KSBA/2Cob/138/2017


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/138/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1117214030 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Bahníková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1117214030.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a sudkýň JUDr. Ľubice Kriškovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej v právnej veci žalobcu: Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31 388 841, právne zast.: Právny dom - advokáti, s.r.o., Stoličková 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 857 793 proti žalovanému: GLORIA GROUP, s.r.o., Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 35 899 450, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 30Cb/45/2017- 38 zo dňa 20.06.2017, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 30Cb/45/2017-38 zo dňa 20.06.2017 p o t v r d z u j e .

Žalovanému sa právo na náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

1. Okresný súd Bratislava I napadnutým uznesením č. k. 30Cb/45/2017-38 zo dňa 20.06.2017 návrh žalobcu na vydanie neodkladného opatrenia zamietol.

2. V odôvodnení súd uviedol, že dňa 08.06.2017 sa žalobca domáhal vydania neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovanému povinnosť vydať žalobcovi dvoje chladiarenské výrobky značky Viessmann, pričom sa konkrétne jedná o výrobky Norpe Deli cabinet, black 141215 a Norpe Gusto Rubin 1,25m a to najneskôr do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

3. Žalobca svoj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia odôvodnil tým, že žalobca pôvodne vstúpil do zmluvného vzťahu so spoločnosťou Village Farm, s r.o., Oľdza 170, 930 39 Oľdza, IČO: 44 428 431 (ďalej ako „Village Farm"), ktorá dňa 22.03.2017 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou GLORIA GROUP, s.r.o.. Žalobca ako predávajúci uzavrel so spoločnosťou Village Farm, s.r.o ako kupujúcim Rámcovú kúpnu zmluvu číslo 790010541 (ďalej ako „zmluva"), na základe ktorej žalobca dodal Village Farm tovar v dohodnutom množstve a kvalite, ktorý si žalovaný bez výhrad prevzal. Predmetom Zmluvy bola dodávka dvoch chladiarenských výrobkov značky Viessmann, a to výrobky Norpe Deli cabinet, black 141215 a Norpe Gusto Rubin 1,25m (ďalej ako „výrobky") spolu so zabezpečením dopravy. Na základe Zmluvy dodal žalobca Village Farm dňa 28.01.2016 výrobky, ktoré následne uviedol dňa 01.02.2016 do prevádzky. Po dodaní výrobkov žalobca vystavil faktúru, ktorá sa stala splatnou dňa 11.02.2016 v sume 10.152 EUR. Nakoľko Village Farm nevrátila žalobcovi výrobky dobrovoľne a následne prestala so žalobcom komunikovať a zároveň nepristúpila k uzavretiu žiadnej písomnej dohody medzi žalobcom a Village Farm, dňa 22.09.2016 odoslal právny zástupca žalobcu Village Farm písomnú výzvu na zaplatenie dlžnej sumy zo dňa 21.09.2016, ktorú si Village Farm neprevzala z dôvodu „zásielka neprevzatá v odbernej lehote". Následne sa uskutočnilo osobné stretnutie právneho zástupcu žalobcu s Village Farm, pri ktorom si Village Farm odmietla prevziať listinu s názvom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy" zo dňa 24.10.2016. Žalobca zaslal opätovne Village Farm listinu s názvom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy" zo dňa 09.11.2016, ktorú si Village Farm neprevzala. Aj napriek uvedeným skutočnostiam Village Farm nevrátila žalobcovi výrobky, t.j. nesplnila si svoju povinnosť a teda výrobky sú aj v súčasnosti v dispozícii žalovaného ako právneho nástupcu Village Farm bez právneho dôvodu. Nakoľko má z vyššie uvedeného vyplývať, že žalovaný má výrobky vo svojej dispozícii bez právneho dôvodu, nakoľko tieto sú vo vlastníctve žalobcu z dôvodu odstúpenia od zmluvy, mal žalobca za to, že je potrebné bezodkladne upraviť pomery medzi žalobcom a žalovaným. Žalobca uviedol, že je potrebná trvalá úprava pomerov, pretože v opačnom prípade by mohlo prísť k poškodeniu, prípadnému predaju výrobkov, čo by znamenalo pre žalobcu sťaženú vymožiteľnosť jeho vlastníckeho práva a teda protiprávny stav by naďalej pretrvával. Nariadením neodkladného opatrenia by okrem iného bola naplnená aj požiadavka ochrany vlastníckeho práva. Žalobca poukázal aj na tú skutočnosť, že nariadenie neodkladného opatrenia by nijakým spôsobom neobmedzilo žalovaného, nakoľko žalovaný nebol a stále nie je vlastníkom zariadení. Žalobca bol toho názoru, že neodkladným opatrením by bolo možné dosiahnuť aj trvalú úpravu pomerov medzi žalobcom a žalovaným.

