KSBA/2S/226/2015


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 6.2.2017

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/226/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201748 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1015201748.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Retail Value Stores, a.s., IČO: 47 256 770, Panónska cesta 16, Bratislava, zastúpený: JUDr. Michal Matulník, advokát, s.r.o., Kýčerského 5, Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Michal Matulník, advokát a konateľ, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1644/2015 zo dňa 28.09.2015, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave o d k l a d á vykonateľnosť rozhodnutia žalovaného č. 1644/2015 zo dňa 28.09.2015 v spojení s rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava - mesto č. 99/613/2015-163 zo dňa 09.04.2015, a to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej.

odôvodnenie:

Včas podanou žalobou sa žalobca domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1644/2015 zo dňa 28.09.2015 (ďalej aj len „napadnuté rozhodnutie“), ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava -mesto č. 99/613/2015-163 zo dňa 09.04.2015 (ďalej aj len „prvostupňové rozhodnutie“), ktorým bola žalobcovi podľa § 28 ods. 4 písm. a) v spojení s § 28 ods. 7 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov uložená úhrnná pokuta vo výške 33 000 eur.

Žalobca zároveň žiadal Krajský súd v Bratislave o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia v spojení s prvostupňovým rozhodnutím z dôvodu, že okamžitým výkonom mu hrozí závažná ujma. Poukázal na to, že pokuta je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je uvedená iná lehota splatnosti, pričom napadnuté rozhodnutie mu bolo doručené dňa 01.10.2015. Výška uloženej pokuty predstavuje pre žalobcu v aktuálnej hospodárskej situácii, ktorá reflektuje neľahké trhové podmienky, takmer likvidačnú sumu ohrozujúcu jeho podnikateľskú činnosť.

Ďalej dôvodil tým, že nehnuteľnosti, v ktorých prevádzkuje svoju podnikateľskú činnosť, si prenajíma a tovar v nich ponúkaný konečnému spotrebiteľovi do značnej miery nadobúda z úverových zdrojov. V súčasnosti zamestnáva vo svojich piatich hypermarketoch viac nech 500 zamestnancov a ukončenie prevádzky by malo priamy vplyv nielen na nich, ale aj na dodávateľov žalobcu. Realizovanie pokuty okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia spôsobí, že sa žalobca môže dostať do stavu platobnej neschopnosti. Na záver uviedol, že z viacerých skutočností uvádzaných v žalobe je podľa neho zrejmé, že neodložením vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia by pravdepodobne došlo k zmareniu ním iniciovaného konania z dôvodu možného vyhlásenia konkurzu na jeho majetok.

Podľa § 250c veta druhá O.s.p., na žiadosť účastníka môže predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého rozhodnutia hrozila závažná ujma.

Krajský súd v Bratislave považoval dôvody uvedené v žiadosti žalobcu o odklad vykonateľnosti vo výroku identifikovaných rozhodnutí za opodstatnené, keďže ich okamžitým výkonom mu hrozí závažná majetková ujma spočívajúca v povinnosti uhradiť uloženú pokutu a v platobnej neschopnosti, nakoľko žalobca tovar ponúkaný konečnému spotrebiteľovi do značnej miery financuje z úverových zdrojov prostredníctvom kontokorentných úverov.

Neodloženie vykonateľnosti napadnutých rozhodnutí by mohlo mať vzhľadom na výšku uloženej pokuty za následok ohrozenie podnikateľskej činnosti žalobcu, nakoľko táto pokuta by pre neho mohla byť v aktuálnej hospodárskej situácii, reflektujúcej neľahké trhové podmienky, likvidačná a v konečnom dôsledku by mohlo dôjsť aj k vyhláseniu konkurzu na jeho majetok. Táto skutočnosť by mohla mať negatívny dopad nielen žalobcu, ale aj jeho dodávateľov a na viac než zamestnancov, ktorých zamestnáva vo svojich piatich hypermarketoch.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Krajský súd v Bratislave postupoval v súlade s § 250c veta druhá O.s.p. a rozhodol o žiadosti žalobcu spôsobom uvedeným vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.