KSBA/4Co/443/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/443/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1316206418 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1316206418.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovešj v právnej veci žalobcu: Q.. P. F., nar. XX.X.XXXX, W. XX, Bratislava, zast. OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Gorkého 6, Bratislava, IČO: 36 820 059, proti žalovaným: 1/ J.. M. S., nar. X.X.XXXX, Š. XXX/XX, Bratislava, zast. PROPVENTUS|advokáti, s.r.o., Advokátska kancelária so sídlom Carlton Savoy Building, Mostová 2, Bratislava, 2/ Q.. F. S., nar. X.X.XXXX, Š. XXX/XX, Bratislava, 3/ J.. M. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom Bratislava, Š. XX, o určenie neúčinnosti právneho úkonu, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Malacky zo dňa 8. septembra 2016 č.k. 27C 108/2016-68 takto

rozhodol:

Odvolací súd uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej časti týkajúcej sa zamietnutia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia p o t v r d z u j e.

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie pripustil, aby do konania vstúpil ďalší subjekt: J.. M. S., nar. XX.XX.XXXX, Š. XX, Bratislava ako žalovaný 3/, pripustil zmenu žaloby tak, že petit žaloby bude znieť: „Súd určuje, že kúpna zmluva uzavretá medzi žalovaným 1/ ako predávajúcim a žalovaným 2/ ako kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva účinný ku dňu 19.08.2015 k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území B., Y. B., je voči žalobcovi neúčinná. Súd určuje, že kúpna zmluva uzavretá dňa 24.08.2015 medzi žalovaným v 1. rade a žalovaným v 3. rade, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku nachádzajúcemu sa v katastrálnom území K. M., obec Bratislava - mestská časť K. M. a stavby so súpisným číslom XXX umiestnenej na predmetnom pozemku je voči žalobcovi neúčinná. Žalovaní 1/ až 3/ sú povinní nahradiť žalobcovi trovy konania, v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia“. Pripustil zmenu petitu neodkladného opatrenia v znení:

„Žalovaný 2/ je povinný, až do právoplatnosti rozhodnutie súdu vo veci určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území B., Y. B. účinný ku dňu 19.08.2015 zdržať sa: predaja, darovania, zámeny, prenajatia, vypožičania, vloženia do majetku právnickej osoby, zriadenia záložného práva, zriadenia vecného bremena a iného nakladania s nasledovnými nehnuteľnosťami v katastrálnom území B., Y. B.: pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/X o výmere 69 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 813 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 403 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 2563 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 808 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 2817 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 305 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 192 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 802 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 611 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 611 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 444 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 461 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 462 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 462 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 468 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 467 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 469 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 459 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 478 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 451 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 451 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 454 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 450 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 443 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 475 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 474 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 538 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 610 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „E“ s parcelným číslom XXXX/X o výmere 117 m2, druh pozemku orná pôda a zdržať sa vykonávania stavebných prác na uvedených pozemkoch, vydávania pokynov na zadávanie stavebných prác na pozemkoch, ich schvaľovania či strpenia.

Žalovanému 3/ uložiť až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy zo dňa 24.8.2015 uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 3/, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam v katastrálnom území K. M., obec Bratislava - mestská časť K. M. zdržať sa: predaja, darovania, zámeny, prenajatia, vypožičania, vloženia do majetku právnickej osoby, zriadenia záložného práva, zriadenia vecného bremena a iného nakladania s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území K. M., obec K. M.: pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX o výmere 648 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba so súpisným číslom XXX postavená na pozemku registra „C“ s parcelným číslom XXXX. a zdržať sa stavebných prác na uvedenom pozemku, pokynov na zadávanie stavebných prác na pozemku, ich schvaľovania či strpenia.

