KSBA/4Tos/96/2012


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Tos/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1412000321 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tibor Kubík ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1412000321.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Tibora Kubíka a sudcov JUDr. Karola Kováča a JUDr. Richarda Molnára, v trestnej veci obvineného S. V., pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/Tr. zák., o sťažnosti obvineného proti uzneseniu sudkyne pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava IV, sp. zn. 0T/131/2012 zo dňa 21. 09. 2012, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 02. 10. 2012 takto

rozhodol:

Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obvineného S. V., nar. XX. XX. XXXX v G. sa z a m i e t a .

odôvodnenie:

Uznesením sudkyne pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava IV, sp. zn. 0T/131/2012 zo dňa 21. 09. 2012 podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. bol obvinený S. V. vzatý do väzby s tým, že väzba sa mu započítava momentom jeho zadržania dňa 19. 09. 2012 o 07.47 hod. a je vykonávaná v Ústave na výkon väzby Bratislava.

Sudkyňa pre prípravné konanie okresného súdu v dôvodoch svojho uznesenia poukázala na to, že prokurátorka okresnej prokuratúry podala dňa 20. 09. 2012 o 19.25 hod. návrh na vzatie obvineného do väzby z dôvodu ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., ktorý odôvodnila tým, že menovaný je trestne stíhaný pre úmyselný prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/Tr. zák., bol vyslúchnutý pred súdom, pričom spáchanie skutku v celom rozsahu poprel, k svojej osobe uviedol, že je invalidný dôchodca a žije v spoločnej domácnosti so svojou manželkou a dcérou. V nadväznosti na to sudkyňa podľa § 353 ods. 1 Tr. por. vydala trestný rozkaz, ktorým bol obvinený uznaný vinným podľa § 348 ods. 1 Tr. zák. a bol mu uložený trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov so zaradením pre výkon trestu odňatia slobody do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, ako i trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu 4 roky. Obvinený proti tomuto trestnému podal odpor.

Podľa sudkyne okresného súdu pre prípravné konanie dôvody väzby u menovaného podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por. odôvodňujú najmä fakty o jeho odsúdení vyplývajúce z odpisu registra trestov, konkrétne odsúdenie Okresným súdom Bratislava II, pod sp. zn. 0T/73/2011 zo dňa 31. 03. 2011 pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 Tr. zák., kde mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov, t.j. do 30. 09. 2012, pričom inkriminovaného skutku sa mal obvinený dopustiť v skúšobnej dobe tohto odsúdenia; obdobne bolo dňa 07. 07. 2012 začaté proti nemu ďalšie trestné stíhanie na základe uznesenia OR PZ SR Obvodné oddelenie - Karlova Ves pod ČVS: ORP-1055/KV-B4-2012 zo dňa 07. 07. 2012 pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/Tr. zák. pre skutok, ktorý mal byť dokonaný dňa 06. 07. 2012. Taktiež dňa 10. 08. 2012 bolo proti nemu začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie uznesením OR PZ SR, Obvodné oddelenie - Karlova Ves pod ČVS: ORP-1237/ KV-B4-2012 zo dňa 10. 08. 2012 pre ďalší prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/Tr. zák. na tam uvedenom skutkovom základe. Uvedené skutočnosti taktiež vyplývajú zo záznamov v evidenčnej karte vodiča. Uvedené konkrétne skutočnosti podľa dôvodov napadnutého uznesenia oprávnene odôvodňujú obavu, že v prípade ponechania obvineného na slobode, by tento pokračoval v páchaní trestnej činnosti, pre ktorú je v súčasnosti trestne stíhaný, resp. by mohol páchať iný trestný čin súvisiaci s cestnou dopravou, pričom plynutie skúšobnej doby podmienečného odsúdenia obvineného neodradilo od jeho konania. Z uvedených dôvodov okresný súd považuje preventívnu väzbu obvineného za aktuálnu.

Proti tomuto uzneseniu zákonom stanovenej lehote uvedenej v § 187 ods. 1 Tr. por., podal sťažnosť sám obvinený a to priamo do zápisnice o výsluchu pred procesným súdom, ktorú aj sám písomne odôvodnil. Sťažovateľ v prvom svojom písomnom podaní zo dňa 27. 09. 2012 podrobne poukazuje na svoj aktuálny veľmi zlý zdravotný stav, to že od roku 1997 je invalidný dôchodca, ľavú dolnú končatinu má o 2,5 cm kratšiu, preto v nej má implantovaný Küntcherov klín, v dôsledku čoho podstúpil aj operáciu chrbtice, ktorú v súčasnosti má v tzv. stabilizačnej klietke. Je toho názoru, že sudkyňa okresného súdu ho „nezmyselne, nehumánne, nezákonne a absurdne poslala do väzby, a to na základe totálnych klamstiev, účelových tvrdení, nepravdivých nezmyslov a primitívnych fabulácií, ktoré spoločne pripravili príslušníci PZ Karlova Ves, pravdepodobne na podnet sudkyne Okresného súdu Bratislava III - E. ale i v spolupráci s KRPZ a PMJ, ktorá dostala rozkaz, aby za každých a akýchkoľvek okolností zadržala V.“. Ďalej uvádza, že k tomu kroku predchádzalo dlhodobé sledovanie jeho osoby políciou najprimitívnejšími spôsobmi a praktikami, ktoré sa dajú porovnávať s metódami ŠTB a SIS. Popisuje okolnosti svojho zadržania, ako i celú situáciu, namieta vyjadrenia a výpovede svedkov - príslušníkov PZ, ich arogantný a bezcitný prístup k jeho osobe. Zdôrazňuje, že jeho väzba nie je žiadnym objektívnym dôkazom odôvodnená, iba ignoranciou, „urazenou ješitnosťou a naštrbenou pýchou“ policajtov. Obdobne namieta prístup sudkyne prípravného konania k predmetnej záležitosti, celému konaniu a jej absurdnému rozhodnutiu.

V ďalšom podaní, došlého na sťažnostný krajský súd dňa rozhodovania o tejto sťažnosti, obvinený opätovne zdôraznil svoj vážny zdravotný stav, že má o.i. diabetes druhého stupňa, chronickú pancheatídu, psoriázu vulgaris, tompocitózu, anémiu, absolvoval 15 operácií a pravidelne užíva lieky Galvus, Equoeral, Stadament, Panzinor, Dedukobene. Popritom potrebuje špeciálnu diétu bez tukov. Okrem toho má jednu nohu o 2,5 cm kratšiu a chrbticu má v tzv. stabilizačnej klietke. Opakovane namietal postup policajtov, ako aj ich výpovede. Uvádza, že on v kritickom čase žiadne vozidlo neriadil, túto skutočnosť potvrdila aj jeho manželka. Je presvedčený, že celá záležitosť je „ priesvitná praktika nemorálnej a nezákonnej činnosti konania, ktorému predchádzalo „uzavretie dohody“ zo strany všetkých zainteresovaných strán - viď. J.. Z.. H., Z.. A.. Š., Z.. F.. E., Z.. Z.. A.“. Uvádza, že celá záležitosť je namierená cielene proti jeho osobe, bez akýchkoľvek morálnych, etických, humánnych zábran uvedených osôb, ktorým nevadí, že je otcom, manželom a invalidom so ZŤP s uvedenými diagnózami. Keďže v tomto prípade neexistujú žiadne dôvody väzby, žiada aby bolo jeho sťažnosti vyhovené a bol bezpodmienečne prepustený z väzby na slobodu.

Obhajca obvineného vo svojej písomnej sťažnosti poukazuje na relevantné procesné ustanovenia pri vzatí obvineného do väzby, na výpoveď obvineného, ktorý do zápisnice podrobne popísal ako došlo k jeho zadržaniu, že žiaden skutok nespáchal, pričom uviedol dvoch svedkov - manželku a kamaráta, ktorý ho viezol na lekárske ošetrenie. Podľa sťažovateľa vyšetrovateľ, ani súd pri rozhodovaní o väzbe s touto výpoveďou sa nevysporiadali, nebola preverená ani obrana obvineného, ktorý tvrdil, že vozidlo na mieste, kde ho našla hliadka PMJ nezaparkoval, že ho tam zaparkoval jeho kamarát, ktorý ho odviezol z lekárskeho ošetrenia. Keďže väzba je inštitút fakultatívnej povahy a konkrétne skutočnosti nepotvrdzujú dôvod väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., navrhol aby obvinený bol z väzby prepustený na slobodu.

