KSBA/5CoD/8/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5CoD/8/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1212221830 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1212221830.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej vo veci navrhovateľa: M. W. N., P.. D.. G.., I.: XX XXX XXX, P. P.: L. XX, Q., osoby ktorá podľa listiny bola povinná plniť: I.. U. D., M.. XX. XX. XXXX, A. Q.: Y. XXX/X, U., o umorenie akcií vydaných emitentom spoločnosťou U. B., J.. P.., I.: XX XXX XXX, so sídlom: D. XX, B., na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II, č. k.: 40UL/2/2012-97 zo dňa 30. 07. 2015, takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie zastavil. Žiadnej zo strán sporu právo na náhradu trov konania nepriznal.

2. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil tým, že navrhovateľ sa návrhom zo dňa 21. 08. 2012 domáhal umorenia kmeňových akcii Q. XXXXXX - XXXXXXX vydaných spoločnosťou U. B., J.. P.., dňa 27. 09. 2006 v Bratislave ako emitentom, v menovitej hodnote jednej akcie 33.192,92 eur.

3. Uznesením č. k.: 40UL/2/2012-89 zo dňa 13. 06. 2014 súd podľa § 185m ods. 2 O. s. p. vyzval toho, kto má predmetnú listinu, aby sa do jedného roka prihlásil a predložil túto listinu, alebo podal námietky. V uznesení súd navrhovateľa poučil o tom, že do jedného mesiaca do uplynutia jednoročnej lehoty je potrebné podať ďalší návrh na umorenie listiny a v prípade, že tento návrh nebude podaný, bude konanie o umorenie predmetnej listiny zastavené.

4. Uznesenie č. k.: 40UL/2/2012-89 zo dňa 13. 06. 2014 bolo na úradnej tabuli súdu vyvesené dňa 19. 06. 2014. Tým začala plynúť jednoročná lehota, ktorá uplynula dňa 19. 06. 2014. Ďalší návrh na umorenie listiny mal navrhovateľ podať do jedného mesiaca, teda do 19. 07. 2015 (vrátane).

5. Vzhľadom k tomu, že ďalší návrh na umorenie listiny nebol súdu doručený napriek tomu, že navrhovateľ bol v uznesení č. k. 40UL/2/2012-89 na túto skutočnosť upozornený, súd konanie zastavil podľa § 185r ods. 2 O. s. p.

6. Proti predmetnému rozhodnutiu podal odvolanie navrhovateľ, ktorý žiada odvolací súd, aby napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Odvolateľ poukazuje v rámci svojho odvolania na § 185m ods. 1 O. s. p. s tým, že ak súd prvej inštancie návrh navrhovateľa nezamietol, tak by mal prihliadnuť na podanie ďalšieho návrhu zo strany žalobcu, ktorý tvorí prílohu odvolania. 7. Odvolací súd, viazaný rozsahom (§ 379 C. s. p.) a odvolacími dôvodmi odvolania (§ 380 ods. 1 C. s. p.), preskúmal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania, (§ 385 ods. 1 C. s. p.) a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa nie je opodstatnené.

8. Vzhľadom na skutočnosť, že odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje i s odôvodnením napadnutého uznesenia súdu prvej inštancie, obmedzil odvolací súd odôvodnenie potvrdzujúceho rozhodnutia na konštatovanie správnosti dôvodov uvedených súdom prvej inštancie v zmysle ust. § 387 ods. 2 C. s. p.

9. Podľa § 185i ods. 1 O. s. p., umoriť možno stratenú alebo zničenú listinu, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva.

10. Podľa § 185 ods. 1, 2 O. s. p. ak súd zistí, že listina, ktorej umorenie bolo navrhnuté, nebola vystavená alebo že nie je stratená ani zničená, návrh zamietne. Inak súd vydá rozhodnutie obsahujúce výzvu, aby sa ten, kto má listinu, prihlásil do jedného roka od vydania uznesenia na súde, ktorý uznesenie vydal, a podľa možností predložil listinu alebo aby podal proti návrhu námietky. Toto uznesenie sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.

