlivosti tak ako to požadoval v svojom návrhu. Súd konštatuje, že v konaní nedošlo ani k porušeniu čl. 39 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého podrobnosti o práve na primerané hmotné zabezpečenie v starobe ustanovuje zákon (v danom prípade zákon o sociálnom poistení) a odporkyňa v súlade s jeho ustanoveniami správne vypočítala zvýšenie dôchodkovej dávky navrhovateľa.

Súd konštatuje, že navrhovateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že by voči ostatným poberateľom dávky, ktorá bola zvýšená roku 2016 sa postupovalo iným spôsobom ako v jeho prípade, a preto na námietku navrhovateľa, že sa jedná o diskrimináciu neprihliadol.

Vzhľadom na vyššie uvedené súd napadnuté rozhodnutie číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 3. decembra 2015 podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s § 250l ods. 2 O.s.o. Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, a preto mu súd trovy konania nepriznal a odporkyni trovy konania neprislúchajú. V danom prípade súd postupoval podľa ustanovenia § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, podľa ktorého konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajskom súde v Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach /§ 42 ods. 3/ uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. /§ 205 ods.1 O.s.p./