KSBA/3Cob/218/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/218/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113212144 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Zelenák ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1113212144.2Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v právnej veci žalobcu Poistná udalosť s.r.o., Sabinovská 11, Bratislava, IČO: 45 474 231, práv. zast. Advokátska kancelária MHS Legal, s.r.o., Seberíniho 1, Bratislava, proti žalovanému UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava, IČO: 00 653 501, o zaplatenie 610,92 EUR s príslušenstvom a o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 32Cb/71/2013-149 zo dňa 20.3.2014 v znení doplňujúceho rozsudku č.k. 32Cb/71/2013-173 zo dňa 21.1.2016, jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 32Cb/71/2013-149 zo dňa 20.3.2014, v znení doplňujúceho rozsudku č.k. 32Cb/71/2013-173 zo dňa 21.1.2016 p otvrdzuje.

Žalovanému priznáva plnú náhradu trov odvolacieho konania.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 280,- EUR spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9 % zo sumy 280,- EUR odo dňa 26.2.2012 do zaplatenia, a to všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. Doplňujúcim rozsudkom zo dňa 21.1.2016 súd doplnil rozsudok č.k. 32Cb/71/2013-149 vyhlásený dňa 13.3.2014 o nasledovný výrok: „vo zvyšnej časti súd návrh doručený súdu dňa 11.4.2013 zamieta.“ 2. V odôvodnení súd prvej inštancie uviedol, že medzi účastníkmi nebolo sporné, že dňa 27.11.2011 došlo k dopravnej nehode a k poškodeniu motorového vozidla spoločnosti Quo - SQ spol. s r.o.. Pôvodný poškodený bol v dôsledku poistnej udalosti č. XXXXXXXXXX zo dňa 27.11.2011, ktorá mu vznikla na jeho osobnom motorovom vozidle F. C., W.: V. D., nútený účelne si požičať náhradné motorové vozidlo po nevyhnutnú dobu trvania opravy poškodeného motorového vozidla. Za 22 dní požičania si motorového vozidla mu bola následne vystavená faktúra v celkovej výške 880,- EUR. Náhradné motorové vozidlo si poškodený požičal z dôvodu nutnosti, pretože ho každý deň potreboval na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Poškodený sa dohodol na prenájme náhradného motorového vozidla, ktorý trval celkovo 22 dní - od 2.12.2011 do 23.12.2011. Žalovaný však uznal ako účelné len 7 dní zapožičania motorového vozidla, uznal sumu vo výške 269,08 EUR za zapožičanie motorového vozidla, čo zdôvodnil v liste žalobcovi zo dňa 10.2.2012 s tým, že jasne zdôvodňuje výpočet výšky škody spoločnosti Quo - SQ spol. s r. o.. Uvádza, že „priznáva náhradu škody za prenájom náhradného vozidla od 2.12.2011 do dátumu oznámenia o totálnej škode dňa 9.12.2011, t.j. 7 dní x 40,00 EUR/deň = 280,- EUR. Náklady, ktoré poškodený vynaložil na prevádzku svojho automobilu - 10,92 EUR, spolu teda k úhrade 269,08 EUR.