2. Súd prvej inštancie n a r i a d i l neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanému 2/ až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území B., obec B. účinný ku dňu 19.8.2015 zapísaným na LV č. XXXX zdržať sa predaja, darovania, zámeny, prenajatia, vypožičania, vloženia do majetku právnickej osoby, zriadenia záložného práva, zriadenia vecného bremena a iného nakladania s nasledovnými nehnuteľnosťami v katastrálnom území B., obec B. zapísaným na LV č. XXXX: pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/X o výmere 69 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 813 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 403 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XX o výmere 2563 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 808 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 2817 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 305 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 192 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 802 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 611 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 611 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 444 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 461 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 462 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 462 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 468 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 467 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 469 m2, druh pozemku Ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 459 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 478 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 451 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 451 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 454 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 450 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 443 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 475 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 474 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 538 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 610 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX/XXX o výmere 13 m2, druh pozemku ostatné plochy, pozemok registra „E“ s parcelným číslom XXXX/X o výmere 117 m2, druh pozemku orná pôda.

Žalovanému 3/ uložil až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy účinnej dňa 24.8.2015 uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 3/, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam v katastrálnom území K. M., obec Bratislava - mestská časť K. M. zapísaným na LV č. XXXX, zdržať sa predaja, darovania, zámeny, prenajatia, vypožičania, vloženia do majetku právnickej osoby, zriadenia záložného práva, zriadenia vecného bremena a iného nakladania s nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v katastrálnom území K. M., obec K. M. zapísaným na LV č. XXXX: pozemok registra „C“ s parcelným číslom XXXX o výmere 648 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba so súpisným číslom XXX postavená na pozemku registra „C“ s parcelným číslom XXXX. Vo zvyšku návrh na nariadenie neodkladného opatrenia z a m i e t o l.

3. Svoje rozhodnutie súd prvej inštancie odôvodnil tým, že žalobou vo veci samej sa žalobca domáhal určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ ako blízkymi osobami, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva účinný ku dňu 19.8.2015 k pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom území B., zapísaným na LV č. XXXX. Uviedol, že svoju žalobu žalobca odôvodnil tým, že dňa 3.6.2008 uzavrel so žalovaným 1/ kúpnu zmluvu č. XXXXXXXX, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva ku 400 kusom akcií spoločnosti EBONA, a.s. v nominálnej hodnote jednej akcie 100.000 Sk, v celkovej sume 40.000.000 Sk. Žalobca v súlade s kúpnou zmluvou uhradil na účet žalovaného časť kúpnej ceny vo výške 36.300.000 Sk (1.204.939,26 Eur). Žalovaný 1/ však vlastnícke právo k akciám na žalobcu nepreviedol. Žalobca teda dňa 28.6.2011 od zmluvy odstúpil. Žalobca bol dlžníkom veriteľa V.. V. F. z dôvodu nevrátenej pôžičky vo výške 371.000 Eur. Táto pohľadávka je predmetom exekúcie vedenej Q.. W. S. pod sp. zn. Ex 45/15, ktorý prikázal časť žalobcovej pohľadávky veriteľovi. Veriteľ a žalobca podali voči žalovanému 1/ žaloby o zaplatenie spolu 1.204.939,16 Eur. Po podaní uvedených žalôb žalovaný 1/ kúpnou zmluvou účinnou dňa 19.8.2015 previedol na žalovaného 2/ pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území B., zapísané na LV č. XXXX. Vo veci samej žalobca uviedol, že má za to, že kúpna zmluva uzavretá medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ je odporovateľným právnym úkonom podľa § 42a Občianskeho zákonníka nakoľko žalovaný 1/ a žalovaný 2/ majú rovnaké priezvisko a rovnaký trvalý pobyt, z čoho vyplýva naplnenie právnej kvalifikácie podľa § 42a ods. 3 písm. a) Občianskeho zákonníka - prevod medzi blízkymi osobami.

4. Po právnej stránke svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 79, § 139, § 140 ods. 1, § 142 ods. 1, § 143 ods. 1, § 354, § 324 ods. 1, § 325 ods. 1, ods. 2 písm. d/, § 326 ods. 1, § 328 ods. 1, § 329 ods. 1, § 335 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“).

