KSBA/5S/215/2016


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 24.1.2017

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/215/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201947 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016201947.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, so sídlom Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, IČO: 42 337 402, zastúpený: ius aegis, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, proti žalovanému v 1. rade: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v 2. Rade: Výskumná agentúra, so sídlom Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Správa o zistenej nezrovnalosti č. N21601380/S01 zo dňa 18.08.2016 a Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov č. 26210120039/Z04 zo dňa 18.08.2016, o odkladný účinok správnej žaloby, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave návrh žalobcu o odkladný účinok správnej žaloby zo dňa 24.10.2016 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného - Správa o zistenej nezrovnalosti č. N21601380/S01 zo dňa 18.08.2016 spolu so Žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov 26210120039/Z04 zo dňa 18.08.2016, týkajúcej projektu ITMS 26210120039 z a m i e t a.

odôvodnenie:

1. Žalobca sa žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 24.10.2016 domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného v 2.rade - Správa o zistenej nezrovnalosti č. N21601380/S01 zo dňa 18.08.2016 spolu so Žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov č. 26210120039/Z04 zo dňa 18.08.2016 a vrátenia veci žalovanému v 1. a 2. rade na ďalšie konanie a zároveň navrhol, aby súd vydal uznesenie o odklade hore uvedených rozhodnutí žalovaného v 2. rade až do právoplatnosti rozhodnutia súdu o žalobe žalobcu.

2. Dôvodom podania žiadosti o odkladný účinok správnej žaloby - Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov č. 26210120039/Z04 zo dňa 18.08.2016 je skutočnosť, že vykonaním korekcie nenávratného finančného príspevku vo výške 4.940,- eur a jeho nevrátením v stanovenej lehote hrozí žalobcovi závažná ujma spočívajúca v zaťažení rozpočtu žalobcu nepredvídateľnou položkou. Závažnosť ujmy žalobcu je zdôvodnená tým, že okrem tohto rozhodnutia boli žalobcovi doručené ešte ďalšie rozhodnutia v dôsledku čoho je žalobca povinný vrátiť 716.421,11 eur, čo predstavuje značnú položku, a to aj napriek nezákonným rozhodnutiam žalovaného v 2. rade.

3. Žalovaný v 1. rade vo vyjadrení zo dňa 19.12.2016 uvádza, že Správa a Žiadosť nie sú pre žalobcu záväzné. Správa maj informatívny charakter, neobsahuje autoritatívny výrok, Žiadosť má neobsahuje charakter dobrovoľnej výzvy, ide o predbežné a procesné opatrenie. Nesplnením povinnosti uloženej žalobcovi v Správe a Žiadosti sa nezmení postavenie žalobcu v žiadnom smere a žalovaný bez ďalších úkonov nemôže pristúpiť k vymáhaniu vrátenia NFP. Žiadosť ani Správa v konečnom dôsledku neohrozuje priamo práva a oprávnené záujmy žalobcu, pretože nejde o konečné „rozhodnutie“, tým rozhodnutím je až rozhodnutie podľa § 27a ods. 5 zákona o pomoci a podpore, ktoré je súdom preskúmateľné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ak sa bude nezrovnalosť riešiť prostredníctvom správneho konania. Zároveň navrhuje, aby súd zamietol návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku žaloby.

4. Žalovaný v 2.rade vo vyjadrení k žalobe zo dňa 22.12.2016 uviedol, že uvedené dokumenty v konečnom dôsledku neohrozujú práva a oprávnené záujmy žalobcu, pretože nejde o rozhodnutia, ktoré sú preskúmateľné súdom a nejde o konečné „rozhodnutie“, keďže takým je až rozhodnutie podľa § 27a ods. 3, 5, 7 zákona č. 528/2008 Z.z., ktoré je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Zároveň navrhuje, aby súd zamietol návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku žaloby.

5. Súd sa stotožnil s vyslovenými právnymi názormi oboch žalovaných.

6. Podľa § 184 SSP podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

7. Podľa § 185 SSP správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok: a/ ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s vereným záujmom, b/ ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie.

8. Podľa § 188 SSP ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

9. Súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením § 188 SSP zamietol návrh žalobcu, nakoľko neboli splnené a preukázané podmienky ust. § 185 písm. a/ SSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustné podľa § 439 ods. 2 písm. e/ SSP.