4. Sud prvej inštancie poukázal na ust. § 324 ods. 1, ods. 2, ods. 3, § 325 ods. 1, § 326 ods. 1, ods. 2, § 328 ods. 1, ods. 2, ods. 3, § 329 ods. 1, ods. 2 Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“).

5. Súd prvej inštancie mal zato, že z obsahu spisu nevyplýva, že by konaním žalovaného, alebo v dôsledku iných okolností, bolo potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo že by sa znížila možnosť dosiahnuť uspokojenie nároku žalobcu výkonom rozhodnutia. Súd mal tiež zato, že žalobca vo svojom návrhu neuviedol ani žiadne skutočnosti nasvedčujúce snahu žalovaného prípadnú exekúciu zmariť. Súd z dôvodu neosvedčenia podmienok na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany žalobcu, návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

6. Proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 30Cb/45/2017-38 zo dňa 20.06.2017 podal žalobca odvolanie. S tvrdeniami súdu prvej inštancie v napadnutom uznesení žalobca v plnom rozsahu nesúhlasí a považuje ho za nesprávne, nakoľko súd vychádzal z nesprávnych skutkových zistení. Žalobca má zato, že dostatočným spôsobom osvedčil potrebu bezodkladne upraviť pomery medzi žalobcom a dlžníkom, a to už len samotnou skutočnosťou, že dlžník v súčasnosti disponuje tovarom, ktorý je vlastníctve žalobcu, a to bez právneho dôvodu. Žalobca teda riadne preukázal svoj nárok voči dlžníkovi, ako aj to, že dlžník aj napriek výzve výrobky žalobcovi dobrovoľne nevrátil. Žalobca má zato, že je potrebná trvalá úprava pomerov, pretože v opačnom prípade môže prísť k poškodeniu, prípadnému predaju výrobkov, čím bude pre žalobcu sťažená vymožiteľnosť jeho vlastníckeho práva a teda protiprávny stav bude aj naďalej pretrvávať. Nariadením neodkladného opatrenia bude okrem iného naplnená aj požiadavka ochrany vlastníckeho práva.

7. Žalobca poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky R59/1996, z ktorého má za preukázané, že už len samotná skutočnosť, že niekto, v danom prípade práve dlžník, disponuje výrobkami, ktoré sú vo vlastníctve žalobcu z dôvodu odstúpenia od zmluvy, je dostatočným podkladom na osvedčenie potreby bezodkladne upraviť pomery medzi žalobcom a dlžníkom, nakoľko využívaním výrobkov dlžníkom dochádza k ich znehodnoteniu užívaním, poprípade poškodeniu, a teda je značným spôsobom zasahované do vlastníckych práv žalobcu.

8. V súčasnosti disponuje dlžník výrobkami, ktoré sú vo vlastníctve žalobcu, a teda dochádza k porušovaniu a ohrozovaniu jeho vlastníckeho práva, pričom takýmto konaním zároveň hrozí žalobcovi vznik škody a hrozí zhoršenie jeho právnej pozície do takej miery, že sa žalobcovi neoplatí uchádzať o konečnú súdnu ochranu, nakoľko používaním výrobkov zo strany dlžníka môže dôjsť k takému poškodeniu výrobkov, že tieto nebudú mať pre žalobcu žiadnu hodnotu. Žalobca má zato, že uvedené skutočnosti zo strany súdu neboli žiadnym spôsobom zohľadnené, hoci na ne žalobca v konaní poukázal. Tým, že sa súd s touto skutočnosť neoboznámil, zaťažil konanie vadou spočívajúcou v nesprávnych skutkových zisteniach získaných vykonaným dokazovaním.