5. Na základe podania žalobcu zo dňa 13.5.2016, ktorým navrhol súdu pripustiť do konania pristúpenie J.. M. S., nar. XX.XX.XXXX ako žalovaného 3/ jeho pristúpenie do konania podľa § 79 CSP pripustil.

6 Uznesením č.k. 23C/46/2016-26 zo dňa 27.04.2016 súd prvej inštancie vyzval žalobcu na opravu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v časti petitu tak, aby bol jasný, určitý a materiálne vykonateľný. Žalobca upravil petit návrhu predbežného opatrenia podaním doručeným súdu prvej inštancie dňa 13.5.2016 a zároveň navrhol súdu pripustiť jeho zmenu s ohľadom na skutočnosť uzavretia kúpnej zmluvy medzi žalovaným 1/a žalovaným 3/ V zmysle podania žalobcu zo dňa 13.5.2016, ktorým navrhol pripustiť zmenu žaloby a zmenu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, túto zmenu žaloby súd prvej inštancie pripustil s odôvodnením, že dal prednosť účinnej súdnej ochrane pred prílišným formalizmom. Pokiaľ ide o zmenu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia v časti jeho petitu rozhodol v súlade s § 354 CSP v spojení s § 139 - § 143 CSP, keď mal za to, že výsledky doterajšieho konania môžu byť podkladom o zmenenom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

7 Konštatoval, že neodkladné opatrenie je svojím charakterom výnimočným a mimoriadnym prostriedkom súdnej ochrany smerujúcim k úprave pomerov a ovplyvneniu správania strán, predovšetkým však k ochrane pred takým konaním žalovaného, resp. toho, voči komu návrh smeruje, ktoré bezprostredne hrozí alebo trvá a má za následok hrozbu alebo vznik ujmy (materiálnej ako aj nemateriálnej) na strane navrhovateľa. Vyslovil, že účelom neodkladného opatrenia je úprava pomerov strán a podmienkou pre jeho nariadenie je osvedčenie, že bez okamžitej úpravy pomerov by bolo právo navrhovateľa ohrozené. Neodkladné opatrenie má opodstatnenie tam, kde v konkrétnom prípade je odôvodnená obava, že jeho nenariadením by sa podstatne zhoršila právna pozícia žalobcu v danom právnom vzťahu. Navrhovateľ domáhajúci sa nariadenia neodkladného opatrenia musí osvedčiť dôvody na jeho nariadenie, t.j. potrebu neodkladnej úpravy pomerov účastníkov alebo obavu, že prípadná exekúcia bude ohrozená. Uviedol, že ak má súd nariadiť neodkladné opatrenie, ktorým obmedzuje vlastníka v nakladaní s jeho majetkom, mal by pred nariadením neodkladného opatrenia venovať zvýšenú pozornosť tomu, či nenakladaním s vecami alebo právami nedochádza k zásahu do vlastníckych práv odporcu nad nevyhnutnú mieru. Účinky neodkladného opatrenia nesmú neprimerane zasahovať do právnych vzťahov Z uvedeného možno vyvodiť zásadu primeranosti zásahu prostredníctvom neodkladného opatrenia. Neodkladné opatrenie, ktorým sa zakazuje nakladať s majetkom alebo jeho časťou môže súd nariadiť len v takom rozsahu, aby neodkladné opatrenie bolo primerané právu, ktorého budúca exekúcia je ohrozená.

