KSBA/5S/133/2013


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 10.3.2015

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/133/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200925 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1013200925.4ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Šebestovej a členiek senátu JUDr. Dáši Filovej a JUDr. Andrey Kriškovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. A. D., LL.M, X. XXX, zastúpený: Kraus & Partners, s.r.o., Jasovská 23, P.O. Box 64, 850 07 Bratislava , proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100302/1/131605/2013/5131-r zo dňa 20.03.2013, takto

rozhodol:

Žaloba sa z a m i e t a.

Žalobcovi súd nárok na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

odôvodnenie:

I.

1/ Dňa 14.11.2012 vydal Daňový úrad Bratislava daňovú exekučnú výzvu č. 9101501/5/3353926/2012/ Bh v zmysle § 91 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnené niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) voči daňovému dlžníkovi: JUDr. Miloslava Kraus, 900 41 Rovinka 512, r.č. 460904050, DIČ 1020294605, IČO 30788358, IČ DPH SK 1020294605, ktorou oznámil daňovému dlžníkovi, že na základe exekučného titulu, ktorým je vykonateľný výkaz nedoplatkov Daňového úradu Bratislava č. 9112301/5/2648629/2012 zostavený správcom dane z evidencie daní daňového dlžníka ku dňu 21.09.2012 vo výške 14 468,81 eur, začal v zmysle § 90 ods. 1 daňového poriadku dňa 09.11.2012 daňové exekučné konanie vydaním rozhodnutia č. 9101501/5/3294992/2012/ BH zo dňa 09.11.2012 na vymoženie daňového nedoplatku vo výške 14 468,81 eur. Správca dane v zmysle § 91 ods. 2 písm. f/ daňového poriadku vyzýva daňového dlžníka, aby v lehote 8 dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy zaplatil daňový nedoplatok vo výške 14 468,81 eur na účet Daňového úradu Bratislava. Daňový dlžník obdržal daňovú exekučnú výzvu dňa 30.11.2012.

2/ Dňa 07.12.2012 bolo doručené správcovi dane odvolanie proti uvedenej daňovej exekučnej výzve. Žalovaný rozhodnutím zo dňa 20.03.2013, č: 1100302/1/131605/2013/5131-r potvrdil daňovú exekučnú výzvu Daňového úradu Bratislava číslo 9101501/5/3353926/2012/BH zo dňa 14.11.2012. II. 3/ Rozsudkom Krajského súdu Bratislava č. k. 5S 133/2013-49 zo dňa 10.03.205 bola žaloba žalobcu zo dňa 03.05.2013 zamietnutá. Dňa 23.04.2015 podal žalobca proti uvedenému rozsudku krajského súdu odvolanie, o ktorom rozhodol Najvyšší súd SR uznesením sp. zn. 1Sžf/74/2015zo dňa 28.03.2017 tak, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.03.205 č. k. 5S 133/2013-49 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, pretože nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav. III. 4/ Žalobou doručenou súdu dňa 09.05.2013 sa žalobca domáhal, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia žalovaného č. 1100302/1/131605/2013/5131-r zo dňa 20.03.2013 ako aj rozhodnutie č. I/222/6071-35017/2008/991266-r zo dňa 10.06.2008. Žalobca uvádza, že rozhodnutie žalovaného ako aj konanie, ktorému predchádzalo nie je v súlade so zákonom, boli v ňom porušené práva žalobcu a nebol dostatočne zistený skutkový stav.

5/ Dňa 30.11.2012 bola žalobcovi doručená daňová exekučná výzva č. 9101501/5/3353926/2012/ BH zo dňa 14.11.2012, ktorou oznámil žalobcovi správca dane, že na základe exekučného titulu, ktorý je vykonateľný, začalo dňa 09.11.2012 daňové exekučné konanie vydaním rozhodnutia č. 9101501/5/329499/2012-BH zo dňa 09.11.2012, ktoré ale žalobcovi nebolo doručené, na vymoženie daňového nedoplatku vo výške 14.468,81 eur. Proti tejto výzve žalobca podal odvolanie, ktoré bolo rozhodnutím žalovaného zo dňa 20.03.2013 zamietnuté a rozhodnutie správcu dane bolo potvrdené.

