KSBA/2Tos/57/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Tos/57/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115010741 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľudmila Králiková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1115010741.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľudmily Králikovej a sudcov JUDr. Kamila Ivánka a Mgr. Marcely Kosovej, v trestnej veci odsúdeného Q. M., pre pokračovací trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. účinného do 31.12.2005 a iné, o sťažnosti odsúdeného Q. M. proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 2Nt/23/2015 zo dňa 14.06.2016, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 31. augusta 2016 takto

rozhodol:

Podľa § 194 ods. 1 Tr. por. z r u š u j e sa napadnuté uznesenie.

odôvodnenie:

Napadnutým uznesením Okresný súd Bratislava I sp. zn. 2Nt/23/2015 zo dňa 14.06.2016 rozhodol tak, že podľa § 72 ods. 1 písm. a/ Tr. por. s použitím § 403 Tr. por. z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a/ Tr. por. vzal odsúdeného Q. M. do väzby, ktorá začína dňom právoplatnosti uznesenia o povolení obnovy konania v trestnej veci na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6T/9/2006 zo dňa 09.04.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.06.2013, v prospech odsúdeného v časti výroku o uloženom treste odsúdenému. Podľa § 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por. nenahradil väzbu obvineného dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť odsúdený. V dôvodoch sťažnosti prostredníctvom svojho obhajcu uviedol, že považuje napadnuté rozhodnutie za nesprávne, nakoľko v súčasnej dobe nie sú dané také konkrétne skutočnosti, z ktorých by vyplývala dôvodná obava, že odsúdený sa bude vyhýbať trestnému stíhaniu alebo trestu. V danej trestnej veci bol už vo väzbe od 13.08.2005 do 06.07.2007 a od 02.04.2011 do 05.05.2011, čo je dvadsaťpäť mesiacov. V danej veci vykonal väzbu ako aj časť trestu odňatia slobody v celkovej výmere už viac ako tridsaťštyri mesiacov. Skutky, ktoré sa mu kladú za vinu, boli spáchané pred viac, ako jedenástimi rokmi. Podľa obhajoby, pokiaľ je súd presvedčený, že je tu reálna hrozba, že odsúdený sa bude skrývať, mal v prvom rade využiť svoje oprávnenie dané mu ustanovením § 80 ods. 1 písm. c/ Tr. por. a to prípadne v spojení s § 82 Tr. por. Pravidelná kontrola probačným úradníkom úplne v dostatočnej miere zabráni odsúdenému v prípadnom úteku či ukrývaní sa. navrhol preto krajskému súdu, aby napadnuté uznesenie zrušil v celom rozsahu podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. a aby sám vo veci rozhodol tak, že odsúdeného neodkladne prepustí na slobodu.

Podľa § 194 ods.1 Tr. por., ak nezamietne nadriadený orgán sťažnosť, zruší napadnuté uznesenie.

Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 31.08.2016 sp. zn. 2Nt/23/2015 podľa § 194 ods. 1 písm. a/ Tr. por. zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.05.2016 sp. zn. 2Nt/23/2015, ktorým okresný súd podľa § 394 ods. 1 Tr. por. povolil obnovu konania v trestnej veci Q. M., t.č. v ÚVTOS Leopoldov, na základe rozsudku Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 6T/9/2006 zo dňa 09.04.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.06.2013 v prospech odsúdeného v časti výroku o uloženom treste. Krajský súd zároveň podľa § 399 ods. 2 Tr. por. návrh odsúdeného Q. M. na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 6T/9/2006 zamietol. Na základe uvedených skutočností, krajský súd na základe sťažnosti odsúdeného bez meritórneho preskúmania napadnutého uznesenia, toto bez ďalšieho v zmysle § 194 ods. 1 Tr. por. zrušil, nakoľko odsúdený sa naďalej nachádza vo výkone treste odňatia slobody, a keďže jeho návrh na povolenie obnovy konania bol právoplatne zamietnutý, neprichádza do úvahy ani vzatie odsúdeného do väzby, keďže v zmysle § 403 Tr. por., uznesenie o väzbe je vykonateľné právoplatnosťou rozhodnutia o povolení obnovy konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný prostriedok nie je prípustný.