KSBA/28Cb/89/2002


(zdroj)

Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 3.6.2016

Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 28Cb/89/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1002895567 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Zelenák ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1002895567.18ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Glončákovej a členov senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a Mgr. Štefana Zelenáka, v právnej veci žalobcu ROKO, s. r .o., IČO 36 458 481, Strojnícka 18, Prešov, zast. JUDr. R. Adamčíkom, advokátom, proti žalovanému MH Manažment, a. s., IČO 50 088 033, Trnavská cesta 100, Bratislava, /právny predchodca Fond národného majetku Slovenskej republiky/, zast. JUDr. R. Bžánom, advokátom vykonávajúci advokáciu ako spoločník a konateľ Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s. r. o., Bratislava, o 99.581,76 Eur s prísl., takto

rozhodol:

Súd žalobu zamieta.

O náhrade trov konania bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku.

odôvodnenie:

Najvyšší súd SR uznesením zo dňa 25. 11. 2014 č. k. 4Obo/51/2013 rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 05. 06. 2013 zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s tým, že v ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa vykonať o sporných skutočnostiach dokazovanie v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, vo veci opätovne rozhodnúť a rozhodnutie riadne odôvodniť v zmysle ust. § 157 ods. 2 OSP.

Žalobca si žalobou došlou 25. 09. 2002, uplatnil právo na splnenie zmluvnej povinnosti, alebo zaplatenie zľavy z ceny. Z obsahu žaloby vyplýva, že vláda SR rozhodla o privatizácii časti štátneho podniku T. Q., Š..Y.. Q. - Č. Š. K., T. Č.. XX (ďalej časť podniku) formou predaja vopred určenému záujemcovi, žalobcovi. Napriek tomu, že rozhodnutie vlády SR bolo zo dňa 13. 06. 2011, žalovaný uzavrel so žalobcom zmluvu o predaji časti podniku až dňa 17. 12. 2001 /v ďalšom iba zmluva/. Podľa čl. VI bod 1 zmluvy, bola spísaná zápisnica o odovzdaní a prevzatí vecí, zahrnutých do privatizačného majetku. Žalobca k tejto zápisnici pripojil súpis vecí a iných majetkových hodnôt, ktoré boli v čase rozhodnutia vlády SR súčasťou predmetnej časti štátneho podniku a ktoré pri podpise zápisnice podľa vedomostí žalobcu chýbali. Podľa čl. VI bod 1 zmluvy bolo dohodnuté, že do 30 dní od účinnosti zmluvy podpíšu na základe účtovnej závierky k 01. 01. 2002 dodatok k zápisnici, ktorým bude jej obsah spresnený. Žalovaný do podania žaloby dodatok nespísal. Z týchto dôvodov žalobca navrhol, aby súd uložil žalovanému povinnosť odovzdať žalobcovi kompletnú účtovnú a ďalšiu zákonom predpísanú dokumentáciu, preukazujúcu stav hmotného a nehmotného majetku, peňažných pohľadávok a záväzkov, ako aj práv a povinností z občianskoprávnych, obchodných a pracovnoprávnych, ako aj ostatných právnych vzťahov, týkajúcich sa objektov privatizácie podľa Uznesenia vlády SR č. 527 zo dňa 13. 06. 2001, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej, aby súd uložil žalovanému povinnosť odovzdať žalobcovi veci, chýbajúce podľa zápisnice z 01. 01. 2002 o odovzdaní podniku T. Q., Č. Š. K., T. Č.. XX, ktoré žalobca označil ako chýbajúce v písomnom oznámení zo dňa 09. 01. 2002. V prípade, že sa v priebehu konania preukáže faktická nemožnosť vyššie uvedeného plnenia, navrhol žalobca, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť 3 000 000,- Sk z titulu poskytnutia primeranej zľavy z ceny, podľa zmluvy o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001.