9. Žalobca navrhol Krajskému súdu v Bratislave ako súdu odvolaciemu, aby uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 30Cb/45/2017-39 zo dňa 20.06.2017 zrušil a vec vrátil súdu prvej inštancie na ďalšie konanie alebo alternatívne aby napadnuté uznesenie zmenil tak, že návrhu žalobcu v celom rozsahu vyhovie. 10. Žalovaný sa k podanému návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a k odvolaniu žalobcu nevyjadril, hoci mu uvedené podania spolu s výzvou na vyjadrenie boli odvolacím súdom doručené v zmysle § 111 ods. 3 CSP dňa 03.08.2017.

11. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia pojednávania. Po preskúmaní obsahu spisu a oboznámení sa s dôvodmi odvolania žalobcu dospel k záveru, že odvolaniu nie je možné vyhovieť.

12. Podľa názoru odvolacieho súdu je napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie v zmysle § 387 ods. 1 CSP vecne správne a s poukazom na § 387 ods. 2 CSP sa odvolací súd v celom rozsahu na odôvodnenie uznesenia odvoláva. Na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia a k odvolacím dôvodom žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

13. Podľa § 324 ods. 1 CSP pred začatím konania, počas konania a jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

14. Podľa § 325 ods. 1 CSP neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

15. Podľa § 328 ods. 1 CSP ak súd nepostupoval podľa § 327, nariadi neodkladné opatrenie, ak sú splnené podmienky podľa § 325 ods. 1, inak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietne.

16. Základnou podmienkou neodkladného opatrenia je existencia zákonného dôvodu vedúceho k jeho nariadeniu. Neodkladné opatrenie má v danom prípade slúžiť k dočasnému zabezpečeniu ochrany ohrozených práv žalobcu a je možné ho nariadiť len v prípade, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Súd môže neodkladné opatrenie nariadiť pokiaľ je potrebné bezodkladne upraviť pomery strán sporu alebo ak existuje obava, že exekúcia bude ohrozená. Pre úspešnosť návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je nevyhnutné, aby boli aspoň osvedčené základné skutočnosti, potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana. Žalobca už teda v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia musí predložiť také dôkazy a osvedčiť také skutočností, ktoré opodstatňujú jeho nárok na nariadenie opatrenia. Teda žalobca má dôkaznú povinnosť pokiaľ ide o skutočností preukazujúce, že daný dôvod na nariadenie opatrenia existuje a zároveň má povinnosť tvrdenia čo sa týka skutočnosti odôvodňujúcej neodkladné opatrenie. Tiež musí preukázať existenciu hroziacej ujmy, teda už v návrhu musí osvedčiť, že bez nariadenia neodkladného opatrenia by mohla vzniknúť ujma značná, závažná, dokonca neodstrániteľná.

17. Odvolací súd má zhodne ako súd prvej inštancie za preukázané, že žalobca sa podaným návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia domáhal, aby súd uložil dlžníkovi povinnosť vydať žalobcovi dva chladiarenské výrobky značky Viessmann, a to výrobky Norpe Deli cabinet, black 141215 a Norpe Gusto Rubin 1,25m a to najneskôr do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Žalobca ako predávajúci uzavrel so spoločnosťou Village Farm ako kupujúcim zmluvu, na základe ktorej žalobca dodal spoločnosti Village Farm tovar v dohodnutom množstve. Predmetom zmluvy bola dodávka dvoch chladiarenských zariadení spolu so zabezpečením dopravy. Po dodaní výrobkov žalobca vyfakturoval spoločnosti Village Farm dodané výrobky, a to faktúrou číslo 7990093133, zo dňa 28.01.2016, splatnou dňa 11.02.2016, v celkovej sume 10.152 EUR. Nakoľko Village Farm dobrovoľne nevrátila žalobcovi výrobky a následne prestala komunikovať a zároveň nepristúpila k uzavretiu žiadnej písomnej dohody medzi žalobcom a spoločnosťou Village Farm, dňa 22.09.2016, odoslal právny zástupca žalobcu spoločnosti Village Farm písomnú výzvu na zaplatenie dlžnej sumy zo dňa 21.09.2016, ktorú si Village Farm neprevzala. Následne sa uskutočnilo osobné stretnutie právneho zástupcu žalobcu so spoločnosťou Village Farm, pri ktorom si zástupca spoločnosti Village Farm odmietol prevziať listinu s názvom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ zo dňa 24.10.2016. Žalobca znovu zaslal spoločnosti Village Farm „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorú si spoločnosť Village Farm opätovne neprevzala. Spoločnosť Village Farm nevrátila žalobcovi výrobky, žalobca mal teda zato, že dlžník si nesplnil si svoju povinnosť a teda výrobky sú aj v súčasnosti v jeho dispozícii ako právneho nástupcu spoločnosti Village Farm bez právneho dôvodu a preto žalobca podal návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.

