KSBA/2S/53/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/53/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017200407 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1017200407.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: D. K. K K., miesto podnikania: Štefánikova tr. č. XX, XXX XX M., zastúpený: JUDr. Pavol Gráčik, advokát, Farská 40, 949 10 Nitra, proti žalovanému: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2930/2017-9.2 zo dňa 13.01.2017 a o návrhu žalobcu na priznanie odkladného účinku žaloby , takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave návrh žalobcu na priznanie odkladného účinku správnej žaloby zo dňa 17.03.2017 z a m i e t a.

odôvodnenie:

1. Žalobou zo dňa 17.03.2017 podanou na Krajský súd v Bratislave dňa 20.03.2017 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2930/2017-9.2 zo dňa 13.01.2017, ktorým žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 4783/2016-1.7/pl zo dňa 04.11.2016.

2. Žalobca zároveň požiadal súd o priznanie odkladného účinok napadnutého rozhodnutia žalovaného podľa § 185 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“). V návrhu na odklad vykonateľnosti žalobca uviedol, že pokiaľ by sa preukázala nesprávnosť/nezákonnosť tohto napadnutého rozhodnutia a tento by bol podkladom pre vydanie rozhodnutia v povoľovacom konaní, v ktorom by došlo k vydaniu povolenia oprávňujúceho navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť, keď s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter tejto činnosti týmto hrozí závažná ujma v rámci verejného záujmu, a to najmä vo vzťahu k životnému prostrediu. Uvedené vyplýva aj s ohľadom na ciele Aahurského dohovoru, v rámci ktorých ide v prvom rade o vytvorenie čo najlepších právnych garancií v súvislosti s právom na ochranu životného prostredia.

3. Podľa § 184 SSP podanie správnej žaloby nemá odkladný účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Podľa § 185 SSP správny súd môže na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok: a) ak by okamžitým výkonom alebo inými právnymi následkami napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy hrozila závažná ujma, značná hospodárska škoda či finančná škoda, závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s vereným záujmom, b) ak napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy má podklad v právne záväznom akte Európskej únie, o ktorého platnosti možno mať vážne pochybnosti, a žalobcovi by inak hrozila vážna a nenapraviteľná ujma a priznanie odkladného účinku nie je v rozpore so záujmom Európskej únie. 5. Podľa § 186 ods. 1 SSP, nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie alebo opatrenie nemôže byť podkladom na vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí orgánov verejnej správy alebo opatrení orgánov verejnej správy.

6. Podľa § 188 SSP ak správny súd návrhu žalobcu nevyhovie, uznesením ho zamietne.

7. Správny súd v súlade s citovaným zákonným ustanovením § 188 SSP zamietol návrh žalobcu, nakoľko neboli splnené podmienky ust. § 185 písm. a) SSP a žalobca vo svojom návrhu dostatočne neodôvodnil, v čom spočíva závažná ujma pri výkone napadnutého rozhodnutia a aká konkrétna škoda na životnom prostredí by mohla byť spôsobená. Jeho argumenty sú len všeobecné a správny súd v nich nevidel skutočnú hrozbu odôvodňujúcu obavu závažnej ujmy, značnej hospodárskej škody, finančnej škody, prípadne iného nenapraviteľného následku. Žalobca zároveň opomenul preukázať, či priznanie odkladného účinku nie je v rozpore s verejným záujmom. V predmetnej veci nie sú dané ani podmienky vyplývajúce z § 185 písm. b) SSP na priznanie odkladného účinku správnej žalobe.

8. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Bratislave pomerom hlasov 3:0 (§ 139 ods. 4 SSP v spojení s § 147 ods. 2 SSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu kasačná sťažnosť nie je prípustná podľa § 439 ods. 2 písm. e) SSP.