KSBA/5S/182/2013


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 22.4.2014

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/182/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201355 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dáša Filová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1013201355.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filovej, členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a JUDr. Viery Šebetovej, v právnej veci žalobcu: BL Development, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, zastúpený JUDr. Miroslav Hlivák LLM., advokát, AK Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. A/2013/1301/KIZ zo dňa 07.06.2013, takto

rozhodol:

Napadnuté rozhodnutie žalovaného č. A/2013/1301/KIZ zo dňa 07.06.2013 a Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 20.09.2012 č.j.: KV/SÚ/2872/2012/7703/VK zrušuje podľa ust. § 191 ods. 1 písm. g/ SSP a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi súd priznáva voči žalovanému nárok na plnú náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Konanie na orgánoch verejnej správy

Žalobca - stavebník zaslal na Stavebný úrad Mestská časť Bratislava - Karlova Ves žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „Novostavba bytového domu Matejková ulica, Dlhé Diely“ navrhovanej na parc. č. XXXX/X, XXXX/XX v k. ú. E. N.. Túto žiadosť stavebný úrad obdržal dňa 09.10.2006. Stavebník k podaniu pripojil projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, výpis z obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave zo dňa 03.07.2006, odboru ochrany ovzdušia zo dňa 01.07.2008, odboru ochrany prírody a krajiny zo dňa 20.06.2006, odboru odpadového hospodárstva zo dňa 06.07.2006, vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru zo dňa 22.06.2006, vyjadrenie OLO a.s. zo dňa 28.06.2006, vyjadrenie Magistrátu Hlavného mesta ako vlastníka pozemkov, v ktorých majú byť uložené inžinierske siete zo dňa 11.06.2007, vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu k realizácie predmetnej stavby zo dňa 19.10.2006, vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave zo dňa 15.01.2007, záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 16.10.2006, ktorým dalo súhlas s umiestnením stavby podľa projektovej dokumentácie zo dňa 07.06.2006, vyjadrenie ZSE a.s. zo dňa 30.04.2007, vyjadrenie Slovenského zväzu telesne postihnutých zo dňa 15.06.2006, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto zo dňa 30.06.2006, záväzné stanovisko Obvodného úradu Bratislava, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia zo dňa 06.07.2006, vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej a.s. zo dňa 06.10.2006, vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti zo dňa 26.06.2006, vyjadrenie Leteckého úradu Slovenskej republiky zo dňa 26.06.2006, vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu a.s. zo dňa 08.06.2006. Predložená projektová dokumentácia rieši umiestnenie polyfunkčného bytového domu, v ktorom má vzniknúť 19 bytových jednotiek. Navrhovaná stavba sa skladá z dvoch podzemných a štyroch nadzemných podlaží a jedného ustúpeného podlažia. Stavebný úrad obdržal dňa 23.03.2010 záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 