18. Žalobca odôvodnil nariadenie neodkladného opatrenia tým tvrdením, že v prípade, ak by neprišlo k trvalej úprave pomerov, môže prísť k poškodeniu, prípadne k predaju výrobkov, čím by bola pre žalobcu sťažená vymožiteľnosť jeho vlastníckeho práva a teda protiprávny stav by aj naďalej pretrvával. Nariadením neodkladného opatrenia by tiež prišlo k naplneniu požiadavky ochrany vlastníckeho práva, pričom by žiadnym spôsobom neobmedzilo žalovaného, nakoľko nie je vlastníkom zariadení.

19. Odvolací súd sa stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie. Súd prvej inštancie správne uzavrel, že nebol naplnený predpoklad pre nariadenie neodkladného opatrenia a to objektívna danosť obavy, že prípadná budúca exekúcia žalobcovho nároku bude ohrozená. Tvrdenia žalobcu, ktorými odôvodňuje potrebu nariadenia neodkladného opatrenia, že žalovaný môže poškodiť či predať výrobky poskytnuté žalobcom, neboli v konaní osvedčené. Skutočnosť, že žalovaný nevyplatil žalobcovi kúpnu cenu za tovar ešte neznamená osvedčený predpoklad na naradenie neodkladného opatrenia. Odvolací súd teda rovnako ako súd prvej inštancie dospel k záveru, že žalobca žiadne skutočnosti o správaní sa žalovaného (ktoré by nasvedčovali nariadenie neodkladného opatrenia) relevantným dôkazom neosvedčil, a tým neosvedčil ani dôvodnosť obavy, že exekúcia bude ohrozená. Žalobcove tvrdenia o hroziacom poškodení a predaji výrobkov nie sú dostatočným dôkazom na osvedčenie skutočnosti tvrdenej žalobcom.

20. Pokiaľ ide o žalobcom predložené súdne rozhodnutie, na ktoré sa odvoláva, odvolací súd má za to, že z odôvodnenia rozhodnutia nijako nevyplýva, že by súd žalobcovi dával za pravdu. Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal súdne rozhodnutie, ktoré sa týkalo iného ako právneho tak aj skutkového stavu ako preukazuje žalobca. Preto je odvolací súd názoru, že v prejednávanej veci sa súd prvej inštancie zaoberal všetkými námietkami žalobcu správne.

21. Z uvedených dôvodov ani podľa odvolacieho súdu žalobca neosvedčil predpoklady na vydanie navrhovaného neodkladného opatrenia, keďže nepreukázal existenciu žiadnych skutočností, ktoré by odôvodňovali obavu, že je potrebné dočasne upraviť pomery strán sporu. Žalobca musí preukázať konkrétny dôvod spočívajúci v správaní toho, proti ktorému návrh na nariadenie neodkladného opatrenia smeruje. Tvrdenia žalobcu považuje odvolací súd za nepodložené. Žalobca žiadny spôsobom neosvedčil predpoklady na vydanie ním navrhovaného neodkladného opatrenia a preto nie sú splnené podmienky na nariadenie neodkladného opatrenia.

22. Vzhľadom k uvedenému, odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1, 2 CSP ako vecne správne potvrdil.

23. Odvolací súd rozhodol o trovách odvolacieho konania podľa § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 v spojení s 396 ods. 1 CSP, tak že v odvolacom konaní úspešnému žalovanému náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože mu žiadne nevznikli.

24. Uvedené uznesenie je výsledkom hlasovania odvolacieho senátu v pomere hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).