Žalobca doložil do spisu fotokópiu: - uznesenia vlády SR č. 527 zo dňa 13. 06. 2001, - nepodpísanej a nedatovanej zmluvy č. XXXX/XXXX, uzavretej sporovými stranami, spolu s prílohami č. 1 až 33, - zápisnice o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizovaného majetku časti podniku T. Q., Š..Y.. Q., Č. Š. K., T. Č.. XX zo dňa 01. 01. 2002, - listu žalobcu zo dňa 09. 01. 2001, zo dňa 20. 02. 2002, adresovaný žalovanému, - dodatku k zápisnici o odovzdaní a prevzatí veci, ktorý nie je datovaný a podpísaný.

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 25. 02. 2003 okrem iného uviedol, že privatizácia časti Š..Y.. - Č. Š. K., ku dňu 31. 12. 1999 a majetok tejto časti podniku prešiel dňom 01. 01. 2002 na FNM SR. V súlade s ust. § 11 zákona č. 92/1991 Zb. uzavrel žalovaný so žalobcom dňa 17. 12. 2001 Zmluvu o predaji časti podniku č. 2115/2001. Podľa čl. II Zmluvy žalovaný previedol na žalobcu majetok časti štátneho Y. T. Q., Č. Š. K., špecifikovaný v prílohách zmluvy. Podľa čl. VI zmluvy o prevzatí vecí špecifikovaných v prílohách zmluvy, predávajúci a kupujúci spíšu ku dňu účinnosti tejto zmluvy zápisnicu o prevzatí. Prílohou tejto zmluvy je i čestné vyhlásenie riaditeľa podniku S.. Ľ.. K. zo dňa 20. 11. 2001, že príloha č. 1 až 29 k zmluve č. XXXX/XXXX sú úplné a kompletne vyjadrujú skutočný stav majetku, ktorý je predmetom predaja. Všetky prílohy k zmluve sú potvrdené aj riaditeľom Š..Y.. T. Q. a konateľom žalobcu. V čl. III zmluvy sa žalobca zaviazal, že nebude požadovať zľavu z kúpnej ceny za chýbajúce, alebo vadné veci, zahrnuté v zápisnici o prevzatí a jej dodatku. Žalobca veci, ktoré označil v zápisnici za chýbajúce, nie je možné podľa ust. § 20 zákona č. 92/1991 Zb. považovať za chýbajúce. Predmetné veci neboli zahrnuté do účtovníctva odovzdávaného majetku, ktorý prešiel na žalobcu podľa zmluvy č. XXXX/XXXX a jej príloh. Odovzdať všetky dokumenty súvisiace s privatizovanou časťou štátneho podniku je povinný štátny podnik. Žalovaný sa v tejto súvislosti odvolal na prílohu č. 27 zmluvy. Veci označené žalobcom ako chýbajúce, boli súčasťou majetku výstupu zo štátneho podniku T. a to podnikového riaditeľstva a výstupu Bardejov, prevedeného na kupujúceho STAVIMAX, s.r.o., Košice, na základe zmluvy č. XXXX/ XXXX zo dňa 24. 04. 2001 o predaji časti podniku a zmluvy č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001. FNM SR nezodpovedá za stav majetku štátneho podniku, ktorý na FNM SR prešiel za účelom jeho ďalšieho predaja kupujúcemu a ani za hospodárenie štátneho podniku. Od spracovania privatizačného projektu do uzavretia zmluvy o predaji podniku a odovzdanie veci kupujúcemu, uplynie spravidla dlhšie časové obdobie, počas ktorého podnik za účelom svojho fungovania musí zabezpečiť všetky činnosti, súvisiace s bežným hospodárením podniku. Podnik podľa ust. § 45 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. nesmie uzavrieť zmluvy o prevode vlastníctva majetku, slúžiaceho na prevádzkovanie jeho činnosti, ku ktorému má právo hospodárenia, nakladať so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, ani ich zakladať, alebo majetok podniku do majetku týchto osôb vkladať. Žalovaný ďalej vo svojom vyjadrení uviedol, že mu nie je zrejmé, ako žalobca určil výšku požadovanej zľavy, ktorú vyčíslil na sumu 3 mil. Sk. Veci označené žalobcom ako chýbajúce, mali nulovú zostatkovú hodnotu a ich trhová hodnota by bola podľa názoru žalovaného podstatne nižšia než 3 mil. Sk, pokiaľ je s časovým odstupom možné určiť ich trhovú hodnotu. Veci s nulovou hodnotou nemôžu mať vplyv na účtovnú hodnotu majetku. Výške účtovnej hodnoty privatizovaného majetku nemusí zodpovedať výška kúpnej ceny. Podľa privatizačného projektu časti L., účtovná hodnota majetku predstavovala sumu 15 223 000,- Sk, pričom kúpna cena tohto majetku je v sume 6 300 000,- Sk. Táto suma bola pravdepodobne najvyššou ponúknutou cenou vo výberovom konaní. Dodatok k zápisnici napriek urgencii žalovaného, riaditeľ štátneho podniku FNM SR nepredložil. FNM SR sa v tejto súvislosti obrátil na zakladateľa štátneho podniku, ktorý na písomnú výzvu FNM SR nereagoval. Na rokovaní dňa 02. 07. 2002 za prítomnosti zástupcu FNM SR, zakladateľa štátneho podniku Stavivá Košice, riaditeľa tohto podniku a žalobcu, bol vyjadrený nesúhlas s konaním riaditeľa podniku, ale zakladateľ nepodnikol žiadne kroky k ukončeniu privatizácie. Žalobca podpisom zmluvy potvrdil, že sa oboznámil so stavom predávanej časti majetku fyzickou ohliadkou a nahliadnutiu do účtovných dokladov a prehlásil, že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, teda bez uvedených vecí. Jeho výhrada v zápisnici je tak neopodstatnená.

Žalovaný doložil k vyjadreniu fotokópiu: - rozhodnutie vlády SR č. 527 zo dňa 13. 03. 2001, - rozhodnutie MVRR SR č. 11/2001, spolu s prílohou č. 1, 47, 27, 28, 29 - zápisnicu o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizačného majetku časti podniku T. Q., Š..Y.., Q., zo dňa 01. 01. 2002, - zmluvu o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX, výstup Bardejov, spolu s prílohou č. 4, - zmluvu o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX, výstup podnikové riaditeľstvo, spolu s prílohou č. 5 a čestným vyhlásením riaditeľa štátneho podniku, - listy žalovaného, adresované riaditeľovi štátneho podniku zo dňa 11. 02. 2002, 05. 03. 2002 a zo dňa 14. 03. 2002, týkajúceho sa dodatku k zápisnici, - list žalovaného, adresovaný MVRR SR zo dňa 05. 04. 2002.

Súd uznesením zo dňa 31. 10. 2005 pripustil zmenu žaloby podľa ust. § 95 OSP v znení : "Žalovaný je povinný z titulu zľavy z ceny podľa zmluvy o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX, uzavretej so žalovaným predávajúcim a žalobcom ako kupujúcim, dňa 17. 12. 2001 zaplatiť žalobcovi 3 000 000,- Sk a náhradu trov konania".

Žalovaný vo vyjadrení zo dňa 08. 12. 2005 navrhol súdu, aby žalobu v celom rozsahu zamietol, nakoľko žalobcom uplatnený nárok je v rozpore s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve o predaji časti štátneho podniku T. č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001 a v zápisnici o odovzdaní a prevzatí vecí, zahrnutých do privatizovaného majetku zo dňa 01. 01. 2002. Žalovaný sa odvolal na čl. II ods. 1 zmluvy č. XXXX/ XXXX a čl. II zápisnice o odovzdaní a prevzatí vecí. Predmetom predaja nebol majetok časti podniku podľa stavu, v akom bol zachytený v evidencii podniku ku dňu 31. 12. 1999. Porovnávanie jeho hodnoty ku dňu 31. 12. 2001 je irelevantné. Žalovaný podľa zápisnice zo dňa 01. 01. 2002 odovzdal žalobcovi privatizovaný majetok dňom 01. 01. 2002, t.j. tým istým dňom, kedy bol prevedený na žalovaného a v takom istom rozsahu. Podľa čl. II zápisnice žalobca prehlásil, že uvedený majetok v rozsahu ku dňu 31. 12. 2001 preberá a že mu je známy stav tohto majetku. Ďalej sa žalovaný odvolal na čl. III zmluvy č. XXXX/XXXX, podľa ktorého žalobca súhlasil s kúpnou cenou ako cenou, ktorá je konečná a zaviazal sa, že nebude žiadať zmeny zmluvy z dôvodu dodatočného zistenia nesprávnosti pri určení kúpnej ceny predávajúcej časti podniku, ani zľavy z kúpnej ceny za chýbajúce alebo vadné veci. Žalovaný s odvolaním sa na ust. § 20 zákon č. 92/1991 Zb. a ust. § 48/6 Obch. zákonníka zdôraznil, že zmluva č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001 a zápisnice o odovzdaní a prevzatí privatizovaného majetku zo dňa 01. 01. 2001 nepripúšťajú poskytnutie zľavy z kúpnej ceny.

Podľa ust. § 5 zákona č. 92/1991 Zb. rozhodnutie o privatizácii je pre žalovaného záväzné vo všetkých jeho častiach a žalovaný nie je oprávnený sa od neho odchýliť. Privatizačné rozhodnutie podľa ust. § 10 zákona č. 92/1991 Zb. okrem iného určuje kúpnu cenu, za ktorú je žalovaný vystupujúci v procese privatizácie len ako výlučný realizátor schválených privatizačných rozhodnutí, povinný privatizovaný majetok predať. Poskytnutie zľavy z kúpnej ceny by bolo v rozpore s privatizačným rozhodnutím č. XXX, vydaným vládou SR dňa 13.06.2001 a v rozpore s pravidlami verejnej obchodnej súťaže, ktorej víťazom sa stal žalobca.

Žalovanému nie je zrejmé, akým spôsobom dospel žalobca k presvedčeniu, že primeraná zľava z kúpnej ceny je v danom prípade 40 % z kúpnej ceny. Žalovaný poukazuje na list žalobcu zo dňa 26. 06. 2001, adresovaný Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku SR, v ktorom žiadal o prehodnotenie kúpnej ceny z dôvodov zmien v štruktúre majetku v mesiacoch máj a jún 2001. Z uvedeného vyplýva, že o zmenu kúpnej ceny žiadal ešte pred uzavretím kúpnej zmluvy a to z tých istých dôvodov, pre ktoré uplatňuje zľavu z kúpnej ceny v tomto konaní. Napriek tomu, že ministerstvo jeho žiadosti o úpravu kúpnej ceny nevyhovelo, Zmluvu č. XXXX/XXXX žalobca dobrovoľne uzatvoril.

Podľa delimitačnej dohody pri rozdelení práv a časti majetku štátneho podniku T., sa žalobca so zástupcom štátneho podniku dohodol, že písomnú agendu a archiváciu všetkých dokumentov privatizovanej časti majetku podniku bude vykonávať štátny podnik T. Q., Š..Y.. do účinnosti zmluvy o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX, ktorý sa zároveň do tohto termínu zaviazal poskytnúť žalobcovi archivované dokumenty k nahliadnutiu, resp. zapožičaniu na potrebnú dobu. Podľa delimitačnej dohody sa riaditeľ štátneho podniku zaviazal odovzdať žalobcovi všetky archivované dokumenty pri odovzdávaní časti podniku. Žalovaný nedisponoval dokumentmi, týkajúcimi sa privatizovaného podniku. Žalobca nepreukázal, že by využil možnosť nahliadnuť do dokladov (prvotných účtovných dokladov), či si ich zapožičať. Súd uznesením zo dňa 08. 12. 2006 ustanovil znalca za účelom vypracovania znaleckého posudku. Vzhľadom k tomu, že nebola poskytnutá súčinnosť znalcovi pre vypracovanie znaleckého posudku zo strany sporových strán, uznesením zo dňa 16.10.2008 bolo toto uznesenie zrušené.

Súd uznesením zo dňa 24. 09. 2009 rozhodol o prerušení konania podľa ust. § 110, prvá veta OSP. Na základe podania právneho zástupcu žalobcu zo dňa 06. 10. 2010, súd ďalej pokračoval v konaní.

Žalovaný podaním zo dňa 11. 04. 2011 založil do súdneho spisu fotokópiu listu Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 18. 10. 2011 (1571/M-2001). Žalobca podaním zo dňa 16. 05. 2011 založil do súdneho spisu fotokópiu zápisnice z pracovnej porady, konanej dňa 15. 01. 2002, kópiu inventúrneho súpisu zásob k 31. 11. 2001, nájomnú zmluvu č. X/XX/XXXX, uzatvorenú medzi T.. a STAVIMAX, s.r.o., rozbor hospodárskej činnosti podniku T., Š..Y.. Q. z mája 2001.

Súd z predložených dokladov a na základe vykonaného dokazovania zistil, že predmetom sporu je zaplatenie 3 000 000,- Sk (99 581,76 Eur), z titulu poskytnutia primeranej zľavy z kúpnej ceny podľa zmluvy o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001, uzavretej sporovými stranami (v ďalšom iba zmluvy).

Podľa čl. II bod 3. zmluvy, zmluvné strany nebudú žiadať zmenu tejto zmluvy z dôvodu dodatočného zistenia nesprávnosti pri určení kúpnej ceny predávanej časti podniku a jej výšky.

Podľa čl. III bod 4. zmluvy, sa kupujúci zaväzuje, že nebude požadovať zľavu z kúpnej ceny za chýbajúce alebo vadné veci, zahrnuté v zápisnici o prevzatí a jej dodatku.

Podľa čl. VI bod 1. zmluvy, o prevzatí vecí, špecifikovaných v prílohách tejto zmluvy, predávajúci a kupujúci spíšu ku dňu účinnosti tejto zmluvy zápisnicu o prevzatí. Táto zápisnica bude spresnená dodatkom na základe účtovnej závierky ku dňu účinnosti tejto zmluvy, do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Pri odovzdávaní vecí a spisovaní zápisnice o prevzatí, vystupujú za predávajúceho osoby, oprávnené ku dňu vyňatia časti majetku podnikať v mene podniku, pri tejto činnosti sú tieto osoby zodpovedné predávajúcemu. V prípade nesplnenia týchto povinností v určenom termíne z dôvodov na strane kupujúceho, kúpna cena bude úročená vo výške 20 % p. a., odo dňa účinnosti tejto zmluvy až do dňa splnenia týchto povinností.

Podľa ust. § 20 zákona č. 92/1991 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov v zápisnici o prevzatí /§19 ods. 1/ sa uvedú chýbajúce a vadné veci. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, za chýbajúce sa považujú veci, ktoré neboli odovzdané nadobúdateľovi, hoci podľa účtovníctva majú byť súčasťou odovzdávaného majetku. Pri posudzovaní vadnosti vecí sa prihliadne na ich schopnosť slúžiť prevádzke podniku a na dobu ich používania podľa účtovných záznamov.

