KSBA/5Co/326/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/326/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1511218991 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalúpka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1511218991.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Orange Slovensko a.s., so sídlom Metodova 8, Bratislava, IČO: 35 697 270 proti odporkyni: P.Í. D., F.. XX.X.XXXX, T. E. XX, T., za účasti vedľajšieho účastníka: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, Prešov, IČO: 42 176 778, zast. JUDr. Igor Šafranko, advokát, ul. Sov. hrdinov 163/66, Svidník, o zaplatenie 339,38 Eur s príslušenstvom, na odvolanie vedľajšieho účastníka voči rozsudku Okresného súdu Bratislava V č.k. 7C 66/2012 - 97 zo dňa 25. októbra 2012 takto

rozhodol:

Odvolací súd odvolanie vedľajšieho účastníka o d m i e t a. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi 288,38 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 288,38 Eur od 15.10.2010 do zaplatenia ako aj trovy konania vo výške 17,30 Eur, všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. V časti sumy 51 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 51 Eur od 15.10.2010 do zaplatenia súd prvého stupňa konanie zastavil. Navrhovateľ sa svojím návrhom zo dňa 21.9.2011 domáhal, aby bola odporkyňa zaviazaná na zaplatenie mu 339,38 Eur, z toho titulom zmluvnej pokuty 200 Eur a titulom nedoplatku za poskytované služby 139,38 Eur. Žiadal tiež úroky z omeškania a trovy konania.

-2-

V priebehu konania navrhovateľ v časti sumy 51 Eur aj s príslušenstvom zobral svoj návrh späť a žiadal v tejto časti konanie zastaviť. V konaní si neuplatňoval nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur, ale žiadal, aby odporkyňa bola zaviazaná zaplatiť mu sumu 149 Eur + 1 Euro, čo predstavuje cenu poskytnutého telekomunikačného zariadenia a to z titulu náhrady škody, ktorá mu vznikla poskytnutím tohto zariadenia odporkyni za akciovú cenu. Odporkyňa porušila svoje povinnosti vyplývajúce jej zo zmluvy tým, že prestala platiť faktúry za poskytnuté služby a tak spôsobila navrhovateľovi vyššie uvedenú škodu.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu, v súlade, so všeobecnými zmluvnými podmienkami a predmetných dodatkov k zmluvám zaviazal súd odporkyňu na zaplatenie uplatňovanej pohľadávky tak, ako je to uvedené vo výroku napadnutého rozhodnutia. Súd súčasne zaviazal odporkyňu na zaplatenie úrokov z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v súlade s ustanovením § 96 ods. 1 OSP v časti, ktorej navrhovateľ zobral svoj návrh späť, konanie zastavil.

O trovách konania, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za návrh, súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 OSP, pretože navrhovateľ mal v konaní plný úspech, priznal mu náhradu tohto súdneho poplatku. Podaním doručeným súdu prvého stupňa 25.04. 2012 oznámil vedľajší účastník vstup do konania.

Voči rozsudku č.k. 7C 66/2012-97 sa v zákonom stanovenej lehote odvolal vedľajší účastník proti zaväzujúcemu výroku v ktorom súd prvého stupňa zaviazal odporkyňu na plnenie nad sumu 139,38 eura. V odvolaní vedľajší účastník uviedol, že okresný súd neúplne zistil skutkový stav veci , vec nesprávne právne posúdil a nesprávne zistil existenciu predpokladov na uznanie nároku žalobcu na náhradu škody.

Navrhovateľ, ak požaduje náhradu škody, tak má sám porušuje zákon č. 250/2007 Z. z. a podľa názoru odvolateľa , navrhovateľ vytvára zdanie predávania mobilných telefónov samostatne, len aby obišiel zákaz viazaného predaja a poskytovania služieb, čo predstavuje svojou podstatou nekalú obchodnú praktiku. Vedľajší účastník navrhol rozsudok v napadnutej časti zmeniť a návrh nad sumu

-3-

139,38 eura zamietnuť a priznať mu náhradu trov konania v celkovej výške 99,18 eura.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie vedľajšieho účastníka je podané neoprávnenou osobou.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O. s. p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Odvolací súd si primárne položil otázku či vedľajší účastník je vôbec oprávnený v tomto prípade podať odvolanie, keďže sám odporca odvolanie nepodal.

Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

V tomto prípade medzi odporcom a vedľajším účastníkom, ktorý do konania vstúpil z vlastnej iniciatívy, neexistuje žiadny spôsob vyrovnania, ktorý by vyplýval z právneho predpisu, preto je podľa názoru odvolacieho súdu podané odvolanie podané neoprávnenou osobou.

Ak s právneho predpisu nevyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom konania a vedľajším účastníkom, môže vedľajší účastník podať odvolanie len v prípadoch , ak ho zároveň podá sám účastník, prípadne , ak účastník konania s takýmto postupom vyjadrí súhlas. Tento názor, je podľa odvolacieho súdu v tomto prípade nosný, správny a rozhodujúci pre posúdenie nároku vedľajšieho na náhradu trov konania ak odvolanie nepodal účastník na ktorého strane vedľajší účastník vystupuje.

Keďže odvolanie podané vedľajším účastníkom vyhodnotil odvolací súd ako odvolanie podané neoprávnenou osobou, musel ho odmietnuť.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd analogicky podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. ako keby bolo konanie zastavené , nakoľko tento postup podľa názoru odvolacieho súdu, najbližším spôsobom rieši danú situáciu, keďže -4-

v Občianskom súdnom poriadku nie je explicitne zakotvené ustanovenie, ktoré by riešilo otázku náhrady trov odvolacieho konania, ak bolo odvolanie odmietnuté.

Na základe uvedených skutočností odvolací súd odvolanie vedľajšieho účastníka odmietol ako odvolanie podané neoprávnenou osobou. Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním.