KSBA/21CoE/555/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 21CoE/555/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1407208644 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1407208644.3Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a členov senátu JUDr. Eugena Palášthyho a JUDr. Paulíny Pacherovej, v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. JUDr. Martin Máčaj, advokát, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, proti povinnému: L. M., W.. XX.XX.XXXX, T. XXX/XX, L. R., pre vymoženie pohľadávky vo výške 391,42 Eur istiny s príslušenstvom a trov exekúcie vedenej súdnym exekútorom: JUDr. Ivanom Lutterom, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Longobardská 1301/27, 851 10 Bratislava, pod sp. zn. EX 165/07, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV č.k. 37Er/2783/2007-60 zo dňa 26.01.2015, takto

rozhodol:

Krajský súd v Bratislave, uznesenie Okresného súdu Bratislava IV č. k. 37Er/2783/2007-60 zo dňa 26.01.2015 v napadnutom 1.výroku, ktorým bolo rozhodnuté o zastavení exekúcie p o t v r d z u j e. Povinnému náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

odôvodnenie:

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie (predtým súd prvého stupňa) 1. výrokom zastavil exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku, 2. výrokom uložil oprávnenému zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 50,13 Eur, 3. výrokom nepriznal povinnému náhradu trov konania. V odôvodnení uznesenia súd uviedol, že dňa 30.07.2007 súd udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie č. 5104 028541 pod sp. zn. 37Er/2783/2007 na základe rozhodcovského rozsudku vydaného Stálym rozhodcovským súdom spoločnosti Slovenská rozhodcovská, a.s. v Bratislave sp. zn. SR 6426/06 zo dňa 15.12.2006, ktorý nespĺňa podmienky vykonateľnosti pre závadu v jeho doručení povinnému. Poukázal na skutočnosť, že pre doručovanie rozhodcovského rozsudku platia rovnaké podmienky, ako pre rozhodnutia podliehajúcich úprave Občianskeho súdneho poriadku. Zo spisu rozhodcovského súdu, s ktorým sa oboznámil vyplýva, že rozhodcovský rozsudok sp. zn. SR 6426/06 zo dňa 15.12.2006 bol povinnému doručovaný na adresu Pri kríži 16, 841 02 Bratislava. Z uvedenej adresy sa vrátila neprevzatá zásielka rozhodcovi s vyznačením "zásielka neprevzatá v odbernej lehote". Z rozhodcovského spisu však má exekučný súd preukázané, že rozhodcovský súd nevykonal žiadne úkony smerujúce k zisteniu adresy povinného, na ktorú by bolo možné opätovne doručiť rozhodcovský rozsudok. Ak rozhodcovský súd v rámci rozhodcovského konania nevynaložil žiadne úsilie (žiadny úkon) za účelom zistenia adresy povinného, neboli v danom prípade splnené podmienky fikcie doručenia v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta ZoRK a to že rozhodcovský rozsudok má byť doručený povinnému doručením na adresu trvalého pobytu. Nakoľko neboli splnené podmienky pre doručenie rozhodcovského rozsudku podľa § 25 ods. 1 ZoRK povinnému, exekučný súd dospel k záveru, že oprávneným predložený exekučný titul nebol povinnému do dnešného dňa doručený. Keďže rozhodcovský rozsudok vydaný Stálym rozhodcovským súdom spoločnosti Slovenská rozhodcovská, a.s. v Bratislave, sp. zn. SR 6426/06 zo dňa 15.12.2006, nebol povinnému doručený v súlade so zákonom, nemohol nadobudnúť právoplatnosť a tým sa nemohol stať ani vykonateľným. Nakoľko exekučný súd dospel k záveru, že oprávneným predložený exekučný titul sa doposiaľ nestal vykonateľným, exekúciu podľa § 57 ods. 1 písm. a) zastavil. 2. Proti tomuto uzneseniu podal prostredníctvom právneho zástupcu v zákonom stanovenej lehote odvolanie oprávnený, v ktorom sa vyjadril k uzavretej rozhodcovskej doložke a k doručeniu rozhodcovského rozsudku. Odvolateľ sa nestotožnil so záverom exekučného súdu o nedostatku riadneho doručenia rozhodcovského rozsudku, nakoľko exekučný titul bol povinnému zákonom predpísaným spôsobom riadne doručený fikciou doručenia v zmysle § 25 zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní ( ďalej „ZoRK“) a § 47 ods. 2 OSP. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v časti výroku o zastavení exekúcie zrušil. 3. Povinný sa k odvolaniu oprávneného, ktoré mu bolo riadne doručené nevyjadril. 4. Voči prvému napadnutému výroku Exekučný poriadok pripúšťa odvolanie (§ 58 ods. 5 EP). Podaním odvolania uplatneného za účinnosti OSP tak v zmysle § 374 ods. 4 OSP nedošlo k zrušeniu rozhodnutia zo zákona a vzhľadom na predloženie veci odvolaciemu súdu sudcom súdu prvej inštancie, sú splnené podmienky funkčnej príslušnosti odvolacieho súdu konať a rozhodovať o veci v inštančnom postupe. Tieto podmienky v zmysle § 470 ods. 2,4 zák. č. 160/2015 Z.z., Civilného sporového poriadku (ďalej „CSP“) zostali zachované aj po 1.7.2016. 5. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací (§ 34 CSP), po preskúmaní obsahu spisu a napadnutého uznesenia v medziach daných rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379 a 380 CSP), postupom bez nariadenia odvolacieho pojednávania prejednal odvolanie povinného voči 1.výroku napadnutého uznesenia a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné. 6. Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že, že exekučné konanie sa začalo dňa 30.03.2007 doručením návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Ivanovi Lutterovi. Dňa 13.04.2007 bola súdu doručená žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu - rozhodcovského rozsudku, sp. zn. SR 6426/06 zo dňa 15.12.2006, vydaného Stálym rozhodcovským súdom spoločnosti Slovenská rozhodcovská a.s., Bratislava. Okresný súd Bratislava IV vydal dňa 30.07.2007 súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie na vymoženie uloženej povinnosti povinného zaplatiť oprávnenému istinu 391,42 Eur (11.792,- Sk) s príslušenstvom a trovy exekúcie. 7. Exekučný súd je oprávnený a povinný skúmať zákonnosť exekučného titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, ale aj pre účely zistenia existencie dôvodu, pre ktorý by bolo potrebné už začaté exekučné konanie zastaviť, pričom exekučný súd tak môže urobiť na návrh účastníka konania, ako aj bez návrhu. Podľa konštantnej judikatúry exekučný súd nie je viazaný doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti vyznačenou na exekučnom titule, ktorý mu bol predložený a v prípade pochybností o jeho riadnom doručení, je oprávnený sám preskúmať, či je rozhodnutie skutočne vykonateľné. Zistenie súdu, že nie sú splnené predpoklady vykonateľnosti alebo že došlo k zrušeniu exekučného titulu, je dôvodom na zastavenie exekúcie (viď uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 456/2011-19). 8. Podľa § 38 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. 9. Podľa § 41 ods. 1 Exekučného poriadku exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti, alebo postihuje majetok. 10. Podľa § 41 ods. 2 písm. d) Exekučného poriadku podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených. 11. Podľa § 57 ods. 1 písm. a/ Exekučného poriadku exekúciu súd zastaví, ak sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným. 12. Podľa § 58 ods. 1 Exekučného poriadku exekúciu zastaví súd na návrh, alebo aj bez návrhu. 13. Podľa § 25 ods. 1 zák. č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní (účinnom v čase doručovania), ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za doručené, ak boli doručené adresátovi osobne alebo do sídla, alebo na miesto podnikania adresáta, alebo na miesto jeho trvalého pobytu. Ak nemožno doručiť písomnosť adresátovi na nijakom z uvedených miest ani po vynaložení primeraného úsilia na zistenie tejto skutočnosti, písomnosti sa považujú za doručené, ak sú zaslané do posledného známeho sídla alebo miesta výkonu podnikania, alebo miesta trvalého pobytu adresáta doporučenou zásielkou alebo iným spôsobom, ktorý umožňuje overiť snahu doručiť písomnosti. 14. Podľa § 25 ods. 2 ZoRK ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za prijaté odo dňa ich doručenia. 15. Podľa § 25 ods. 3 ZoRK ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností. 16. Zákon o rozhodcovskom konaní v znení platnom do 30. 06. 2009 síce výslovne neustanovoval povinnosť doručiť žalobu a rozhodcovský rozsudok žalovanému do vlastných rúk, ale táto povinnosť mu vyplývala z ust. § 25 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní (ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností) v spojení s § 51 ods. 3 zákona (ak tento zákon neustanovuje inak, na rozhodcovské konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o konaní pred súdmi). 17. Podľa § 47 ods. 2 OSP (účinnom v čase doručovania) ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk zastihnutý hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená súdu za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 18. Zákonná konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle § 47 ods. 2 OSP vychádza z toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j.v konkrétny deň) skutočne zdržuje v mieste doručenia. Aj keď tento pojem nie je výslovne definovaný, zjavne sa jedná o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý a to buď priamo, alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným spôsobom ( NS SR 4 Cdo 201/2008).