Krajský súd v Bratislave na podklade riadne a včas podanej sťažnosti oprávnenou osobu preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 písm. a/, b/ Tr. por. správnosť výrokov napadnutého uznesenia, proti ktorým sťažovateľ podal sťažnosť, ako aj konanie predchádzajúce týmto výrokom napadnutého uznesenia a zistil, že sťažnosť nie je dôvodná.

Sťažnostný krajský súd po postupe nariadenom citovaným ustanovením, z predloženého doposiaľ získaného spisového materiálu zistil, že rozhodnutím povereného príslušníka Obvodného oddelenia PZ Bratislava - Karlova Ves, OR PZ Bratislava IV, pod ČVS: ORP- 1393/KV -B4 - 2012 zo dňa 19. 09. 2012 bolo začaté trestné stíhanie proti obvinenému S. V., pre úmyselný prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/Tr. zák., na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výrokovej časti citovaného uznesenia.

Dňa 20. 09. 2012 o 19.25 hod. prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava IV pod č . 1Pv 746/12-7 podala na obvineného S. V. aj obžalobu pre hore uvedený prečin a taktiež aj návrh na vzatie menovaného do väzby z dôvodov ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por.

Okresný súd stanovil na deň 21. 09. 2012 výsluch obvineného, predmetom ktorého bol o.i. aj doručenie Trestného rozkazu menovanému, ako aj rozhodnúť o návrhu na vzatie do väzby. Obvinený pred súdom k svojej osobe uviedol, že je invalidný dôchodca, s dôchodkom 162,50 €/mesačne. Býva s manželkou a 8 ročnou v G. na Y. W.. Č.. X. Okresný súd napokon vyhovel návrhu okresnej prokuratúry s tým, že rozhodol o vzatí do väzby obvineného S.. V. tak, že do väzby započítal aj čas , od kedy bola obmedzená sloboda obvineného, v zmysle § 85 ods. 2 Tr. por., t.j. od 19. 09. 2012 o 07.47 hod., čoho následným dôkazom je zápisnica o zadržaní a obmedzení osobnej slobody podozrivej osoby zo dňa 19.09. 2012 (č.l. 2), ako aj záznam o odovzdaní osoby na umiestnenie do cely policajného zaistenia (č.l. 4). Obvinenému okresný súd následne ustanovil aj obhajcu z dôvodu nutnej obhajoby. Termín hlavného pojednávania okresný súd stanovil na 20. 10. 2012 o 10.00 hod.

Podľa § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a/ ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, b/ bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie alebo c/ bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.

Podľa § 72 ods. 2 Tr. por. konať a rozhodovať možno len o väzbe osoby, proti ktorej bolo vznesené obvinenie. Odôvodnenie rozhodnutia o väzbe obsahuje aj uvedenie skutkových okolností, o ktoré sa výrok rozhodnutia o väzbe opiera. O väzbe koná a rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je pri vymedzení dôvodov väzby návrhom prokurátora viazaný. O sťažnosti proti rozhodnutiu súdu alebo sudcu pre prípravné konanie o väzbe koná a rozhoduje nadriadený súd. Pred rozhodnutím o väzbe musí byť obvinený vypočutý; o čase a mieste výsluchu sa vhodným spôsobom upovedomí prokurátor, obvinený a jeho obhajca, ak je dosiahnuteľný. Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného a potom umožní prísediacim alebo sudcom, prokurátorovi a obhajcovi položiť obvinenému otázky týkajúce sa rozhodnutia o väzbe; bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe len vtedy, ak obvinený výslovne požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti alebo ak zdravotný stav obvineného neumožňuje jeho výsluch. Zástupca záujmového združenia alebo iná osoba ponúkajúca záruku alebo peňažnú záruku sa upovedomí o výsluchu, ak je to potrebné. Návrhy a žiadosti prokurátora sa bezodkladne doručia obvinenému a žiadosti obvineného alebo iných osôb, podané v jeho prospech prokurátorovi tak, aby sa k nim prokurátor a obvinený mali možnosť pred rozhodnutím o väzbe vyjadriť.

