KSBA/3Cob/187/2013


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/187/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210222340 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Ondrišová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1210222340.1Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu CZ WELDING s.r.o., Průmyslová 3899/6, Hodonín, IČO: 282 66 170, Česká republika, zast. advokátom JUDr. Filip Josef, advokát, Velkomoravská 378/1, Hodonín, Česká republika, proti žalovanému: Plastic People, s.r.o., Dunajská I. 7664/12, Bratislava, IČO: 35 846 666, práv. zast. advokátkou JUDr. Líviou Krnčokovou, 29. augusta č. 5, Bratislava, v konaní o zaplatenie 15.832,- EUR s príslušenstvom a vzájomnom návrhu žalovaného a o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II v Bratislave č.k. 42Cb/272/2010-262 zo dňa 17.1.2013 jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava II v Bratislave č. k. 42Cb/272/2010-262 zo dňa 17.1.2013 z r u š u j e a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť 15.832,- EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,1% denne zo sumy 15.832,- EUR od 27.06.2010 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, vzájomný návrh žalovaného zamietol a uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi na náhradu trov konania 949,50 EUR na účet právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, žalobcovi právo na náhradu trov konania v konaní o vzájomnom návrhu nepriznal a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť náhradu trov konania štátu vo výške 29,76 EUR na účet tunajšieho súdu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Súd prvého stupňa mal na základe vykonaného dokazovania za preukázané, že medzi účastníkmi konania bola dňa 18.03.2010 uzatvorená zmluva o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie opravy kompaktora. Strany si v zmluve o dielo okrem iného dohodli, miesto, čas ako aj cenu za vykonanú opravu. Ďalej uviedol, že žalobca vykonal opravu častí kompaktora určených v zmluve o dielo v dohodnutom čase, čo medzi stranami nebolo sporné. Medzi stranami bola sporná skutočnosť, či došlo k riadnemu odovzdaniu diela, od určenia čoho závisí žalobcov nárok na zaplatenie ceny za dielo, ako aj skutočnosť či má žalovaný nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako aj náhrady škody, ktoré si uplatnil vzájomným návrhom v prípade, že dielo odovzdané nebolo. Súd prvého stupňa uviedol, že z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca v dohodnutom čase od 18.03.2010 do 21.03.2010 v priestoroch skládky žalovaného vykonal opravu kompaktora a po vykonaní opravy skládku opustil s tým, že dielo prenechal obsluhe skládky žalovaného, nakoľko v čase dokončenia opravy sa na skládke nenachádzala osoba, ktorá bola oprávnená dielo prevziať. Z výpovede svedka pána A. súdu prvého stupňa zistil, že on dielo nebol oprávnený prevziať, avšak po tom, čo odišiel žalobca zo skládky vykonal obhliadku kompaktora a kompaktor sa ešte v ten deň používal. Žalovaný používal dielo približne 2-3 mesiace, keď sa začali objavovať prvé vady, avšak žalovaný ich prvýkrát reklamoval až 04.10.2010, teda nie bez zbytočného odkladu. Ďalej uviedol, že žalovaný namietal, že nedošlo k riadnemu odovzdaniu diela, nakoľko žalobca nedoložil všetku dokumentáciu uvedenú v zmluve o dielo, a preto nedošlo k riadnemu odovzdaniu diela, napriek tomu, že dielo - kompaktor sa nachádzalo v dispozícii žalovaného a žalovaný ho užíval na účel, na ktorý bol kompaktor určený. Žalovaný taktiež uviedol, že po vykonanej oprave začal vykonávať funkčnú skúšku diela, počas ktorej sa objavili vady. K týmto tvrdeniam žalovaného súd prvého stupňa uviedol, že na jednej strane žalovaný používal neodovzdané dielo, oznamoval žalobcovi jeho vady a rovnako vykonával jeho funkčnú skúšku, napriek tomu, že jej vykonanie je viazané na riadne odovzdanie diela z čoho vyplýva, že dielo žalovaný považoval za odovzdané, no na strane druhej žalovaný namietal predčasnosť podania žaloby, nakoľko má za to, že dielo ešte nebolo odovzdané. Súd preto vzhľadom na uvedené vyvodil záver, že žaloba žalobcu je dôvodná, že dielo bolo zo strany žalobcu odovzdané, nakoľko dielo sa riadne užívalo, čo bolo potvrdené aj žalovaným. Skutočnosť, že neboli doložené všetky dokumenty a na základe tejto skutočnosti nedošlo podľa názoru žalovaného k riadnemu odovzdaniu diela a teda ani vzniku nároku na zaplatenie ceny za dielo považuje súd za príliš formalistické a má za to, že to nemôže byť dôvodom na neuhradenie ceny za dielo. Nedoloženie dokumentácie