KSBA/3Cob/371/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/371/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1513206044 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Ondrišová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1513206044.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, Bratislava, IČO: 43 784 763, zast. OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, Bratislava, proti žalovanému AUPARK a.s., Einsteinova 18, Bratislava, IČO: 35 781 939, práv. zast. JUDr. Vladimírom Ivančom, advokátom, Hlavné námestie 5, Bratislava, o určenie, že nájomný vzťah trvá a o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava V v Bratislave č.k. 23Cb 56/2013-204 z 11.10.2013, jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava V v Bratislave č.k. 23Cb 56/2013-204 z 11.10.2013 potvrdzuje.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh žalovaného o zrušenie predbežného opatrenia nariadeného súdom prvého stupňa uznesením č.k. 23Cb 8/2013-42 zo dňa 28. januára 2013, potvrdeného uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1Cob 108/2013-98 zo dňa 15. apríla 2013, nakoľko žalovaný neuviedol žiadne dôvody, pre ktoré by pominuli dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie nariadené, a tak neboli podľa názoru súdu prvého stupňa splnené v zmysle § 77 ods. 2 O.s.p. zákonné dôvody pre jeho zrušenie. Poukázal aj na uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 5Obdo 27/2013-184 zo dňa 13. augusta 2013, ktorým bolo odmietnuté dovolanie podané proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 15. apríla 2013.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný navrhujúc ho zmeniť a jeho návrhu vyhovieť. Vytýkal súdu prvého stupňa, že sa vôbec nevysporiadal s argumentom, ktorým preukazoval dôvodnosť jeho návrhu a to, že žalobca zneužíva vydané predbežné opatrenie na to, aby bezodplatne užíval predmet nájmu vo vlastníctve žalovaného. Poukázal na to, že bezodplatné užívanie predmetu nájmu zo strany žalobcu mu spôsobuje škodu cca 10.000,- EUR mesačne, čo ku dňu podania odvolania predstavuje 125.000,- EUR. Ďalej vytýkal súdu, že sa nevysporiadal s ďalšími argumentmi a dôkazmi, ktoré preukazujú, že neexistoval a neexistuje základný predpoklad pre nariadenie predbežného opatrenia, a to osvedčenie dôvodnosti návrhu žalobcu, ktorému sa má predbežným opatrením poskytnúť dočasná ochrana. Skutočnosť, že žalobca používa predmet nájmu bez toho, aby za jeho užívanie platil odplatu preukazuje, že došlo k podstatnej zmene okolností rozhodujúcich pre trvanie predbežného opatrenia. Vyslovil názor, že súd prvého stupňa je povinný zrušiť predbežné opatrenie v prípade, ak sa dodatočne kedykoľvek v priebehu konania preukáže, že v čase nariadenia predbežného opatrenia neboli splnené zákonné podmienky pre jeho nariadenie. Rozhodnutiu ďalej vytýkal, že nespĺňa požiadavky na riadne odôvodnenie v zmysle § 157 ods. 2 O.s.p..

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie je vecne správne.

Podľa § 77 ods. 2 O.s.p. predbežné opatrenie súd zruší, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo nariadené. Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že žalovaný v zmysle § 77 ods. 2 O.s.p. nepreukázal splnenie zákonných podmienok pre zrušenie nariadeného predbežného opatrenia. Žalovaný v podstate ani zánik dôvodov, pre ktoré bolo nariadené netvrdil, ale bránil sa tým, že žalobca predbežné opatrenie zneužíva a neplatením odplaty za užívanie predmetu nájmu a tým, že pre nariadenie predbežného opatrenia neboli splnené zákonné podmienky. Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 77 ods. 2 O.s.p. žalovaným namietané skutočnosti nemožno posudzovať ako zákonný dôvod pre zrušenie predbežného opatrenia. Zrušenie predbežného opatrenia nemožno slúžiť ani ako prostriedok nápravy, prípadne nesprávne nariadeného predbežného opatrenia, pretože ako vyplýva z citovaného ustanovenia, dôvodom zrušenia je pominutie pôvodne existujúcich dôvodov, pre ktoré bolo nariadené a nie ich neexistencia.

So zreteľom na uvedené odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.