KSBA/5Co/377/2014


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/377/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512223821 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1512223821.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, proti odporcovi: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Bratislava, Župné námestie č. 13, o náhradu škody a nemajetkovej ujmy, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava V zo dňa 03. marca 2014 č. k. 50C/176/2012-52 takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie navrhovateľa o d m i e t a .

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh navrhovateľa na prerušenie konania zo dňa 05. 12. 2013, ktorým tento žiadal konanie prerušiť až do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti navrhovateľa, ktorej predmetom je rozhodnutie o porušení práva navrhovateľa na zákonného sudcu a práva na nestranný súd. Navrhovateľ podal ústavnú sťažnosť z dôvodu, že sa nestotožnil s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17. 10. 2012, č. k. 5NcC/140/2012-20, podľa ktorého sudcovia Okresného súdu Bratislava V nie sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 50 C/176/2012. Proti tomuto uzneseniu podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom namietal naplnenie odvolacích dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. a), b), c) a f) a § 221 ods. 1 písm. h) O. s. p., pre ktoré žiadal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na opätovné prejednanie. Napadnuté uznesenie označil za arbitrárne, nepreskúmateľné a ústavne neakceptovateľné, nakoľko konajúci súd v ňom neodôvodnil, prečo podľa jeho názoru neboli vo veci splnené podmienky na prerušenie konania. Uviedol, že zohľadnenie časového aspektu pri posudzovaní procesného návrhu účastníka konania podľa neho predstavuje nedôslednú diskrimináciu účastníka pri uplatňovaní práva na súdnu ochranu (č. l. 14 -2- Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). Opakovane tiež poukázal na ust. § 15 O.s.p. a skutočnosť, že rozhodnutie krajského súdu o vznesenej námietke zaujatosti je podľa neho v rozpore s ustálenou rozhodovacou praxou iných krajských súdov v skutkovo a právne totožných veciach, na ktoré v odvolaní poukázal. Vyslovil názor, že výsledkom podanej ústavnej sťažnosti bude zrušenie uvedeného rozhodnutia krajského súdu, a preto konanie malo byť prerušené. Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, odvolanie navrhovateľa je potrebné odmietnuť. V prejednávanej veci navrhovateľ navrhoval prerušenie konania do právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti navrhovateľa vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 5NcC/140/2012-20. Odvolací súd z internetového portálu Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.concourt.sk 'http://www.concourt.sk') zistil, že o tejto ústavnej sťažnosti navrhovateľa bolo rozhodnuté ešte dňa 10. septembra 2013, a to uznesením Ústavného súdu Slovenskej republiky pod sp. zn. III. ÚS 424/2013-11, ktorým bola ústavná sťažnosť navrhovateľa pre nedostatok právomoci ústavného súdu odmietnutá. Podľa § 218 ods. 1 písm. e/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ak rozhodnutie napadnuté odvolaním zaniklo inak. Rozhodnutie môže zaniknúť aj inak, predovšetkým ak stratí účinnosť alebo ak sú účinky jeho výroku obmedzené lehotou ustanovenou priamo vo výroku napadnutého rozhodnutia (typicky napr. pri predbežných opatreniach). V takých prípadoch je odvolanie bezpredmetné a rozhodnutie odvolacieho súdu by bolo iba akademické, bez praktického významu pre pomery účastníkov konania. Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnosti navrhovateľa, ktorej predmetom je rozhodnutie o porušení práva navrhovateľa na zákonného sudcu a práva na nestranný súd je právoplatné, je zrejmé, že navrhovateľ už nemôže mať záujem na prerušení aktuálneho konania do právoplatnosti vyššie označeného rozhodnutia ústavného súdu. Je tak možné

-3- konštatovať, že zanikla potreba rozhodnutia o odvolaní proti napadnutému rozhodnutiu, resp. o návrhu navrhovateľa na prerušenie konania vôbec. Odvolací súd preto s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti odvolanie navrhovateľa odmietol, podľa § 218 ods. 1 písm. e/ O.s.p.

Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.