KSBA/3Cob/155/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cob/155/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115231596 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Ondrišová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1115231596.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu Window Holding - a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň IČO: 28 436 024, Česká republika, práv. zast. JUDr. Jiřím Vlasákom, advokátom so sídlom Jankovcova 1518/2 Praha 7, Česká republika proti žalovanému AUREUS Property s.r.o., Heydukova 12-14, Bratislava IČO: 47 068 256, o zaplatenie 569.464,14 KČ s príslušenstvom a o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 28Cb/203/2015-33 zo dňa 15.2.2016, jednohlasne takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava I v Bratislave č.k. 28Cb/203/2015-33 zo dňa 15.2.2016 v napadnutom výroku o náhrade trov právneho zastúpenia mení tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi na náhradu trov právneho zastúpenia 757,06 EUR, k rukám právneho zástupcu žalobcu, do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobe vyhovel a o trovách konania rozhodol tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 1.231,50 EUR titulom zaplatenia súdneho poplatku do troch dní od právoplatnosti rozsudku a zároveň rozhodol, že žalobcovi nepriznáva náhradu trov právneho zastúpenia. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 151 ods. 2 O.s.p. a žalobcovi priznal ich náhradu len za súdny poplatok s odôvodnením, že žalobca má právneho zástupcu advokáta z Českej republiky, ktorému nepatria náhrady za právne zastúpenie podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z., pretože nepreukázal splnenie podmienok pre výkon činnosti advokáta na území SR podľa ust. § 2 ods. 1 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácii.

Proti rozsudku v časti nepriznania trov právneho zastúpenia podal žalobca v zákonom stanovenej lehote odvolanie a navrhol napadnutý rozsudok v tejto časti zmeniť a priznať mu náhradu trov právneho zastúpenia. Odvolanie odôvodnil tým, že trovy právneho zastúpenia vyčíslil v podanom návrhu na začatie konania, avšak právny zástupca len opomenul súdu predložiť dôkaz, že je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, za čo sa dodatočne ospravedlňuje. K odvolaniu pripojil i potvrdenie o zápise do zoznamu advokátov v Slovenskej advokátskej komore zo dňa 15. apríla 2013.

Krajský súd v Bratislave prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 154 ods. 1 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Keďže žalobca k podanému odvolaniu pripojil doklad o tom, že jeho právny zástupca je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore a preto mu prináleží náhrada trov právneho zastúpenia za poskytnuté právne služby v predmetnom konaní, pominul už dôvod pre ktorý súd prvého stupňa náhradu trov právneho zastúpenia nepriznal. Z uvedených dôvodov Krajský súd v Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách právneho zastúpenia podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Trovy právneho zastúpenia boli odvolacím súdom žalobcovi priznané podľa vyčíslenia v návrhu na začatie konania za 2 úkony právnej služby po 370,14 EUR (prevzatie a príprava, podanie návrhu) a 2x režijný paušál po 8,39 EUR v súlade s § 10 a nasl. vyhlášky č. 655/2004 Z.z..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. Ich náhradu však úspešnému žalobcovi nepriznal, pretože si ich uplatnenie v odvolacom konaní nevyčíslil /§151 ods.2 O.s.p./.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.