Krajský súd v Bratislave zistil, že okresný súd, pokiaľ rozhodoval o návrhu prokurátora okresnej prokuratúry na vzatie do väzby obvineného Y., boli dodržané všetky formálno-procesné podmienky a rovnako aj z vecného hľadiska okresný súd správne konštatoval existenciu dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por.

K predmetnej veci je potrebné predovšetkým uviesť, že v tomto konaní sa ešte nerozhoduje o vine, či nevine obvineného, avšak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktoré je trestné stíhanie vedené mohol bol spáchaný, má znaky vyššie špecifikovaného prečinu, pričom existuje dôvodné podozrenie, že predmetný skutok spáchal tento obvinený. Nasvedčuje tomu už podaná obžaloba pre uvedený úmyselný prečin, samotný spisový materiál, ako aj návrh na vzatie do väzby, v ktorej sú zadokumentované všetky vykonané dôkazy z prípravného konania. Z uvedeného vyplýva, že v osobe obvineného S. V. ide o t.č. 42- ročného ženatého muža so stredoškolským vzdelaním. Podľa aktuálneho odpisu registra trestov zo dňa 19. 09. 2012 (č.l. 36) síce bol 5-krát súdne trestaný, avšak z dôvodu zahladenia trestov iba jedno - a to posledné odsúdenie je možné považovať za relevantné. Ide o odsúdenie Trestným rozkazom pod sp. zn. 0T/73/2011 zo dňa 31. 03. 2011 Okresným súdom Bratislava II, pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák., kde mu bol uložený trest odňatia slobody v trvaní 8 mesiacov so skúšobnou dobou v trvaní 1 rok a 6 mesiacov, t.j. do 30. 09. 2012. Taktiež mu bol uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá každého druhu na dobu 1 roka. Inkriminovaného skutku sa teda mal dopustiť v skúšobnej dobe podmienečne odloženého trestu odňatia slobody. Z evidenčnej karty vodiča (č.l. 33- 35) vyplýva, že obvinený S.. V. bol držiteľom vodičského oprávnenia skupín B1, B, AM od roku 2003, resp. 2004, pričom pre spôsobené priestupky v cestnej doprave má 5 záznamov a sú evidované aj tresty zákazu vedenia vozidiel v štyroch prípadoch, naposledy zo dňa 07. 05. 2012, t.j. pred týmto skutkom .

Sťažnostný súd rovnako ustálil, že uvedené skutočnosti zakladajú dôvody preventívnej väzby v zmysle § 71 ods. 1 písm. c/ Tr. por., nakoľko sa možno dôvodne domnievať, že obvinený vzhľadom na predchádzajúce odsúdenie pre obdobný trestný čin by mohol ďalej pokračovať v trestnej činnosti. Uvedené správanie obvineného vyplýva jednak aj z pripojených kópií priestupkových rozhodnutí. Formálne a materiálne podmienky väzby sú preto v danom prípade dané.

Okresný súd so zreteľom na uvedené skutočnosti podľa názoru krajského súdu správne akceptoval návrh prokurátora o vzatí obvineného do väzby, aby tento bol eliminovaný v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Pri rozhodovaní o jeho vzatí do väzby prvostupňový súd rešpektoval všetky procesno - právne podmienky na takéto rozhodnutie. Okresný súd v podstate nepochybil v konaní prechádzajúcom napadnutému uzneseniu, za danej situácie nevidel krajský súd dôvod na zrušenie napadnutého uznesenia.

V prípade obvineného je väzba v tomto prípade a v tomto štádiu konania plne dôvodná a primeraná, neodporuje článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv, ani článkom 17 ods. 5 a 154c ods. 1 Ústavy SR, ani čl. 47 Charte základných práv Európskej únie, podľa ktorého každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom.

Krajský súd napokon rozhodol výrokom vyplývajúcim z výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.