KSBA/3Cob/80/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/80/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1314227509 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Zelenák ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1314227509.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa navrhovateľa 1/ FIT LOOK, s.r.o., Legerského 3, Bratislava, IČO: 35 772 557, navrhovateľa 2/ P.. Y. K., A.. XX.XX.XXXX, H. X, W., obaja práv. zast. Advokátska kancelária Consiliaris, s.r.o., Budovateľská 1064/22, Bratislava, IČO: 47 248 301, proti odporcovi SQ- FIT s.r.o., Legerského 3, Bratislava, IČO: 35 729 716, o návrhu o určení neplatnosti výpovede zo zmluvy o nájme nebytových priestorov a o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, a o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava III. v Bratislave č.k. 22Cb/241/2014-25 zo dňa 21.1.2015, jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava III. v Bratislave č.k. 22Cb/241/2014-25 zo dňa 21.1.2015, potvrdzuje.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil odporcovi povinnosť sprístupniť navrhovateľovi 1/ do užívania nebytový priestor vo výmere 100 m2, nachádzajúci sa na prvom nadzemnom podlaží budovy športovo rekreačného zariadenia na ulici Legerského č. 3, súpisné číslo XXXXX, ktorý je postavený na pozemku s parc. č. XXXXX/X (v súčasnosti XXXXX/XX), zapísaný na liste vlastníctva č. XXXX (Q. X. XXXX), poskytnúť navrhovateľovi 1/ v potrebnom rozsahu spisové zložky, obsahom ktorých sú účtovné doklady navrhovateľa 1/ za účelom spracovania účtovnej závierky navrhovateľa 1/ za rok 2014 až do právoplatného určenia povinnosti odporcovi vydať spisové zložky, obsahom ktorých sú účtovné doklady navrhovateľa 1/, navrhovateľovi 1/ a nenakladať so spisovými zložkami, obsahom ktorých sú kompletné lekárske správy pacientov navrhovateľa 2/, až do právoplatného určenia povinnosti odporcovi, vydať navrhovateľovi 2/ rade spisové zložky, obsahom ktorých sú kompletné lekárske správy pacientov navrhovateľa 2/. Súd prvého stupňa po oboznámení sa so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ako aj po oboznámení sa s predloženými listinnými dôkazmi dospel k záveru, že v danom prípade navrhovateľ súdu dostatočným spôsobom osvedčil, že došlo k zmene skutkových okolností, čím preukázal potrebu predbežnej úpravy pomerov účastníkov, t.j. nariadenia navrhovaného predbežného opatrenia. Navrhovatelia spochybňujú platnosť výpovede zmluvy o nájme uzavretú dňa 24.08.2009 medzi odporcom ako prenajímateľom a s navrhovateľom 1/ ako nájomcom a spochybňujú aj následné zabránenie zo strany odporcu, výmenou zámku na vstupných dverách, navrhovateľom akýmkoľvek spôsobom disponovať predmetom nájmu, ako aj s vecami, ktoré boli v tom čase v predmete nájmu, súčasťou ktorých sú spisové zložky obsahom ktorých sú účtovné doklady navrhovateľa 1/ a spisové zložky, obsahom ktorých sú kompletné lekárske správy pacientov navrhovateľa 2/. Navrhovatelia uvádzajú na základe prechádzajúcej vety existenciu objektívneho stavu nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy na právach navrhovateľov. Navrhovateľ 2/ až do doby vydania účtovných dokumentov nie je schopný viesť riadne účtovníctvo spoločnosti a do doby vydania účtovných dokumentov nebude schopný riadne spracovať a podať daňové priznanie spoločnosti. Navrhovateľovi 2/ do doby sprístupnenia predmetu nájmu hrozí vznik škody na majetku a navrhovateľovi 1/, ako aj tretím osobám hrozí bezprostredná ujma na ich právach, predovšetkým na osobnostných právach tretích osôb, ktorými sú predovšetkým pacienti navrhovateľa 2/, ktorých osobné údaje sú obsahom lekárskych správ v spisových zložkách zadržiavaných odporcom a tieto nepatria ani medzi veci slúžiace na zabezpečenie nájomného podľa § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súd prvého stupňa mal za to, že navrhovateľ dostatočne osvedčil súdu, že v prípade nenariadenia navrhovaného predbežného opatrenia navrhovateľovi hrozí vznik ťažko napraviteľnej ujmy a preto návrhu na vydanie predbežného opatrenia v súlade s § 102 ods. 1, § 75 a nasl. O.s.p. v celom rozsahu vyhovel. Navrhovatelia 1/ a 2/ sa vo veci samej domáhajú určenia, že výpoveď odporcu z nájmu nebytových priestorov zo dňa 20.7.2014 je neplatná a nájomný vzťah trvá, ako aj vydania účtovných dokladov navrhovateľa 1/ a vydania spisových zložiek, obsahom ktorých sú kompletné lekárske správy pacientov navrhovateľa 2/ ako aj hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v predmetných priestoroch.

Proti uzneseniu podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie odporca. Odvolanie odôvodnil tým, že podľa jeho názoru bola zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 24.8.2009 vypovedaná platne. Výpoveď bola riadne doručená v súlade s § 48 ods. 1, 2 O.s.p. F.. Q. M., ktorá bola za navrhovateľa 1/ oprávnená preberať písomnosti za spoločnosť. Odporca nie je držiteľom účtovných dokladov navrhovateľa 1/ a nemá vedomosť o mieste úschovy jeho spisových zložiek. Odporca namietal, že súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nedostatočne zistil skutkový stav a vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odporca navrhol odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie zmeniť tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietne.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal vec podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania, preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd konštatuje vecnú správnosť napadnutého uznesenia a reflektujúc dôvody odvolania uvádza na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia, že súd prvého stupňa správne vyhodnotil skutkový stav a vec správne právne posúdil. Odvolací súd je toho názoru, že navrhovateľ v súlade s § 75 ods. 2 O.s.p. osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi a osvedčil nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy a skutočnosti nasvedčujúce tomu, že výkon rozhodnutia vo veci samej môže byť ohrozený. Cieľom predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní je provizórna (dočasná) úprava pomerov účastníkov konania s cieľom umožniť nerušené judikovanie vo veci samej. Rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia môže slúžiť aj ako záruka efektívnosti budúceho núteného výkonu súdneho rozhodnutia. Takéto rozhodnutie je dočasné, obmedzuje sa len na dosiahnutie predbežných účinkov, neprejudikuje výsledok konania pred súdom a jeho zásahy a dôsledky, pokiaľ ide o právne postavenie povinnej osoby, sa musia minimalizovať so zreteľom na jeho zabezpečovací charakter. Podľa názoru odvolacieho súdu, vzhľadom na skutkové a právne posúdenie vzájomných vzťahov medzi účastníkmi je primerané, aby vzájomné vzťahy medzi účastníkmi boli na čas do právoplatného rozhodnutia vo veci samej upravené, a aby v budúcnosti bola minimalizovaná možnosť vzniku škody na strane navrhovateľov 1/ a 2/.

Z uvedených dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods.1 Os.p. ako vecne správne potvrdil.

O náhrade trov konania rozhodne súd prvého stupňa v súlade s § 145 O.s.p. v konečnom rozhodnutí vo veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.