8. Po preskúmaní návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia dospel súd prvej inštancie k záveru, že je mu možné vyhovieť len v časti. Predmetom konania vo veci samej je posúdenie právnych úkonov - kúpnych zmlúv uzavretých medzi žalovaným 1/ ako predávajúcim a žalovanými 2/ a 3/ ako kupujúcimi a určenie ich neúčinnosti voči žalobcovi ako veriteľovi žalovaného 1/. Žalobca žiadal upraviť pomery medzi stranami sporu dokiaľ nebude rozhodnuté o tom, či uvedené právne úkony (kúpne zmluvy) sú alebo nie sú voči nemu právne neúčinné. Žalobcom navrhnuté neodkladné opatrenie teda sleduje potrebu bezodkladnej úpravy pomerov strán. Uviedol, že žalovaný 1/ uzavrel dňa 12.8.2015 kúpnu zmluvu, ktorou previedol nehnuteľnosti evidované na LV č. XXXX v k.ú. B. na žalovaného 2/ a toho istého dňa žalovaný 1/ previedol kúpnou zmluvou nehnuteľnosti evidované na LV č. XXXX v k.ú. Bratislava K. M. na žalovaného 3/ (dátum uzavretia kúpnych zmlúv súd zistil dopytom na príslušný okresný úrad - katastrálny odbor). Uvedené kúpne zmluvy boli uzavreté po tom, ako žalobca a jeho veriteľ doručili Okresnému súdu Bratislava IV žalobu smerujúcu voči žalovanému o zaplatenie spolu 1.204.939,26 Eur s príslušenstvom (dopytom na infocentrum Okresného súdu Bratislava IV zistil, že obe žaloby proti žalovanému 1/ boli súdu doručené dňa 30.6.2015). Vzhľadom na výšku žalovanej sumy v predmetných konaniach vedených na Okresnom súde Bratislava IV mal za osvedčené, že žalovaný 1/ eventuálne mohol uskutočniť uvedené právne úkony (kúpne zmluvy) s úmyslom ukrátiť veriteľa. Dotknuté právne úkony boli navyše uskutočnené s kupujúcimi, ktorí sa javia byť vo vzťahu k žalovanému 1/ osobami blízkymi (vzhľadom na ich totožné priezvisko a adresu trvalého pobytu). Ak teda sa tieto úkony javia aspoň v základných skutočnostiach ako odporovateľné, t.j. uskutočnené s úmyslom ukrátiť veriteľa, bol toho názoru, že je daný dôvod na obavu pred následným ďalším prevádzaním dotknutých nehnuteľností na ďalšie osoby. S poukazom na to, že pasívna legitimácia v konaní vo veci samej t.j. v konaní o určenie neúčinnosti právneho úkonu svedčí tomu, kto mal z právneho úkonu prospech, je podľa neho zrejmé, že ďalším prevádzaním nehnuteľností by sa procesne sťažil postup súdu v tomto konaní, ktorý by mohol byť poznačený neustálym rozširovaním okruhu strán sporu a podávaním návrhov na pristúpenie do konania subjektov, ktoré predmetné nehnuteľnosti nadobudli. Z toho dôvodu mal za to, že existuje v danom prípadne potreba bezodkladne upraviť pomery. Hoci takto nariadeným neodkladným opatrením sa zasahuje do Ústavou SR chráneného vlastníckeho práva žalovaného 2/ a 3/, bol toho názoru, že v tomto prípade je takto nariadené neodkladné opatrenie primerané avšak len v časti, ktorou žalobca žiadal uložiť žalovaným 2/ a 3/ povinnosť zdržať sa predaja, darovania, zámeny, prenajatia, vypožičania, vloženia do majetku právnickej osoby, zriadenia záložného práva, zriadenia vecného bremena a iného nakladania s uvedenými nehnuteľnosťami.

9. Pokiaľ ide o návrh žalobcu uložiť žalovanému 2/ a 3/ povinnosť zdržať sa stavebných prác na uvedených nehnuteľnostiach, pokynov na zadávanie stavebných prác na nehnuteľnostiach a ich schvaľovania či strpenia, dospel súd prvej inštancie k záveru, že takýto rozsah obmedzenia vlastníckeho práva žalovaných by bol už neprimeraný a vzhľadom na predmet veci navyše neodôvodnený. Na účel neodkladným opatrením sledovaný nie je podľa jeho názoru potrebné obmedziť vlastnícke právo žalovaných natoľko, že nebudú môcť uvedené nehnuteľnosti užívať alebo vykonávať na nich stavebné úpravy. Mal za to, že na uvedený účel postačí, ak sa žalovaným 2/ a 3/ obmedzí jedna zložka ich vlastníckeho práva, a to možnosť scudzenia veci.