43449/09-250468, v ktorom ako dotknutý orgán podľa § 142 ods. 2 stavebného zákona nesúhlasil s umiestnením navrhovanej stavby. Na základe toho stavebný úrad vyzval listom zo dňa 09.04.2010 navrhovateľa na doplnenie dokladov potrebných v územnom konaní, určil lehotu na doplnenie, poučil navrhovateľa o dôsledkoch nesplnenia výzvy a prerušil konanie rozhodnutím zo dňa 09.04.2010. Stavebník v určenej lehote nepredložil záväzné stanovisko dotknutej obce ako orgánu územného plánovania, v ktorom by bol vyjadril súhlas o umiestnení navrhovanej stavby a preto stavebný úrad konanie zastavil rozhodnutím zo dňa 29.07.2010 č. SÚ-2010/3631/1250-zast./KrV. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie navrhovateľ, o ktorom rozhodol Krajský stavebný úrad odvolaniu vyhovel a rozhodnutím č. A-2011/1202-DLD zo dňa 15.03.2011 zrušil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Dňa 17.12.2009 vydal magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy nesúhlasné záväzné stanovisko č. MAGS ORM 43449/09-250468, v ktorom orgán územného plánovania nesúhlasí s umiestnením navrhovanej stavby, nakoľko zistil rozpor z dôvodu, že projektová dokumentácia dokladuje bytový dom, ktorý má štyri nadzemné podlažia a piate nadzemné ustúpené podlažie, čo je v rozpore s kódom 102 malopodlažná zástavby obytného územia, podľa ktorého sú bytové domy na štyri nadzemné podlažia neprípustné. Dňa 03.03.2011 dostal stavebný úrad o navrhovateľa záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k uvedenej investičnej činnosti súhlasné stanovisko s umiestnením stavby podľa projektovej dokumentácie autorov P.. S. U. a Ing. B.. X. S. s dátumom spracovania 06/2010. Keďže stavebný úrad však nedisponoval touto projektovou dokumentáciou, ktorá bola od pôvodnej projektovej dokumentácie odlišná v počte podlažia a v počte bytov nemohol toto záväzné stanovisko považovať za dostatočný podklad pre posúdenie návrhu a následne vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby. Preto stavebný úrad rozhodnutím č. SÚ2011/2447/1250/KrV zo dňa 26.05.2011 zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie navrhovanej stavby. Proti tomuto rozhodnutiu podal stavebník odvolanie, o ktorom rozhodol správny orgán druhého stupňa, ktorý zrušil rozhodnutie stavebného úradu a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V zmysle zrušujúceho rozhodnutia č. A-2011/1986-DLD zo dňa 25.11.2011 stavebný úrad vyzval navrhovateľa listom zo dňa 18.04.2012, aby doplnil svoj návrh a určil mu lehotu na doplnenie. Lehota na doplnenie uplynula 16.07.2012 a navrhovateľ svoj návrh nedoplnil. Navrhovateľ zaslal stavebnému úradu list zo dňa 17.05.2012, z obsahu ktorého stavebný úrad vydedukoval, že navrhovateľ trvá na vydaní územného rozhodnutia na základe dokladov a vyjadrení predložených na stavebný úrad v rokoch 2006 až 2007, t.j. pôvodne podaného návrhu, preto rozhodnutím zo dňa 20.09.2012 č. KV/ SÚ/2872/2012/7703/VK zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Proti tomuto rozhodnutiu podal stavebník odvolanie, o ktorom rozhodol Obvodný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím zo dňa 07.06.2013 č. A/2013/1301/KIZ, ktorým zamietol odvolanie stavebníka a potvrdil správnosť rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 20.09.2012.