3. Súd prvej inštancie z listinných dôkazov zistil, že poškodený si prenajal motorové vozidlo zo spoločnosti E. Sabinovská 11, Bratislava. Predmetná spoločnosť registrovaná na OÚ BA II, živnostenské oddelenie sídli na tej istej adrese ako žalobca. Osoba oprávnená konať za spoločnosť E. E. X. je pán E. X., ktorý je tiež konateľom poškodeného a má sídlo tiež na adrese Sabinovská 11, Bratislava. Určite sa nejednalo o „náhodné prepojenie spoločností.“ Súd prvej inštancie zdôraznil, že poškodený by mal zdokladovať, že si náhradné vozidlo požičiaval účelne, že ho naozaj potreboval, a nielen preto, aby si Poistná udalosť s.r.o. - žalobca, zarobila na nájomnom. V prípade, ak by si mal žalobca platiť náklady spojené s náhradným vozidlom sám, je otázne, či by akceptoval 22 dní prenájmu vozidla a „netlačil“ by napríklad na servis, aby mu poškodené motorové vozidlo opravili čo najskôr. Platí totiž všeobecná povinnosť poškodeného urobiť všetko pre to, aby sa škoda zbytočne nezvyšovala. Listom zo dňa 8.12.2011 žalovaný spoločnosti Quo - SQ spol. s r. o. oznámil, že na základe predbežnej kalkulácie ceny opravy vozidla (predmetu poškodenia) nesúhlasí s opravou uvedeného vozidla. Dátum 8.12.2011 súd prvej inštancie považoval za dátum ukončenia šetrenia škodovej udalosti v zmysle § 11 odsek 6, a odsek 7, zákona č. 381/2001 Z.z.. Súd prvej inštancie sa v tomto prípade stotožnil s tvrdením žalovaného, že dátumom ukončenia šetrenia škodovej udalosti tak, ako je to vyššie uvedené, je deň 8.12.2011. Súd mal však za to, že nakoľko bolo oznámenie žalobcovi doručené až dňa 15.12.2011, až tento deň sa žalobca mohol oboznámiť s výsledkami šetrenia, a teda až do tohto dátumu mu vznikol ako poškodenému nárok na preplatenie prenájmu motorového vozidla, to je odo dňa 2.12.2011 až do dňa 15.12.2011. Žalovaný preplatil 7 dní prenájmu odo dňa 2.12.2011 do 8.12.2011 vo výške 269,08 EUR, ktorú poukázal na účet spoločnosti Quo - SQ spol. s r. o.. Vzhľadom na uvedené priznal súd žalobcovi nárok na zaplatenie prenájmu za zvyšných 7 dní, to je odo dňa 9.12.2011 do 15.12.2011, to je sumu 280,00 EUR (40,00 EUR x 7). V danom prípade sa súd stotožnil s tvrdením žalovaného, že príčinnú súvislosť nemožno zamieňať so súvislosťou časovou. Riešenie likvidácie škodovej udalosti podľa zisteného rozsahu poškodenia vozidla, oznámenie o tom, že vec sa bude posudzovať ako totálna škoda zo dňa 8.12.2011, nemá nič spoločné so zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 23.12.2011. O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 2, O.s.p..

4. Doplňujúcim rozsudkom súd prvej inštancie na základe podania žalobcu preskúmal rozsudok súdu vo veci samej a zistil, že v odôvodnení rozsudku, ako aj samotnom výroku, opomenul konštatovať zamietnutie návrhu v časti uplatnenej istiny vo výške 330,92 EUR vrátane príslušenstva, to je uplatnených úrokov z omeškania vo výške 9 % ročne z uvedenej sumy 330,92 EUR od 26.2.2012 do zaplatenia. Z odôvodnenia rozsudku je zrejmé, že po zistenom skutkovom stave a vykonanom dokazovaní súd priznal žalobcovi nárok na zaplatenie časti uplatnenej istiny vo výške 280,- EUR a tomu prislúchajúcim úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z priznanej sumy 280,- EUR od 26.2.2012 do zaplatenia. Z uvedeného dôvodu súd prvej inštancie návrhu žalobcu vyhovel a doplnil predmetný rozsudok o rozhodnutie vo zvyšnej (absentujúcej) časti predmetu konania.

5. Proti rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, ktorý uviedol, že doba zapožičania náhradného motorového vozidla nebola zo strany poškodeného predlžovaná nad dobu nevyhnutne nutnú, keďže poškodený vrátil náhradné motorové vozidlo ihneď v deň nasledujúci po tom, ako mu bolo na účet pripísané poistné plnenie od žalovaného. List, ktorým žalovaný oboznámil poškodeného o ukončení šetrenia poistnej udalosti v deň vrátenia vozidla ešte nebol poškodenému doručený. Za skončenie prešetrovania poistnej udalosti je možné podľa žalobcu považovať moment, keď poisťovňa pri prešetrovaní dospeje do štádia, že vie presne stanoviť výšku poistného plnenia, ktoré je povinná poskytnúť poškodenému. V žiadnom prípade tak nemôže ísť o moment, keď poisťovňa ešte len zisťuje, či bude vykonávaná na poškodenom vozidle oprava alebo pôjde o totálnu škodu. Žalovaný o ukončení šetrenia hovorí až v liste, ktorý bol vystavený 20.12.2011 a nie v liste z 8.12.2011, kde len konštatuje, že žalovaný nesúhlasí s opravou poškodeného motorového vozidla, a teda z toho vyplýva, že poistná udalosť bude riešená ako totálna škoda. Taktiež súd neodôvodnil zámer ohľadom oprávnenej dĺžky zapožičania náhradného motorového vozidla.