taktiež nebránilo riadnemu užívaniu diela. Súd prvého stupňa vyslovil názor, že v uvedenom prípade išlo o nepodstatné porušenie zmluvy, nakoľko nešlo o takú vadu, pri ktorej by zhotoviteľ mal predvídať, že objednávateľ nebude mať záujem na plnení povinností. Kompaktor bolo možné používať aj bez doloženej dokumentácie a vady, ktoré vznikli používaním kompaktora boli vady, ktoré bolo možné hneď opraviť a ich rozsah sa však zväčšoval používaním kompaktora napriek ich existencii. Ďalej poukázal na tú skutočnosť, že žalovaný si svoje nároky z vád tovaru neuplatnil, pretože nepožiadal žalobcu o poskytnutie zľavy z ceny a rovnako neumožnil žalobcovi vykonať opravu žalobcom navrhovaným spôsobom. Žalobca bol ochotný vykonať opravu vzniknutých vád, avšak až po tom, čo mu bude uhradená faktúra za zhotovenie diela. Žalobca vykonal opravu kompaktora, teda vykonal dielo, vznikol mu nárok na zaplatenie ceny za dielo, bez ohľadu na existenciu vád diela a na skutočnosť, či boli alebo neboli odstránené, nakoľko nároky z vád tovaru nemajú vplyv na zaplatenie ceny za dielo. Vzhľadom na uvedené, súd žalobe žalobcu vyhovel a zaviazal ho na zaplatenie istiny so zmluvne dohodnutým úrokom z omeškania vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania v súlade s čl. III. bod 6 zmluvy o dielo. Vzájomný návrh žalovaného súd zamietol a to z dôvodu, že žalobca neporušil svoju povinnosť, teda vykonal požadovanú opravu a dielo riadne odovzdal. Keďže žalobca podľa názoru súdu neporušil žiadnu povinnosť, čo spôsobuje, že nie sú naplnené všetky predpoklady na úspešné uplatňovanie si nároku na náhradu škody( porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nimi ), žalovanému nevznikol nárok na náhradu škody. Žalovanému rovnako nevznikol nárok na zaplatenie žalovaným uplatnenej zmluvnej pokuty za neodovzdanie diela, pretože ako už bolo uvedené, žalobca neporušil svoju povinnosť odovzdať dielo, respektíve zmluvná pokuta bola medzi stranami dohodnutá pre prípad omeškania s vykonaním opravy čo nebolo naplnené, preto súd vzájomný návrh žalovaného zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a v spore úspešnému žalobcovi priznal i náhradu trov konania. O povinnosti žalovaného zaplatiť náhradu trov konania štátu vo výške 29,76 EUR rozhodol súd v súlade s § 148 ods. 1 O.s.p.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal žalovaný riadne a včas odvolanie v ktorom odvolaciemu súdu navrhol napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietne a žalobcu zaviaže na zaplatenie náhrady škody, zmluvnej pokuty a trov konania žalovaného, alebo napadnutý rozsudok zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V obsiahlom odvolaní poukázal na zmluvnú úpravu odovzdania opraveného kompaktora, konkrétne čl. IV bod 2 Zmluvy podľa ktorého bolo povinnosťou zhotoviteľa vyhotoviť protokol o odovzdaní kompaktora, ktorý mal v prílohách zahŕňať realizačnú dokumentáciu, dokumentáciu o zhode, potvrdenie akosti použitých materiálov a náhradných dielov pri oprave ako i zápisnicu o skúške zvarov a podľa ktorého v opačnom prípade malo platiť, že dokumentácie nebola riadne odovzdaná. Žalovaný následne poukázal na ustanovenie čl. IV bod 5 Zmluvy podľa ktorého sa za vadu diela považuje i vada dokumentácie, teda nevyhotovenie protokolu, ktorý žalobca žalovanému predložil až na jeho výslovnú žiadosť dňa 29.7.2010, no i napriek tomu, protokol neobsahoval všetky náležitosti, nakoľko neobsahovala skúšku zvarov. Poukázal tiež na výsledky znaleckého posudku zo dňa 18.1.2011, podľa ktorého dielo trpelo i inými závadami technického charakteru. S poukazom na uvedené skutočnosti, na ktoré žalovaný poukázal už v konaní pred súdom prvého stupňa v odvolaní vyslovil názor, že rozsudok súdu prvého stupňa postráda náležité právne posúdenie zisteného skutkového stavu v dôsledku čoho odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa považuje za nepreskúmateľné. Poukázal tiež, že sa listom zo dňa 11.6.2010 domáhal od žalobcu riadneho odovzdania diela a preto tvrdenie súdu o tom, že žalobca ho až mailom upozornil na splatnosť faktúry dňa 13.4.2012 a následne sa začal domáhať nárokov z vád diela považuje za nesprávne vyhodnotené.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý odvolaciemu súdu navrhol napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Vo svojom vyjadrení uviedol, že žalovaný v odvolaní netvrdil žiadne nové skutočnosti a keďže na tie už reagoval svojimi predošlými podaniami, požiadal odvolací súd, aby na tieto prihliadol a poukázal na správnosť a preskúmateľnosť rozsudku súdu prvého stupňa.