II. Žalobné dôvody

Včas podanou žalobou na tunajšom súde dňa 18.07.2013 sa žalobca domáhal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. A/2013/1301/KIZ zo dňa 07.06.2013, ktorým zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa č. KV/SÚ/2872/2012/7703/VK zo dňa 20.09.2012, ktorým zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby navrhovateľa BL Development s.r.o. Bratislava, názov stavby „H. bytového domu Z. ulica, M. M.“. Žalobca v žalobe uviedol, že podal na stavebnom úrade dňa 09.10.2006 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na Novostavbu bytového domu Z. ulica, M. M. na parc. č. XXXX/X a XXXX/XX v kat. úz. E. Ves v zmysle ust.§ 35 ods. 1 zák. č. 50/1996 Zb., ktorú postupne dopĺňal podaniami zo dňa 26.10.2006, 05.02.2007, 23.05.2007 a 11.06.2007, ktorých prílohou boli doklady a listinné dokumenty vyžadované podľa úst. § 63 ods. 3, 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Uvedené listinné dokumenty sú vymenované v žalobe na č. listu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z uvedených dokumentov, ktoré sú v žalobe vymenované a sú súčasťou spisu stavebného úradu jednoznačne vyplýva, že stavebný úrad disponoval aj disponuje od 27.10.2006 súhlasnými záväznými stanoviskami a najmä stanoviskom Hlavného mesta Slovenskej republiky k investičnej činnosti. Dňa 23.03.2010 bolo stavebnému úradu doručené nesúhlasne záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS ORM 43449/09-250468 zo dňa 17.12.2009, podľa ktorého Hlavné mesto SR ako dotknutý orgán nesúhlasí s umiestnením navrhovanej stavby. Dňa 09.04.2010 vyzval stavebný úrad žalobcu, aby v lehote 90 dní od doručenia výzvy predložil súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti a územné konanie prerušil. Následne stavebný úrad rozhodnutím č. SÚ-2010/3631/1250-zast./KrV zo dňa 29.07.2010 územné konanie zastavil. Žalobca v zákonnej lehote podal odvolanie voči uvedenému rozhodnutiu, o ktorom rozhodol žalovaný a odvolaniu žalobcu vyhovel rozhodnutím zo dňa 15.03.2011 č. A-2011/1202-DLD a napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil stavebnému úradu na nové konanie. Dňa 14.02.2011 Hlavné mesto SR Bratislava ako dotknutý orgán vydalo na základe žiadosti súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti MAGS ORM 48528/10-277733, v zmysle ktorého súhlasí s umiestnením stavby. Toto súhlasné stanovisko bolo doručené stavebnému úradu dňa 06.05.2011. Dňa 26.05.2011 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. SÚ2011/2447/1250/KrV, ktorým zamietol žiadosť žalobcu a svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že stavebný úrad obdržal dňa 06.05.2011 záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, v ktorom ako dotknutý orgán súhlasí s umiestnením navrhovanej stavby podľa projektovej dokumentácie autorov P.. S. U. a Ing. B.. X. S. s dátumom spracovania 06/2010. Stavebný úrad však nedisponuje takouto projektovou dokumentáciou, ktorá je od pôvodnej PD odlišná v počte podlaží a počte bytov, nie je možné toto záväzné stanovisko v tomto konaní považovať za dostatočný podklad pre posúdenie návrhu a následné vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby. Voči tomuto rozhodnutiu podal žalobca dňa 07.07.2011 odvolanie, na základe ktorého žalovaný rozhodol a vydal rozhodnutie dňa 25.11.2011 č. A-2011/1986-DL, ktorým zrušil prvostupňové rozhodnutie stavebného úradu pre porušenie zákona zo strany prvostupňového správneho orgánu a vec mu vrátil na nové konanie. Rozhodnutím stavebného úradu zo dňa 20.04.2012 vyzval stavebný úrad žalobcu na doplnenie žalobcovej žiadosti v zmysle úst. § 3 vyhlášky k stavebnému zákonu a zároveň stavebný úrad konanie v tejto veci prerušil. Žalobca listom zo dňa 16.05.2012 reagoval na výzvu stavebného úradu s tým, že trvá na vydaní územného rozhodnutia na základe dokladov a vyjadrení predložených na stavebný úrad v roku 2006 až 2007, t.j. pôvodne podaného návrhu. Správny orgán prvého stupňa dňa 20.09.2012 vydal rozhodnutie č. KV/SÚ/2872/2012/7703/VK, ktorým zamietol návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím č. A/2013/1301/KIS zo dňa 07.06.2013, ktorým zamietol rozhodnutie žalobcu a potvrdil rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa. Žalobca má za to, že k žiadosti boli zo strany žalobcu priložené všetky zákonom vyžadované doklady a preto nebol dôvod pre doručenie výzvy žalobcovi zo strany stavebného úradu zo dňa 18.04.2012. Žalobca má za to, že došlo k nedodržaniu zákonných lehôt zo strany stavebného úradu pri vydaní prvého rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby. Žalobca má za to, že žalovaný ako aj správny orgán prvého stupňa nedostatočne odôvodnili svoje rozhodnutia tak, ako to uvádza v § 47 ods. 3 správny poriadok, žalovaný sa nevysporiadal najmä vo svojom rozhodnutí v odôvodnení najmä s otázkami, či boli splnené všetky zákonné podmienky pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby zo strany žalobcu ku dňu 26.07.2007, opätovne nesprávnym úradným postupom stavebného úradu spočívajúci nerešpektovaní viacerých povinností stavebného úradu stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prieťahy v predmetnom územnom konaní na strane stavebného úradu spôsobené nedodržaním zákonných lehôt stavebným úradom pre rozhodnutie vo veci samej, záväznosť súhlasného záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy, absenciou zákonných náležitostí rozhodnutia stavebného úradu. Žalobca má za to, že odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho orgánu, nielenže neposkytuje skutkovú a právnu oporu výroku rozhodnutia odvolacieho orgánu, ale zároveň toto odôvodnenie spôsobuje rozhodnutie odvolacieho orgánu nepreskúmateľným. Tým, že odvolací orgán pri svojej odvolacej činnosti nepostupoval v súlade s ustanoveniami správneho poriadku žalobca má za to, že konaním odvolacieho orgánu smerujúceho k vydaniu rozhodnutia odvolacieho orgánu bol žalobca ukrátený na svojich právach a preto žiada, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného ako aj správneho orgánu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