6. K odvolaniu žalobcu sa písomne vyjadril žalovaný, ktorý navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Poukázal na neprimeranosť výšky účtovania denného používania vozidla u žalobcu, taktiež faktúra za zapožičanie vozidla je od 2.12.2011 do 23.12.2011 a nie od 27.11.2011, kedy došlo ku škodovej udalosti, pričom uviedol, že vozidlo potrebuje denne k svojej podnikateľskej činnosti.

7. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací podľa § 34 zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len C.s.p.) prejednal vec podľa § 380 ods. 1, bez nariadenia pojednávania v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania, pričom termín verejného vyhlásenia rozsudku bol v súlade s ust. § 219 ods. 3, C.s.p. oznámený na úradnej tabuli Krajského súdu v Bratislave dňa 31.1.2017. Po oboznámení sa s obsahom spisu súdu prvej inštancie, s dôvodmi odvolania žalobcu, ako aj s vyjadrením žalovaného, odvolací súd dospel k záveru, že odvolaniu proti rozsudku nie je možné vyhovieť.

8. Odvolací súd konštatuje, že konanie na súde prvej inštancie sa viedlo a odvolanie žalobcu bolo podané v rámci účinnosti zákonnej úpravy procesného konania podľa Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., avšak o odvolaní rozhodoval odvolací súd po nadobudnutí účinnosti právnej úpravy Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z.z. a postupoval tak v súlade s § 470 ods. 1, C.s.p. a § 473 C.s.p., podľa ktorých sa počnúc účinnosťou C.s.p. ruší úprava Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. a aj na konania začaté pred účinnosťou C.s.p. sa počnúc dátumom 1.7.2016 vzťahuje aktuálna procesná úprava C.s.p..

9. Podľa § 387 ods. 2, C.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

10. Odvolací súd konštatuje vecnú správnosť napadnutého rozsudku a reflektujúc dôvody odvolania uvádza na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku, že súd prvej inštancie správne vyhodnotil skutkový stav a vec správne právne posúdil. Odvolací súd uvádza, že žalobca v odvolaní neuvádzal žiadne také vecné a právne relevantné dôvody, ktoré by privodili pre neho priaznivé rozhodnutie; neboli naplnené ním uvádzané odvolacie dôvody. Súd prvej inštancie správne aplikoval ustanovenie § 442 a § 443 Občianskeho zákonníka, pričom je nesporné, že poškodený prišiel o možnosť využívať svoje vlastné motorové vozidlo v dôsledku dopravnej nehody. Poškodený si uplatnil nárok za obdobie 22 dní od 2.12.2011 do 23.12.2011, kedy využíval náhradné motorové vozidlo, pričom ho používal za tým istým účelom ako svoje vlastné vozidlo. Poškodený si uplatnil svojím nárokom cenu za nájomné požičaného vozidla, čo možno považovať za výdavky, ktoré by nemal, ak by mohol používať svoje vlastné vozidlo, pričom mal ukončiť zmluvu o dobe nájmu vozidla dňa 15.12.2011, kedy sa dozvedel o ukončení škodovej udalosti listom zo dňa 8.12.2011, čo žalobca potvrdil na pojednávaní dňa 13.3.2014. Do tohto dátumu mu vznikol nárok na preplatenie nájmu motorového vozidla, čo správne posúdil súd prvej inštancie.

11. Na základe uvedeného odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ako vecne správny podľa ust. § 387 ods. 1, C.s.p. potvrdil.

12. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 396 ods. 1, v spojení s ust. § 255 ods. 1, C.s.p.. Úspešnému žalovanému odvolací súd priznal náhradu trov odvolacieho konania, o ich výške rozhodne súd prvej inštancie.

13. Podľa § 262 ods. 1 C.s.p. o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

14. Podľa § 262 ods. 2 C.s.p. o výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 C.s.p.) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 C.s.p.). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 C.s.p.).