Súd, vychádzajúc z uznesenia NS SR zo dňa 25. 11. 2014 č. 4Obo/51/2013 nariadil znalecké dokazovania, znaleckou organizáciou Expertise, s. r. o., Košice, odbor ekonómia a manažment, ekonomika a riadenie, na zistenie ceny nadobudnutého majetku podľa zmluvy. Zo záveru znaleckého posudku č. 2/2016 zo dňa 22. 01. 2016 /v ďalšom iba znalecký posudok/ súd zistil, že za skúmané obdobie od 31. 12. 1999 do 31. 12. 2001 došlo vždy k zníženiu hodnoty aktív, ako aj vlastného imania. Vlastné imanie z účtovného hľadiska predstavuje čistú hodnotu podniku, teda hodnotu, ktorá by po úhrade všetkých záväzkov z majetku podniku ostala vlastníkovi podniku. Znaleckej organizácii nebol predložený znalecký posudok vypracovaný Ing. J. Novotňákom k zisteniu, aký je rozdiel hodnoty nehnuteľností medi údajmi z privatizačného projektu a hodnotou podľa znaleckého posudku, z toho dôvodu nebolo možné porovnať hodnotu nehnuteľností. K znaleckému skúmaniu neboli predložené požadované účtovné doklady, aj pokladničné knihy a výpisy z účtov, za sledované obdobie, tiež nebol predložený inventúrny súpis hmotného investičného majetku k 31. 12. 1999, ani prvotné účtovné doklady, ako aj celé účtovníctvo. Znaleckým skúmaním bolo na súvahovom princípe zistené, že hodnota časti štátneho podniku T. Q., Š.. Y.. Q., Č. Š. K., T. Č.. XX v porovnaní k 31. 12. 1999 a k 31. 12. 2001 bola znížená o 4 089 000,- Sk brutto. Chýbajúce veci označené žalobcom neboli nájdené v zmluve o predaji časti podniku č. 2115/2001, ale boli nájdené v inej zmluve medzi inými účastníkmi. Z účtovného hľadiska bola ich hodnota nulová, čo nevylučuje, že žalobcovi mohli veci naďalej prinášať ekonomický úžitok. Víťazná cena, ktorú ponúkol žalobca oproti hodnote vlastného imania k 31. 12. 2001 bola o 5 382 000,- Sk nižšia. Súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z čl. III. bod 4 zmluvy, v ktorom sa žalobca zaviazal, že nebude požadovať zľavu z kúpnej ceny za chýbajúce alebo vadné veci, zahrnuté v zápisnici o prevzatí a jej dodatku. K námietke žalobcu, vznesenej v priebehu súdneho konania, o absolútnej neplatnosti čl. III. bod 3 a 4 zmluvy z dôvodu, že je v rozpore s dobrými mravmi, súd konštatuje, že predmetom predaja časti štátneho podniku T. Q., Š..Y.. Q., Č. Š. K., T. Č.. XX, nebol majetok časti podniku podľa účtovnej evidencie ku dňu 31. 12. 1999, ale ku dňu 31. 12. 2001, s čím bol žalobca pri podpise zmluvy oboznámený. Zo strany žalobcu nebolo preukázané, jeho tvrdenie, že by čl. III. bod 3. a 4. zmluvy sa priečil dobrým mravom podľa ust. § 39 Obč. zákonníka. Z obsahu čl. III. bod 3 a 4 zmluvy nie je možné dospieť k záveru, že bolo zjavne právne neprijateľné, preto že by malo byť z hľadiska oprávnených záujmov zmluvných strán nevyvážené. Súd má za preukázané, že žalobca okrem iného listom zo dňa 06. 07. 2001 žiadal žalovaného o prehodnotenie výšky kúpnej ceny, čo zo strany žalovaného nebolo zohľadnené a zároveň má za preukázané, že pri podpise zmluvy akceptoval kúpnu cenu podľa čl. III. bod 1. Súd v tejto súvislosti poznamenáva, že výška účtovnej hodnoty privatizovaného majetku nemusí zodpovedať výške kúpnej ceny. Veci zahrnuté žalobcom v zápisnici o prevzatí ako chýbajúce, nie je možné podľa ust. § 20 zákona č. 92/1991 Zb. pokladať za chýbajúce, pretože neboli zahrnuté do účtovníctva odovzdávaného majetku, ktorý prešiel podľa zmluvy a jej príloh na žalobcu a ako vyplýva zo znaleckého posudku týkali sa inej zmluvy a medzi inými zmluvnými stranami. Veci s nulovou hodnotou nemôžu mať vplyv na účtovnú hodnotu majetku, čo ale nevyučuje, ako je uvedené v znaleckom posudku, že žalobcovi mohli uvedené veci naďalej prinášať ekonomický úžitok. Zo záverov znaleckého posudku súd zistil, že žalobca ponúkol kúpnu cenu, ktorá oproti hodnote vlastného imania ku dňu 31. 12. 2001 bola o 5 382 000,- Sk nižšia.

