KSBA/5Co/377/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/377/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211209259 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1211209259.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku, v právnej veci žalobcu: Q.. Q. A., správca majetku úpadcu Truck Center Košice, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Topásová č. 52, IČO: 31 661 980, zastúpeného Mgr. Bc. Marekom Figurom, advokátom so sídlom v Košiciach, Žriedlová č. 3, proti žalovanému: MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Rozňavská č. 24/A, IČO: 35 733 209, zastúpeného JUDr. Jitkou Hasíkovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Jakubovo nám. č. 3, o zaplatenie 19.040,- € s prísl., na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II zo dňa 14.júla 2016 č.k. 50C/82/2011-209 takto

rozhodol:

Odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie vo výroku o trovách konania p o t v r d z u j e . Žalobcovi p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % .

odôvodnenie:

1/ Napadnutým uznesením súd prvej inštancie z dôvodu späťvzatia žaloby podľa § 145 CSP zastavil konanie, rozhodol o vrátení súdneho poplatku žalobcovi a žalobcovi priznal právo na náhradu trov konania vo výške 100%. 2/Výrok o náhrade trov konania odôvodnil tým, že žalovaný procesne zavinil zastavenie konania, keď k úhrade a započítaní uplatnenej pohľadávky došlo zo strany žalovaného až po začatí konania. 3/Proti výroku o trovách konania napadnutého uznesenia podal včas odvolanie žalovaný, domáhajúc sa jeho zmeny a nepriznania náhrady trov konania žiadnej strane. Mal za to, že žalovaný procesne nezavinil zastavenie konania, v ktorom bola žaloba podaná neprofesionálne (pohľadávka uplatnená v nesprávnej výške, zmätočná argumentácia o vzťahu predmetu konania ku konaniu na Okresnom súde Košice I, vedenom pod sp. zn. 29Zm/8/2010). Domnieval sa tiež, že všetky úkony právnej služby vykonané po zaplatení istiny 10.6.2013 treba považovať za neúčelne vynaložené. 4/Žalobca navrhol uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti ako vecne správne potvrdiť, keď k úhrade dlhu zo strany žalovaného, resp. k jeho čiastočnému zápočtu došlo až v priebehu konania. 5/Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu a z dôvodov ním vymedzených (§ 378, § 380 ods. 1 CSP) a dospel k záveru, že odvolanie nie je opodstatnené. 6/Žalobca uplatňoval v konaní z titulu vydania bezdôvodného obohatenia vrátenie zálohových platieb na kúpne ceny vozidiel vo výške 19.040,-€. Žalovaný v priebehu konania zaplatil žalobcovi 15.509,70 € a na zvyšok (do sumy 17.850,- €) si vykonal zápočet so svojou pohľadávkou podľa faktúry č. 9120002827. Vo zvyšku (1.190 €) zobral žalobu späť. 7/Pre rozhodnutie o trovách zastaveného konania je určujúca zásada zavinenia (§ 256 ods. 1 CSP, za účinnosti skoršieho procesného predpisu § 146 ods. 2 O.s.p.). V zmysle tejto zásady bremeno náhrady trov konania zaťažuje stranu sporu, ktorá zastavenie konania procesne zavinila. Zavinenie sa neposudzuje s ohľadom na perfektnosť žaloby, ako namietal žalovaný, ale podľa vzťahu predmetu sporu a konania strán sporu v priebehu súdneho konania. 8/V prejednávanej veci súd prvého stupňa dospel k správnemu záveru, že zastavenie konania zavinil žalovaný. Žalovaný sa nesporne až po podaní žaloby správal v zmysle žalobného návrhu, keď vo vyššie uvedenom rozsahu buď poskytol požadované plnenie alebo toto čiastočne započítal so svojou pohľadávkou. Súd prvej inštancie preto správne priznal žalobcovi právo na náhradu trov konania, správne ustálil i rozsah trov na 100%, keď žaloba bola neopodstatnená len v nepatrnej časti 1.190 €. 9/Pokiaľ odvolateľ poukazoval na neúčelnosť uplatnených trov právneho zastúpenia, táto otázka bude predmetom posúdenia až pri určovaní výšky žalobcových trov konania v samostatnom uznesení súdneho úradníka podľa 262 CSP. 10/Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti ako vecne správne potvrdil (§ 387 ods. 1 CSP). 11/Odvolací súd žalobcovi, ktorý dosiahol v odvolacom konaní plný úspech priznal právo na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100% (§ 396 ods. 1 v spojení s § 255 ods. 1 CSP. 10/ Rozhodnutie senátu odvolacieho súdu bolo prijaté jednomyseľne.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

V Bratislave, dňa 30.september 2016