6/ Žalovaný ako aj správca dane nedostatočne zistil, resp. nesprávne vyhodnotil skutkový stav ako aj nesprávne právne vec posúdil, pretože jednotlivé zisťovania a následné dôkazy vo veci boli vykonané účelovo, na základe subjektívnej úvahy v neprospech žalobcu a dôkazy, ktoré žalobca predkladal neboli vôbec akceptované.

7/ Správca dane dodatočnú daňovú povinnosť odôvodnil predajom nehnuteľnosti v Michaly nad Žitavou, ktorý sa ale fakticky neuskutočnil. Daňový subjekt sa stal poškodený sofistikovaným konaním údajnými kupujúcim Ing. O. S. a I. S.. S. dane vykonal u žalobcu daňovú kontrolu, ktorej predmetom bola daň z príjmu za rok 2005. Kontrola bola vykonávaná v priebehu rokov 2006 - 2008.

8/ Pri výkone daňovej kontroly správca dane nevykonal dokazovanie tak, ako mu to ukladá ustanovenie § 29 zákona o správe daní. Návrhy žalobcu neboli zo strany správcu dane akceptované. Na tieto skutočnosti žalobca poukázal v námietkach, ale namietané vady neboli odstránené.

9/ Žalobca poukázal na rozsudok Okresného súdu Nové Zámky, sp. zn. 9C 23/07, kde v prvostupňovom konaní bolo vykonané rozsiahle dokazovanie, pri ktorom bolo preukázané, že k doplatku kúpnej ceny nedošlo a kúpna zmluva je neplatná. V rozsudku Okresného súdu Bratislava III, sp. zn. 11C/64/2007 zo dňa 10.07.2012 , kde v odôvodnení je tiež uvedené, že Ing. S. vyfabuloval zmluvu o pôžičke v sume XX,XXX.XXX,- Sk a potvrdenie o prevzatí 5,000.000,- Sk na zastavenie trestného stíhania Ing. S. v Košiciach. Finančné prostriedky mal údajne prevziať JUDr. D..

10/ Žalobca listom zo dňa 25.11.2011 navrhol preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania č. 609/230/4301/2008 a rozhodnutie žalovaného č. I/222/6071-35017/2008/991266-r, ale do dnešného dňa žalovaný nerozhodol. Žalovaný ignoroval všetky dôkazy predložené žalobcom, aj zmluvu o predaji podniku zo dňa 09.08.2011, ktorým bol odpredaný podnik JUDr. A. D., LL.M, advokát, O. XX, Bratislava spoločnosti Kraus & Partners, s.r.o., Jasovská 23 Bratislava, ktorý sa stal v súlade s platnou legislatívou právnym nástupcom predanej firmy. Uvedenú právnu skutočnosť žalovaný nerešpektuje. Žalobca s poukazom na znenie ust. § 2 ods. 1 a 6, § 15 ods. 1 a 5 písm. c/, § 29 ods. 1, 2, 4, 6 zákona o správe daní žiadal, aby súd zrušil obe rozhodnutia správnych orgánov.

11/ Žalobca má za to, že rozhodnutie žalovaného, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo nie je v súlade so zákonom, boli v ňom porušené práva žalobcu, nebol dostatočne zistený skutkový stav veci. IV. 12/ Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uvádza, že správca dane rozhodnutím č. 609/2304/4301/2008 zo dňa 31.01.2008 vyrubil daňovému subjektu rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2005 v sume 14.468,81 eur. Správca dane v odôvodnení rozhodnutia okrem iného uviedol, že „ z protokolu o daňovej kontrole vyplýva, že daňový subjekt v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie roku 2005 priznal daň vo výške 3.735,- Sk, čo predstavuje o 435.955,- Sk menej ako zistil správca dane daňovou kontrolou.... daňový subjekt mal v roku 2005 príjem vo výške 3.200.000,- Sk z predaja nehnuteľnosti - Kaštieľa v Michaly nad Žitavou a tento príjem nezahrnul do daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2005, ani z tohto príjmu neodviedol daň“. 13/ Proti dodatočnému platobnému výmeru č. 609/230/4301/2008 zo dňa 31.01.2008 podal žalobca odvolanie. Žalovaný rozhodnutím č. I/222/6071-35017/2008/991266-r zo dňa 10.06.2008 potvrdil odvolaním napadnutý dodatočný platobný výmer.