Žalobca na pojednávaní dňa 23. 05. 2016 predložil súdu fotokópiu znaleckého posudku č. 29/2001 zo dňa 17. 08. 2001 znalca Ing. J. Novotňáka. Zo záveru znaleckého posudku vyplýva, že vlastník nehnuteľnosti, T. Q., Š.. Y.., nepredložil doklady, ktoré by preukazovali cenu stavieb vyššiu ako cenu zistenú podľa ust. § 2 až § 12 cenového predpisu kúpnou zmluvou.

Súd má za preukázané, z listu ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR zo dňa 18. 10. 2001 č. 1571/ M-2001 adresovaného prezidentovi prezídia FNM SR, že minister, na základe sťažnosti ROKO spol. s r. o. Prešov, že účtovná cena k 31. 12. 1999 bola iná ako v mesiaci máj 2001, nariadil pracovníkom odboru kontroly ministerstva vykonať kontrolu hospodárenia a kontrolu presunu majetku T. Q. Š.. Y... Kontrolou bolo zistené, že za obdobie od 31. 12. 1999 do mája 2001 neboli vykonané žiadne hospodárske operácie mimo obvyklých a zákonných hospodárskych operácií v organizácií. Súd má ďalej za preukázané z rozboru hospodárskej činnosti podniku T., Š.. Y.. Q. za máj 2001, že tento podnik nezískal žiadne tržby z predaja investičného majetku, a predaja materiálu.

Žalobca navrhol výsluch svedkyne S.. T., účtovníčky žalobcu, ktorá bola prítomná na porade a môže poskytnúť ďalšie informácie o účtovných záležitostiach a o zámene zásob v čase medzi privatizačným rozhodnutím Vlády SR a uzavretím privatizačnej zmluvy. Súd nepristúpil k výsluchu svedkyne S.. T., účtovníčky žalobcu z dôvodu, že predmetom sporu nie je rozhodovanie o záveroch prijatých na porade pracovníkov žalobcu konanej dňa 15. 01. 2002 a informácie o účtovných záležitostiach súd získal zo znaleckého dokazovania. Pre rozhodovanie súdu bol rozhodujúci obsah zmluvy o predaji časti podniku č. XXXX/XXXX zo dňa 17. 12. 2001, a nie rokovania, ktoré podpisu tejto zmluvy predchádzali. V neposlednom rade návrh na výsluch S.. T. predniesol zástupca žalobcu na pojednávaní dňa 05. 06. 2013, čo je značný časový odstup na presnosť výpovede.

Žalobca súdu jednoznačne nepreukázal z čoho presne vypočítal ním požadovanú zľavu z ceny v hodnote 3 000 000,- Sk, a tieto jeho tvrdenia nepodložil dokladmi, ktoré by mohli byť účtovne vyhodnotené v rámci znaleckého dokazovania.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd žalobu zamietol.

O náhrade trov konania bude rozhodnuté po právoplatnosti rozsudku, podľa úspechu v zmysle ust. § 142 OSP.

Rozhodnutie bolo prijaté v pomere 3:0. Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku na Krajskom súde v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 OSP ) uviesť, v čom sa toto rozhodnutie, alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha § 205 ods.1 OSP. Ak žalobca nesplní dobrovoľne povinnosť uloženú mu týmto rozsudkom je možné podať návrh na vykonanie exekúcie.