KSBA/4Sa/87/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sa/87/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201772 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1017201772.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne.: O. Z., bytom T. XX, D., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - ústredie so sídlom ulica 29. augusta 8-10, Bratislava v konaní o opravnom prostriedku žalobkyne zo dňa 17.9.2015 voči neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej č.: XXX XXX XXXX 0 zo dňa 13.8.2015 takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave konanie z a s t a v u j e . Krajský súd v Bratislave vec p o s t u p u j e generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne. Žiaden z účastníkov konania nemá právo náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Dňa 19.10.2017 bolo Krajskému súdu v Bratislave (ďalej len „súd“) žalovanou s poukazom na § 219 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) doručené na ďalšie konanie odvolanie žalobkyne datované 17.9.2015 voči prvostupňovému neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej č.: XXX XXX XXXX X zo dňa 13.8.2015 vo veci zamietnutia žiadosti o invalidný dôchodok. Odvolanie bolo žalovanej doručené 21.9.2015. Žalovaná ho doručila súdu s posudkovým spisom listom z 19.10.2017. Na správnom súde je vec evidovaná pod sp. zn. 4Sa/87/2017. 2. Ako to je zrejmé z vyššie uvedeného, odvolanie žalobkyne voči napadnutému neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej bolo správnemu súdu žalovanou doručené 19.10.2017, teda za účinnosti zák. č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) a zák. č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 6 ods. 1 SSP: Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. Podľa § 492 ods. 1 SSP: Konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Podľa § 31 ods. 1 SSP konanie sa začína doručením návrhu súdu. 3. § 219 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého proti rozhodnutiu ústredia podľa § 179 ods. 1 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu možno podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd podľa osobitného predpisu bol s účinnosťou od 1.7.2016 zrušený Článkom LXXXIII zák. č.125/2016 Z.z. (zmena zákona o sociálnom poistení). Podľa § 2 ods. 2 zák. č. 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, v neskončených konaniach začatých pred 1. júlom 2016, v ktorých o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach rozhoduje orgán verejnej správy, sa od 1. júla 2016 postupuje podľa právnych predpisov účinných po 1. júli 2016. Podľa § 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení: O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia rozhoduje generálny riaditeľ. Podľa § 18 ods. 1SSP: Ak správny súd zistí, že vec nepatrí do právomoci súdov, konanie zastaví; ak možno zistiť iný orgán, do ktorého právomoci vec patrí, správny súd mu vec po zastavení konania uznesením postúpi. 4. S poukazom na citovaný § 6 SSP správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť právoplatných rozhodnutí tam uvedených správnych orgánov, pričom správny súd od 1.7.2016 už nemôže rozhodovať podľa Tretej hlavy Piatej časti zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) a preskúmavať neprávoplatné rozhodnutia správnych orgánov vo veciach, ktoré boli (na súde) začaté po 30.6.2016. 5. Ako to vyplýva z vyššie uvedeného, voči neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej č.: XXX XXX XXXX 0 zo dňa 13.8.2015 podala žalobkyňa odvolanie zo dňa 17.9.2015 doručené žalovanej 21.9.2015, teda za účinnosti zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, včítane v tom čase účinného § 219 tohto zákona, resp. za účinnosti O.s.p. Dňom 1.7.2016 však účinnosťou SSP a zák. č. 125/2016 Z.z. (včítane jeho Článku LXXXIII) došlo k zmene režimu preskúmavania neprávoplatných rozhodnutí žalovanej tak, že počnúc 1.7.2016 správne súdy nepreskúmavajú neprávoplatné rozhodnutia žalovanej (okrem prípadov, uvedených v § 492 ods. 1 SSP). Pritom rozhodovacia právomoc generálneho riaditeľa s poukazom na § 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení ostala zachovaná. 6. S poukazom na uvedené, tiež s poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 125/2016 Z.z. je zjavné, že pokiaľ bolo správnemu súdu po 1.7.2016 doručené odvolanie (opravný prostriedok) žalobkyne podané voči neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej vydanému pred 1.7.2016, tak správny súd nemá právomoc rozhodovať v takejto veci - takáto právomoc prináleží generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (§ 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení). 7. Pretože správny súd zistil, že predmetná vec nepatrí do jeho právomoci s poukazom na § 18 ods. 1 SSP konanie o nej zastavil. 8. Pretože správny súd zistil, že rozhodnutie o podanom opravnom prostriedku žalobkyne voči neprávoplatnému rozhodnutiu žalovanej patrí do právomoci generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (§ 215 ods. 4 zákona o sociálnom poistení), správny súd mu vec postúpil (§ 18 ods. 1 SSP). 9. O trovách konania súd rozhodol s poukazom na § 170 písm. b) SSP.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná (§ 439 od. 2 písm. d) SSP).