Odvolací súd prejednal vec podľa §212 ods.1 O.s.p., § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že napadnutý rozsudok nie je vecne správny.

Podľa § 555 ods.2, Obch. zák. ak sa podľa zmluvy má riadne vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, považuje sa vykonanie diela za dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonali. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa včas pozvať.

Odvolací po oboznámení sa s podaným odvolaním zistil, že predmetom odvolania je nepreskúmateľnosť rozsudku a nesprávne právne posúdenie dôkazov ohľadom odovzdania diela a vzniku nároku žalobcu na zaplatenie ceny proti vzniku nároku žalovaného na náhradu škody a zmluvnú pokutu za neskoré odovzdanie diela. Odvolací súd po preskúmaní veci zistil, že žalobca ako zhotoviteľ ( opravy kompaktora ) a žalovaný ako objednávateľ uzavreli platnú zmluvu o dielo. V tejto zmluve si účastníci vymenili i odovzdanie diela, na ktoré sa ďalej viaže zaplatenie ceny za opravu diela. Keďže riadne odovzdanie diela podľa zmluvy predpokladalo i vyhotovenie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré malo obsahovať prílohy o vykonaní jednotlivých skúšok nemožno záver súdu prvého stupňa, ktorý vyhodnotil riadne prevzatie diela na základe jeho faktického užívania žalovaným považovať za správny. Odvolací súd preto dáva do pozornosti súdu prvého stupňa znenie zmluvy, ktorú žiaden z účastníkov nerozporoval a podľa ktorej sa malo vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, tak ako to predpokladá zmluva, či zákonné ustanovenie § 555 Obch. zák.. Odvolací súd tak dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa nie je správne čo do zistenia skutkového stavu a následného právneho posúdenia veci a preto odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom bude úlohou súdu prvého stupňa opätovne posúdiť skutočnosť, či bolo dielo vykonané a riadne odovzdané žalovanému v súlade so zmluvou o dielo zo dňa 18.3.2010 ako i následný vznik jednotlivých nárokov zmluvných strán zo zmluvy o dielo a ust. § 537 a nasl. Obch. zák..

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa §221 odsek 1 písmena h/, O. s. p. zrušil napadnutý rozsudok prvého stupňa a podľa odseku 2 tohto ustanovenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie v ktorom opätovne posúdi nárok žalobcu v naznačenom smere.

V novom rozhodnutí o veci súd prvého stupňa rozhodne o trovách prvostupňového i odvolacieho konania (§ 224 odsek 3 O. s. p.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.