III. Vyjadrenie žalovaného

Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené dňa 27.02.2014 uviedol, že námietky žalobcu uvedené v žalobe sú v podstate totožné s námietkami, ktoré boli uvedené v odvolaní prvostupňovému rozhodnutiu, sa odvolací orgán vysporiadal v odôvodnení svojho rozhodnutia zo dňa 07.06.2013 č. A/2013/1301/KIZ a na svojom stanovisku k námietkam a na svojom právnom názore, ktoré bolo uvedené v citovanom rozhodnutí trvá. Pokiaľ ide o podrobnosti poukazuje na odôvodnenie rozhodnutia. Žalovaný vo svojom rozhodnutí zo dňa 07.06.2013 skonštatoval, že návrh nebol až do vydania napadnutého prvostupňového rozhodnutia kompletne doplnený všetkými potrebnými dokladmi, prvostupňovému rozhodnutiu predchádzala dokázateľne doručená výzva na doplnenie podania, spolu s rozhodnutím o prerušení konania. Povinnosťou žalobcu bolo chýbajúce doklady doplniť v priebehu prvostupňového konania v stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že požadované doklady potrebné pre vydanie prvostupňového rozhodnutia neboli navrhovateľom v prvostupňovom konaní v predmetnej veci stavebnému úradu v stanovenej lehote ani ku dňu vydania prvostupňového odvolaniu napadnutého rozhodnutia doručené stavebný úrad rozhodol na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii. Z predloženého spisového materiálu bolo zrejmé, že žalobca o predĺženie lehoty na doplnenie chýbajúcich dokladov stavebný úrad ani nepožiadal. Navyše žalobca uviedol, že žiada, aby stavebný úrad vydal územné rozhodnutie v uvedenej veci na základe podkladov, obsahu a stavu spisového materiálu, ktorým disponoval aj v čase, kedy mal bez prieťahov podľa platných predpisov takéto rozhodnutie vydať. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad nemohol návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vecne vyhovieť. Podľa názoru odvolacieho orgánu zamietnutím návrhu nedošlo k neprimeraním následkom, nakoľko žalobca má opätovne možnosť podať návrh na vydanie územného rozhodnutia, ktoré bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v úst. § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Na základe uvedených skutočností žiada, aby súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.

IV. Právny názor súdu prvého stupňa

Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe a rozsudkom č.j. 5S 182/2013-85 zo dňa 22.04.2014 zrušil rozhodnutie žalovaného A/2013/1301/KIZ zo dňa 07.06.2013 ako aj rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zo dňa 20.09.2012 č. KV/SÚ/2872/2012/7703/BK podľa § 250j ods. 2 písm. d/ a vec mu vrátil na ďalšie rozhodnutie. Súd zrušil obe rozhodnutia z dôvodov, že mal zato, že boli splnené podmienky pre vydanie územného rozhodnutia a správny orgán mal o jeho žiadosti rozhodnúť. Stavebný úrad taktiež neoznámil v zmysle ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nenariadil ústne pojednávanie spojené s pravidla s miestnym zisťovaním. Žalovaný sa nevysporiadal s námietkami, ktoré žalobca uviedol vo svojom odvolaní a tým je rozhodnutie nepreskúmateľné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalovaný odvolanie, o ktorom rozhodol Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 2Sžo/67/2014 zo dňa 20.04.2016, ktorým zrušil rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 5S 182/2013-85 zo dňa 22.04.2014 a vec mu vrátil na ďalšie konanie s tým, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave nebol riadne odôvodnený a teda ani preskúmateľný. Ďalej vyslovil názor, že nevydanie rozhodnutia v lehote podľa § 49 Správneho poriadku a nedodržanie tejto lehoty za predpokladu zabezpečenia všetkých podkladov pre rozhodnutie nie je dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia správneho orgánu. Najvyšší súd vytkol Krajskému súdu SR, že v súdnom spise sa nenachádzal kompletný administratívny spis.

Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný na konanie vo veci (§ 10 SSP) na nariadenom pojednávaní opätovne preskúmal napadnuté rozhodnutia v rozsahu dôvodov uvedených v žalobe § 182 SSP ako aj v zmysle Uznesenia NR SR sp. zn. 2Sžo/67/2014 zo dňa 20.04.2016 a dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného ako aj orgánu verejnej správy prvého stupňa je potrebné zrušiť podľa ust. § 191 ods. 1 písm. g/ SSP a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. Súd danú vec rozhodoval podľa Správneho súdneho poriadku podľa prechodných ustanovení § 491 ods. 1 SSP ak nie je ďalej ustanovené inak platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti O.s.p. predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Podľa § 35 ods. 1 stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh účastník z podnetu stavebného úradu alebo iného úradu štátnej správy. Návrh doloží dokumentáciou ustanovenou predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4) a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona, ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s pravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely v konaní podľa tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Úlohou súdu bolo opätovne prejednať a preskúmať zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. A/2013/1301/ KIZ zo dňa 07.06.2013 ako aj rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves zo dňa 20.09.2012 a je v intenciách uznesenia NS SR sp. zn. 2Sžo/67/2014, ktorým je konajúci súd viazaný v zmysle ust. § 469 SSP.

Konajúci súd v danej veci z administratívneho spisu zistil, tak ako to už opísal pod bodom I tohto rozhodnutia, že návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „Novostavba bytového domu Matejková ulica Dlhé Diely“ žalobca - stavebník podal dňa 09.10.2006 aj s príslušnými prílohami, ktoré podľa stavebného zákona je nutné doložiť. Medzi týmito prílohami bola projektová dokumentácia na predmetnú stavbu spracovaná P.. Pavlom U. a Ing. B.. X. S. s dátumom spracovania 3/2006 a bolo doložené aj súhlasné záväzné stanovisko Magistrátu Hlavného mesta SR k investičnej činnosti zo dňa 16.10.2006. Od podania žiadosti žalobcu na vydanie územného rozhodnutia dňa 09.10.2006 do 3/2010, správny orgán prvého stupňa o tejto žiadosti nerozhodol. Konajúci súd je toho istého právneho názoru ako senát Najvyššieho súdu SR vyslovený v uznesení 2Sžo/67/2014, že prípadné nedodržanie lehoty na vydanie rozhodnutia v lehote podľa ust. § 49 Správneho poriadku nie je dôvodom na zrušenie napadnutého rozhodnutia. V prípade, ak je účastník správneho konania presvedčený, že z jeho strany neexistujú žiadne subjektívne prekážky a orgán verejnej správy má k dispozícii všetky potrebné podklady, pričom bez vážneho dôvodu vo veci nevydal rozhodnutie, mohol sa domáhať ochrany svojich práv cestou návrhu na konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle ust. § 250c nasl. O.s.p.

Konajúci súd opätovne vyzval výzvou zo dňa 22.09.2016 žalovaného na skompletizovanie administratívneho spisu. Žalovaný listom zo dňa 06.10.2016 oznámil, že spisy boli tunajšiemu súdu zaslané dňa 26.02.2014 a z odpovede je zrejmé, že ďalší spisový materiál sa u neho nenachádza. Súd vyzval aj Magistrát Hlavného mesta SR výzvou zo dňa 01.12.2016, aby predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú 6/2010, nakoľko podľa žalobcu by ju mohol mať k dispozícii. Emailom zo dňa 14.12.2016 Magistrát Hlavného mesta SR odpovedal, že hlavné mesto vydáva záväzné stanoviská ako podklad pre územné konanie. Tento proces nie je súčasťou územného konania, prebieha samostatne a dokumentácie predkladajú investori alebo ich splnomocnený zástupcovia pre účely vydania záväzného stanoviska. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby súd žiadal dokumentáciu na príslušnom stavebnom úrade. Projektovú dokumentáciu vypracovanú 6/2010 predložil žalobca. Táto bola založená do súdneho spisu s tým, že po právoplatnosti rozhodnutia sa vráti žalobcovi. Na výzvu súdu stavebný orgán ako správny orgán prvého stupňa Mestská časť Bratislava - Karlova Ves odpovedala listom zo dňa 05.01.2017, v ktorom uviedla, že celý administratívny spis postúpila Okresnému úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 18.02.2014 a žiaden iný spisový materiál sa u nej nenachádza. Konajúci súd zistil, že na Okresnom súde Bratislava I sa pod sp. zn. 15C 30/2011 prejednáva vec žalobcu BL Development s.r.o. a žalovaného Obvodný úrad Bratislava o náhradu škody, kde sa nachádza aj časť administratívneho spisu žalovaného. Súd si vyžiadal tieto časti administratívneho spisu k nahliadnutiu.

