KSBA/1S/233/2016


(zdroj)
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/233/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201914 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016201914.2Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: BK, a.s., Dopravná 19, 921 01 Piešťany, (právny nástupca: 3concept a.s., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 47 003 464, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Grác, s.r.o., so sídlom Hubeného 17, 831 53 Bratislava), proti žalovanému: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103708369/2016 zo dňa 11.08.2016, takto

rozhodol:

Správny súd konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

odôvodnenie:

1. Správnou žalobou podanou na tunajšom správnom súde dňa 18.10.2016 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 103708369/2016 zo dňa 11.08.2016, ktorým žalovaný nevyhovel žiadosti žalobcu o vydanie rozhodnutia o úroku z omeškania za zdaňovacie obdobie máj 2014 v súlade s § 63 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a úrok z omeškania žalobcovi nepriznal. Žalobca žiadal napadnuté rozhodnutie vrátane prvostupňového rozhodnutia - „Oznámenie - vyjadrenie k žiadosti o zaplatenie úroku zo zadržiavaných finančných prostriedkov“ č. 103504588/2016 zo dňa 14.07.2016 zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie, vrátane náhrady trov konania spočívajúce v zaplatenom súdnom poplatku a v trovách právneho zastúpenia.

2. Podaním doručeným správnemu súdu dňa 01.03.2017 zobral žalobca žalobu pred prejednaním veci v celom rozsahu späť bez bližšieho odôvodnenia a konanie vo veci žiadal zastaviť. Zároveň si neuplatnil náhradu trov konania.

3. Podľa § 63 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), žalobca môže do vydania rozhodnutia správneho súdu vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom. Ak je žaloba vzatá späť celkom, správny súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť sčasti, správny súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne správny súd v rozhodnutí vo veci samej.

4. Podľa § 99 písm. a) SSP, správny súd konanie uznesením zastaví, ak žalobca vzal žalobu späť skôr, ako správny súd vo veci rozhodol.

5. Nakoľko žalobca vzal späť žalobu pred rozhodnutím veci, správny súd v súlade s ustanovením § 99 písm. a) SSP konanie zastavil.

6. O náhrade trov konania správny súd rozhodol podľa § 170 písm. b) SSP tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, nakoľko konanie bolo zastavené. 7. Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať kasačnú sťažnosť v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia, na Krajský súd v Bratislave.

V kasačnej sťažnosti sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 57 SSP) uviesť označenie napadnutého rozhodnutia, údaj, kedy bolo napadnuté rozhodnutie doručené sťažovateľovi, opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov podľa § 440 SSP sa podáva (sťažnostné body) a návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh). Sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty na podanie kasačnej sťažnosti.

V konaní o kasačnej sťažnosti musí byť sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ v zmysle § 449 ods. 1 SSP zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom. Povinné zastúpenie advokátom v kasačnom konaní sa nevyžaduje, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa; b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d); c) je žalovaným Centrum právnej pomoci.