10. Z uvedených dôvodov súd prvej inštancie návrhu žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovel len v časti obmedzenia možnosti scudziť predmetné nehnuteľnosti a vo zvyšku návrh žalobcu zamietol.

11. O nároku na náhradu trov konania súd prvej inštancie nerozhodol s tým, že o ňom rozhodne v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí podľa § 262 ods. 1 CSP.

12. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote prostredníctvom svojho právneho zástupcu odvolanie žalobca v časti, ktorou bol jeho návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnutý a žiadal ho v tejto napadnutej časti zmeniť a jeho návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj v tejto rasti vyhovieť a uložiť tak žalovanému 2/ zdržať sa stavebných prác na uvedených pozemkoch, vydávania pokynov na zadávania stavebných prác na pozemkoch, ich schvaľovania a strpenia a žalovanému 3/ uložiť zdržať sa stavebných prác na uvedenom pozemku, vydávania pokynov na zadávanie stavebných prác na pozemku, ich schvaľovania a strpenia. Dôvodil tým, že na dosiahnutie účelu neodkladného opatrenia v danom prípade nestačí, že je žalovaným uložený príkaz zdržať sa scudzenia pozemkov. Keďže stavby nie sú podľa slovenského právneho poriadku súčasťou pozemku, v prípade ak by sa na predmetných nehnuteľnostiach tretie osoby na základe pokynu alebo schválenia žalovanými vykonali stavebné práce a vlastnícke právo k týmto stavbám by nadobudli tieto tretie osoby, došlo by podľa neho evidentne k ich znehodnoteniu. Týmto znehodnotením nehnuteľností by tak bol zmarený samotný účel nariadeného neodkladného opatrenia. Zásah do práv žalovaných, ktorým by bolo obmedzené aj ich právo vykonať na pozemkoch stavebné úpravy , prípadne dať na takúto činnosť príkaz, považoval za primeraný hrozbe znehodnotenia nehnuteľností, ktoré hrozí, ak na nich budú vykonané stavebné úpravy. Samotné pozemky by sa tak podľa neho stali predmetom súdnych konaní tak stali predmetom súdnych konaní, avšak bez žiadnej hodnoty, a obmedzenia vlastníckeho práva, ktoré sú potrebné, aby od žalovaných 1/ vymôcť oprávnenú požiadavku budú už len obmedzeniami, ktoré v skutočnosti nekryjú žiadnu hodnotu.

13. Žalovaní 1/ až 3/ odvolací návrh nepodali.

14. Krajský súd v Bratislave ako úd odvolací § 34 CSP viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 C.s.p.) prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 385 ods. 1 C.s.p. contrario a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

15. Podľa § 470 ods. 1 a 2 veta prvá C.s.p. ak nie je ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

16. Podľa § 324 ods. 1 CSP pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

17. Podľa § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

18. Podľa § 325 ods. 2 písm. d) CSP, neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.

19. Žalobca sa žalobou vo veci domáhal určenia neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ ako blízkymi osobami, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva účinný ku dňu 19.8.2015 k pozemkom nachádzajúcim sa v katastrálnom území B., zapísaným na LV č. XXXX. Podaním zo dňa 13.05.2016 žalobca navrhol súdu pripustiť do konania vstup J.. M. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom Š. XX, Bratislava ako žalovaného 3/, nakoľko žalobca zistil, že žalovaný 1/ kúpnou zmluvou účinnou dňa 28.05.2016 previedol na žalovaného 3/ nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX nachádzajúce sa v katastrálnom území K. M., obec Bratislava - K. M.. a žiadal pripustiť zmenu žaloby tak, že predmetom konania bude aj určenie neúčinnosti kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 3/.

