KSBA/2To/46/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/46/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512010787 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Kamil Ivánek ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1512010787.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kamila Ivánka a sudkýň JUDr. Ľudmily Králikovej a Mgr. Marcely Kosovej, v trestnej veci obžalovaného W. M., pre zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák., o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 4T/135/2012 zo dňa 30.11.2015, na verejnom zasadnutí konanom dňa 16. júna 2016 takto

rozhodol:

Podľa § 319 Tr. por. sa odvolanie obžalovaného W. M., nar. XX.XX.XXXX v A. z a m i e t a.

odôvodnenie:

Rozsudkom Okresného súdu Bratislava V sp.zn. 4T/135/2015 zo dňa 30.11.2015 bol obžalovaný W. M. uznaný vinným zo zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák., na tom skutkovom základe, že

dňa 15.04.2011 v čase asi o 18.35 hod. v A., pred bytovým domom na V. ulici č. X si prisadol na lavičku k poškodenej Q. V., anr. XX.XX.XXXX, dával jej návrhy, aby s ním išla do hotela, že si užijú, načo ona reagovala slovami, aby jej dal pokoj, a keď sa postavila na odchod, oboma rukami do nej prudko sotil, v dôsledku čoho spadla chrbtom na zem, a keď vykríkla, aby jej dal pokoj, prisadol jej ruky, následne jej ich vykrútil nad hlavu, pričom poškodená sa ho snažila kopnúť, a keď kričala o pomoc, tak jej jednou rukou zapchával ústa, bozkával ju na krku, následne jej rukou vošiel pod tričko, chytal ju za prsia, rukou jej zašiel do nohavíc a nohavičiek a snažil sa jej prstami vojsť do pošvy, čo sa mu čiastočne podarilo, načo na miesto prišla kamarátka poškodenej, ktorá kričala, že zavolá policajtov, čo ho primälo upustiť od ďalšieho konania dať sa na útek, pričom svojim konaním nespôsobil poškodenej žiadne zranenia.

Okresný súd uložil obžalovanému podľa § 200 ods. 1 Tr. zák., § 38 ods. 2, § 36 písm. j/, § 37 písm. h/, § 41 ods. 2, § 42 ods. 1, § 39 ods. 1 Tr. zák. súhrnný trest odňatia slobody vo výmere tri roky. Podľa § 49 ods. 1 písm. a/, § 51 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. obžalovanému výkon trestu odňatia slobody podmienečne odložil na skúšobnú dobu v trvaní päť rokov za súčasného uloženia probačného dohľadu. Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zák. súd uložil obžalovanému trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu štyri roky. Podľa § 51 ods. 2, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. bol uložený obžalovanému obmedzenie spočívajúce v zákaze požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok a podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. j/ Tr. zák. povinnosť spočívajúcu v príkaze zamestnať sa v skúšobnej dobe alebo uchádzať sa preukázateľne o zamestnanie. Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák. súd zrušil výrok o treste trestného rozkazu Okresného súdu Bratislava V sp.zn. 0T/46/16 zo dňa 23.03.2014 ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný, ktoré odôvodnil samostatným písomným podaním.

V písomných dôvodoch odvolania uviedol, že prokurátor nesprávne uviedol dátum skutku, kedy došlo k prepadnutiu M. A. obžalovaného, pretože k tomuto došlo dňa 20.08.2010 a nie dňa 20.08.2012. Obžalovaný trvá na tom, že to bola pomsta poškodenej za oznámenie trestnej činnosti spáchanej jej priateľom A.. A. kamaráti z Y. vedome obžalovaného celý týždeň, kedy sa mal stať skutok, opíjali, platili mu a pripravovali ho na tento čin. Poukázal na výpoveď svedkyne V. a A., ktoré sa presne nezhodovali. Pretože nebolo preukázané, že sa skutok stal, požiadal o znovuprešetrenie prípadu a oslobodenie jeho osoby spod obžaloby.

Obžalovaný W. M. sa na verejnom zasadnutí odvolacieho súdu uviedol, že všetko je na neho naplánované, je nevinný.

Na verejnom zasadnutí prokurátorka krajskej prokuratúry uviedla, že sa v plnom rozsahu stotožňuje s rozhodnutím okresného súdu, a preto navrhla odvolanie obžalovaného ako nedôvodné zamietnuť.