11. Podľa § 185r ods. 1, 2 O. s. p. ak uplynula lehota podľa § 185m ods. 2 alebo 3 a ak nedôjde k zamietnutiu návrhu, vyhlási súd na ďalší návrh listinu za umorenú. Ak ďalší návrh podľa odseku 1 nie je podaný do jedného mesiaca od uplynutia lehoty uvedenej v § 185m ods. 2 alebo 3, súd konanie zastaví. Na tento následok treba navrhovateľa upozorniť v uznesení podľa § 185m ods. 2 alebo 3.

12. Odvolací súd po oboznámení sa so spisom súdu prvej inštancie má za preukázané, že návrhom, sa navrhovateľ zo dňa 21. 08. 2012 domáhal umorenia kmeňových akcii B 000001 - 0000026 vydaných spoločnosťou U. B., J.. P.., dňa 27. 09. 2006 v Bratislave ako emitentom, v menovitej hodnote jednej akcie 33.192,92 eur.

13. Súd na základe predmetného návrhu navrhovateľ vydal dňa 13. 06. 2014 uznesenie č. k.: 40UL/2/2012-89, obsahujúce výzvu aby sa ten, kto má listinu, prihlásil do jedného roka od vydania uznesenia na súde, ktorý uznesenie vydal, a podľa možností predložil listinu alebo aby podal proti návrhu námietky. Toto uznesenie vyvesil na úradnej tabuli súdu. Uznesenie č. k.: 40UL/2/2012-89 zo dňa 13. 06. 2014 súd vyvesil na úradnej tabuli dňa 19. 06. 2014, pričom od tohto dátumu začala plynúť jednoročná lehota podľa § 185m ods. 2 O. s. p. Navrhovateľ v súlade s ust. § 185r ods. 1 O. s. p. mal povinnosť podať ďalší návrh na umorenie listiny, s tým, že ak ho v uvedenej lehote nepodá súd konanie o umorenie listín v súlade s § 185r ods. 2 O. s. p. zastaví. O danej povinnosti súd prvej inštancie v uznesení č. k.: 40UL/2/2012-89 zo dňa 13. 06. 2014, navrhovateľa poučil. Odvolací súd vzhľadom na uvedené nemohol vyhovieť odvolaniu žalobcu, keďže súd prvej inštancie postupoval v súlade s ustanoveniami v čase konania platného O. s. p., a teda správne konanie pre nepodanie ďalšieho návrhu na umorenie listín zo strany navrhovateľa zastavil. Ďalší návrh na umorenie listín, ktorý žalobca pripojil, ako prílohu ku svoju odvolaniu doručenému súdu prvej inštancie dňa 02. 09. 2015, bol podaný po lehote ustanovenej podľa § 185r ods. 2 O. s. p.

14. Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 C. s. p. ako vecne správne potvrdil.

15. O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodol nakoľko o tých v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku rozhoduje len na návrh podľa § 57 C. m. p., v spojení s § 396 ods. 1 C. s. p.

11. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3 : 0 (§ 393 ods. 2 C. s. p., § 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C. s. p.). Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a/ sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b/ ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c/ strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d/ v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f/ súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a/ pri riešení ktorej sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b/ ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c/ je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne (§ 421 ods. 1 C. s. p.). Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak a/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, b/ napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada, c/ je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a/ a b/ (§ 422 ods. 1 C. s. p.). Dovolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 C. s. p.). Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii (§ 427 ods. 1 prvá veta C. s. p.). Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde (§ 427 ods. 2 C. s. p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C. s. p.). Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa (§ 429 ods. 2 C. s. p.). Dovolanie prípustné podľa § 420 možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 C. s. p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C. s. p.). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 C. s. p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C. s. p.).