19. Rozhodcovský súd na výzvu súdu predložil fotokópiu spisu č. SR 6426/06, z ktorého bolo zistené pochybenie pri vyznačovaní právoplatnosti rozhodcovského rozsudku. Z predloženého rozhodcovského spisu vyplýva, že účastníci konania uzatvorili dňa 16.12.2005 Zmluvu o úvere č. 1760023, na základe ktorej oprávnený poskytol povinnému finančné prostriedky vo výške 10 000,- Sk. Povinný sa v zmluve zaviazal vrátiť poskytnuté prostriedky spolu s poplatkom vo výške 5.360,- Sk šiestimi mesačnými splátkami po 2.560,- Sk. Nakoľko povinný porušil zmluvné podmienky, oprávnený si pred rozhodcovským súdom uplatnil istinu vo výške 11.792,- Sk s príslušenstvom. Rozhodcovský súd rozhodol rozsudkom zo dňa 15.12.2006 tak, že povinného zaviazal zaplatiť oprávnenému sumu 11.792,- Sk spolu s 0,25 % úrokom z omeškania denne zo sumy 5.120,- Sk od 13.09.2006 do zaplatenia a nahradiť trovy konania v sume 3.994,- Sk, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zásielka adresovaná povinnému na adresu Pri Kríži 16, 841 02 Bratislava. Z fotokópie obálky sa nedá zistiť dátum kedy bola vrátená rozhodcovskému súdu, pričom sa nej nachádza oznam poštovného doručovateľa o neprevzatí zásielky v odbernej lehote. Na základe tejto skutočnosti rozhodcovský súd vyznačil na rozsudku právoplatnosť ku dňu 15.01.2007 a vykonateľnosť dňom 18.01.2007. 20. Zo zmluvy o úvere, uzavretej medzi oprávneným a povinným dňa 16.12.2005 vyplýva, že povinný ako adresu svojho bydliska uviedol adresu: Pri kríži 16, 841 02 Bratislava. Na túto adresu mu rozhodcovský súd dňa 21.12.2006 (podaním zásielky na poštovú prepravu) doručoval aj exekučný titul. Zásielka sa po uplynutí úložnej lehoty vrátila späť so správou pošty “zásielka neprevzatá v odbernej lehote“. Na rube zásielky sa nachádza pečiatka s oznamom doručovateľa „adresát nezastihnutý, odkaz zanechaný“. Súd prvej inštancie v odôvodnení uznesenia uviedol, že rozhodcovský súd nevykonal žiadne úkony smerujúce k zisteniu adresy povinného, na ktorú by bolo možné opätovne doručiť rozhodcovský rozsudok. Odvolací súd nepovažuje uvedený názor súdu prvej inštancie za správny, nakoľko povinnosť zisťovať inú adresu povinného, na ktorú by bolo potrebné doručovať rozhodcovský rozsudok by súd mal len v prípade, ak by bol adresát na danej adrese neznámy. 21. Zákon o rozhodcovskom konaní bližšie neupravuje doručovanie do vlastných rúk, ale odkazuje na ustanovenia OSP. Ak pri doručovaní zásielky do vlastných rúk nebol dodržaný postup uvedený v § 47 ods. 2 OSP, nemožno považovať rozhodcovský rozsudok za účinne doručený a tým spôsobilý nadobudnúť právoplatnosť. Dodržanie zákonného postupu musí byť preukázané na doručenke. Z predloženej fotokópie zásielky odvolací súd zistil, že na doručenke chýba údaj o dni neúspešného pokusu doručovateľa o doručenie s výzvou na opakované doručenie, ako aj údaj o dni, kedy sa vykonalo opakované doručenie. Právna fikcia doručenia má byť svojou povahou výnimočným nástrojom doručovania. Aby mohla splniť svoj účel, musia byť rešpektované všetky záležitosti, ktoré s ňou zákon spája. Ak nie je dodržaný zákonom vyžadovaný postup, súd ani rozhodca nie je oprávnený konštatovať naplnenie fikcie vyznačením právoplatnosti.

22. Pri doručovaní rozhodcovského rozsudku v prejednávanej veci tieto neopomenuteľné podmienky pre aplikáciu § 25 ods. 4 ZoRK v spojení s § 47 ods. 2 OSP, ako vyplýva z obsahu zásielky založenej v rozhodcovskom spise a zaslanej na poštovú prepravu dňa 21.12.2006 splnené neboli. 23. Vzhľadom na vyššie uvedené, odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie podľa § 387 ods. 1 CSP potvrdil ako vecne správne. 24. O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 396 ods. 1 v spojení s ust. § 255 ods. 1 CSP. Úspešnému povinnému odvolací súd nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, nakoľko mu žiadne nevznikli a ich nárok na ich náhradu si ani neuplatnil. 25. Toto uznesenie bolo členmi senátu prijaté pomerom hlasov 3:0 (§ 393 ods. 2 druhá veta zákona CSP).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP). Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť v podpísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP. V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania ( § 447 písm. d/, e/ CSP).