14/ Žalobca podal na súd žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/6071-35017/2008/991266-r zo dňa 10.06.2008. Najvyšší súd SR rozsudkom sp. zn. 2Sžf/39/2010 zo dňa 21.09.2011 potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 3S/114/2008-62 zo dňa 30.03.2010 v spojení s opravným uznesením krajského súdu č. k. 3S 114/2008-87 zo dňa 16.08.2010, ktorým bol žalobný návrh žalobcu zamietnutý.

15/ Žalovaný začal daňové exekučné konanie na podklade exekučného titulu - vykonateľného výkazu daňových nedoplatkov č. 9112301/5/2648629/2012 zo dňa 21.09.2012. Podkladom pre zostavenie výkazu daňových nedoplatkov ako exekučného titulu bol žalobou napadnutý dodatočný platobný výmer správcu dane č. 609/230/4301/2008 zo dňa 31.01.2008, ktorého platnosť bola potvrdená rozhodnutím zo dňa 10.06.2008.

16/ Žalovaný vydal podľa § 91 ods. 1 daňového poriadku daňovú exekučnú výzvu č. 9112301/5/3353926/2012/BH zo dňa 14.11.2012, ktorou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 písm. f/ daňového poriadku vyzval daňového dlžníka, aby v lehote do 8 dní odo dňa doručenia exekučnej výzvy zaplatil daňový nedoplatok vo výške 14.468,81 eur. Žalovaný ako aj správca dane postupovali v súlade so zákonom, po právnej stránke vec posúdili správne na základe uvedeného skutkového a právneho stavu preto navrhol súdu, aby žalobu žalobcu zamietol.

V. 17/ Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a miestne príslušný podľa § 491 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len SSP) v spojení s § 9 ods. 1 SSP a § 246 ods. 1, § 246a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 30.6.2016 rozhodol na pojednávaní dňa 26.4.2017 v prítomnosti právneho zástupcu žalobcu a poverenej zástupkyne žalovaného rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil.

18/ Podľa § 6 ods. 1 SSP správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia súd skúma, či žalobou napadnuté rozhodnutie je v súlade s právnym poriadkom SR, najmä s hmotnými a procesnými administratívnymi predpismi.

19/ V intenciách § 6 ods. 1 SSP súd preskúmava aj administratívne konanie, ktorým sa v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ SSP rozumie postup orgánu verejnej správy v rámci výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a normatívnych správnych aktov. V zákonom predpísanom postupe je správny orgán oprávnený a súčasne aj povinný vykonať úkony v priebehu administratívneho konania a ukončiť ho vydaním rozhodnutia, ktoré má zákonom predpísané náležitosti.

20/ Súd z pripojeného administratívneho spisu žalovaného a správcu dane zistil, že rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžf/39/2010 zo dňa 21.09.2011 bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 3S 114/2008-62 zo dňa 30.03.2010 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3S 114/200/-87 zo dňa 16.08.2010. Napadnutým rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zamietol žalobný návrh žalobcu, ktorým sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/222/6071-35017/2008/991266-r zo dňa 10.06.2008, ktorým žalovaný v odvolacom konaní zamietol odvolanie žalovaného a potvrdil dodatočný platobný výmer správcu dane zo dňa 31.01.2008 č. 609/230/43012008, ktorým správca dane žalobcovi vyrubil rozdiel dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2005 v sume 435.955,- Sk. Správca dane v priebehu daňovej kontroly zistil, že žalobca nepriznal príjem z predaja nehnuteľnosti kaštieľa sup. č. XX nachádzajúci sa na parcele č. XXX/X o výmere 9676 m2, zapísaný na LV č. XXX, kat. ú. A., obec A.u, okres Nové Zámky; pozemok, parc. č. XXX/X o výmere 9676 m2, zastavané plochy a nádvoria zapísané na LV číslo XXX, kat. ú. Michal nad Žitavou, obec Michal nad Žitavou, okres Nové Zámky, ktorej vklad bol povolený Správou katastra Nové Zámky dňa 10.10.2005 pod číslom V XXXX/XX. 21/ Správca dane vykonal u žalobcu kontrolu dane z príjmov fyzickej osoby a to za zdaňovacie obdobie rok 2005. Na základe vykonanej daňovej kontroly bol zistený rozdiel na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2005 v sume 435.955,- Sk. V administratívnom spise sú založené dôkazy: dodatočný platobný výmer zo dňa 31.01.2005 a rozhodnutie žalovaného zo dňa 10.06.2008, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie správcu dane zo dňa 31.01.2008.

