KSBA/5Sd/66/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Sd/66/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201006 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milota Tóthová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015201006.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa Z. I., K. V. XXX, C., Č. P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

rozhodol:

Súd konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Navrhovateľ svojím návrhom zo dňa 16.3.2015 žiadal preskúmať rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 18.2.2015, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 14. augusta 2014.

Písomným prehlásením zo dňa 15.1.2017 navrhovateľ vzal späť návrh v celom rozsahu.

Súd podľa § 250d ods. 3 v spojení s § 250h ods. 2 a § 250l ods. 2 O.s.p. konanie zastavil. O trovách konania súd rozhodol podľa § 246c a § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p.

V danom prípade súd postupoval podľa ustanovenia § 492 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z., podľa ktorého konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.