KSBA/1S/242/2015


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/242/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015201708 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015201708.1Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: TAMIGO s.r.o., (právny predchodca spol. Tex- Press Slovakia, s.r.o.), so sídlom Jelenia 1, 811 05 Bratislava, IČO: 50 380 532, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1138402/2015 zo dňa 13.07.2015, takto

rozhodol:

Správny súd konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Žalobou doručenou tunajšiemu správnemu súdu dňa 13.10.2015 sa žalobca (pôvodne spol. Tex- Press Slovakia, s.r.o.) domáhal preskúmania zákonnosti a následne zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 1138402/2015 zo dňa 13.07.2015, ktorým žalovaný ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 63499/2015 9104403/Duba zo dňa 17.03.2015.

2. Oznámením osobne doručeným tunajšiemu súdu dňa 10.02.2017 žalovaný súdu oznámil, že žalobca - spoločnosť Tex-Press Slovakia, s.r.o. je od 21.01.2017 dobrovoľne vymazaná z obchodného registra, nakoľko zanikla v dôsledku zlúčenia a jej právnym nástupcom sa stala spoločnosť TAMIGO s.r.o., Jelenia 1, Bratislava. Táto skutočnosť vyplýva aj z priloženého výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

3. Výzvou zo dňa 15.08.2017 bol aktuálny žalobca vyzvaný, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy súdu oznámil či trvá na podanej žalobe pôvodného žalobcu Tex-Press Slovakia, s.r.o. zo dňa 13.10.2015 a v prípade, ak trvá na podanej žalobe v rovnakej lehote doručil súdu plnú moc udelenú advokátovi na jeho zastupovanie v tomto konaní. Záverom bol žalobca poučený, že ak tak nespraví, konanie bude v zmysle § 97 v spojení s § 99 písm. b) Správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP) zastavené.

4. Výzva bola žalobcovi doručená na základe fikcie doručenia dňa 31.08.2017, na ktorú však do vydania tohto rozhodnutia nereagoval.

5. Podľa § 32 ods. 1 SSP, účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje inak.

6. Podľa § 35 ods. 1 SSP, procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, orgán verejnej správy a ten, komu ju zákon priznáva. 7. Podľa § 49 ods. 1 veta prvá SSP, žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žaloba, jeho zamestnanec alebo ten člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

8. Podľa § 49 ods. 2 SSP, žalobca nemusí byť zastúpený podľa odseku 1 a) vo veciach, v ktorých je daná vecná príslušnosť okresného súdu podľa § 12, b) v konaní podľa § 6 ods. 2 písm. b) až e), g) a i), c) v konaní o správnej žalobe vo veciach slobodného prístupu k informáciám podľa osobitného predpisu, d) ak je žalovaným Centrum právnej pomoci.

9. Podľa § 491 ods. 1 SSP, ak nie je ďalej ustanovené inak, platí tento zákon aj na konania začaté podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku predo dňom nadobudnutia jeho účinnosti.

10. Podľa § 97 SSP, ak tento zákon neustanovuje inak, správny súd kedykoľvek počas konania prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže správny súd konať a rozhodnúť (ďalej len "procesné podmienky").

11. Podľa § 99 písm. b) SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak zistil taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a nebol dôvod na odmietnutie žaloby podľa § 98 ods. 1 SSP.

12. Nakoľko žalobca nedoložil originál plnomocenstva právneho zástupcu na jeho zastupovanie v konaní riadne a včas, pričom bol na jeho doloženie vyzvaný, súd rozhodol v zmysle § 99 písm. b) SSP tak, že konanie zastavil, pretože ide o taký nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť a žalobca bol vyzvaný na doloženie plnej moci pre svojho právneho zástupcu, čo však neurobil.

13. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 170 písm. b) SSP tak, že žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko konanie bolo zastavené.

14. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu po nadobudnutí jeho právoplatnosti možno podať kasačnú sťažnosť prostredníctvom Krajského súdu v Bratislave (§ 438 SSP v spojení s § 444 SSP).

Kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 443 SSP).

Sťažovateľ musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Tieto povinnosti neplatia, ak má sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); je žalovaným Centrum právnej pomoci (§ 449 ods. 1 a 2 SSP).

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 SSP uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).