22/ Správca dane zostavil ku dňu 21.09.2012 z údajov evidencie daní výkaz daňových nedoplatkov u daňového dlžníka - JUDr. Miloslav Kraus. Dňa 12.04.2013 vydal správca dane daňový exekučný príkaz, ktorým podľa § 92 ods. 1 a § 108 daňového poriadku nariadil daňovú exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu žalobcu na vymoženie daňového nedoplatku vo výške 14.468,81 eur. Dňa 30.11.2012 bola žalobcovi doručená daňová exekučná výzva č. 9101501/5/3353926/2012/BH zo dňa 14.11.2012, ktorou správca dane žalobcovi oznámil, že na základe exekučného titulu, ktorým je vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov Daňového úradu Bratislava č. 9112301/5/26486629/2012 zostavený správcom dane z evidencii daní daňového dlžníka ku dňu 21.09.2012 vo výške 14.468,81 eur začal v zmysle § 90 ods. 1 daňového poriadku dňa 09.11.2012 daňové exekučné konanie vydaním rozhodnutia č. 9101501/5/3294992/2012/BH zo dňa 09.11.2012 na vymoženie daňového nedoplatku vo výške 14.468,81 eur. Dňa 09.11.2012 vydal správca dane rozhodnutie č. 9101501/5/3294992/2012/BH podľa § 90 ods. 1 daňového poriadku, ktorým začal daňové exekučné konanie vo veci vymáhania daňového nedoplatku vo výške 14.468,81 eur od daňového dlžníka. Proti daňovej exekučnej výzve zo dňa 14.11.2012 podal žalobca odvolanie. Dňa 10.01.2013 bola žalobcovi doručená Výzva na doplnenie podania od správcu dane, na ktorú reagoval žalobca podaním doručeným správcovi dane dňa 16.01.2013. Rozhodnutím žalovaného zo dňa 20.03.2013 bolo odvolanie žalobcu zamietnuté a daňová exekučná výzva bola potvrdená.

23/ Podľa § 88 ods. 1 daňového poriadku, daňovým exekučným konaním je konanie, v ktorom správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok, iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky podľa § 149.

24/ Podľa 89 ods. 1 písm. b/ daňového poriadku, exekučným titulom ke vykonateľný výkaz daňových nedoplatkov.

25/ Podľa § 90 ods. 1 daňového poriadku, daňové exekučné konanie začína správca dane na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania. Dňom vydania rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania správcom dane je toto rozhodnutie právoplatné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky.

26/ Podľa § 90 ods. 3 daňového poriadku, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa nedoručuje dlžníkovi ani jeho ručiteľovi.

27/ Podľa § 91 ods. 1 daňového poriadku, správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania osobám uvedeným v § 90 ods. 2 písm. f/.

28/ Podľa § 91 ods. 5 daňového poriadku, do 15 dní odo dňa doručenia daňovej exekučnej výzvy môže daňový dlžník podať u správcu dane odvolanie, ak a/ nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného daňového nedoplatku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, b/ sú iné dôvody, pre ktoré je daňová exekúcia neprípustná.

29/ Súd dospel k záveru, že daňová exekučná výzva podlieha v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti. Jej zákonnosť možno preskúmať iba v rozsahu dôvodov podľa § 91ods. 5 písm. a/ a b/ daňového poriadku, pričom podľa názoru súdu ide o také okolnosti, ktoré nastali po nadobudnutí právoplatnosti exekučného titulu. Opačný výklad by viedol k duplicitnej možnosti súdneho prieskumu zákonnosti exekučného titulu i v štádiu exekučného konania, čo je v rozpore s princípom subsidiarity, ktorý pri prechode do ďalšej úrovne právnej ochrany ( § 177 a nasl. SSP), počíta s vyčerpaným právneho prostriedku nápravy v predchádzajúcom štádiu. Daňová exekučná výzva podlieha iba v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti, a preto jej zákonnosť možno preskúmať iba v rozsahu dôvodov uvedených v ustanovení § 91 ods. 5 písm. a/ a b/ daňového poriadku, pričom musí ísť o také okolnosti, ktoré nastali po nadobudnutí právoplatnosti exekučného titulu, pretože opačný výklad by podľa názoru súdu viedol k duplicitnej možnosti súdneho prieskumu.

30/ Podľa § 3 ods. 1 daňového poriadku, pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

31/ Podľa § 3 ods. 3 daňového poriadku, správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo.