Súd podrobne preskúmal administratívny spis orgánu verejnej správy a zameral sa na stanoviská a to záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti Bytový dom na Matejkovej ulici na pozemku parc. č. XXXX/X,. XXXX/XX k. ú. E. N., kde bolo dané súhlasné stanovisko s umiestnením stavby a to dňa 16.10.2006. Druhé záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti Novostavba bytového domu Matejková ulica, parc. č. XXXX/X, XXXX/XX k. ú. E. N. C. bolo vydané dňa 17.12.2009 a bolo nesúhlasné. Tretie záväzné stanovisko Hlavného mesta SR k investičnej činnosti zo dňa 14.02.2011 bolo súhlasné. Toto stanovisko bolo vydané na základe prepracovanej projektovej dokumentácie s dátumom spracovania 6/2010. Spracovateľom bol P.. S. U., P.. B.. X. S.. Stavebný orgán po doručení v poradí tretieho záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k uvedenej investičnej činnosti zo dňa 14.02.2011, ktoré bolo súhlasné vyzval stavebníka žalobcu rozhodnutím č. KV/SÚ/1250/2012/14702/VK zo dňa 18.04.2012, aby doplnil svoj návrh v konaní o umiestnení stavby o novú projektovú dokumentáciu vypracovanú s dátumom 06/2010, na základe ktorej bolo vydané tretie stanovisko v danom prípade súhlasné magistrátom a to o projektovú dokumentáciu vypracovanú 06/2010, nakoľko sa táto u neho nenachádza. Žalobca - stavebník na predmetnú výzvu stavebného úradu reagoval listom zo dňa 16.05.2015, kde na str. 2 v poslednom odseku uviedol „naša spoločnosť zotrváva na svojom stanovisku, že stavebný úrad celú situáciu spôsobil svojimi vlastnými prieťahy sám. Vzhľadom na uvedené a v záujme predchádzania k ďalším škodám, stavebník touto cestou žiada stavebný úrad, aby urýchlene vydal územné rozhodnutie v uvedenej veci a to na základe podkladov, obsahu a stavu spisového materiálu, ktorým disponoval aj v čase, kedy mal bez prieťahov podľa platných právnych predpisov takéto rozhodnutie vydať“ koniec citácie.

Konajúci súd má za to, že táto odpoveď žalobcu je nejasná. Žalobca naznačil, že orgán verejnej správy má vydať rozhodnutie na základe podkladov, ktoré boli orgánu predložené od roku 2006 do 2009, ale aj na základe neskôr doložených stanovísk. Aj na ústnom pojednávaní sa žalobca vyjadril, že mal na mysli projektovú dokumentáciu, ktorá korešpondovala so súhlasným stanoviskom Hlavného mesta SR Bratislavy. Ak mal správny orgán pochybnosti a nebolo mu zrejme z odpovede žalobcu zo dňa 16.05.2015, podľa ktorej projektovej dokumentácie má vydať územné rozhodnutie mal žalobcu vyzvať na doplnenie jeho stanoviska. Krajský súd v Bratislave po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozhodnutia orgánov verejnej správy bolo potrebné zrušiť podľa ust. § 191 ods. 1 písm. g/ SSP, nakoľko došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej. Úlohou orgánov verejnej správy bude v ďalšom konaní jednoznačne zistiť, podľa ktorej projektovej dokumentácie chce stavebník pokračovať a túto predložiť stavebnému úradu, aby tento mohol vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 167 ods. 1 SSP a priznal žalobciv voči žalovanému plnú náhradu trov konania, nakoľko žalobca mal v konaní úspech.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení zákona č. 33/2011 Z.z.).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave. V kasačnej sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 57 SSP) uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaje, kedy bolo napadnuté rozhodnutie doručené sťažovateľovi, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (sťažnostné body) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

V konaní o kasačnej sťažnosti musí byť sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ v zmysle § 449 ods. 1 SSP zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Povinné zastúpenie advokátom v kasačnom konaní sa nevyžaduje, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jehozamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c/ a d/; c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.