KSBA/5S/160/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/160/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201271 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dáša Filová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1014201271.3Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Solár Housing s. r. o., Utekáč 885, 985 06 Utekáč, IČO: 45 652 333, zastúpený: Mgr. Karol Haťapka, advokát, Drieňová 34, 821 02 Bratislava, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXX/X/XXXXXX/XXXX/XXX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

rozhodol:

Súd konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

Žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa XX.XX.XXXX sa žalobca domáhal postupom podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. XXXXXXX/X/XXXXXX/ XXXX/XXX zo dňa XX.XX.XXXX. T. rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie S. úradu H. č. XXXXXXX/ X/XXXXXXX/XXXX/Fri zo dňa XX.XX.XXXX, ktorým vyrubil za zdaňovacie obdobie október XXXX rozdiel dane z pridanej hodnoty v sume XXX.XXX,XX eur, nepriznal nadmerný odpočet v sume XX.XXX,XX eur a vyrubil vlastnú daňovú povinnosť za október XXXX v sume XX.XXX,XX eur.

F. správny orgán sa k žalobe žalobcu vyjadril písomne v podaní doručenom súdu dňa XX.XX.XXXX.

V priebehu konania súd z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu H. H., oddiel: G., vložka číslo: XXXXX/S zistil, že žalobca - obchodná spoločnosť G. R. s. r. o., O. XXX, XXX XX O., V.: XX XXX XXX, bola dňom XX.XX.XXXX ex offo vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu.

Právny zástupca žalobcu doručil súdu dňa XX.XX.XXXX S. o postúpení práv a povinností zo dňa XX.XX.XXXX, v zmysle ktorej spoločnosť G. R. s. r. o., O. XXX, XXX XX O., V.: XX XXX XXX ako postupca postúpila spoločnosti I. SK, s. r. o., C. XX, XXX XX H., V.: XX XXX XXX ako postupníkovi všetky práva a povinnosti postupcu-žalobcu v súdnom konaní vedenom na Y. súde v H. pod sp. zn. 5S XXX/XXXX vo veci žaloby proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu: Q. riaditeľstva G. republiky podľa § 247 a nasl. O.s.p. v súvislosti s rozhodnutím S. úradu H. č. XXXXXXX/X/XXXXXXX/XXXX/Fri zo dňa XX.XX.XXXX a rozhodnutím Q. riaditeľstva G. republiky č. XXXXXXX/X/XXXXXX/XXXX/XXX zo dňa XX.XX.XXXX. C. dohoda nadobudla platnosť i účinnosť dňa XX.XX.XXXX.

Podľa § 247 ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

Podľa § 250 ods. 2 O.s.p. žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.

Podľa § 250d ods. 3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Súd v každej konkrétnej veci v intenciách citovaných ustanovení posudzuje, či žalobca spĺňa zákonom stanovené podmienky procesnej aktívnej legitimácie na podanie žaloby v správnom súdnictve.

K prevodu práv a povinností spoločnosti Solár R. s. r. o., O. XXX, XXX XX O., V.: XX XXX XXX vo veci žaloby proti Q. riaditeľstvu G. republiky o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Q. riaditeľstva G. republiky č. XXXXXXX/X/XXXXXX/XXXX/XXX zo dňa XX.XX.XXXX a rozhodnutia S. úradu H. č. XXXXXXX/X/XXXXXXX/XXXX/Fri zo dňa XX.XX.XXXX na spoločnosť I. SK, s. r. o., C. XX, XXX XX H., V.: XX XXX XXX došlo s účinnosťou k XX.XX.XXXX. F. G. R., s.r.o. podal žalobu na poštovú prepravu dňa XX.XX.XXXX a na tunajší súd bola doručená dňa XX.XX.XXXX. Z uvedeného vyplýva, že žalobu podala neoprávnená osoba. Vzhľadom na túto skutočnosť súd konanie v súlade s ustanovením § 250d ods. X O.s.p. zastavil.

O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § X46 ods. 1 písm. c) O.s.p. s použitím ustanovenia § 246c O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko konanie vo veci bolo zastavené a žalovaný si neuplatnil právo na náhradu trov konania.

U. rozhodnutie senát Y. súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov X:X.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.