32/ Podľa § 3 ods. 6 daňového poriadku, pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie alebo vyplatenie dane.

33/ Súd konštatuje, že žalobca nepredložil správcovi dane dôkazy, ktoré by správca dane mohol neakceptovať. Žalobca predložil správcovi dane rozsudok Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 9C 23/2007 zo dňa 16.03.2011, ktorým bola určené, že kúpna zmluva uzavretá dňa 18.04.2005 medzi žalobcom ako predávajúcim a Ing. Bc. Jánom Sarkocym a Beátou Sarkocy ako kupujúcimi, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti, kaštieľ so súp. č. 67, nachádzajúci sa na parc. č. 119/1 o výmere 9676 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 882, pozemok, par. č. 119/1 o výmere 9676m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 882, kaz ú. Michal nad Žitavou, obec Michal nad Žitavou, okres Nové Zámky, ktoré vydal Katastrálny úrad v Nitre, Správa katastra Nové Zámky pre kat. územie a obec Michal nad Žitavou a ktorej vklad bol povolený Správou katastra Nové Zámky dňa 10.10.2005 pod č. V 5293/05, je neplatná. Tento dôkaz predložil žalobca ako súčasť žaloby, avšak je potrebné uviesť, že rozsudok nebol opatrený doložkou právoplatnosti, preto naň nemohol ani súd ani žalovaný prihliadať. Doložkou právoplatnosti nie je opatrený ani rozsudok Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 11C/64/2007zo dňa 10.07.2012.

34/ Súd uvádza, že žalobca nedoložil správcovi dane a tiež ani súdu zmluvu o predaji podniku zo dňa 09.08.2011, ktorú nedoložil ani v odvolacom konaní proti rozsudku krajského súdu zo dňa 10.03.2015.

35/ K námietke žalobcu uvedenej v žalobe, že mu nebolo doručené rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania súd uvádza, že podľa § 90 ods. 3 daňového poriadku sa toto rozhodnutie nedoručuje daňovému dlžníkovi, preto správca dane a žalovaný procesne nepochybil a neporušil právo žalobcu.

36/ Daňové exekučné konanie je vykonávacím konaním, v ktorom sa vymáha daňový nedoplatok, resp. iné peňažné plnenie uložené rozhodnutím v daňovom konaní. Rozhodnutiami preskúmateľnými podľa tretej časti prvej hlavy SSP O.s.p. sú rozhodnutia vydané v daňovom konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov. Jednotlivé úkony správcu dane v štádiu daňového exekučného konania v zásade nie je možné kvalifikovať ako rozhodnutia v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ SSP, pretože tieto úkony smerujú k vykonaniu právoplatného exekučného titulu, ktorý zakladá povinnosť daňovému subjektu zaplatiť vyrubenú sumu. Súd konštatuje, že daňová exekučná výzva podlieha iba v obmedzenom rozsahu súdnemu prieskumu zákonnosti, a preto jej zákonnosť možno preskúmať iba v rozsahu dôvodov uvedených v ust. § 91 ods. 5 písm. a/ a b/ daňového poriadku, pričom musí ísť o také okolnosti, ktoré nastali po nadobudnutí právoplatnosti exekučného titulu. Súd k návrhu na preskúmanie rozhodnutia zo dňa 10.06.2008 (ktoré je uvedené iba vo výroku žaloby) uviedol, že žalobca spochybňuje v žalobe svoju daňovú povinnosť napriek tomu, že o jeho daňovej povinnosti bolo právoplatne skončené daňové konanie, hoci napadnuté rozhodnutie sa týka daňového exekučného konania

37/ Nakoľko nie sú splnené podmienky uvedené v ust. § 91 ods. 5 písm. a/ a b/ daňového poriadku, súd žalobu žalobcu zamietol podľa § 190 SSP, pretože dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná.

38/ O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 167 SSP tak, že neúspešnému žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. 39/ Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 139 ods. 4 SSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať kasačnú sťažnosť v lehote 30 dní od jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave.

V kasačnej sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 57 SSP) uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy bolo napadnuté rozhodnutie doručené sťažovateľovi, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (sťažnostné body) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

V konaní o kasačnej sťažnosti musí byť sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ v zmysle § 449 ods. 1 SSP zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Povinné zastúpenie advokátom v kasačnom konaní sa nevyžaduje, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.