20. Návrhom na nariadenie predbežného opatrenia (t.č. neodkladného opatrenia) doručeného súdu prvej inštancie žiadal uložiť žalovanému 1/ povinnosť zdržať sa akýchkoľvek právnych úkonov, ktorými by ukracoval uspokojenie žalobcovej vymáhateľnej pohľadávky a zároveň žiadal žalovaného 2/ zaviazať na zdržanie sa nakladania s nehnuteľnosťami uvedenými na LV č. XXXX. Svoj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia žalobca odôvodnil tým, že je toho názoru, že existuje dôvodné podozrenie, že sa žalovaný 1/ úmyselne zbavuje svojho majetku, aby mu nebol schopný uhradiť jeho pohľadávku a zároveň obchádza procesné práva a marí jeho prístup k spravodlivosti. Uviedol, že jeho veriteľ pán F. mu oznámil, že žalovaný 1/ podal voči nemu návrh na zloženie preddavku z dôvodu, že mu bolo uznesením 40C/375/2015 priznané oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu. Z uvedeného vyplýva, že žalovaný 1/ neuhradil nielen jeho pohľadávku a veriteľa pána F., ale aj to, že v súčasnosti podľa jeho tvrdenia jeho majetkové pomery neumožňujú hradiť prípadný súdny poplatok. Preto je bol toho názoru, že je tu reálna hrozba, že vymáhateľnosť jeho pohľadávky bude zmarená. Vo vzťahu k žalovanému 2/ uviedol, že je takisto daná potreba upraviť pomery medzi nimi, keďže je predpoklad, že žalovaný 2/ sa ako blízka osoba žalovaného 1/ bude snažiť v čo najkratšom čase scudziť pozemky, aby mu sťažil vymáhanie dlhu. 21. Podľa § 326 ods. 1 CSP v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 C.s.p. uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha. K návrhu musí navrhovateľ pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva.

22. Podľa § 329 ods. 2 C.s.p. pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie.

23. Ak po vydaní uznesenia, ktorým bol zamietnutý návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, dôjde l zmene skutkových okolností významných pre rozhodnutie, nezakladá právoplatné rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, prekážku právoplatnej veci (§ 329 ods. 3 C.s.p.).

24. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvej inštancie a s odôvodnením jeho rozhodnutia (§ 387 ods. 2 C.s.p.) a riadiac sa rozsahom odvolania, ktoré podal žalobca v časti, ktorým bol zamietnutý jeho návrh na nariadenie neodkladného opatrenia týkajúci sa uloženia povinnosti žalovaným 2/ a 3/ zdržať sa vykonávania stavebných prác na uvedených pozemkoch, vydávania pokynov na zadávanie stavebných prác na pozemkoch, ich schvaľovania či strpenia, dospel k záveru, že odvolanie žalobcu v tejto napadnutej zamietajúcej časti nie je dôvodné. Odvolací sú sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že uvedené nariadenie neodkladného opatrenia je postačujúce vo vzťahu k žalobe vo veci samej a navyše žalobca ani neosvedčil nárok a naliehavú potrebu na nariadenie neodkladného opatrenia v ním navrhovanom návrhu na uloženie povinnosti žalovaným 2/ a 3/ zdržať sa vykonávania stavebných prác na uvedených pozemkoch, vydávania pokynov na zadávanie stavebných prác na pozemkoch, ich schvaľovania či strpenia, keďže ani nepreukázal, že by žalovaní 2/ a 3/ robili v tomto smere nejaké dispozičné úkony.

25. Odvolací súd preto z vyššie uvedených dôvodov uznesenie súdu prvej inštancie v napadnutej zamietajúcej časti ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 C.s.p. potvrdil.

26. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí (§ 262ods. 1 C.s.p.).

27. Toto rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Toto uznesenie nemožno napadnúť odvolaním. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolanie podľa § 421 ods. 2 C.s.p. nie je prípustné v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a/ až n/ C.s.p.