KSBA/2Z38Cb/1793/1992


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 11.9.2017

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 13.6.2017

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Z38Cb/1793/1992 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1092898406 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lucia Lutišanová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1092898406.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárske družstvo Bíňovce, teraz Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce, Bíňovce 258, 919 07 Bíňovce, proti žalovanému: Poľnohospodárske družstvo Boleráz, 919 08 Boleráz, o zaplatenie sumy 65 717,26 Eur s príslušenstvom (1 979 798,33 Sk s príslušenstvom), takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave v r a c i a žalobcovi krátený súdny poplatok vo výške 6 046,60 eur prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - prevádzkovateľ systému, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Súdny poplatok bude vrátený po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia.

Žalovanému sa náhrada trov dovolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Uznesením č.k. 1Obdo V 2/2014-377 zo dňa 29.09.2016 Najvyšší súd SR ako súd dovolací, zastavil dovolacie konanie iniciované žalobcom dňa 31. januára 2014 proti rozsudku Najvyššieho súdu SR, v pozícii odvolacieho súdu, zo dňa 31. októbra 2000, č.k. 5 Obo/340/1999. Žalovanému priznal nárok na náhradu trov dovolacieho konania.

2. Krajský súd v Bratislave, ako súd prvej inštancie, rozhodol o žalobe žalobcu na zaplatenie sumy 1 979 798,33 Sk z titulu neoprávneného majetkového prospechu rozsudkom z 28. júna 1999, č. k.: Z-2-38Cb/1793/92-294 tak, že žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 1 840 000,- Sk istiny, 79 192,- Sk súdneho poplatku a náklady právneho zastúpenia v sume 52 130,- Sk, v časti zaplatenia 139 798,- Sk žalobu zamietol a žalovaného zaviazal zaplatiť na účet súdu sumu 20 195,- Sk.

3. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie, o ktorom rozhodol odvolací súd - Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 31. októbra 2000, č. k.: 5 Obo 340/99-267 rozhodol tak, že rozsudok súdu prvej inštancie v časti, ktorou bola uložená povinnosť žalovanému zaplatiť žalobcovi istinu 1 840 000,- Sk, súdny poplatok 79 192,- Sk, trovy právneho zastúpenia 52 130,- Sk a 20 195,- Sk na účet štátu zmenil tak, že žalobu zamietol. 4. Žalobca podal proti rozsudku odvolacieho súdu dovolanie dňa 5. marca 2001. Po predložení veci súdom prvej inštancie na rozhodnutie dovolaciemu súdu, bola predložená vec dovolacím súdom vrátená prípisom súdu prvej inštancie dňa 25. septembra 2002.

5. Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením č. k. Z-2-38Cb/1793/1992-284 z 8. novembra 2002 uznesenie č. k. Z-2-38Cb/1793/1992 z 13. marca 2001, ktorým bol žalobca vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku za dovolanie. Žalobca zaplatil súdny poplatok za dovolanie vo výške 184 000,- Sk dňa 7. mája 2001.

6. Následne bol na žalovaného vyhlásený konkurz (29. marca 2004, sp. zn. 9K47/02-115 Krajským súdom v Bratislave) a za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená pani Iveta Orlíková. Správkyňa na výzvu súdu prvej inštancie, či súhlasí s pokračovaním konania, písomne reagovala a uviedla, že navrhuje konanie prerušiť, keďže nesúhlasí s pokračovaním v konaní.

7. Krajský súd v Bratislave uznesením z 3. decembra 2013 rozhodol o zrušení konkurzu na majetok žalovaného. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3. januára 2014.

8. Žalobca podaním došlým na súd prvej inštancie dňa 31. januára 2014 vzal dovolanie zo dňa 02.03.2001 proti rozsudku Najvyššieho súdu SR (v pozícii odvolacieho súdu) č.k. 5Obo/340/99 zo dňa 31.10.2000 späť a zároveň požiadal o vrátenie súdneho poplatku.

9. Dňa 07.05.2001 žalobca zaplatil príkazom súdny poplatok vo výške 184.000,- Sk t.j. 6.107,68 eur.

10. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu konania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa žaloba, návrh na začatie konania, odvolanie, žaloba na obnovu konania alebo dovolanie odmietlo alebo vzalo späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz; to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné. Ak sa návrh na začatie konania o rozvod manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnej inštancii súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní pred správnym súdom sa poplatok vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa správna žaloba, kasačná sťažnosť alebo žaloba na obnovu konania odmietla alebo vzala späť pred prejednaním veci.

11. Podľa § 11 ods. 4 veta prvá zákona o súdnych poplatkoch, okrem poplatku v konaní o rozvod manželstva a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,70 eura. 12. Podľa § 11 ods. 6 písm. b) zákona o súdnych poplatkoch, orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku prevádzkovateľovi systému, ktorý poplatok alebo preplatok vráti najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; ak orgán štátnej správy súdov alebo orgán prokuratúry nevydal rozhodnutie, zašle písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona a prevádzkovateľ systému vráti poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. 13. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 71/1992 vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

14. Nakoľko žalobca vzal dovolanie späť pred rozhodnutím veci a Najvyšší súd dovolacie konanie zastavil, rozhodol súd o vrátení súdneho poplatku za dovolanie kráteného o sumu 61,08 eur podľa § 11 ods. 3 veta tretia a § 11 ods. 4 veta prvá zákona o súdnych poplatkoch tak, ako je uvedené vo výroku tohto uznesenia. Súdny poplatok bude vrátený prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - prevádzkovateľ systému, Banská Bystrica.

15. V zmysle citovaného zákona súd rozhodol tak, že žalobca má právo na vrátenie súdneho poplatku vo výške 6.046,60 eur.

16. Podľa § 255 ods. 1 CSP, súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.

17. Súd rozhodol o náhrade trov dovolacieho konania v zmysle § 255 ods. 1 tak, že žalovanému trovy dovolacieho konania nepriznal, nakoľko mu žiadne v dovolacom konaní nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.