KSBA/5S/181/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/181/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1416205981 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1416205981.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: C. K., bytom L. cesta XXX, XXX XX K., proti žalovanému: Mestská časť Bratislava - Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47, o nariadenie neodkladného opatrenia v zmysle § 167 ods. 1, 2 zákona č. 160/2015 Z.z., takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Podaním doručeným Okresnému súdu Bratislava IV sa žalobca domáhal vydania predbežného opatrenia na dočasné pozastavenie predaja nehnuteľného majetku - spoluvlastníckeho podielu 1 parcely E-KN parc. č. XXXX, k. ú. L. na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. XX/XXXX/VII.

2. Uznesením Okresného súdu Bratislava IV č.k. 10C/141/2016-21 zo dňa 04.08.2016 bol návrh žalobcu zo dňa 28.06.2016 postúpený na Krajský súd v Bratislave na prejednanie a rozhodnutie veci z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti.

3. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5S/181/2016-27 zo dňa 03.11.2016 bol žalobca vyzvaný v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia na doplnenie jeho žaloby zo dňa 28.06.2016 pre jej nezrozumiteľnosť, zmätočnosť a nespĺňanie náležitostí správnej žaloby. Zároveň bol žalobca poučený, že v prípade ak v stanovenej lehote určenej správnym súdom podanie nedoplní alebo neopraví, správny súd podanie odmietne uznesením; to neplatí, ak pre uvedený nedostatok možno v konaní pokračovať (§ 59 ods. 3 SSP).

4. Podaním doručeným správnemu súdu dňa 06.12.2016 žalobca zobral žalobu späť, pretože uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 83/2016/VII bolo zastupiteľstvom na mimoriadnom zasadnutí zrušené.

5. Podľa § 63 SSP, žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť sčasti, správny súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne správny súd v rozhodnutí vo veci samej.

6. Podľa § 99 písm. a) SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca vzal žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol. 7. Nakoľko žalobca vzal späť žalobu pred rozhodnutím veci, správny súd v súlade s § 99 písm. a) SSP konanie zastavil.

8. O náhrade trov konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. b) tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko konanie bolo zastavené.

9. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.).

Poučenie:

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave.

V kasačnej sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 57 S.s.p.) uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy bolo napadnuté rozhodnutie doručené sťažovateľovi, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 S.s.p. sa podáva (sťažnostné body) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

V konaní o kasačnej sťažnosti musí byť sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ v zmysle § 449 ods. 1 S.s.p. zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Povinné zastúpenie advokátom v kasačnom konaní sa nevyžaduje, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.