Krajský súd v Bratislave, ako súd odvolací (§ 315 ods. 1 Tr. por.), primárne konštatoval prípustnosť odvolania (306 ods. 1 Tr. por.) a tým absenciu dôvodov na rozhodnutie podľa § 316 ods. 1 alebo ods. 3 Tr. por., a preto podľa § 317 ods. 1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako aj správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo, riadiac sa pritom zásadou, že na chyby, ktoré neboli odvolaním vytýkané, prihliadne len vtedy, ak by odôvodňovali podanie dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por. a dospel k záveru, že odvolanie obžalovaného nie je dôvodné.

Podľa § 319 Tr. por. odvolací súd odvolanie zamietne, ak zistí, že nie je dôvodné.

Je potrebné uviesť, že v predmetnej veci už krajský súd rozhodoval, a to uznesením zo dňa 25. júna 2015 pod sp. zn. 2To/58/2015, keď na základe odvolania prokurátora zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava V sp.zn. 4T/35/2012 zo dňa 22.09.2014, ktorým bol obžalovaný W. M. podľa § 285 písm. a/ Tr. por. oslobodený spod obžaloby Okresnej prokuratúry Bratislava V sp.zn. 4Pv 260/11 zo dňa 15.10.2012 pre zločin sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák., a vrátil vec okresnému súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

Krajský súd v tomto rozhodnutí vyslovil právny názor, podľa ktorého zapieranie obžalovaného môže byť síce podkladom oslobodzujúceho rozsudku avšak iba vtedy, keď vykonané dôkazy na jeho usvedčenie nepostačujú a ďalšie usvedčujúce dôkazy nie sú dostupné, čo sa v predmetnej veci nestalo. Konštatoval, že súd prvého stupňa postupoval procesne nesprávne, keď obžalovaného spod obžaloby oslobodil podľa § 285 písm. a) Tr. por. Tento postup súdu prvého stupňa nebol v súlade s citovanými ustanoveniami Trestného zákona a Trestného poriadku, a preto porušil zákon, keď obžalovaného W. M. spod obžaloby podľa § 285 písm. a/ Tr. por. oslobodil. Odvolací súd uzatvoril, že úlohou súdu prvého stupňa bude postupom podľa § 2 ods.12 Tr. por. prehodnotiť vykonané dôkazy jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach a spravodlivo vo veci rozhodnúť za súčasného rešpektovania ustanovenia § 327 ods. 1 Tr. por.

Súd prvého stupňa rešpektoval právny názor odvolacieho súdu, pričom vykonal v súhrne na hlavných pojednávaniach všetky dostupné dôkazy potrebné na rozhodnutie o obžalobnom návrhu tak, ako to predpokladá ustanovenie § 2 ods. 10 Tr. por., a tieto dôkazy aj správne jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach v napadnutom rozhodnutí v zmysle § 2 ods. 12 Tr. por. vyhodnotil.

Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že obžalovaný W. M. poprel spáchanie skutku s tým, že celé je to proti nemu vymyslené z dôvodu, že priateľ poškodenej sa voči nemu dopustil v minulosti lúpežného prepadnutia. Priznal, že v ten deň popíjal alkohol - asi liter vína, o 13.15 hod. odišiel do banky na H. ulici, potom prišiel do Y., kde ho matka našla pred vchodom a potom s priateľom A. išiel na B. ulicu. B. A. v tom čase vídaval s poškodenou aj s A.. Poškodená Q. V. opísala na hlavnom pojednávaní priebeh skutku zhodne s opisom v jej výpovedí v prípravnom konaní, svedok A. pri skutku nebol, v tom čase spolu s poškodenou čakali dieťa. Keď prišla domov v noci, povedala mu, že bola na polícii a u lekára, pretože ju napadol obžalovaný. B. V. A. bola priamo prítomná pri skutku, ktorý až na menšie rozpory aj na hlavnom pojednávaní opísala. Videla obžalovaného ako dával poškodenej ruky do nohavičiek. Svedok V. A. na hlavnom pojednávaní nepotvrdil alibi obžalovaného, kedy uviedol, že dňa 15.04.2011 ho obžalovaný vo večerných hodinách vyprevadil na autobusovú zastávku na Y. námestí, svedok nastúpil do autobusu a obžalovaný šiel k predajni C.. Zmenu svojej výpovede z prípravného konania odôvodnil tým, že obžalovaný chcel, aby mu poskytol alibi a preto v prípravnom konaní povedal, že tento šiel s ním až do M.. Z pripojenej zápisnice o hlavnom pojednávaní v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 6T/17/2013 zo dňa 24.04.2014 vyplýva, že prokurátor predniesol obžalobu zo dňa 27.02.2013 sp. zn. 2 Pv 630/10 na obvineného V. A. s tým, že opravil pisársku chybu v dátume skutku, ktorý má správne znieť - 20.08.2010. Z úradného záznamu zo dňa 15.04.2011 vyplýva, že policajná hliadka po skončení OMČ v čase o 21.05 hod. počas jazdy služobným vozidlom, v ktorom sedela aj poškodená, táto ukázala na muža stojaceho na zastávke MHD na V. ulici, že je to osoba, ktorá mala na nej vykonať sexuálne násilie. Po zastavení vozidla muž predložil OP na meno W. M., mal oblečenú modročiernu bundu, na hlave šedú šiltovku a modré rifle a uviedol, že býva s družkou na Nám. S. č. X a ide od rodičov z V. č. XX. Následne bola táto osoba predvedená na OR PZ Bratislava V. V. obžalovaného videla toho dňa, ako sa chce dostať do bytu na adrese Mamateyova č. 28 v čase medzi 20.00 hod. až 20.30 hod., avšak ho do bytu nepustila, lebo bol pod vplyvom alkoholu. Toho istého dňa v čase asi o 17.30 hod. až 17.45 hod. sa s ním stretla presne pred vchodom do obchodu Terno. Policajná hliadka bola dňa 15.04.2011 o 18.20 hod. vyslaná na V. ulicu č. XX, pred obytným vchodom sa skontaktovali s Q. V., ktorá bola v spoločnosti V. A.. Táto uviedla, že mal k nej pristúpiť muž, ktorého opísala, uviedla, že bol zarastený, oblečené mal čierne tenisky zn. N., tmavú šiltovku, modročiernu bundu a bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Opísala priebeh skutku a uviedla, že tohto muža nepozná, pričom V. A. uviedla, že tohto muža pozná z videnia a má sa volať M.. Q. V. uviedla, že jej neboli spôsobené žiadne zjavné zranenia, ale má obavy o svoje zdravie, nakoľko je tehotná.

Krajský súd teda uzatvára, že obžalovaný ako trestne zodpovedný subjekt konaním opísaným v skutkovej vete napadnutého rozsudku násilím donútil iného - poškodenú Q. V., k iným sexuálnym praktikám. Uvedený skutok vykazuje všetky zákonné znaky zločinu sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 1 Tr. zák., tak po stránke subjektívnej ako i stránke objektívnej.

Čo sa týka konkrétneho druhu a výmery uloženého trestu, okresný súd správne vyhodnotil existenciu poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. j/ Tr. zák., existenciu jednej priťažujúcej okolnosti podľa § 37 písm. h/ Tr. zák. a následne správne aplikoval ustanovenie § 38 ods. 2 Tr. zák. Správne ukladal okresný súd tento trest ako trest súhrnný v zmysle § 42 ods. 1 Tr. zák. s poukazom na § 41 ods. 2 Tr. zák., nakoľko prejednávaný trestný čin spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin - Okresným súdom Bratislava V sp. zn. 0T/46/16 zo dňa 23.02.2014. Krajský súd je rovnako toho názoru, že v danom prípade bude účel trestu u obžalovaného s ohľadom na jeho doterajší život, jeho osobu, okolnosti spáchania trestnej činnosti, dobu, ktorá uplynula od spáchania skutku, splnený uložením podmienečného trestu za aplikácie § 39 ods. 1 Tr. zák. za súčasného uloženia probačného dohľadu a dlhšej skúšobnej doby v trvaní päť rokov, trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu štyri roky a primeraných obmedzení v zmysle § 51 Tr. zák. Takto uložený trest je aj podľa názoru odvolacieho súdu zákonný a spravodlivý.

Na základe uvedených skutočností a úvah odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je zákonné, a preto odvolanie obžalovaného podľa § 319 Tr. por. ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.