KSBA/3Cob/315/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/315/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1513206044 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Ondrišová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1513206044.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu AD PROPERTY, s.r.o., Stará Vajnorská 11, Bratislava, IČO: 43 784 763, práv. zast. OLEXOVA VASILISIN s.r.o., Dunajská 18, Bratislava, proti žalovanému AUPARK a.s., Einsteinova 18, Bratislava IČO: 35 781 939, práv. zast. JUDr. Vladimírom Ivančom, advokátom, Hlavné námestie 5, Bratislava, o určenie, že nájomný vzťah trvá, o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava V v Bratislave č.k. 23Cb 56/2013-152 zo dňa 31.7.2013, jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava V v Bratislave č.k. 23Cb 56/2013-152 zo dňa 31.7.2013 potvrdzuje.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh žalovaného na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým navrhol uložiť žalobcovi povinnosť platiť mu odplatu za užívanie nebytových priestorov vo výške a za podmienok určených v nájomnej zmluve, ktorej platnosti sa žalobca dovoláva, a to do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Rozhodol tak podľa § 102 ods. 1 O.s.p. s odôvodnením, že predbežným opatrením nemožno prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, pretože predbežným opatrením nemožno priznať to, čo môže dosiahnuť len rozhodnutím vo veci samej, keďže predbežné opatrenie vytvára prechodnú úpravu a nemôže ukladať povinnosti, ktoré by vytvorili nenávratný stav, a tým priamo odporovali funkcii a účelu predbežného opatrenia.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal žalovaný riadne a včas odvolanie a navrhol odvolaciemu súdu, aby uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a predbežné opatrenie nariadil. V rozsiahlom odvolaní uviedol, že na základe nariadeného predbežného opatrenia na návrh žalobcu mu bolo nariadené zdržať sa dispozície so stavebnými úpravami žalobcu v nebytových priestoroch a zdržať sa zásahov do práv žalobcu vykonávať obchodné aktivity v nebytových priestoroch, pričom žalobca sa v konaní vo veci samej domáha určenia neplatnosti odstúpenia od nájomnej zmluvy žalovaným. Žalovaný v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia ako i v odvolaní poukázal, že žalobca neplatí žalovanému nájomné za obchodný priestor, ktorý naďalej využíva na základe vydaného predbežného opatrenia, čím vznikol výrazný nepomer v postavení účastníkov konania, keďže žalobcovi na nájomnom vznikol dlh, ktorý každým mesiacom narastá o sumu 9.337,16 EUR. Uviedol, že je toho názoru, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keďže v danom prípade nájomný vzťah je vzťahom synalagmatickým, a v prípade, že žalobcovi bolo priznané právo nebytové priestory užívať, mala mu súbežne s týmto vzniknúť aj povinnosť platiť nájomné. Ďalej žalovaný uviedol, že žalobou vo veci samej sa mieni domáhať náhrady škody a vydania bezdôvodného obohatenia z titulu užívania nebytových priestorov žalobcom bez platenia odplaty a bez právneho titulu.

K odvolaniu žalovaného sa písomne vyjadril žalobca a navrhol napadnuté uznesenie ako správne potvrdiť. V obsiahlejšom odôvodnení argumentoval najmä tým, že súd prvého stupňa správne posúdil návrh žalovaného na vydanie predbežného opatrenia, a to v tom smere, že nemožno priznať predbežným opatrením to, čoho sa treba domáhať vo veci samej. Zdôraznil, že žalovaný spôsobil stav takých vzťahov medzi účastníkmi konania, že žalobca za užívanie priestorov nemôže platiť. Tieto otázky však budú podľa jeho názoru predmetom rozhodovania vo veci samej, pričom podčiarkol i tú skutočnosť, že samotný petit návrhu žalovaného na vydanie predbežného opatrenia nespĺňa kritériá, pre ktoré možno predbežné opatrenie nariadiť.

Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal vec podľa ust. § 212 ods. 1 a § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné, pretože súd prvého stupňa vec správne právne posúdil a náležite odôvodnil, s čím sa odvolací súd plne stotožnil.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa plne stotožnil s odôvodnením napadnutého uznesenia a na zdôraznenie jeho správnosti dodáva, že je tiež toho názoru, že žalovaným navrhované predbežné opatrenie by predovšetkým prejudikovalo rozhodnutie vo veci samej.

Na základe uvedeného odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.